Algemene vergadering 30.08.2012

Download Report

Transcript Algemene vergadering 30.08.2012

Lefgeld brengt beweging
Waarom ARKimedes? Vlaanderen kan rekenen op de ondernemende geest
van zijn huidige en toekomstige ondernemers.
Maar: ondernemend Vlaanderen moet beschikken
over de juiste bouwstenen:
• fundamenteel onderzoek
• hoogopgeleide meertalige medewerkers
• …
• last but not least: kapitaal
Voor dat laatste aspect werd in 2004 de ARKimedesregeling
in het leven geroepen.
De ARKimedesregeling
Investeringen
in doelondernemingen
door ARKIV’s
Markante
gebeurtenissen
Het financiële luik
Investeringen en
desinvesteringen
door ARKimedes-Fonds nv
Vraagstelling
Stemming
De ARKimedesregeling
De ARKimedesregeling
• Initiatief van de Vlaamse regering en PMV.
• Doel: verzekeren aanbod risicokapitaal voor starters en kmo’s in
Vlaanderen in marktsegmenten (zaai, early stage en groei) waar
private initiatieven te kort komen, zodat deze bedrijven de uitvoering
van hun businessplannen kunnen financieren.
• Circa 450 mln. euro.
• Pioniersfunctie ten tijde van de opstart:
• Financieringsmechanisme dat samenwerkt met, maar niet de
plaats inneemt van, professionele risicokapitaalverschaffers.
• ARK-F I: oproep tot het brede publiek om middelen bijeen te
brengen voor investeringen in de economische toekomst van de
eigen Vlaamse regio.
De ARKimedesregeling
Werkingsschema ARKimedes-Fonds nv (1e fonds)
Markante gebeurtenissen
Markante gebeurtenissen
• Oprichting eerste ARKimedesfonds
Op 8 juni 2005 werd ARKimedes-Fonds nv opgericht
met looptijd tot eind 2018.
• Publieke emissie
In september 2005 realiseerde ARKimedes-Fonds nv
een publieke ophaling van:
• 75 mln. euro aandelenkapitaal (90% gewestwaarborg en 35%
belastingkrediet gespreid inbaar over vier jaar)
• 35 mln. euro obligatielening tot oktober 2017 met een jaarlijkse
coupon van 3,45% (100% gewestwaarborg).
Markante gebeurtenissen
Aandeelhoudersstructuur ARKimedes-Fonds nv (1e fonds)
Markante gebeurtenissen
De ARKIV’s en hun focus
Markante gebeurtenissen
Overzicht kapitaalvolstortingen
Markante gebeurtenissen
Overzicht kapitaalvolstortingen
Markante gebeurtenissen
Algemeen economisch klimaat
• 2008 historische wereldwijde financiële crisis -> 2011 zware
schuldencrisis in Europa -> vandaag nog steeds een zwakke
economische conjunctuur in heel Europa
• ARKIV’s dienen hun investeringsbeleid hieraan aan te passen:
participaties dienen dichter en zeer proactief opgevolgd te worden,
zwakke doelondernemingen dienen sneller afgestoten te worden en
alle doelondernemingen moeten focussen op kernactiviteiten met een
strikter kasbeheer. Voorts zijn minder investeringsfondsen nog actief in
de markt en moeten ARKIV’s meer en langer investeren in hun
ondernemingen.
Markante gebeurtenissen
Algemeen economisch klimaat
• Met de crisis viel ook de IPO-markt stil. De enige haalbare exit-piste
vandaag is doorgaans een verkoop aan een grote kapitaalkrachtige
onderneming. De vernauwing qua exit-routes door de crisis drukt op de
potentiële prijs bij exit.
• Starters met VC-fondsen in hun aandeelhouderschap maken evenwel
meer kans om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de crisis.
Markante gebeurtenissen
Thesaurie
In februari 2011 besloot de RvB van ARK-F om de Pembridge Square en
Baker Street beleggingen, die destijds door KBC werden verkocht, van de
hand te doen door de bestaande verkoopoptie met 80 % indekking van de
aanschafwaarde vervroegd uit te oefenen. ARK-F ontving hiervoor 10,4
mln. in februari 2011, 8 mln. in juli 2011 en 4 mln. euro in januari 2012. De
RvB oordeelde dat het raadzamer was om deze beleggingen vervroegd te
verkopen gezien de vele onzekerheden voor een volledig herstel of herstel
boven de waarde van de indekking. ARK-F realiseerde 2,43 mln. euro
netto verlies, wat in de vorige boekjaren reeds werd geboekt.
