pobierz - Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Download Report

Transcript pobierz - Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ AGENDA:

o

Akty prawne

o

Wymagania

o

Kryteria oceny ofert

o

Postępowania - obszary

o

Pytania

2

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Akty prawne

3

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

• • • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480) Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.

4

Wybrane akty prawne istotne w procesie kontraktowania i realizacji umów w rodzaju SPO :

• • • • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545) 5

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Wymagania

6

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480)

o o wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane warunki do ich realizacji 7

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej

Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: 1) stacjonarnych; 2) domowych. 8

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych realizowane są w : zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych, zakładach opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, zakładach opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Zakłady opiekuńcze to: zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). 9

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych są realizowane przez: zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie, zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie, - pielęgniarską opiekę długoterminową domową. 10

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Świadczenia gwarantowane w stacjonarnych zakładach opiekuńczych obejmują: 1) świadczenia udzielane przez lekarza; 2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę; 3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego; 4) świadczenia psychologa; 5) terapię zajęciową; 6) leczenie farmakologiczne; 7) leczenie dietetyczne; 8) zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym; 9) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. 11

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: 1) badania diagnostyczne; 2) leki. 12

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Świadczenia gwarantowane zespołów domowej opieki dla wentylowanych mechanicznie obejmują: 1) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę, 2) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi powyżej 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę, 3) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi od 8 do 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę; 4) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi poniżej 8 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza i pielęgniarkę; 5) badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w szczególności: a) badania obrazowe, w tym RTG i USG – w pełnym zakresie, b) badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej. 13

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Świadczenia gwarantowane w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej obejmują: 1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę; 2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością; 3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania; 4) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny; 5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym; 6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu 14

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Kody resortowe komórek organizacyjnych zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy w tym dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży w tym dla wentylowanych mechanicznie

2140 2141 2142 5160/5170 5161/5171 */ ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 201 2r. poz. 594) 15

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Wymagane warunki do realizacji gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik nr 4 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 16

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Wymagania dotyczą: liczby i kwalifikacji personelu, sprzętu medycznego i pomocniczego, warunków lokalowych, innych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych.

17

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ personel

zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy dla dzieci i młodzieży zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lekarze

X

pielęgniarki fizjoterapeuci psycholodzy logopedzi terapeuci zajęciowi opiekun medyczny

X X nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy X nie dotyczy 1 etat na 35 łóżek 1 etat na 35 łóżek 1/8 etatu na 1 łóżko 1/8 etatu na 1 łóżko X X nie dotyczy nie dotyczy 1 etat na 6 pacjentów w środowisku lub 12 pacjentów pod jednym adresem nie dotyczy nie dotyczy wg norm zatrudnienia wg norm zatrudnienia wg norm zatrudnienia 2 etaty na 35 łóżek + 1/4 etatu na 1 łóżko dla pacjentów skala O 2 etaty na 35 łóżek + 1/4 etatu na 1 łóżko dla pacjentów skala O 1/2 etatu na 35 łóżek 1/2 etatu na 35 łóżek 1/4 etatu na 1 łóżko 1/2 etatu na 35 łóżek nie dotyczy brak parytetu wg potrzeb brak parytetu wg potrzeb brak parytetu wg potrzeb wg norm zatrudnienia 1/4 etatu na 1 łóżko 1/2 etatu na 35 łóżek brak parytetu wg potrzeb nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1/2 etatu na 35 pacjentów uczestniczących w terapii 1/2 etatu na 35 pacjentów uczestniczących w terapii 1/2 etatu na 35 pacjentów uczestniczących w terapii 1/2 etatu na 35 pacjentów uczestniczących w terapii brak parytetu dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń brak parytetu dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń brak parytetu dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń brak parytetu dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń 18

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje

a) w zakładach opiekuńczych: – przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub geriatrii, lub gerontologii oraz zapewnienie konsultacji specjalistycznych przez co najmniej lekarza specjalistę psychiatrii oraz neurologii, 19

