Oplæg af Monica Eimert, fuldmægtig i Justitsministeriet(pptx151KB)

download report

Transcript Oplæg af Monica Eimert, fuldmægtig i Justitsministeriet(pptx151KB)

UNIONSBORGERSKABET OG
RETTEN TIL FRI BEVÆGELIGHED
FOR PERSONER
- Opholdsrettigheder
Europe Direct Netværkskonference – 29. maj
2012
UNIONSBORGERSKABET
 Unionsborgerskabet
blev indført med
Maastricht traktaten i 1993.
I
2013 er det 20-året for indførelsen af
unionsborgerskabet.
 Kommissionen
har for at markere dette
udpeget 2013 som Borgernes Europaår
UNIONSBORGERSKABET
 Formål:
At gøre det lettere for EUborgere at udøve deres ret til at flytte
rundt inden for og frit bosætte sig i EU
 Middel:
At sikre EU-borgere nem adgang
til oplysninger om deres rettigheder.
UNIONSBORGERSKABET


Unionsborgerskabet skaber betydelige
rettigheder for EU-borgerne og deres
familiemedlemmer.
Bestemmelserne om unionsborgerskabet findes i
dag i Traktaten om Den Europæiske Unions
Funktionsmåde (TEUF) artikel 20 og 21.
TEUF ARTIKEL 20


Der indføres et unionsborgerskab.
Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i
en medlemsstat. Unionsborgerskab er et
supplement til det nationale statsborgerskab og
træder ikke i stedet for dette.
Unionsborgere har de rettigheder og er underlagt
de pligter, der er indeholdt i traktaterne.
Unionsborger har bl.a. følgende rettigheder:
De har ret til at færdes og opholde sig frit på
medlemsstaternes område.
TEUF ARTIKEL 21

Enhver unionsborger har ret til at færdes og
opholde sig frit på medlemsstaternes område med
de begrænsninger og på de betingelser, der er
fastsat i traktaterne og
gennemførelsesbestemmelserne hertil.
OPHOLDSDIREKTIVET
 Direktiv
2004/38 om unionsborgeres og
deres familiemedlemmers ret til at færdes
og opholde sig frit på medlemsstaternes
område (opholdsdirektivet).
 Opholdsdirektivet
er gennemført i dansk
ret ved EU-opholdsbekendtgørelsen.
HVAD BETYDER RETTEN TIL FRI
BEVÆGELIGHED?
 Som
EU-borger har man ret til at rejse
frit rundt i EU i op til tre måneder.
 Det
eneste krav er, at man kan
identificere sig som EU-borger.
HVAD BETYDER RETTEN TIL FRI
BEVÆGELIGHED?
 Det
betyder tilsvarende, at EU-borgere fra
andre EU-lande uden videre har ret til
opholde sig i Danmark i op til 3 måneder.
HVAD BETYDER RETTEN TIL FRI
BEVÆGELIGHED
Arbejdssøgende


Som EU-borger har man endvidere ret til ophold
i op til 6 måneder, hvis man er arbejdssøgende.
Derefter har man ret til ophold så længe, man
kan dokumentere, at man fortsat søger arbejde
og har reelle muligheder for at blive ansat.
HVAD BETYDER RETTEN TIL FRI
BEVÆGELIGHED?
 EU-statsborgere
kan derudover opholde
sig i Danmark, så længe de er:
 arbejdstagere
 selvstændige erhvervsdrivende
 Udstationerede
 Studerende
 selvforsørgende eller
 pensionister mv.
HVAD BETYDER RETTEN TIL FRI
BEVÆGELIGHED?
Tidsubegrænset ophold


EU-statsborgere, der har haft lovligt ophold her i
landet uafbrudt i 5 år har ret til tidsubegrænset
ophold her i landet.
Når retten til tidsubegrænset ophold er opnået,
kan der ikke stilles krav om, at EU-borgeren
fortsat skal være f.eks. arbejdstager.
HVAD BETYDER RETTEN TIL FRI
BEVÆGELIGHED?
Opholdsrettigheder for familiemedlemmer



Familiemedlemmer til en EU-statsborger med
opholdsret kan få en afledt opholdsret.
Dette gælder uanset om familiemedlemmet er
EU-borger eller tredjelandsstatsborger.
EU-borgere har derfor en videre ret til
familiesammenføring end danske statsborgere.
HVILKE FAMILIEMEDLEMMER ER DER TALE
OM?
Ægtefælle, registreret partner,
samlever
 Direkte efterkommere under 21 år
 Direkte efterkommere over 21 år, når
de forsørges af EU-borgeren
 Personer, der er beslægtet i opstigende
med en EU-borger, når de forsørges af
EU-borgeren,