Het gecumuleerd resultaat van alle thesauriebeleggingen sedert de start
van het fonds (incl. bovenstaande) bedraagt +3 mln. euro positief.
Alle gelden zijn belegd in zicht- of spaarrekeningen bij Belgische
grootbanken (behoudens 1 min. CP).
Markante gebeurtenissen
Start ARKimedes-Fonds II nv
• Gezien de initiële investeringsperiode van alle ARKIV’s begin 2011 was
beëindigd, werd op 4 juni 2010 ARK-F II opgericht.
• ARK-F II is 100 mln. euro groot, geheel volstort door PMV. Geen
publieke ophaling, o.a. omdat EC opmerkingen maakte op het systeem
van belastingkrediet in België.
• Inmiddels zijn acht nieuwe ARKIV’s onder ARK-F II opgericht, goed voor
156,4 mln. euro totale fondsgrootte waarvan 74 mln. euro van ARK-F II.
Nieuwe kandidaat-ARKIV’s kunnen terug een aanvraag tot erkenning of
belofte bij ARK Mgt indienen.
Investeringen en desinvesteringen
door ARKimedes-Fonds
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
FVA-boekhoudkundige waarderingsregels
• De financiële vaste activa van ARKimedes-Fonds:
• Kapitaalparticipaties worden geboekt aan aanschaffingswaarde,
waardeverminderingen worden geboekt i.g.v. duurzame
minderwaarde of ontwaarding.
• Jaarlijkse review van alle ARKIV-dossiers waarbij wordt ingeschat
of elke ARKIV zijn businessplan al dan niet zal kunnen realiseren.
• Gezien het slechte economische klimaat besloot de raad van
bestuur sinds 1 april 2009 voorzichtigheidshalve een stap verder te
gaan en systematisch waardeverminderingen aan te leggen t.b.v.
het pro rata deel van ARKimedes-Fonds in de door de ARKIV’s
gerealiseerde minderwaarden op hun participaties. Dit staat los
van het gegeven dat de ARKIV’s alles in het werk stellen om hun
businessplannen te realiseren.
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
EVCA-waardering
• EVCA-waarderingsrichtlijnen hebben extracomptabel karakter
(≠ boekhoudkundige waardering).
• Bij intrinsieke waardering volgens EVCA-richtlijnen gelden o.a. volgende
conservatieve regels:
• Elke participatie wordt de eerste twaalf maanden aan
aanschaffingswaarde gewaardeerd.
• Na twaalf maanden wordt de waardering telkens met schijven van
25% verminderd als er achterstand is t.o.v. het businessplan.
• Opwaarderingen enkel in geval van een realistisch bindend bod
vanwege een derde, of bij een nieuwe kapitaalronde aan een
hogere waardering waarin een derde substantieel participeert of
in geval van hogere multiple-waardering (dit laatste enkel voor
‘mature’ bedrijven).
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
EVCA-waardering
• IW volgens EVCA-richtlijnen: 55,8 mln. euro.
• Daarnaast maken alle ARKIV’s onder toezicht van ARKimedes
semestrieel een inschatting van de potentiële return (en zo ook de
beoogde verkoopwaarde) van hun portefeuille. Dit laatste wordt niet
gerapporteerd omdat het een inschatting van de investeringsteams
blijft.
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Uitkeringen van ARKIV’s aan ARK-F
Inmiddels hebben enkele ARKIV’s “echte” exits gerealiseerd door hun
belang in portefeuilleondernemingen succesvol te verkopen. Zodra de exitinkomsten een bepaald peil bereiken, dienen de ARKIV’s deze opbrengsten
uit te keren aan hun aandeelhouders.
De exit-inkomsten werden tot dusver via kapitaalverminderingen
uitgekeerd, wat fiscaal de meest gunstige uitkeringswijze is, maar als
nadeel heeft dat ARK-F deze inkomsten niet kan boeken in haar
resultatenrekening. Pas wanneer de exit-inkomsten terugkeren via
dividenden, zal ARK-F voor het eerst opbrengsten in haar
resultatenrekening kunnen boeken.
