เอกสารบรรยาย-แพทย์ใช้ทุน - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

download report

Transcript เอกสารบรรยาย-แพทย์ใช้ทุน - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานการเจ้าหน้าที่
ยินดีตอ้ นรับแพทย์ใช้ท ุนท ุกทาาน
วิสยั ทัศน์ พ.ศ. 2555 - 2559
“เป็นคณะแพทยศาสตร์ชนั้ เลิศระดับนานาชาติ
เพื่อสังคมไทย”
4
บ ุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มี 2 ประเภท
1. บุคลากรประจา
- ข้ าราชการ (สายวิชาการ สายบริการวิชาการ สาย
สนับสนุน/บริหาร)
- ลูกจ้ างประจา
2. บุคลากรระบบสั ญญาจ้ าง
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/วิชาชีพ))
- พนักงานเงินรายได้ (ลูกจ้ างชั่วคราวและลูกจ้ างโครงการ)
- พนักงานวิจัย (ผู้ช่วยวิจัย)
- ลูกจ้ างเงินงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์ )
- * พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ * (ใหม่ )
จานวนบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
ประเภท
แบ่ ง
ตาม
ประเภท
ตาแหน่ ง
แบ่ งตาม
หน่ วยงาน
จานวน
1) ข้ าราชการ
ตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
แบ่ งตามหน่ วยงาน
1326
2) ลูกจ้ างประจา
ตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
แบ่ งตามหน่ วยงาน
466
3) พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
แบ่ งตามหน่ วยงาน
909
4) พนักงานเงินรายได้ คณะ
ตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
แบ่ งตามหน่ วยงาน
1448
5) พนักงานเงินรายได้ คณะ
(นอกระบบ)
ตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
แบ่ งตามหน่ วยงาน
361
6) ลูกจ้ างโครงการผลิต
แพทย์ เพิ่ม
ตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
แบ่ งตามหน่ วยงาน
64
ตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
แบ่ งตามหน่ วยงาน
4574
รวม
กระบวนการบริ หารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนองค์การ
การพยากรณ์
ทางเศรษฐกิ จ
การวิเคราะห์อต
ั รากาลัง
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบน
ั
-อัตรากาลังคงคลัง
-การจ้างงาน เช่น ศึ กษา
ทบทวนภารกิ จ คานวณ
อัตรากาลังแต่ละกิ จกรรม
กาหนดหน่ วยนับปริ มาณ/
คุณภาพ
-สมรรถภาพการผลิ ต/บริ การ
-การจัดองค์การ รวม
อัตรากาลังเพียงพอทุก
กิ จกรรม
วัตถุประสงค์
องค์การ
แผน
กลยุทธ์
การคาดคะเนความต้องการอัตรากาลังในอนาคต
การคาดคะเน
ความต้องการ
รวม
การคาดคะเน
ความต้องการ
ระดับหน่ วย
การอนุ มต
ั ิและมอบอานาจของฝ่ าย
จัดบุคลากร/ทรัพยากรมนุ ษย์
การตกลง
ด้าน
งบประมาณ
จัดสรร
อัตรากาลัง
ประมาณการ
อัตรากาลัง
เพื่อการจัดการ
P
ขั้ นตอน
ที่ 1
D
ขั้ นตอน
ที่ 2
แผนและแผนงานอัตรากาลัง
-สรรหาและคัดเลื อก
-การบรรจุแต่งตั้ ง
-ค่าตอบแทน
-ฝึ กอบรมและพัฒนา
-ประเมินผลการปฏิ บต
ั ิงาน
-สายอาชี พและความก้าวหน้า
-สวัสดิ การ/การธารงรักษา/ความปลอดภัย
-การสารวจและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
-วินย
ั /สิ ทธิ การลา/การร้ องทุกข์/พ้นจาก
ปรับปรุ ง /สารวจ/ตรวจสอบคุ ณภาพ
รักษามาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
C
ขั้ นตอน
ที่ 3
A
ขั้ นตอน
ที่ 4
• คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย (ค.บ.ม.)/
อธิการบดี หรือผู้ได้ รับมอบหมาย “อนุมตั สิ ั่ งจ้ าง/เลิกจ้ าง”
สาหรับบุคลากรพนักงานมอ.(ทั้งเงินงบประมาณ และเงิน
รายได้ คณะ)คณบดีเป็ นผู้มอี านาจสู งสุ ดในคณะฯ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรหรือผู้ได้ รับมอบหมาย