FAMILIEMEDLEMMER -
FORTSAT

Andre familiemedlemmer, hvis de i det
land, de ankommer fra, forsørges af EUborgeren eller er optaget i dennes
husstand

Andre familiemedlemmer, hvis alvorlige
helbredsmæssige grund gær det absolut
nødvendigt, at EU-borgeren personligt
plejer de pågældende.
HVAD BETYDER RETTEN TIL FRI
BEVÆGELIGHED?
Visum til familiemedlemmer
til EU-borgere
 Familiemedlemmer
til en EU-borger, som
benytter retten til fri bevægelighed i
Danmark, har ret til at få en
visumansøgning behandlet efter EUreglerne.
REGISTRERING
 Hvis
EU-statsborgerens ophold forventes
at vare ud over 3 måneder, er der (som
udgangspunkt ) krav om
registreringsbevis.
 Dette
gælder dog ikke arbejdssøgende.
REGISTRERING
 Tredjelandsstatsborgere,
der er
familiemedlem til en EU-borger, skal også
lade sig registrere senest 3 måneder efter
indrejsen.
 Til
tredjelandsstatsborgere udstedes et
såkaldt opholdskort.
BETYDNINGEN AF
REGISTRINGSBEVIS/OPHOLDSKORT
 Dokumenterne
er alene bevis på disse
rettigheder.
 Når
EU-borgeren har modtaget bevis for
registrering, kan man få CPR-nummer og
sygesikringsbevis.
 Bevis
for registrering er således en
forudsætning for, at få CPR-nummer.
RETSPRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN
 EU-borgere
og deres familiemedlemmers
ret til fri bevægelighed følger ikke kun af
opholdsdirektivet.
 Retten
er også fortolket og præciseret i
EU-Domstolens praksis.
 Denne
praksis er ofte retsudviklende.
SEKUNDÆR FRI BEVÆGELIGHED
 EU-reglerne
om fri bevægelighed gælder
ikke for rent interne forhold
 Krav
om grænseoverskridende element
 Hvad
er sekundær fri bevægelighed?
 ”Malmö-modellen”
SEKUNDÆR FRI BEVÆGELIGHED
 Sondring
mellem primær og sekundær fri
bevægelighed.
 Bygger

på EU-Domstolens retspraksis:
Singh- og Eind-dommene
 Metock-dommen
– kravet om forudgående
lovligt ophold kan ikke opretholdes
SEKUNDÆR FRI BEVÆGELIGHED
 Krav
 Krav
om reelt og faktisk ophold
om reelt og faktisk
samliv/slægtsskab
SEKUNDÆR FRI BEVÆGELIGHED


Området ændrer sig løbende.
Derfor generel henvisning i EU-opholdsbekendtgørelsens § 13.
AFLEDTE OPHOLDSRETTIGHEDER SOM
FØLGE AF UNIONSBORGERSKABET

Opholdsret til et familiemedlem til en EU-borger
afledt direkte af unionsborgerskabet.
 Zambrano-dommen.

”Reelt fratager unionsborgeren den
effektive nydelse af kerneindholdet i de
rettigheder, der er tilknyttet statussen
som unionsborger”
AFLEDTE OPHOLDSRETTIGHEDER SOM
FØLGE AF UNIONSBORGERSKABET
 McCarthy-dommen:

”Situationen for en person såsom
Shirley McCarthy har ikke tilknytning
til nogen som helst af de situationer,
EU-retten gælder for”.

”Alle relevante forhold i denne
situation udelukkende har tilknytning
til én medlemsstats område.
AFLEDTE OPHOLDSRETTIGHEDER SOM FØLGE
AF UNIONSBORGERSKABET
 Dereci-dommen:

Nødsaget til at forlade Unionen som
helhed.

Ej afslag på opholdsret i situationer,
hvor ”den effektive virkning af
unionsborgerskabet ellers ville blive
bragt i fare” .
PRAKTISKE OPLYSNINGER – HVEM BEHANDLER
HVILKE SAGER?
 Statsforvaltningerne
behandler sager om
primær fri bevægelighed med
klageadgang til Udlændingestyrelsen.
 Udlændingestyrelsen
behandler sager om
sekundær fri bevægelighed med
klageadgang til Justitsministeriet.
VEJLEDNING OG INFORMATION

http://www.justitsministeriet.dk/

www.nyidanmark.dk

www.statsforvaltning.dk