7. สรุปงานที่ต้องดำเนิการต่อ - สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗

download report

Transcript 7. สรุปงานที่ต้องดำเนิการต่อ - สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗

การใช้โปรแกรมบริการประชาชน
http://help.doae.go.th
การใช้โปรแกรมบริการประชาชน
http://help.doae.go.th
ใช้ User name = ใช้อเี มล์หน่วยงาน
Password
= ชือ่ หน่วยงาน
การใช้โปรแกรมบริการประชาชน
การใช้งานโปรแกรมเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
WWW.THAISMARTFARMER.NET
แยกเข้าได้ 2 ทางตามสิทธิ์ผใู ้ ช้งานคือ
1.สาหรับเกษตรกร/บุคคลทัว่ ไป เข้าไปค้นหาความรู ้
2.สาหรับเจ้าหน้าที่ ดูและนาองค์ความรูเ้ กษตรกรปราดเปรือ่ ง
เข้าไปใส่ไว้ อาเภอละ 1 องค์ความรู ้ ก่อน 31 สค. 58
การใช้งานโปรแกรมเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
WWW.THAISMARTFARMER.NET
1.สาหรับเกษตรกร/บุคคลทัว่ ไป
HTTP://WWW.THAISMARTFARMER.NET
การใช้งานโปรแกรมเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
WWW.THAISMARTFARMER.NET
2. สาหรับเจ้าหน้าที่ เข้าได้ 2 ทาง
1. http://www.thaismartfarmer.net/index.php/login
• รหัสผูใ้ ช้ คือ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
• รหัสผ่าน คือ หมายเลข 4 ตัวท้ายของเลขบัตรประจาตัวประชาชน
2. เข้าใช้งานโดยบัตรประจาตัวประชาชน กับอุปกรณ์เครือ่ งอ่านบัตร
• รหัสผูใ้ ช้ คือ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
• รหัสผ่าน คือ หมายเลข 4 ตัวท้ายของเลขบัตรประจาตัวประชาชน
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
1. เป็ นแกนหลักในการสนับสนุนให้ทุกอาเภอสามารถ
ขับเคลือ่ นการดาเนินงาน Smart Office
2. เป็ นพีเ่ ลี้ยง สนับสนุนด้านวิชาการ ช่วยเหลือ แก้ไขปั ญหา
3. เป็ นวิทยากรกระบวนการ
4. จัดสัมมนา ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรือ่ ง Smart Office
5. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ
6. ถอดบทเรียน Smart Office ที่เป็ นต้นแบบที่ดี (Best Practice)
7. สนับสนุนการถอดองค์ความรูเ้ กษตรกรต้นแบบ
8. รายงานผลการดาเนินงาน
สานักงานเกษตรจังหวัด
1.ชี้แจงทาความเข้าใจเรือ่ ง Smart Office
2.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ
3.สนับสนุนให้อาเภอสามารถให้บริการได้
4.สนับสนุนการถอดองค์ความรูเ้ กษตรกรกับอาเภอ
5.เป็ นพีเ่ ลี้ยง ให้คาปรึกษา
6.รายงานผลการดาเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรและเขต
สานักงานเกษตรอาเภอ
1. จัดหาครุภณั ฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
1.2 เดินสายสัญญาณ
1.3 จอภาพ
1.4 เครือ่ งอ่านบัตร
1.5 เครือ่ งอ่าน
1.6 กล้อง Web Camera
1.7 อุปกรณ์แยกสัญญาณ
2. ติดตัง้ วัสดุและอุปกรณ์ให้เป็ นระบบและ
เชือ่ มโยงเครือข่าย
3. จัดระบบการให้บริการ
4. ชี้แจงทาความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานเกษตรอาเภอ
5. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ
6. ถอดองค์ความรูข้ องเกษตรกรต้นแบบ
ในพื้นที่
7. รายงานผลการดาเนินงาน ให้จงั หวัด
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผูอ้ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
086 229 2354
2. นางอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตั ิการ
080 424 2770
สสข. 7 นม. - > 044 465137
E-mail : [email protected]
Line Group : Smart Office เขต 7