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia: – przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe: – lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii, lub – lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii, lub – lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: neurologii, rehabilitacji medycznej, pediatrii, 20

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje c) w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie: – przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1/8 etatu przeliczeniowego na 1 łóżko (równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na 1 łóżko), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe: – lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc lub – lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, lub – lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób płuc, 21

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje

– w opiece nad dziećmi i młodzieżą - oprócz wymagań wymienionych w tiret pierwsze – dodatkowo udziela świadczeń, w ramach cząstkowego etatu przeliczeniowego, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii, 22

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie a) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub b) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub c) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub d) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub e) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii - dotyczy opieki nad dziećmi i młodzieżą; 23

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje a) w zakładach opiekuńczych – z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów – łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy, 24

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy; 25

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie

pielęgniarka: z rocznym doświadczeniem zawodowym oraz ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów; 26

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarka: z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów.

27

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UWAGA!

Personel – wymagania, pielęgniarki

W przypadku wykazywania w ofercie pielęgniarek, będących w trakcie uzyskiwania wymaganych kwalifikacji należy wskazać kompetencję o kodzie:

0303 - pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego/kursu kwalifikacyjnego/kursu specjalistycznego

28

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

SPRZĘT

Stacjonarne zakłady opiekuńcze:

Wymagany sprzęt przeliczany na każde rozpoczęte 17 łóżek np. wymagane inhalatory – 1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek - w przypadku posiadania 35 łóżek w ofercie należy wykazać 3 inhalatory.

29

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

SPRZĘT

Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie

Wymagany sprzęt przeliczany na każdego świadczeniobiorcę (część wskazanego sprzętu znajduje się w miejscu pobytu świadczeniobiorcy) np. wymagane respiratory – 1 sztuka dla każdego świadczeniobiorcy - w przypadku deklarowania w ofercie możliwości realizacji świadczeń na rzecz 3 pacjentów należy wykazać 3 respiratory z wymaganymi cechami.

30

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Wymagana dostępność komórek organizacyjnych zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy w tym dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy dla dzieci i młodzieży w tym dla wentylowanych mechanicznie

24/godziny 7 dni w tygodniu 24/godziny 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach 24/godziny 7 dni w tygodniu 24/godziny 7 dni w tygodniu 31

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UWAGA! Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

pielęgniarska opieka długoterminowa domowa –wymagana dostępność komórki organizacyjnej

wymagany harmonogram pracy komórki organizacyjnej musi być w całości wypełniony indywidualnymi harmonogramami pracy pielęgniarek (zakładając jako etat czas = 37:55) z wyjątkiem sytuacji składania oferty przez indywidualną/indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską, w której rozpisuje się czas 37:55 na wszystkie dni tygodnia 32

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Personel: harmonogramy pracy zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy w tym dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno opiekuńczy/zakład opiekuńczo leczniczy dla dzieci i młodzieży w tym dla wentylowanych mechanicznie

liczba godzin pracy liczba godzin pracy w tygodniu w tygodniu harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia liczba godzin pracy w tygodniu liczba godzin pracy w tygodniu 33

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UWAGA! Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – harmonogramy personelu

harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia – wymagana dostępność we wszystkie dni tygodnia tj.

od poniedziałku do niedzieli

etat = 37:55 rozdzielony na 7 dni w tygodniu 34

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UWAGA! Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Warunki lokalowe

1) pomieszczenie przystosowane do celów biurowych oraz do przechowywania leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego; 2) zapewnienie kontaktu telefonicznego.

35

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r.

o

w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawcy

o

zasady udzielania świadczeń i ich finansowania

o

wzór umowy

36

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Załącznik nr 1 Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych 37

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych

Lp.

