21 ธค.55 - กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

download report

Transcript 21 ธค.55 - กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมบัวเรศ คาทอง
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ การเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
• การคุ้มครองแรงงาน
• สวัสดิการสั งคม
2. การพัฒนา
• สภาพแวดล้อม
คุณภาพชี วติ
และการคุ้มครองทางสั งคม
• ศักยภาพการผลิต
• มาตรฐานสิ นค้ า/บริการ
• ตลาด
1. การเสริมสร้ าง
ความสามารถในการ
แข่ งขันของสิ นค้ า
บริการการค้ า และการลงทุน
3. การพัฒนา • ความเชื่อมโยง
โครงสร้ างพืน้ ฐาน • ความสามารถในการรองรับ (capacity)
และโลจิสติกส์ • กฎ/ระเบียบการขนส่ งสิ นค้ า/ผู้โดยสาร
วิสัยทัศน์ :
ประเทศไทยเป็ นสมาชิกทีเ่ ข้ มแข็ง
และสนับสนุนคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ของประชาชนอาเซียนร่ วมกัน?
• เมืองหลวง
• เมืองอุตสาหกรรม
• เมืองท่องเทีย่ ว/บริการ 8. การเพิม่
• เมืองการค้ าชายแดน ศักยภาพของเมือง
เพือ่ เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
• ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ 7. การเสริม
• อาชญากรรม/ภัยพิบัติ
สร้ างความมั่นคง
• การจัดการพืน้ ทีช่ ายแดน
• ธรรมาภิบาล
• ทักษะภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนา • ทักษะฝี มือแรงงาน/
ทรัพยากร ผู้ประกอบการ
มนุษย์ • มาตรฐานฝื มือ
• หลักสู ตรการศึกษา
• เครือข่ ายความร่ วมมือกับ
ประเทศสมาชิก
5. การพัฒนา • พันธกรณี
กฎหมาย กฎ • อานวยความสะดวก
และระเบียบ ทางการค้ า
• ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศ
• ตระหนักรู้ ทุกกลุ่มทุกวัย
6. การสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ • องค์ ความรู้ อาเซียน
และความตระหนักถึง • วัฒนธรรมระหว่าง
การเป็ นประขาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก
แผนงาน-โครงการ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ผ่านความเห็นชอบเบือ้ งต้ นจาก สศช.
เมื่อ 6 ธันวาคม 2555
● แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy)
● แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียนปี 2558
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy) ปี 2556 - 2561
o ยุทธศาสตร์ การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขัน เพือ่ หลุดพ้ นจาก
ประเทศรายได้ ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
แนวทางดาเนินงาน
• ด้ านเกษตร
 พัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารเกษตรตั้งแต่
ต้ นนา้ ถึงปลายนา้
แผนงาน/โครงการ
ส่ วนงานรับผิดชอบ
1. โครงการยกระดับความ
คณะสั ตวแพทยศาสตร์
ปลอดภัยในอาหารที่มี
ต้ นกาเนิดมาจากสั ตว์
(สศช. ย้ ายโครงการนีม้ าจาก ยุทธศาสตร์ อาเซียนที่ 1)
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy) ปี 2556 - 2561
แนวทางดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ส่ วนงานรับผิดชอบ
• ด้ านอุตสาหกรรม
 การเพิม่ ขีดความ 1. โครงการพัฒนาและ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ยกระดับผลิตภัณฑ์
สามารถให้ SME
และ OTOP สู่ สากล อุตสาหกรรมเกษตรชุ มชน
2. โครงการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์
ชุ มชน ทางด้ านเทคโนโลยี
เซรามิก การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์
และการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
กระบวนการผลิตเซรามิก
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการ
แข่ งขัน
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy) ปี 2556 - 2561
แนวทางดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ส่ วนงานรับผิดชอบ
3. โครงการเพิม่ ผลผลิต SME คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการ
แข่ งขันในตลาดการค้าเสรี
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy) ปี 2556 - 2561
แนวทางดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ส่ วนงานรับผิดชอบ
• ด้ านการท่ องเที่ยวและ
บริการ
 การเพิม่ ขีดความสามารถ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะมนุษยศาสตร์
ท่ องเทีย่ วเข้ าสู่ รายได้
บุคลากรด้ านการท่ องเทีย่ ว
2 ล้านล้านบาท ต่ อปี
 ไทยเป็ นศูนย์ กลาง
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ บริการ คณะแพทยศาสตร์
Medical Hub ของ
สุ ขภาพ และบริการ
ภูมิภาค
สาธารณสุ ข
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy) ปี 2556 - 2561
o ยุทธศาสตร์ การลดความเหลือ่ มลา้ (Inclusive Growth)
แนวทางดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ส่ วนงานรับผิดชอบ
• การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 การปฏิรูปการศึกษา
1. โครงการจัดการเรียน โรงเรียนสาธิต
(ครู หลักสู ตรเทคโนโลยีการ การสอนโดยใช้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และ
คอมพิวเตอร์ พกพา
การใช้ ICT ในระบบ
(นักเรียน)
การศึกษา เช่ น แท็บเลต และ
อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย เป็ นต้ น)
แผนปฏิบัตกิ ารยุทธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy) ปี 2556 - 2561
แนวทางดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
ส่ วนงานรับผิดชอบ
 การต่ อต้ านการคอรัปชั่ น 1. โครงการเสริมสร้ าง กองพัฒนานักศึกษา
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา คุณธรรมจริยธรรม สานักงานหอพักนักศึกษา
และธรรมาภิบาล คณะ
- การรณรงค์ และสร้ าง
แนวร่ วมในสั งคม
ในสถานศึกษา
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
o ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
• ด้ านการศึกษา 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โครงการจัดการเรียนการสอน
อาเซียนศึกษาระดับปริญญาโท
โดย Virtual Class Room อาจารย์
อาเซียนร่ วมสอน
3. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชา
สั มมนา ประเทศอาเซียน แก่นักศึกษา
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
โดยอาจารย์ เจ้ าของวัฒนธรรม
ส่ วนงานรับผิดชอบ
คณะรัฐศาสตร์ ฯ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะรัฐศาสตร์ ฯ
คณะสั งคมศาสตร์
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
4. โครงการฝึ กอบรมการเขียนภาษาไทย
แก่ผู้สามารถพูดภาษาไทย
5. โครงการฝึ กอบรมการเขียนภาษา
พม่ า แก่คนไทยเชื้อสายพม่ า
6. โครงการจัดทาแหล่งเรียนรู้และ
ฐานข้ อมูลด้ านศิลปะ สถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรมพืน้ ถิ่นอาเซียน และ
อนุรักษ์ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจ
ทัศนคติด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ส่ วนงานรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตย์ ฯ
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
7. โครงการสื่ อสร้ างสรรค์ เพือ่ สั นติ
ประชาคม
8. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา โดยใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพลง วิดีโอ ฝึ กพูด เครือข่ าย
สั งคม ทดแทนครูเจ้ าของภาษา
9. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
บัณฑิตวิชาชีพ โดยการจาลอง
สถานการณ์ ในการปฏิบัติงาน
ส่ วนงานรับผิดชอบ
คณะการสื่ อสารมวลชน
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะในสายวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
ส่ วนงานรับผิดชอบ
10.โครงการเพิม่ ความรู้ความสามารถ สถาบันภาษา
และการสื่ อสาร ทางด้ าน
ภาษาอังกฤษให้ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเจ้ าของ
ภาษา
11.โครงการพัฒนาบุคลากรด้ าน
กองบริหารงานบุคคล
สนับสนุนวิชาการและปฏิบัติงาน
ให้ มีทักษะในการปฏิบัติงานระดับ
สากล
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
12.โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
อาจารย์ และ เจ้ าหน้ าที่ โดยการ
จาลองสถานการณ์ การสอน
ให้ บริการนักศึกษา และอาจารย์
ต่ างชาติ
13.โครงการรับนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าทีจ่ าก AUN
14.โครงการส่ งนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าทีไ่ ปยัง AUN
ส่ วนงานรับผิดชอบ
กองบริหารงานบุคคล
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
Uniserve
ศูนย์ บริหารงานวิจัย
กองวิเทศสั มพันธ์
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
15.โครงการส่ งเสริมเครือข่ าย
มิตรภาพในกลุ่มอาเซียน
• ด้ านแรงงาน/ 1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
ท่ องเที่ยว
2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจสุ ขภาพ
3. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ส่ งออก
ส่ วนงานรับผิดชอบ
คณะสถาปัตย์ ฯ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะมนุษย์ ศาสตร์
CAMT
สถาบันภาษา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสั ชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
CAMT
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
4. โครงการพัฒนาทักษะและเพิม่
ศักยภาพ ด้ านภาษาอังกฤษ
เพือ่ เตรียมความพร้ อม สู่ ประชาคม
อาเซียน
5. พัฒนารูปแบบและอัตลักษณ์
การแลกเปลีย่ น สิ นค้ าหัตถกรรม
ของกลุ่มอาเซียน
ส่ วนงานรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์
แผนปฏิบัตกิ ารเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี 2558
แนวทางดาเนินงาน
โครงการ
• ด้ านเจ้ าหน้ าที่รัฐ 1. โครงการฝึ กอบรมภาษาพม่ า ลาว
ให้ กบั บุคลากรท้ องถิ่น ข้ าราชการ
ทหาร ตารวจ ปฏิบัติราชการ
ชายแดน ไทย-พม่ า ไทย-ลาว
2. โครงการจัดทาสื่ อเรียนภาษาพม่ า
ด้ วยตนเองสาหรับเจ้ าหน้ าที่
ส่ วนงานรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
CAMT
แนวทางการจัดทารายละเอียดโครงการ
1. จัดทารายละเอียดโครงการให้ ครบถ้ วน
• กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์
สามารถวัดได้ ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ให้ ชัดเจน
• ระบุกจิ กรรมการดาเนินงาน งบประมาณทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
ให้ ชัดเจน
• การดาเนินงานต้ องใช้ ศักยภาพของส่ วนงานเป็ นเป็ นหลัก
ไม่ ควรมีการตั้งงบประมาณด้ านบุคลากร งบลงทุน
2. Down load แบบฟอร์ มได้ ทเี่ ว็บไซต์ กองแผนงาน
http://planning.oop.cmu.ac.th/web/
กาหนดส่ งเอกสารคาของบประมาณปี 2557
จัดส่ งมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2556