อนุมตั กิ ารแต่ งตั้งคณะกรรมการ การเลิกจ้ าง ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย (พนักงานเงินรายได้ )
คณะกรรมการประเมินพนักงาน
ผูผ้ าา นการคัดเลือก
รายงานตัว
กรอกประวัติ พร้อมสางเอกสารประกอบการจ้าง
สางตัวไปปฏิบตั ิงานตามหนาวยงานเจ้าของอัตรา
หนาวยงาน/ภาควิชา
เจ้าของอัตรา
เสนอขออน ุมัติ
จ้าง
เสนอกรรมการประเมิ
นผล
ขออน ุมัติจา้ ง
งานการเจ้าหน้าที่
แตางตัง้ กรรมการประเมิน
แจ้งงานคลังเพื่อเบิกคาาจ้าง
กรรมการประเมิน
ท ุก 6 เดือน (พนักงานใหมา)
และปี หนึ่งประเมิน 2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดือน
(เพื่อการเพิ่มคาาจ้าง/เลื่อนขัน้ ประจาปี )
ไมาผาา นประเมินแจ้ง
ผาานประเมินได้รบั สิทธิและสวัสดิการอื่นๆ
- เพิ่มคาาจ้าง เมื่อผาานประเมิน 4 เดือนรอบเพิ่มคาาจ้าง
งานการเจ้าหน้าที่เลิกจ้าง
-(ไมาต่ากวาา 60%)
ที่ มอ.351.2/
ถึง ผูก้ ากับการหัวหน้าตารวจภูธรหาดใหญ่
ด้วยงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ใคร่ ขอความ
อนุเคราะห์ในการสอบประวัติของ............................................................ซึ่งมีภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่
................ซอย...........................ถนน...................................................ตาบล.......................อาเภอ/เขต
.....................................จังหวัด............................... ได้ผา่ นการคัดเลือกเข้ารับราชการที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในตาแหน่ง......................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบประวัติของบุคคลผูน้ ้ ีดว้ ย หาก
ผลเป็ นประการใด กรุ ณาแจ้งให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ทราบด้วย จะเป็ นพระคุณยิง่
งานการเจ้าหน้าที่
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วันที่
เดือน
พ.ศ.
งานการเจ้าหน้าที่
โทร. 0 745 1141 - 3
โทรสาร 0 7421 2900, 0 74 21 2903
E – mail address : [email protected]
………………………………………………………………………………
……………………………ฉีกส่ งคืน
สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่
ได้ ทาการสอบประวัต.ิ .....................................................................................
เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ................................แล้ว
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ทาการสอบประวัติ
(.........................................................................)
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ระยะเวลาการจ้างไมาเกิน 5 ปีงบประมาณ
- สาหรับผูท้ ี่จา้ งมาแล้วไมานอ้ ยกวาา 10 ปี สามารถจ้างตาอได้
จนครบเกษียณอาย ุราชการ
- กรณีติดภาระชดใช้ท ุน (แพทย์ใช้ท ุน) ใช้สญ
ั ญาจ้างได้ไมาเกิน 3 ปี
และจ้างไมาเกิน ปีงบประมาณ จนสอบว ุฒิบตั รหรือแล้วแตาหนาวยงาน
ขอ อน ุมัติ
พนักงานเงินรายได้คณะ ตาแหนางอื่น ๆ ในคณะ
- จ้างครัง้ แรก จ้างตัง้ แตาวนั ที่บรรจุ – สิ้นปีงบประมาณที่บรรจุ
- ครัง้ ที่ 1 จ้างตาอได้ 1 ปี
- ครัง้ ที่ 2 จ้างตาอได้ 1, 3 ปี
- ครัง้ ที่ 3 เป็นต้นไป จ้างตาอได้ 1, 3, 5 ปี
ซึ่งการจ้างตาอเนื่องนัน้ ขึ้นอยูหา นาวยงานที่สงั กัด และผลการปฏิบตั ิงาน
อัตราคาาจ้างขัน้ ต่า - ขัน้ สูง
2. ตาแหนางประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตาแหนาง
ว ุฒิปริญญาตรี
ขัน้ ต่า
10,840
ขัน้ สูง
ว ุฒิปริญญาโท
พบ.