Kod komórki organiza cyjnej Nazwa komórki organizacyjn ej Nazwa zakresu świadczeń

1 2 3 4

Kod zakresu świadczeń

5

Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń

6

osobodzień osobodzień 1 5160 / 5170 zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy / opiekuńczo - leczniczy świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym / opiekuńczo leczniczym 14.5160.026.04

osobodzień osobodzień 2 5161 / 5171 zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy / opiekuńczo - leczniczy dla dzieci świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży / opiekuńczo leczniczym dla dzieci i młodzieży 14.5161.026.04

osobodzień osobodzień osobodzień osobodzień osobodzień

Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego

7

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel żywionego dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,5

8

5.15.00.0000095

5.15.00.0000096

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do 8 pkt wg skali Glasgow i żywionego dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 2,6 5.15.00.0000097

osobodzień pobytu w ZPO/ ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel żywionego pozajelitowo, w tym również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w skali Glasgow, ze współczynnikiem korygującym 3,5 5.15.00.0000098

osobodzień pobytu weterana poszkodowanego, w Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL 5.15.00.0000131

osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel, powyżej ukończonego 3. roku życia, żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,5 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 2,6 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 - 40 w skali Barthel, w tym również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w skali Glasgow oraz oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym 4,2 5.15.00.0000099

5.15.00.0000100

5.15.00.0000101

5.15.00.0000102

38

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych

Lp.

3 4

Kod komórki organizacyjnej

5160 / 5170 5161 /5171

Nazwa komórki organizacyjnej

zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy / opiekuńczo leczniczy zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy /opiekuńczo – leczniczy dla dzieci

Nazwa zakresu świadczeń

świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo – leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie

Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń

14.5170.028.04

Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego

osobodzień osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2 5.15.00.0000015

5.15.00.0000105

14.5171.027.04

osobodzień osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym1,6 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,8 5.15.00.0000106

5.15.00.0000016

5.15.00.0000107

5.15.00.0000108

39

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych

Lp.

5 6

Kod komórki organizacy jnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego

2140 2141 zespół długoterminowej opieki domowej świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 14.2140.026.04

zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie 14.2141.026.04

osobodzień osobodzień osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną ze współczynnikiem korygującym 0,7 osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną ze współczynnikiem korygującym 0,7 5.15.00.0000134

5.15.00.0000135

5.15.00.0000136

5.15.00.0000137

40

Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych

Lp.

Kod komór ki organi zacyjn ej Nazwa komórki organizac yjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń

7.1

2142 pielęgniars ka opieka długotermi nowa świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej (obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.) 14.2142.026.04

Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego

osobodzień osobodzień osobodzień osobodzień osobodzień osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,6 osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania ze współczynnikiem korygującym 0,7 osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,4 osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 1,0 5.15.00.0000138

5.15.00.0000139

5.15.00.0000140

5.15.00.0000141

5.15.00.0000089

7.2

2142 świadczenia w pielęgniarskiej pielęgnia rska opieka długoter opiece długoterminow ej domowej (obowiązujące od 1 stycznia minowa 2014 r. do 31 14 .2142.026.04

grudnia 2014 r.) osobodzień osobodzień za świadczenia pielęgnacyjne w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,4 5.15.00.0000090

41

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Załącznik nr 3 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE 42

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW -ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE 1. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 1.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane

ZPO; ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lekarze zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia lekarze zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

pielegniarki - wymagane

pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia

pielęgniarki - dodatkowo oceniane fizjoterapeuta - wymagane psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, terapeuta uzależnień wymagane warunki lokalowe - wymagane dodatkowo oceniane wymagane dodatkowo oceniane

1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217 j.t.).

2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia - łacznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym ZPO; ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie ZPO; ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 1) psycholog zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 2) logopeda zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 3) terapeuta zajęciowy - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust.1 pkt 6 rozporządzenia 4) terapii uzależnień - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 7 rozporządzenia - dotyczy zakładów opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zarażonym HIV jak wyżej

1.2 Warunki lokalowe

zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust.5 rozporządzenia ZPO; ZOL zgodnie z załacznikiem nr 4 część I ust 6 rozporządzenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie izolatka

1.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy

ZPO; ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie ZPO; ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 4 rozporządzenia zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 3 rozporządzenia urządzenie do hydroterapii 1) urządzenie do hydroterapii 2) kardiomonitor

