Klicka här för att ta del av en Powerpoint från årsmöte i

Download Report

Transcript Klicka här för att ta del av en Powerpoint från årsmöte i

Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening

Tisdagen den 3 mars Jaktstugan Rotviksbro

Syfte med mötet: 1) Ordinarie årsmöte 2) Besluta om byggstart

§1. Mötets öppnande §2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman §3. Godkännande av röstlängden §4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare §5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning §6. Fastställande av dagordningen §7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Agenda

Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Hälften väljs på ett år och andra hälften på två år. Val av revisorer och revisorssuppleant/er. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. Preliminär kostnad för utbyggnad av fiber på Utby Eventuell utökning av området med c:a 10 fastigheter öster om E6 vid Undavägen Läget beträffande ansökan om stöd Beslut om arbetets fortsättning Beslut om budget. Övriga ärenden Mötets avslutande

§1. Mötets öppnande §2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman §3. Godkännande av röstlängden §4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare §5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning §6. Fastställande av dagordningen §7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Verksamhetsberättelse 2014

Vid årets slut hade föreningen drygt 210 medlemmar med 227 stycken anslutningar

Styrelsen har varit

Ordförande Göran Holmberg Kassör Gun Bergman Sekreterare Lennart Olsson Nät och produktion och t.f. kassör Sigvard Nilsson Webbansvarig Daniel Samuelsson Frågor o svar Orvar Nordström Ledamöterna Olof Grundberg Ann-Sofie Ekedahl Fredrik Selvén Suppleant Tom Jonsson Styrelsen har haft 8 protokollförda möten och flera möten i mindre grupper

Verksamhetsberättelse 2014

• • • • • • • • • • • Genomförda administrativa åtgärder under året: Registrering av föreningen Inköp av ekonomisystem, dator och skrivare för kassör • Utarbeta stadgar, anslutningsavtal för olika anslutningssituationer och markavtal. Upprätta medlemsregister Medlemsrekrytering Fakturering av medlemsavgifter och insatser Upprättande och underhåll av hemsida Diskussioner med berörda markägare Framtagning av ritningsunderlag och grovplanering av preliminär dragning av nätet Ansökan om bidrag från länsstyrelsen (staten). Täta kontakter och möten med länsstyrelsen, Uddevalla kommun och andra fiberföreningar i närområdet Upprättande av avtal med Vattenfall om samförläggning av kabelrör

Verksamhetsberättelse 2014

Förberedande åtgärder för det fysiska ledningsnätet: • Studier på plats för att planera bästa sträckning av nätet • Inköp av en mindre mängd slang för fiberkabel • Samförläggning av slang med el-ledning och andra ledningsdragningar i Utby och Nedre Berg

Intäkter

Medlemsavgifter Övriga intäkter Ränteintäkter

Summa intäkter

Resultaträkning 2014

20 300 50 14 20 364

Kostnader

Operatörskostnad Förbrukningsinventarier Kontorsmaterial Trycksaker Hyra Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster Bankkostnader

Summa kostnader Resultat

-1 500 -7 288 -374 -700 -400 -1 100 -2 716 -12 -14 090 6 274

Balansräkning 2014

Tillgångar

Fordran medlemmar Momsfordran Summa fordringar Kassa Bank Summa tillgångar 30 800 2 788 33 588 200 99 886 133 674

Skulder och eget kapital

Insatser Förutbetalda intäkter Årets resultat 127 300 100 6 274 Summa skulder o eget kapital 133 674

§8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen §9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna §10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

§11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

• Medlemsavgift förslag 100 kr/medlem för 2015 • Insatser tidigare beslutat. Förslag att det står fast: • Max 19 500 kr • Gäller för 1 fastighet med 1 anslutning • Högre kostnad - extra stämma • Högre kostnad - rätt att frånträda avtalet • Vid frånträde, medlemmens andel av de kostnader föreningen haft återbetalas ej.

• Två eller tre delbetalningar skall betalas enligt betalningsplan som styrelsen beslutar.

§12. Val av ordförande för 1 år

Förslag omval av Göran Holmberg

§13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Hälften väljs på ett år och andra hälften på två år.