ว ุฒิปริญญาเอก
13,250
13,920
17,900
30,3400
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
17,110
21,040
31,710
45,780
64,780
69,010
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
38,980
81,590
ปฏิบตั ิการ
ค่ าตอบแทนระหว่ างปฏิบัตงิ านแพทย์ ใช้ ทุน
เงินเดือนละ
13,920 บาท
เงินเพิ่มสาหรั บ
ตาแหน่ งที่เหตุ
พิเศษ (พตส.)
เดือนละ 5,000
บาท/
เงินสาขาขาดแคลนเดือนละ 4,000
บาทและ ถ้ าอยู่เวรไม่ น้อยกว่ า 6
ผลัดได้ 4,500 บาท
เงินประกันสังคมที่
คณะฯจ่ ายให้ ส่วน
ของผู้ประกันตน
418 บาท
หมายเหตุ: ต้ องปฏิบัตงิ านแต่ ละเดือนไม่ น้อยกว่ า 20 วัน
13
หลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้ เงินเดือน/เพิ่มคาาจ้าง
เพิ่มปีละ 2 ครัง้ คือ วันที่ 1 เมษายน และ วันที่ 1 ต ุลาคม
ครัง้ ที่1
รอบตัง้ แตาวนั ที่1 ต ุลาคม ปีที่แล้ว – 31 มีนาคม ของปี ปัจจุบนั
ครัง้ ที่2
รอบตัง้ แตาวนั ที่1 เมษายน ของปีปัจจุบนั – 30 กันยายน ของปีปัจจุบนั
หลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้ เงินเดือน/เพิ่มคาาจ้าง
1. ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความ
อ ุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแการาชการ
2. ในครึง่ ปีที่แล้วมา ไมาถกู สัง่ ลงโทษทางวินยั ที่หนักกวาาโทษภาคทัณฑ์
3. ในครึง่ ปีที่แล้วมา ไมาถกู สัง่ พักราชการเกินกวาา 2 เดือน
4. ในครึง่ ปีที่แล้วมา ไมาขาดราชการโดยไมามีเหต ุผลอันสมควร
5. ในครึง่ ปีที่แล้วมา ได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการมาแล้ว เป็นเวลา
ไมานอ้ ยกวาา 4 เดือน (นับดารงตาแหนางกาอนวันที่ 1 มีนาคม ปี
ปัจจุบนั )
6. ในครึง่ ปีที่แล้วมา ได้รบั อน ุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ด ูงาน หรือ
ปฏิบตั ิวิจยั ทัว้ ในประเทศหรือตาางประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบตั ิงานไมา
น้อยกวาา 4 เดือน
7. ในครึง่ ปีที่แล้วมา ต้องไมาลาปาวย ลากิจ หรือมาทางานสาย ไมาเกิน 9
ครัง้
8. ในครึง่ ปีที่แล้วมา ลาปาวย ลากิจ รวมกันแล้วไมาเกิน 23 วันทาการ
9. ผลการประเมิณการปฏิบตั ิงานไมาต่ากวาาร้อยละ 60.00 (สาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย)
10. ผลการประเมนการปฏิบตั ิงานไมาต่ากวาาร้อยละ 70.00 (สาหรับ
พนักงานเงินรายได้คณะ ล ูกจ้างเงินงบประมาณ)
การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
เพื่อเพิ่มค่ าจ้ าง ในรอบปี งบประมาณ
1. ในรอบปีงบประมาณปฏิบตั ิงานครบ 4
เดือน
2. ผลประเมินจากการรวมของ
คณะกรรมการที่ได้รบั การแตางตัง้ ผาานไมา
น้อยกวาา ร้อยละ 60
เกณฑ์ คะแนนประเมินฯ
คะแนนประเทน(ร้อยละ) เพิ่มร้อยละ
หมายเหต ุ
90 ขึ้นไป (1)
ดีเดาน(1)
A+
-ร้อยละ 20 ของจำนวนบุคลำกรใน
หน่วยงำน
90 ขึ้นไป (2)
ดีเดาน(2)
A
-นอกเหนือจำก(1) แต่ไม่เกินร้อยละ 20
80-89.99
ดีมาก
B
70-79.99
ดี
C
60-69.99
พอใช้
D
ต่ากวาา 60
ต้อง
ปรับปร ุง
E
- ไม่ได้เพิ่มค่ำจ้ำง
การตอบแทนเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ งด้ านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
ตำแหน่งงำน
ลักษณะ
นำยแพทย ์ 5,000 บำท/เดือน