1.4 Inne wymagania dodatkowo oceniane

1) certyfikat ISO; 43

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW -ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

2. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE lekarze - wymagane

dla dzieci i młodzieży

2.1 Wymagania dotyczące personelu

dla dzieci wentylowanych mechanicznie lekarze zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia lekarze zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

pielęgniarki - wymagane

pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

pielęgniarki - dodatkowo oceniane fizjoterapeuta - wymagane psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy wymagane warunki lokalowe wymagane dodatkowo oceniane wymagany dodatkowo oceniane dodatkowo oceniane

1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t.).

2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2, lit b rozporządzenia - łacznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym dla dzieci i młodzieży dla dzieci wentylowanych mechanicznie dla dzieci i młodzieży dla dzieci wentylowanych mechanicznie fizjoterapeuta zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia fizjoterapeuta zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 1) psycholog zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 2) logopeda zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 3) terapeuta zajęciowy- zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 6 rozporządzenia jak wyżej

2.2 Warunki lokalowe

dla dzieci i młodzieży dla dzieci wentylowanych mechanicznie zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 6 izolatka dla dzieci i młodzieży

2.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy

zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 4 rozporządzenia dla dzieci wentylowanych mechanicznie ZPO; ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 3 rozporządzenia urządzenie do hydroterapii 1) urządzenie do hydroterapii 2) kardiomonitor

2.4 Inne wymagania

1) certyfikat ISO; 44

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW -ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

3. ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE; ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 3.1 Wymagania dotyczące personelu

lekarz zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

lekarze - wymagane lekarze - dodatkowo oceniane pielęgniarki - wymagane

lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

pielęgniarki - dodatkowo oceniane

pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstawa anestezjologicznego i intensywnej terapii pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstawa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub pediatrii

fizjoterapeuta - wymagane

5) fizjoterapeuta zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

3.2 Warunki udzielania świadczeń opieka lekarska - wymagane

lekarz zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 4 pkt 1 lit.a, pkt. 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a rozporządzenia

opieka pielęgniarska wymagane

pielęgniarka - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 4 pkt 1 lit.b, pkt 2 lit.b, pkt 3 lit.b, pkt 4 lit. b rozporządzenia

fizjoterapeta - wymagane

fizjoterapeuta zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust.4 pkt. 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c rozporządzenia

częstość i ogólna liczba wizyt domowych wymagane

ustalana indywidualnie przez lekarza prowadzącego (załącznik nr 4 część II ust. 4 rozporządzenia)

3.3 Warunki lokalowe i inne warunki lokalowe wymagane

zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 3 rozporządzenia

dodatkowo oceniane wymagane dodatkowo oceniane

samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania

3.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy

zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 2 rozporządzenia

3.5 Inne wymagania

1) certyfikat ISO; 45

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW -ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

4. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA 4.1 Wymagania dotyczące personelu pielęgniarki - wymagane

zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 1 rozporządzenia

pielęgniarki dodatkowo oceniane

1) ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie wymienionej w załączniku nr 4 część III, pkt 1 rozporządzenia - powyżej 50 % zatrudnionych pielęgniarek legitymujących się w/w kwalifikacjami, 2) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej związanej z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym (do okresu doświadczenia możliwe zaliczenie pracy w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki) - powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek legitymujących się w/w doświadczeniem zawodowym.

wymagane 4.2 Inne warunki udzielania świadczeń

zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 4 rozporządzenia

liczba pacjentów objętych opieką

jak wyżej

4.3 Warunki lokalowe i inne warunki lokalowe wymagane

zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 3 rozporządzenia

wymagane 4.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy

zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 2 rozporządzenia

dodatkowo oceniane

samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania

4.5 Inne wymagania dodatkowo oceniane

1) certyfikat ISO; 46

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UWAGA! Świadczenia realizowane w stacjonarnych zakładach opiekuńczych.

Warunki dodatkowo oceniane:

Liczba pielęgniarek odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

47

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

UWAGA! Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Warunki dodatkowo oceniane:

samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

48

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Kryteria oceny ofert

49

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany !

Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Tabela nr 14 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO)

50

Kryteria oceny ofert § 1. 1. Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: a) b) c) d) e) f) jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez: ocenianej w szczególności kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii, wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 51

Kryteria oceny ofert

2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

- rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez: a) b) c) planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, dostęp do badań i zabiegów, d) posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/ pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego ; 52

Kryteria oceny ofert 3) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej ocenianej w szczególności poprzez: a) liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy, b) organizację przyjęć świadczeniobiorców, c) brak barier dla osób niepełnosprawnych; 53

Kryteria oceny ofert

4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej -

rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez: a) organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy, b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem; 54

Kryteria oceny ofert 5. Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 – 3, dokonuje się odrębnie dla każdego oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania.

55

Kryteria oceny ofert POZIOM SKALUJĄCY

1

Jakość-personel WAGA SKALUJĄCA

(S)

(maksymaln a liczba punktów oceny)

2

30 TYP ODPOWIEDZI

3

jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń

TABELA NR 14 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)

NR WIERSZA ZAKRES*

4

1 2 3 3a 4 3.1; 3.2

1.1 -1.3; 2.1-2.3

1.1 -1.3

2.1-2.3

3.1

5

poz.217 j.t.).

TREŚĆ

6

lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia SPO - łącznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia SPO - łącznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKO WYCH

7

5 4 7 7 7 5 3.2

7 6 7 4 4 pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub pediatrii Powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej związanej z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym, (do okresu doświadczenia możliwe zaliczenie pracy w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki) Powyżej 50 % zatrudnionych pielęgniarek z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjny w dziedzinie wymienionej w załączniku nr 4 część III, pkt 1 rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 7 7 56

Kryteria oceny ofert

Uwaga!

do nr wiersza 6 i 7:

(dotyczy tylko pielęgniarskiej długoterminowej domowej) opieki

warunek zawiera określenie: powyżej 50 % czyli 50% +1

tzn. wykazując 7 pielęgniarek w ofercie, aby warunek został spełniony 4 pielęgniarki muszą posiadać określone doświadczenie lub uzyskane kompetencje.

57

Kryteria oceny ofert Jakość - sprzęt 10 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 8 9 10 1.3; 2.3

1.1 -1.3; 2.1-2.3

3.1 - 4 kardiomonitor urządzenie do hydroterapii samochód osobowy (gwarantowana gotowość użytkowania) 1 1 1 Jakość – warunki dotyczące pomieszczeń 5 jedna odpowiedź do wyboru 11 1.1 -1.3; 2.1-2.3

izolatka 2 58

Kryteria oceny ofert Jakość – zewnętrzna ocena 5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 12 1.1 – 4 13 1.1 – 2.3

14 1.1 – 2.3

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością 2 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego 1 certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 15 1.1 – 2.3

16 1.1 – 2.3

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 1 certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 1 59

Jakość - wyniki kontroli -5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 22 23 24 17 Kryteria oceny ofert wszystkie zakresy udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 18 nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy 19 20 21 nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy 25 26 27 28 29 30 niezasadne ordynowanie leków nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych udaremnienie lub utrudnianie kontroli niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 60

Dostępność – dostęp dla osób niepełnosprawn ych 5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru Kryteria oceny ofert 31 1.1 – 2.3

podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) 2 32 1.1 – 2.3

przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 2 Ciągłość Cena 5 jedna odpowiedź do wyboru 33 34 1.1 – 2.3

wszystkie zakresy co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie 2 5 20 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

61

Kryteria oceny ofert W kolumnie „ZAKRES” określono zakresy świadczeń, których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie „TREŚĆ”. Poszczególne kody wskazane w kolumnie „ZAKRES” oznaczają odpowiednio: 1.1 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 1.2 1.3

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych 2.1 2.2 2.3 Mechanicznie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży 3.1 3.2 4 Wentylowanych Mechanicznie Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci i Młodzieży Wentylowanych Mechanicznie Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa 62