Förslag 2 år

Sigvard Nilsson Lennart Olsson Daniel Samuelsson Orvar Nordström Gun Bergman

Förslag 1 år

Olof Grundberg, Ann-Sofie Ekedahl, Fredrik Selvén Suppleant Tom Jonsson

§14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.

Förslag: Birgitta Olofsson och Tommy Hansson med Lennart Eriksson som suppleant

§15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

Förslag: Lenny Lämber, Per-Olof Karlsson och Lars-Göran Eskilsson med Lenny som sammankallande

§16. Preliminär kostnad för utbyggnad

Kalkyl

Tidplan

Kostnader per anslutning

Statsbidraget på 40 % till föreningens investering i fiberanslutningar ger följande kostnader Beräknad kostnad per anslutning efter 40 % i bidrag Kostnader per anslutning utan bidrag 16 500 kr 27 500 kr Kostnaden utan bidrag är den lägsta kostnad man får betala för anslutning till fiber om man väljer att inte vara med i föreningen nu och vill ha fiberuppkoppling senare.

Preliminär tidplan för projektets genomförande Preliminär tidplan för Utby Fiber >> Medlemsmöte, Utby Fiber ekonomisk förening bildad: Värva medlemmar, förprojektering, markandsundersökning och kalkyl >> Medlemsmöte för att beslut om att söka bidrag / teckna anslutningsavtal: Skriva anslutningsavtal med medlemmar Ansöka om bidrag Projektera ledningsnät och skriva markavtal Upphandla ledningsbyggnation & fiber dragning >> Medlemsmöte för beslut om byggstart: Bygga och installera ledningsnätet Upphandla kommunikations- och tjänsteoperatör >> Medlemsmöte för beslut kommunikations- och tjänsteoperatör: Driftsättning och inkoppling av medlemmar i fibernätet Avsluta byggnation/dokumentation och övergå i förvaltning 13/2 Q1 Q2

2014

Q3 27/8 Q4 Q1 Q2

2015

Q3

Pågår - nuläge 220 medl.

Q4

Pågår - nuläge 170 avtal Första ansökan inskickad… Pågår…

X

Kan starta efter beslut årsmötet…

X

Inkoppling början 2016 ?

Preliminär betalplan kapitalinsats: 5000 kr 5500 kr

Pågår - nuläge c:a 170 st betalt

5500 kr Slutav-

Nästa insats prel. sept 15

räkning

§17. Eventuell utökning av området.

c:a 10 fastigheter öster om E6 vid Undavägen

§17. Eventuell utökning av området

• Förslag till beslut: Styrelsen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att ansluta fastigheterna till en rimlig kostnad • Om kostnaden är lägre än eller högst lika stor som kostnaden per anslutning för föreningen har styrelsen rätt att utöka verksamhetsområdet med de fastigheter som framgår av kartan • Skulle problem med ansökan uppstå om berörda fastigheter anslutas skall styrelsen inte utöka verksamhetsområdet

§18. Läget beträffande ansökan om stöd

• Ansökan är digital genom e-legitimation • • Ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader Alla föreningar ska upphandla, dock finns ett direktupphandlingsbelopp • Det är poäng istället för kölista som gäller • Samråd är inte obligatoriskt, men krav vid behov. • • Ansökan skall vara inne ??

Ansökan behandlas och beslut tas september 2015

Ansökan poängsystem

• Investeringen sker i prioriterat geografiskt område

1 poäng: 2 poäng:

Tätort med mellan 501 och 1000 invånare ingår i projektet Tätort med mellan 201 och 500 invånare ingår i projektet

4 poäng:

Ingen tätort med mer än 200 invånare ingår i projektet.

+1 poäng: Det finns minst en servicepunkt för kommersiell eller offentlig service som kommer att anslutas till nätet Viktning: 30 Utby tätort 219 invånare, ingen servicepunkt ger 2 poäng • Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet enbart permanenthushåll 1 poäng: 3 poäng: 5 poäng: 50–74 % anslutna inom avgränsat område för projektet 75–84 % anslutna inom avgränsat område för projektet 85 % eller fler anslutna inom avgränsat område för projektet Viktning: 35 Utby fiber nuläge 221 permanentboende 172 anslutna 78 % Mål 85 % ger 5 poäng 105 utbor varav 39 medlemmar

Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet

2 poäng: 3 poäng: 4 poäng: 5 poäng: 20–49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 50–99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet 100–199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet Viktning: 25 Totalt 326 fastighetsägare och 381 fastigheter Utby fiber 5 poäng •

Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen

+1 poäng: Det finns en finansieringsplan som tryggar likviditeten för hela projektet +1 poäng: +1 poäng: +1 poäng: +1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet Det finns en upphandlingskunnig utsedd Det finns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet Viktning: 10 Utby fiber 5 poäng

Administrationsgrupp

Ansvarig: Göran Holmberg Biträdande: Lennart Olsson Gun Bergman Daniel Samuelsson

Organisation

Nätbyggnadsgrupp

Ansvarsområden:

Övergripande styrningsfrågor (mål, tidsplan, mm) Medlemsvärvning, markägarkontakter Myndighetskontakter, mediakontakter Bidragsansökan, finansierings- och bankfrågor Avtalsutformning, avgiftssättning Upphandlingsfrågor IT-lösningar för föreningen, hemsida, mm Medlemsadministration /fakturering /registervård Nätbyggnadsansvarig: Biträdande nätansvariga: Sigvard Nilsson Fredrik Selvén Orvar Nordström Ann-Sofie Ekedahl Olof Grundberg

Områdesansvariga:

Lokalt ansvariga för entreprenadarbetena kommer att utses bland föreningens medlemmar

Ansvarsområden:

Övergripande projektplanering /-ledning för nätbyggnaden Teknisk förstudie, nätstruktur Kvalitets- och miljöplanering Kostnadsberäkning för bidragsansökan (konsult upphandlas) Projektering (upphandlas, granskas, godkänns) Upphandling av arbete, materiel, konsultinsatser, mm Arbetsledning av entreprenörer (grävning, blåsning, skarvning, mm) Kvalitetskontroll Driftsättning Dokumentation Slutbesiktning (upphandlas) Etablering av drift- /underhållsrutiner Etablering av användarstöd Avslut för Nätbyggnadsprojektet

§ 19. Beslut om arbetets fortsättning

Förslag att uppdra år styrelsen att gå vidare med ansökan till länsstyrelsen Underlag för ansökan skall vara • Totalt 326 fastighetsägare med 381 fastigheter, av fastighetsägarna är 221 permanentboende på fastigheten • Uppskattat antal anslutningar på 275 st • Medlemmar 200 permanentboende med 225 anslutningar och 50 utbor med 50 anslutningar • Kostnad totalt 6 000 000 kr • Samråd med kommunen • Samråda med länsstyrelsens miljöenhet • Kontrollera Post och telestyrelsens karta ”Ansökningskartan”

§

19. Beslut om arbetets fortsättning

• Styrelsen skall vidare Löpande stämma av med länsstyrelsen angående förutsättningar för att få stöd • Fortsätta den samläggning av fiber som påbörjats • Skriva markavtal med berörda markägare • Genomföra upphandling av nedläggning av fiber inom området under förutsättning av att bidrag erhålls från länsstyrelsen. • Styrelsen får besluta om antingen totalentreprenad eller delentreprenader

§

19. Beslut om arbetets fortsättning

• Alternativ 1 påbörja nedläggning av fiber i september 2015 under förutsättning av ett positivt beslut från länsstyrelsen • Alternativ 2 påbörja grävningsarbetet under våren/sommaren 2015 under förutsättning av att styrelsen bedömer det sannolikt att vi kan få bidrag från länsstyrelsen.

§20. Beslut om budget för 2015.

Förslag

Intäkter

Medlemsavgifter Ränteintäkter Summa intäkter

Kostnader

Projektering, upphandling Samgrävning Nedläggning av fiber Administrativa kostnader Utlägg styrelsen Summa kostnader

Resultat

22 500 1 000 23 500 25 000 300 000 3 000 000 10 000 10 000 3 345 000 3 321 500

§ 20. Beslut om budget för 2015

Finansiering - förslag

Ing behållning

Kassa bank m.m.

Tillkommer

Momsåterbet Bidrag länsstyrelsen Insatser uttaxering 1 pågår Insatser uttaxering 2 september

Avgår

Årets underskott

Summa utg behållning

133 574 300 000 1 000 000 1 112 700 1 250 000 -3 321 500 474 774

§21. Övriga ärenden

• ???

§22. Mötets avslutande