มติท่ ปี ระชุมหัวหน้ าภาควิชาครัง้ ที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2549 สรุ ปดังนี ้
-ไม่ จ่ายให้ พชท. พปบ.ในช่ วงที่ไปฝึ กอบรมที่อ่ น
ื ยกเว้ นไป
ปฏิบตั งิ าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
-ในรอบ 1 เดือนปฏิบัตงิ านครบ 20 วัน(รวมวันหยุดราชการ
ได้ )
หลักเกณฑ์การจาายเงินสาขาขาดแคลน/การ
พัฒนาฝึกอบรม
นับเป็นปีการศึกษา โดยเริม่ นับตัง้ แตา
วันที่ 1 เมษายน ปีปัจจุบนั ถึง วันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป
ปีที่1
รอบตัง้ แตาวนั ที่1 เมย. ปีปัจจุบนั – 31 มีนาคม ของปี ถัดไป
ปีที่2
รอบตัง้ แตาวนั ที่1 เมษาย ปีที่ 1 – 31 มีนาคม ของปีถัดไป
สวัสดิการสาขาขาดแคลน
ปีที่ 1 จะได้รบั เดือนละ 4,000 บาท (เมย. - มีค. ปีถัดไป)
ปีที่ 2 จะได้รบั เดือนละ 4,500 บาท (เมย. - มีค. ปีถัดไป)
ปีที่ 3 จะได้รบั เดือนละ 5,000 บาท (เมย. - มีค. ปีถัดไป)
ตัง้ แตาปี 4 เป็นต้นได้รบั เดือนละ 5,000 บาท ทัง้ นี้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิงานไมานอ้ ยกวาา 20 วันทาการ
อัตราแพทย์ ปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการทีร่ พ.มอหรือรพ.สมทบ (พนักงานมอ.)
แพทย์ ใช้ ทุน/แพทย์ ประจาบ้ านปฏิบัติ OT
ผลัด/เดือน
ได้ รับ/บาท
ตามตารางเวรประจาเดือนปกติ
น้ อยกว่ า 6
4,500/เดือน
หากอยู่เวรเกิน
มากกว่ า 6
900/ผลัด
ทังนี
้ ้ เบิกรวมกันได้ สงู สุดไม่เกินคนละ 11,700 บาท/เดือน
แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ านตังแต่
้ ปี 3 ขึ ้นไป
ที่ปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินได้ รับชั่วมมงละ 400 บาท
เกินกว่า 25 ผลัด ใน1 เดือน ให้ ได้ รับเพิ่มอีกผลัดละ 1,200 บาท
1. การมีบตั รประจาตัวบ ุคลากรคณะแพทยศาสตร์
2. การใช้สิทธิในการค้นคว้าหนังสือตาาง ๆ
3. การรักษาพยาบาลเฉพาะตัวหรือ/และบ ุคคลในครอบครัวรพ.มอ. 60% รพ.ของ
รัฐ 50%
4. คาาบรรณสารสงเคราะห์ (เฉพาะราย/เฉพาะตาแหนางงาน) ปีละ 600 บาท
5. คาาเครือ่ งแบบ(เฉพาะราย/เฉพาะตาแหนางงาน)คนละ 6 ตัว ๆ ละ 500 บาท
6. คาาสาขาขาดแคลนตามภาระและค ุณภาพ (เฉพาะราย/เฉพาะตาแหนางงาน)
7. เงินอื่น ๆ เชานเงินโบนัส เงินการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ (OT)
เงิน พ.ต.ส. ให้ผป้ ู ฏิบตั ิงานด้านการสาธารณส ุขสาหรับตาแหนางที่มีเหต ุพิเศษ
(พ.ต.ส.) (ระดับปริญญาตรีทางการแพทย์/สาธารณส ุข)
8. บคุ ลากรเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผูป้ า วยในคืนครัง้ ละ 500 บาท (ยกเว้นคลอด
บ ุตร)
9. ท ุนอ ุดหน ุนการวิจยั โครงการละ 20,000 บาท สางเสนอหนาวยสางเสริม
พั ฒ น า
วิชาการ
10. บ ุคลากรเสียชีวิต ราวมทาบ ุญศพละ 10,000 บาทพร้อมพวงรีดไมาเกิน 600บาท
11. ญาติสายตรงเสียชีวิต ราวมทาบญ
ุ ศพละ 3,000 บาทพร้อมพวงรีดไมาเกิน 600
บาท
12. บคุ ลากรถึงแกากรรมจะได้รบั สงเคราะห์ 20,000 บาท(มหาวิทยาลัย)และกองทนุ
สารองเลี้ยงชีพ
13. กองท ุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน (กสพ.) เชานกสพ.ไป ไมาเกิน 4 ปี จะได้รบั 50%
ถ้าครบ 4 ปี หรือมากกวาาได้รบั 100%
สวัสดิการพนักงานม.อ.(คณะ แพทยศาสตร์ )
ประเภท
.