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Postępowania - obszary

63

OBSZARY KONTRAKTOWANIA SPO

Zaplanowano następujące obszary kontraktowania: 1. Województwo (1) 2. Podregiony: bielski; częstochowski; bytomski; gliwicki; katowicki; sosnowiecki; tyski; rybnicki (8) 3. Powiaty: Powiat będziński, Powiat bielski, Powiat cieszyński, Powiat częstochowski, Powiat gliwicki, Powiat kłobucki, Powiat lubliniecki, Powiat mikołowski, Powiat myszkowski, Powiat pszczyński, Powiat raciborski, Powiat rybnicki, Powiat tarnogórski, Powiat bieruńsko lędziński, Powiat wodzisławski, Powiat zawierciański, Powiat żywiecki, Powiat m. Bielsko-Biała, Powiat m. Bytom, Powiat m. Chorzów, Powiat m. Częstochowa, Powiat m. Dąbrowa Górnicza, Powiat m. Gliwice, Powiat m. Jastrzębie-Zdrój, Powiat m. Jaworzno, Powiat m. Katowice, Powiat m. Mysłowice, Powiat m. Piekary Śląskie, Powiat m. Ruda Śląska, Powiat m. Rybnik, Powiat m. Siemianowice Śląskie, Powiat m. Sosnowiec, Powiat m. Świętochłowice, Powiat m. Tychy, Powiat m. Zabrze, Powiat m. Żory (36).

64

65

Podregion bielski Podregion częstochowski Podregion bytomski Podregion gliwicki Podregion katowicki Podregion sosnowiecki Podregion tyski Podregion rybnicki

OBSZARY KONTRAKTOWANIA

nazwa podregionu powiat nazwa bielski cieszyński żywiecki Bielsko-Biała częstochowski kłobucki lubliniecki myszkowski Częstochowa tarnogórski Bytom Piekary Śląskie gliwicki Gliwice Zabrze Chorzów Katowice Mysłowice Ruda Śląska Siemianowice Śląskie Świętochłowice będziński zawierciański Dąbrowa Górnicza Jaworzno Sosnowiec mikołowski pszczyński bieruńsko-lędziński Tychy raciborski rybnicki wodzisławski Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory powiat kod 2402 2403 2417 2461 2404 2406 2407 2409 2464 2413 2462 2471 2405 2466 2478 2463 2469 2470 2472 2474 2476 2401 2416 2465 2468 2475 2408 2410 2414 2477 2411 2412 2415 2467 2473 2479 66

67

68

OBSZARY KONTRAKTOWANIA SPO

SPO - Zakres świadczeń - nazwa ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE Zakres świadczeń - kod 14.2140.026.04

14.2141.026.04

14.2142.026.04

14.5160.026.04

14.5161.026.04

14.5170.028.04

Obszar kontraktowania województwo województwo powiaty (ziemskie i grodzkie) podregiony - grupa powiatów województwo województwo ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 14.5171.027.04

województwo 69

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

TERMINARZ POSTĘPOWAŃ

Ogłoszenie: Składanie ofert do: 13 marca br.

27 marca br.

Otwarcie ofert od: 01 kwietnia br.

Rozstrzygnięcie: 25 kwietnia br.

W wyjątkiem postępowań w zakresie: pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, w których rozstrzygnięcie

nastąpi 12 maja br.

70

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Okres obowiązywania umów: 01.07.2014 – 30.06.2019

(5 lat)

71

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I.

Oferty muszą być przygotowane na właściwe postępowanie -

zgodne z kodem terytorialnym miejsca udzielania świadczeń;

(miejsce udzielania świadczeń to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjne, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu) II.

