województwo świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle

download report

Transcript województwo świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych w świetle

KONFERENCJA:
Województwo Świętokrzyskie wobec wyzwań rozwojowych
w świetle
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
oraz strategii zintegrowanych
Kielce, 12 lipiec 2011
Temat wystąpienia:
METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W
REGIONIE (koncepcja autorska)
Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz
Katedra Gospodarki Regionalnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
[email protected]
1
METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W REGIONIE
1. Czym jest strategia rozwoju regionu?
2. Proces budowy strategii rozwoju regionu - główne etapy
2
Czym jest strategia rozwoju
regionalnego?
1. Spojrzeniem w przyszłość i wyobrażeniem przyszłości
a) Rozważania o przyszłości są zawsze jedynie hipotezą
b) Spojrzeniem w przyszłość przy obecnym poziomie wiedzy:
o tym, co chcemy
o tym, w jakich warunkach przyjdzie nam osiągać to co chcemy
2. Zapisem jednego z dwóch mechanizmów regulacji procesów
rozwoju regionu
3
Dwa mechanizmy regulacji procesów rozwoju
POTENCJAŁ ROZWOJOWY
REGIONU
Potencjał
nierynkowy
Potencjał rynkowy
Regulacyjne
funkcje rynku
Regulacyjne funkcje
mechanizmu
interwencyjnego
(polityka rozwoju)
Regulacyjne funkcje
mechanizmu
interwencyjnego
(polityka rozwoju)
Funkcja
uzupełniająca
Funkcja korygująca
Polityka rozwoju
4
Czym jest strategia rozwoju regionalnego?
Ciąg dalszy odpowiedzi
1. Spojrzeniem w przyszłość i wyobrażeniem przyszłości
a) Rozważania o przyszłości zawsze są jedynie hipotezą
b) Spojrzeniem w przyszłość przy obecnym poziomie wiedzy
2. Zapisem jednego z dwóch mechanizmów regulacji
procesów rozwoju regionu
3. Dwa modele polityki rozwoju
a) Polityka jako mechanizm interwencji nadążającej
b) Polityka jako mechanizm interwencji antycypującej
5
Metodyka planowania strategicznego w regionie
ciąg dalszy rozważań
1. Czym jest strategia rozwoju regionalnego?
2. Proces budowy strategii rozwoju regionu
a) Etap założeń do strategii
b) Etap konsultacji i negocjacji
c) Etap konkretyzowania ustaleń do strategii wraz z
rozwinięciem części finansowo-wdrożeniowej
6
Etap założeń do aktualizacji strategii
Istota założeń do strategii w relacji do w pełni
rozwiniętej strategii:
1. Założenia są pewną hipotezą wyjściową do konsultacji i negocjacji
2. Strategia jest długofalowym programem rozwoju województwa
mającym szanse realizacji zakładanych celów,
satysfakcjonujących jak najszerszy układ partnerski
3. W swej wersji finalnej, strategia jest potwierdzonym
odpowiednią uchwałą władzy samorządowej, zobowiązaniem
do tworzenia warunków urzeczywistniających zakładane cele
7
Etap założeń do aktualizacji strategii
Cel główny założeń:
1. Merytoryczna i organizacyjna podstawa do przygotowania
strategii
2. Podstawa do konsultacji środowiskowych
8
Problemy do ujęcia w ramach założeń
1. Przesłanki przystąpienia do prac nad strategią (aktualizacją)
2. Odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy?
3. Odpowiedź na pytanie: gdzie chcemy być?
4. Organizacja prac nad strategią
9
Założenia do aktualizacji strategii
Odpowiedź na pytanie: gdzie jesteśmy? daje diagnoza strategiczna
1. Ocena istniejących warunków otoczenia
2. Ocena spodziewanych uwarunkowań otoczenia
3. Rozpoznanie prognostyczne w zakresie podstawowych parametrów
rozwoju województwa
4. Diagnoza strategiczna bazy ekonomicznej województwa
5. Analiza SWOT
10
Założenia do aktualizacji strategii
Odpowiedź na pytanie: gdzie chcemy być?
1. Zarys wizji (ewentualnie wariantowo)
2. Uzasadnienie i konsekwencje – rozwinięcie propozycji wizji (opis)
3. Jakie cele muszą być zrealizowane aby osiągnąć zakładaną wizję
a) struktura celów strategicznych (ewentualnie wariantowo)
b) uzasadnienie proponowanych struktur
 argumentowanie wnioskami z diagnozy
 argumentowanie potrzebami
Sformułowanie celówhipotez do konsultacji
11
Strategia w relacji do założeń do strategii
1. Pełna struktura celów będąca wynikiem środowiskowych
konsultacji
2. Uzasadnienie, że jest możliwe osiągnięcie założonych
celów
a) Misja
struktura kierunków działań
priorytetyzacja działań
12
Strategia w relacji do założeń do strategii [ciąg dalszy]
3. Programy implementacji
a) operacjonalizacja
 struktura celów operacyjnych
 parametryzacja celów
 programy operacyjne do opracowania
b) instytucjonalno-organizacyjne zabezpieczenie procesu
wdrażania
c) organizacja monitoringu i oceny
d) potencjalne zagrożenia w realizacji strategii
13
Dziękuję za uwagę
Prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz
Katedra Gospodarki Regionalnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
[email protected]
14