พนักงานมอ.
รายละเอียด
สวัสดิการ
1. กองทุนประกัน 1.1 กรณีปฏิบัตงิ านตาแหน่ งนายแพทย์
สังคม
ได้ รับการยกเว้นในส่ วนผู้ประกันตนต้ อง
จ่ ายกับกองทุนประกันสังคม(3%)
1.2 กรณีนายแพทย์ ฝึกปฏิบัตงิ านอืน่ มิใช่
ในจังหวัดสงขลา(เวลานาน) ให้ เลือก
สถานพยาบาลอืน่ ได้
พนักงานหรือผู้ประกันตนสามารถเข้ ารับการรักษาใน รพ. เอกชน/
คลินิกเครือข่ ายประกันสั งคมได้ สามารถทาฟันปลอมฐานอคลิลกิ วง
เงินไม่ เกิน 1,400 บาท ขูดหินปูน 500 บาท/ปี ได้ ค่าคลอดบุตร (12,000
บาท/ครั้ง รวมไม่ เกิน 2 ครั้ง) ได้ ค่านอน รพ. ในขณะคลอดบุตร 50%
ของเงินเดือนเฉลีย่ เป็ นเวลา 90 วัน พนักงานชายจะได้ รับเฉพาะค่ า
คลอดบุตรของภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรสหรือหญิงทีอ่ ยู่กนิ ฉันสามี
ภรรยาอย่ างเปิ ดเผยเท่านั้น กรณีป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ นอกพืน้ ทีจ่ ะเบิก
ค่ าห้ องพิเศษ และค่ าอาหารได้ วนั ละไม่ เกิน 700 บาท ในขณะที่
ข้ าราชการ/ลูกจ้ างประจาผู้ประกันตน เบิกได้ 600 บาท/วัน
2. พัฒนา/
สนับสนุน
ค่าใช้ จ่ายประชุ ม
อบรม สัมมนาใน
ประเทศ
- การนับแพทย์ ใช้ ทุน นับระหว่าง 1 เมย.– 31 มีนาคม ปี ถัดไป
-- การนับแพทย์ ประจาบ้ าน นับระหว่าง 1 มิย. – 31 พค. ปี
ถัดไป
2.3 กรณีเบิกเต็มปฏิบัตงิ านไม่ ครบ จะต้ องชดใช้ เงินคืนปี ละ
10,000 บาท ตามจานวนปี ที่ปฏิบัตงิ านไม่ ครบ และหากปี ใด
ปฏิบัตงิ านไม่ ครบปี ให้ นับระยะเวลาการปฏิบัตงิ านตั้งแต่ 6
เดือนขึน้ ไปเป็ น 1 ปี
2.1 คานวณวงเงินให้ แต่ ละหลักสู ตรคูณ
ด้ วยอัตราปี ละ 10,000 บาท
2.2 การเบิกกิจกรรมที่เป็ นภาคบังคับของ
ราชวิทยาลัยกาหนดได้ ไม่ เกิน 10 วันทา
การ
สวัสดิการพนักงานม.อ.(คณะ แพทยศาสตร์ )
ประเภท
สวัสดิการ
3.
กองทุน
สารอง
เลีย้ งชีพ
พนักงาน
(กสพ.)
4. ญาติสายตรง
ของบุคลากร(คู่
สมรส, บิดามารดา, บุตร)
พนักงานมอ.