Oferta musi zawierać ilość świadczeń (osobodni)

na 6 miesięcy

(pół roku); 72

III.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Do oferty należy dołączyć:      

Oświadczenie

– wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ wymagane w przypadku składania oferty w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;

Oświadczenie

– wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ o kontynuacji opieki na rzecz świadczeniobiorców;

Oświadczenie

– o samodzielnej realizacji świadczeń bez udziału podwykonawców w przypadku składania w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;

umowy podwykonawcze

oferty na badania laboratoryjne, diagnostyczne, transport sanitarny

(wymagane w przypadku braku możliwości ich wykonania w ramach własnej struktury) Oświadczenie

osobowego; – o gwarantowanej gotowości użytkowania samochodu

Oświadczenie

– o wyliczonej liczbie pielęgniarek wg norm zatrudnienia – w stacjonarnych formach opieki, 

certyfikaty zewnętrznej ocena jakości

systemu zarządzania (kopie potwierdzone za zgodność);

,

m.in. certyfikat 73

Nazwisko i imię pielęgniarki Data

Oświadczenie

1.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z harmonogramem pracy wykazanym przez oferenta: ….……………………………………..……

nazwa…oferenta

………………….………………………... do oferty nr………………………………………………………………………… w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej złożonej na teren powiatu……………….… woj. śląskiego i oświadczam, że w przypadku zawarcia umowy z okresem obowiązywania od 01.07.2014 r. będę udzielała/udzielał świadczeń w dniach i godzinach wskazanych w ww. ofercie tylko u tego świadczeniodawcy i na terenie woj. śląskiego. W dniach i godzinach wskazanych w przedmiotowej ofercie nie będę udzielała/udzielał świadczeń u innych świadczeniodawców realizujących umowy w powyższym lub innych rodzajach świadczeń. 2.

Jako pielęgniarka/pielęgniarz opieki długoterminowej domowej wykazana/wykazany do realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej od dnia 1.07.2014 r. przez powyższego oferenta w przedmiotowej ofercie oświadczam, że nie będę realizować jednocześnie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej. 3.

Jednocześnie oświadczam, że */: posiadam wymagane kwalifikacje do realizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480) jestem w trakcie ich uzyskiwania posiadam udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym (można również uwzględnić pracę w domu pomocy społecznej na stanowisku domowym) nie posiadam udokumentowanego co najmniej 2 letniego doświadczenia w pracy w opiece w środowisku domowym (można również uwzględnić pracę w domu pomocy społecznej na stanowisku domowym) Pieczęć i odpis oferenta Czytelny podpis pielęgniarki …………………………………. ………………………………….. */ zaznaczyć znakiem X przy właściwej odpowiedzi. 74

Pieczęć świadczeniodawcy Data

Oświadczenie

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty i zawarcia umowy ze Śląskim OW NFZ w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń: ………………………………………………………..

w ramach postępowania konkursowego nr ……………………………………………………… na obszar (wskazany w ogłoszeniu): ………………………………………………………..

obejmę opieką świadczeniobiorców na rzecz których realizowane były przedmiotowe świadczenia przez dotychczasowych świadczeniodawców.

Wykaz świadczeniobiorców z danego obszaru zostanie udostępniony przez Śląski OW NFZ po rozstrzygnięciu postępowania w celu zabezpieczenia kontynuacji leczenia/opieki.

……..…………………………..

Pieczęć i odpis oferenta 75

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Najczęściej zadawane pytania

76

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 Jak określić liczbę proponowaną liczbę świadczeń w ofercie w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej Liczba świadczeń uzależniona jest od wykazanych pełnych etatów pielęgniarskich. Biorąc pod uwagę powyższe i możliwość jednoczasowej realizacji świadczeń nad 6 pacjentami oraz okres obowiązywania umowy w danym roku, liczbę należy wyliczyć wg następującego wzoru: Liczba etatów x 6 x 184 dni np. 2 x 6 x 184 dni = 2208 osobodni  Czy podmiot prowadzący dom pomocy społecznej może złożyć ofertę na realizację świadczeń w zakładzie opiekuńczym Nie – gdyż dom pomocy społecznej nie jest rejestrowany jako zakład pielęgnacyjno opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

77

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Kontakt telefoniczny w sprawie pytań merytorycznych: nr telefonu:

32/ 735 19 52

Monika Stelmach Wojciech Mika 78

Dziękuję za uwagę!

79