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Uitkeringen van ARKIV’s aan ARK-F
Overzicht exit-inkomsten voor ARK-F tot dusver:
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Reductie verdere volstortingsplicht bij sommige ARKIV’s
Na het beëindigen van de initiële investeringsperiode was duidelijk dat
enkele ARKIV’s een investeringsachterstand hadden ten opzichte van hun
initiële financieel plan. Daarom werd in het kader van een functionele en
effectieve aanwending van de gealloceerde middelen van ARK-F, beslist
om in overleg te treden met de desbetreffende beheerders en medeaandeelhouders om waar mogelijk en wenselijk het initieel toegezegd
kapitaal te verminderen op basis van een update van het financieel plan,
zonder evenwel de continuïteit van de desbetreffende ARKIV op lange
termijn in het gedrang te brengen.
Investeringen en desinvesteringen door ARKimedes-Fonds
Reductie verdere volstortingsplicht bij sommige ARKIV’s
Zo werd op 18 november 2011 het initieel toegezegde kapitaal van een
eerste ARKIV, nl. Fortis Private Equity Arkimedes, verminderd:
Investeringen in doelondernemingen
door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen volgens sector
Investeringen in doelondernemingen door ARKIV’s
Investeringen in doelondernemingen volgens stadia
Het financiële luik
Het financiële luik
Jaarrekening: de balans
Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro
Het financiële luik
Jaarrekening: de balans
Kosten van oprichting en publieke
emissie 4.667.827 euro werden op
vijf jaar afgeschreven
De financiële vaste activa betreffen
de deelnemingen in de twaalf ARKIV’s
(zie slide 19)
Terug te vorderen RV op renteinkomsten en terug te vorderen
belastingen
Commercial paper op maximaal
drie maanden
Uitsluitend zicht- en spaarrekeningen
bij Belgische grootbanken
Pro ratering van te ontvangen
rente-inkomsten
Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro
Het financiële luik
Jaarrekening: de balans
1.200.250 euro startkapitaal en
75.000.000 euro opgehaald via publieke
emissie
De tijdens de publieke emissie in 2005
geplaatste obligatielening
De via de swap gefinancierde coupons
van de obligatielening verhoogd met de
gekapitaliseerde intrest
Vnl. nog openstaande beheervergoeding
Vnl. pro rata gedeelte van de couponlast
van de obligatielening met betaaldatum
12 oktober 2012
Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro
Het financiële luik
De resultatenrekening
N.a.v. swap aandelen van
Capital-E ARKIV naar
Capital-E terugname van
waardeverminderingen
O.a. 1.345.523 euro
beheervergoeding, 13.614
euro aanmaak jaarverslag,
11.979 euro kosten revisor,
6.249 euro kosten
accountant, 5.562 euro
advocaten en kosten
notaris voor
dematerialisatie
Opbrengsten uit
thesauriebeleggingen
Voorzichtigheidshalve
geboekte
waardeverminderingen op
ARKIV’s
1.207.500 euro couponlast
obligatielening, 112.367
euro gekapitaliseerde rente
swap en 112.367 euro
premies
Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro
Het financiële luik
Buitenbalansverplichtingen
• Interest-swap
• ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interestswap afgesloten.
• Uit deze swap ontvangt ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag
van 1.207.500 euro, waarmee het de jaarlijkse coupons van de
obligaties betaalt.
• In ruil dient ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag
(18.030.000 euro) te betalen op de einddatum (12.10.2017) van
de swap, tevens de einddatum van de obligaties.
• Kapitaalverhoging GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND
• De raad van bestuur van de ARKIV kan beslissen om nieuwe
aandelen uit te geven en zo het kapitaal te verhogen tot maximaal
30,1 mln. euro. Het aandeel van ARKimedes-Fonds in deze ARKIV
bedraagt maximaal 15 mln. euro.
Het financiële luik
IW per aandeel op 31 maart 2012
•
•
•
•
•
Eigen vermogen:
Aantal aandelen:
Intrinsieke waarde per aandeel:
Oorspronkelijke uitgifteprijs (z. korting):
Overheidsincentives per aandeel:
• waarborg Vl. Gewest:
• belastingkrediet per aandeel:
44.217.990
euro
304.801
145,07 euro p.a.
250
euro p.a.
225 euro p.a.