รายละเอียด
3.1 พป.ตั้งแต่ 1 เมษายน 2550 เป็ นต้ นมา
จะต้ องเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
3.2 จะถูกหักค่าจ้ างร้ อยละ 3 ของเงินเดือน
3.3 นาไปช่ วยในการลดหย่อนภาษีเงิน
รายได้ บุคคลได้
- จะได้ รับเงินบาเหน็จพร้ อมดอกผลที่เกิดจากเงินสะสม และเงิน
สมทบตามสัดส่ วนที่กาหนดไว้ในข้ อบังคับพนักงานฯ
- หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็ นต้ นมา พนักงานที่เป็ นสมาชิก
กองทุนสารองเลีย้ งชีพจะต้ องใช้ เวลา 3 ปี (หลังจากครบ 3 ปี จะ
พิจารณาเพิม่ ค่าจ้ างตามคณะฯ กาหนด)
4.1 ได้ รับค่ ารักษาพยาบาลทีจ่ ่ ายไปแล้วกับ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยกรณีเป็ นสมาชิก
กองทุนสารองลีย้ งชีพ ทั้งนีป้ ี หนึ่งไม่ เกิน
10,000 บาท
4.2 ได้ รับการยกเว้ นค่ าอาหารและห้ องพัก
4.3 ได้ รับสิ ทธิ์ยนื่ ใบสมัครสอบเข้ าเรียนใน
โควตาของบุคลากร 50%ของจานวนรับ
ทั้งหมด/ปี (มอ.ว.)
4.4 ค่ าเล่าเรียนของบุตร เบิกได้ เช่ นเดียวกับ
ข้ าราชการ
4.1 สิ ทธิรพ.มอ. 60% และหรือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการค่ า
รักษาพยาบาลเบิกในสิ ทธิรพ.ของรัฐ 50% เบิกทั้งปี ไม่ เกิน
120,000 บาท
4.2 เบิกจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ(ต้ องเป็ นสมาชิก สอ.มอ)
จ่ ายค่ ารักษาพยาบาลส่ วนเกินสิ ทธิ์ของคณะ 40% และหรือนาส่ วนที่
จ่ าย 50% เบิกได้ ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริง กรอกแบบ
กทพ.01 ผ่านหน่ วยงานที่สังกัด ทั้งปี เบิกได้ ไม่ เกิน
10,000 บาท /ปี
4.2 ได้ รับยกเว้ นค่ าอาหารและห้ องพัก 75%
สวัสดิการพนักงานม.อ.(คณะ แพทยศาสตร์ )
ประเภท
สวัสดิการ
พนักงานมอ.
รายละเอียด
5. ญาติสายตรง จะได้ รับเงินค่ าทาศพ 3 เท่ า 5.1 ญาติของบุคลากรจะได้ รับ 3,000 บาท พร้ อมค่ าพวงหรีด 400 บาท
ของเงินเดือนพนักงานได้ รับ 40,000 บาท กรณี 5.2 กรณีเป็ นสมาชิก สอ.มอ. จะได้ รับ จานวน 200,000 บาท +
5.กรณีพนักงานถึง จ่ ายเงินสมทบ 3 – 10 ปี ได้ รับเท่ากับเงินเดือน
สวัสดิการสงเคราะห์ อกี 100,000 – 200,000 บาทขึน้ อยู่กบั อายุ
การเป็ นสมาชิก
แก่กรรม เฉลีย่ 1.5 เดือน กรณีจ่ายครบ 10 ปี ขึน้ ไปได้ รับ
เท่ ากับเงินเดือนเฉลีย่ 5เดือน
5.3 เงินสงเคราะห์ ครอบครัวและเงินบาเพ็ญกุศลฯ ทีบ่ ุคลากรถึงแก่
กรรม มอ. 20,000 บาท
6. การเป็ นสมาชิก 6. บุคลากรที่อายุไม่ เกิน 35 ปี สมัครได้ ทุก --การจ่ ายค่าสมาชิกจานวน 700,000 คน จะจ่ ายตามจานวน
ฌาปนกิจ
วันเวลาราชการ
สมาชิกเสียชีวติ แต่ ละเดือน ประมาณ 300-400 บาท(1 บาท/คน)
สงเคราะห์ (ชพ.ค.)
เมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวจะได้ รับ 621,200 บาท
สวัสดิการพนักงานมอ(คณะ แพทยศาสตร์ )
ประเภท
สวัสดิการ
7. เสนอผลงานใน
ที่ประชุม
ราช
วิทยาลัย
พนักงานมอ.
รายละเอียด
คณะฯ สนับสนุนให้ทุนอุดหนุนค่าลงทะเบียนเรี ยนในหลักสู ต ป.
