Pågående revidering av ISO 14001 (och lite om ISO 14004)

Download Report

Transcript Pågående revidering av ISO 14001 (och lite om ISO 14004)

MIS årsmöte 2 april 2014
Willy Karlsson, Eventsees AB
Röstningen på CD2 positiv (6 nej-röster)
 7:e mötet, i Padova feb-mars 2014.
 8:e mötet, i Panama, 23-28 maj 2014.
 Ev. ytterligare möte i London i juni-juli 2014
 Omröstning på DIS: sep – dec 2014
 9:e mötet, ev. Tokyo, jan-feb 2015
 Publicering, juni 2015
 CASCO: 3-årig övergångsperiod, ev. samordning av datum med ISO 9001
(ISO 14004 ska publiceras samtidig – kräver
extramöten för WG6)

Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
2
Den gemensamma strukturen har publicerats
som Annex SL i supplement till ISO Directives,
på www.iso.org, fritt tillgänglig för alla. Se
Annex SL 9, sid 131-148, särskilt Appendix
2, sid 137-146. (Ändrad i april/maj 2013).
Länk:
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&
objId=4230452&objAction=browse&sort=su
btype
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
3
Miljöledningssystem behöver förnyas för att möta olika
intressenters nuvarande och kommande behov
MLS som en del i hållbarhetsarbete och CSR
2. MLS och faktiska miljöförbättringar
3. MLS och efterlevnad av lagar och andra krav
4. MLS och strategisk företagsledning
5. MLS och värdet av att vara certifierad
6. MLS anpassat till små och medelstora företag
7. MLS och miljöpåverkan från produkter och tjänster
8. MLS och involvering av intressenter
9. MLS och parallella eller sektorspecifika sub-system
10.MLS och extern kommunikation
11.Positionering av MLS på (inter)nationella policies / agendor
(Totalt 23 rekommendationer)
1.
Blått – har beaktats i ISO 14001 CD2
Svart – ytligt eller indirekt beaktat i CD2
Rött – man har misslyckats med detta i CD2
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Omfattning (Scope)
Normativ hänvisning
Termer och definitioner
Organisationens förutsättning (Context )
Ledarskap
Planering
Stöd (Support)
Verksamhet (Operation)
Utvärdering av prestanda
Förbättringar
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
5
Introduction ISO 14001:2015 – Fig
1
2014-01-23
Willy Karlsson, Eventsees
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
6
6
Arbetsgruppen med paragraf 4 (context, needs
& expectations, scope och EMS) på sin lott
lyckades någorlunda väl att enas,
men viss oklarhet råder vad som skall göras
vad gäller identifiering av lagkrav under
paragraf 4 respektive 6:
”The organization shall determine…
- which of these (syftar på needs and
expectations) become compliance
obligations”
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
7
Observera att ”scopet” för miljölednings-systemet
ska beskrivas, förtydliganden gjordes i Padova:
When determining this scope, the organization
shall consider
• the external and internal issues referred to in
4.1,
• the compliance obligations referred to in 4.2,
• its organizational unit(s), function(s), and
physical boundaries,
• its activities, products and services, and
• its authority and ability to exercise control and
influence.
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
8
Följande punkt togs bort (tyvärr):
The organization shall determine
- how it will integrate its environmental
management system requirements into its
business processes
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
9
Inga större förändringar jämfört med CD2
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
10
Kap 6, framför allt 6.1fortsatte att vara en
utmaning. Efter krav från främst Sverige att
skillnaden mellan hantering av miljöaspekter
och andra ”issues” (och vad som menas med
andra issues!). Fortfarande kaotiskt men:
- användningen av begreppen risk, threat och
opportunities kraftigt begränsats,
- Miljöaspekter särskiljs för att tydligare se
förändringen från nuvarande standard,
- dokumentationskraven tonas ner (i kap. 6)
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
11
6.2 Miljömål hann arbetsgruppen inte med
Tas upp i Panama
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
12
Inga större förändringar jämfört med Annex SL,
men många tidigare tillägg i kap 7.4
Communcation togs bort. Kap 7 är nu något
kortare än i CD2.
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
13
Inga större ändringar jmf med CD2 förutom att
onormala tillstånd fått en punkt, samt att en
hel del editoriella ändringar gjordes i
avsnittet om nödlägesberedskap.
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
14
Ganska mycket diskussion, men lite ändringar.
En del kommentarer och diskussion om den
nya definitionen av environmental
performance = performance (3.20) related to
the management of environmental aspects
(3.6)
(USA slogs för ordet management, vilket löser
en del andra problem, se kap 10, jag tycker
också att det harmonierar med ISO 14031)
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
15
Inga större ändringar, men diskussion (i 10.1)
om corrective action (som numera indirekt
”innefattar” även preventive action).
Förebyggande åtgärder hanteras under kap 6
i riskbedömningen.
Diskussion i 10.2 om frasen:
The organization shall continually improve its
environmental performance by improving the
suitability, adequacy and effectiveness of the
environmental management system.
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
16
Kanske lättare att vara certifierad enligt flera
standarder: Mer jobb och dokumentation i
början, men sedan troligen enklare att
komplettera med fler standarder som följer
Annex SL.
Kanske också lättare att ta fram
ledningssystemstandarder. Vad medför det?
Diskutera:
Vad kommer det att innebära för:
 Certifierade företag?
 Certifieringsorgan?
 Konsulter & Revisorer?
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
17
Ledningssystem certifierbara standarder
Vägledningar och andra typer
av standarder, ej certifierbara
ISO 14001 Miljöledning
ISO 20121 Hållbarhet vid
evenemang
ISO 50001
Energiledningssystem
OHSAS 18001 Arbetsmiljö
(blir en ISO-standard, ISO
45001)
Stödjande, på gång, bl. a.:
ISO 19600 Compliance
management system (ej
certifierbar?)
ISO 26000 Socialt
ansvarstagande
Hållbar utv. i kommuner,
landsting och regioner
På gång:
Sustainable Purchasing
Naturvärdesinventering
Stödjande verktyg:
ISO 31000 Risk
management
ISO 14000-serien
ISO 10000-serien
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
18
Willy Karlsson
- Tfn 08-22 53 82
- Eller [email protected]
Makrillfiske - Smögen
Moremi, Okavankgo - Botswana
Willy Karlsson, Eventsees AB
2014-04-02
19