87,50 euro p.a.
Vlaamse overheid heeft burger laten participeren in
durfkapitaalinvesteringen in zijn eigen regio, maar heeft het risico voor de
particuliere belegger van bij de start ingedekt.
Nb. 35% belastingkrediet (max 875 euro) per belastingplichtige + obligatiehouders genieten van een gewestwaarborg van 100%
van de hoofdsom.
Het financiële luik
IW per aandeel op 31 maart 2012
Daling IW per aandeel sedert start vnl. te verklaren door
volgende kostenposten:
• -26,49 euro/aandeel tgv werkingskosten
• -15,31 euro/aandeel tgv kosten publieke emissie
• -28,53 euro/aandeel tgv kosten gekapitaliseerde coupon OBL
• - 2,21 euro/aandeel minwaarden (stopzetting FUNDUS II)
• -37,99 euro/aandeel tgv voorzichtigheidshalve aangelegde
waardeverminderingen op ARKIV’s
Totaal: - 110,53 euro/aandeel.
De 7,5 mln. euro exit-inkomsten die ARK-F van ARKIV’s ontving, keerden
terug via de fiscaal meest gunstige uitkeringswijze van kapitaalvermindering, doch dit vertaalt zich niet in de resultatenrekening en
bijgevolg ook niet in de IW/aandeel.
Het financiële luik
Verslag van de commissaris
De commissaris licht zijn verslag toe:
• Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per 31 maart
2012 werd afgeleverd door de commissaris Deloitte
Bedrijfsrevisoren.
• In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële
jaarrekening gemaakt. Wel werd een toelichtende paragraaf
toegevoegd.
Het financiële luik
Vooruitzicht
• ARKIV’s investeren (initiële investeringsperiode vijf jaar) in starters
en niet beursgenoteerde kmo’s teneinde deze toe te laten hun
businessplannen te financieren en met de intentie elke
kapitaalparticipatie na gemiddeld vijf tot acht jaar na de initiële
investering met meerwaarde te verzilveren.
• Zodra een ARKIV exit-inkomsten heeft die meer dan 1 mln. euro
cash vertegenwoordigen, moet deze de inkomsten uitkeren. De
ARKIV zal eerst uitkeren via kapitaalverminderingen en pas daarna
via dividenden. Enkel dividenden doen de IW per aandeel stijgen.
• Tot dusver ontving ARK-F haar pro rata deel (7,5 mln.) in exitinkomsten, maar via kapitaalverminderingen (dus nog geen
verhoging van de IW per aandeel).
Het financiële luik
Vooruitzicht
• Met de economische crisis is meer geld aangewend om de goede
doelondernemingen door de crisis te loodsen en moeten de
ARKIV’s sneller hun zwakste dossiers afstoten. De economische
vooruitzichten in Europa zijn niet echt gunstig. Dit vertraagt de
exit-kalender van de ARKIV’s. Dit verklaart de voorzichtigheidshalve door ARK-F aangelegde waardeverminderingen.
• IW per aandeel zal nog verder negatief evolueren. Echter
naarmate de einddatum van ARK-F (2018) nadert, zullen ARKIV’s
hun portefeuilles meer en meer te gelde hebben gemaakt en
zullen exit-inkomsten uitgekeerd kunnen worden via dividenden
i.p.v. kapitaalverminderingen.
• Het ARK-F droeg bij in de ARK-investeringen van 125 bedrijven die
allen samen 2.622 VTE’s tewerkstellen.
Vraagstelling
Stemming
Het financiële luik
Punt 1: akkoord met niet-voorlezing van de officiële documenten
Punt 2: goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten
(- 5.888.883 over te dragen verlies van het boekjaar)
Punt 3: kwijting voor elke bestuurder (Macsons nv vertegenwoordigd door Peter
Baert, Vera Boesmans, Johan Bortier, Katleen Van Havere, Marina Heyvaert, Impex-Inter nv
vertegenwoordigd door Roeland Vavedin, PMV nv vertegenwoordigd door Filip Lacquet, Eric
Vermeylen, Management Consultants R. verpoest & C° vertegenwoordigd door Robert
Verpoest)
Punt 4: kwijting van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers
Ter info: vertegenwoordiger Bart De Smet van bestuurder PMV werd vervangen door Filip Lacquet.
Het financiële luik