สนับสนุนแพทย์ ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ
บัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ตลอดหลักสู ตรหลัง
จานวน 5,000 บาท รางวัลที่ 2 จานวน
3,000 บาท รางวัลที่ 3 จานวน 2,000 บาท สาเร็จการศึกษาได้รับปริ ญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง
8. โอกาสการไปดู คณะฯสนับสนุนให้ แพทย์ สมัครเข้ ารับ
งานต่ างประเทศ การคัดเลือกไปดูงานในต่ างประเทศ 3-4
สัปดาห์
15. เสนอผลงาน
วิชาการ ณ
ต่ างประเทศ
17.1 สนับสนุนค่าใช้ จ่ายไม่ เกิน 10,0000 - การนับแพทย์ ใช้ ทุน นับระหว่าง 1 เมย.– 31 มีนาคม ปี ถัดไป
บาท/คน กรณีไปเสนอผลงานวิชาการ
-- การนับแพทย์ ประจาบ้ าน นับระหว่าง 1 มิย. – 31 พค. ปี
6,000 บาท กรณีเสนอผลงานเป็ น
ถัดไป
โปสเตอร์ สนับสนุนค่าใช้ จ่าย 1 ครั้งตลอด
หลักสู ตร
การลดหยาอนคาาห้องพักและคาาอาหาร(รพมอ 60% รพของรัฐ 50%
ประเภท
ห้ องพิเศษพัดลม ห้ องพิเศษปรั บ
อากาศ
ห้ องชุด
บุคลากร
ยกเว้ นเกินสิทธิ์ ยกเว้ นเกิน
ได้ ทงั ้ หมด
สิทธ์ ได้
ทัง้ หมด
ลดหย่ อน
ลดหย่ อน
ส่ วนเกินสิ ทธิ์ ส่ วนเกิน75%
75%
ลดหย่ อน
ส่ วนเกิน
ครึ่งหนึ่ง
ลดหย่ อน
ส่ วนเกิน
ครึ่งหนึ่ง
ญาติ
สายตรง
คลิกตรงนี้
31
32
ใส่ ID รหัสบุคลากร
3
33
34
คลิกแล้ วใส่หมายเลขห้ อง
35
โปรแกรมหนังสื อรับรอง
ออกหนังสือรับรองแก่บคุ ลากรคณะฯภายใน 1-5 นาที
36
แบบฟอร์ มหนังสื อรับรอง
37
การขอลาป่ วย/ลากิจ/พักผ่อน
38
งานการเจ้ าหน้ าที่
ยินดีต้อนรับแพทย์ ใช้ ทุนทุกท่ าน
39
39
การต้องการใช้สิทธิการลา
40
ใส่ username และ
psu passport
41
สร้ างความก้ าวหน้ าโดยการปรับเปลีย่ นตาแหน่ งวิชาการ
Link แบบประเมิน
อัตราคาาจ้างขัน้ ต่า - ขัน้ สูง
1. ตาแหนางวิชาการ
ตาแหนาง
ว ุฒิปริญญาตรี
ขัน้ ต่า
12,510
ว ุฒิปริญญาโท
15,280
ขัน้ สูง
อาจารย์
52,830
ว ุฒิปริญญาเอก
ผูช้ าวยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
20,660
19,740
24,280
36,600
74,740
79,630
94,150
สิ ทธิประโยชน์ ของการลาพนักงานมอ.
ประเภทการลา
พนักงานมอ.
การจ่ ายค่ าจ้ าง
1. ลาป่ วย
1.1 กรณีปฏิบัตงิ านไม่ ครบ 1 ปี ลาป่ วยไม่ เกิน 60 วันทาการ
1.2 กรณีลาป่ วย เพราะได้ รับอันตราย หรือเจ็บป่ วยเพราะเหตุ
ปฏิบัตงิ านลาป่ วยไม่ เกิน 60 วันทาการ ให้ เสนอผู้บังคับบัญชา/
คณบดี หากลาเกิน 60 วันทาการแต่ ไม่ เกิน 120 วันทาการ ให้
เสนออธิการบดีเพือ่ พิจารณาอนุญาต
ลาป่ วย30 วัน หรือน้ อยกว่า
30 วัน ผู้บังคับบัญชาจะขอ
หนังสือรับรองแพทย์ ได้
2. ลากิจ
2.1 พนักงานที่ปฏิบัตงิ านตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป ลากิจได้ ไม่ เกิน 45
วันทาการ
2.2 กรณีมีเวลาปฏิบัตงิ านไม่ ครบ 1 ปี ลาได้ ไม่ เกิน 15 วันทา
การ
ลากิจส่ วนตัวปี หนึ่งไม่ เกิน
45 วัน แต่ ในปี ที่เริ่มทางาน
ให้ ลาได้ ไม่ เกิน 15 วันทาการ
3. ลาพักผ่อน
3.1 ต้ องปฏิบัตงิ านติดต่ อกันเกินกว่า 6 เดือน จึงจะมีสิทธิลาได้ เช่ นเดียวกับ 3.1
10 วันทาการต่ อปี หากไม่ ได้ ใช้ สิทธิในปี งบประมาณถัดไป
สามารถสะสมวันลาได้ 10 วัน แต่ รวมแล้วไม่ เกิน 20 วันทาการ
สาหรับ ติดต่ อกันไม่ น้อยกว่า 10 ปี รวมได้ ไม่ เกิน 30 วัน
ประเภทการลา
พนักงานมอ.
4. ลาคลอดบุตร
1.ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน (นับต่ อเนื่อง)
2.ลากิจเลีย้ งดูบุตรต่ อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้
ลาอีก 150 วัน (นับต่ อเนื่อง) โดยไม่ มีสิทธิได้ รับค่าจ้ าง
5. ลาเข้ ารับการ
ตรวจเลือกหรือ
เข้ ารับการ
เกณฑ์ ทหาร
5.1 พนักงานที่ได้ รับหมายเรียกเข้ ารับการตรวจเลือก ให้
รายงานลาต่ อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ ารับการตรวจเลือกไม่
น้ อยกว่า 48 ชั่วโมง
5.2 เมื่อพนักงานพ้นจากการเข้ ารับการตรวจเลือก หรือเข้ ารับ
การเตรียมพลแล้ว ให้ มารายงานตัวกลับเข้ ารับการเข้ า
ปฏิบัตงิ านตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่ กรณี
ที่มีเหตุจาเป็ นอาจขยายเวลาแต่ รวมแล้วไม่ เกิน 15 วันตาม
เช่ นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
การจ่ ายค่ าจ้ าง
ค่าจ้ างระหว่างลาได้
เป็ นเวลา 90 วันและ
เงินสงเคราะห์ จาก
กองทุนประกัน(เบิก
ได้ เหมาจ่ าย 12,000
บาท /ครั้ ง
สิ ทธิประโยชน์ ของการลาพนักงานมอ.
ประเภทการลา
6. ลาอุปสมทบหรือการ
ลาประกอบพิธีฮัจย์
พนักงานมอ.
1.1 กรณีปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี
ขออนุญาตก่ อน ไม่ น้อยกว่ า
60 วัน ในกรณีมเี หตุพเิ ศษ
ไม่ อาจเสนอ หรือจัดส่ งใบ
ลา ให้ เสนอผ่ านคณบดีเพือ่
พิจารณาอนุญาต
การจาาย
คาาจ้าง
เครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย
การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ตาแหน่ ง
ประจาแผนกหรือ
ตาแหน่ งเทียบเท่ า
หัวหน้ าแผนกหรือ
ตาแหน่ งเทียบเท่ า
เครื่องราชฯ
เงือ่ นไขระยะเวลาการ
เลือ่ นขั้นตรา
เริ่ม เลือ่ น
บ.ม. จ.ช. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตาแหน่ ง
จ.ม.
ต.ม.
การขอพระราชทานเลือ่ น
หมายเหตุ
ต้ องปฏิบตั ิงานไม่ น้อย
กว่ า 5 ปี บริบูรณ์ ฯลฯ
บ.ม. หมายถึง เบญจมา
ภรณ์ มงกุฎไทย
จ.ช. หมายถึง จัตุรถาภรณ์
ช้ างเผือก
การติดเครือ่ งราชอิสริยภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
โทษทางวินยั 4 สถาน คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
ภาคทัณฑ์
ตัดคาาจ้าง
เลิกจ้าง
ไลาออก
การยกย่ องเชิดชู เกียรติ (หอเกียรติยศ)
บุคลากรดีเด่ น บุคลากรตัวอย่ างดีเด่ น อาจารย์
ดีเด่ น นักวิจัยดีเด่ น คนดีศรีตรัง คนดีศรีสงขลา
ประเภทการลา
พนักงานมอ
การจ่ ายค่ าจ้ าง
หลัง
เกษียณอายุ/
รับราชการ
เกินกว่ า 25
ปี นับถึงวัน
พ้นจาก
ราชการ
1 . พนักงานมีสิทธิพกั รักษาห้ องพิเศษ
และค่ าอาหารได้ รับการพิจารณายกเว้ น
2. จะได้ รับเงินบานาญเมื่อจ่ ายเงิน
สมทบครบ 180 เดือนและอายุตัวครบ 55
ปี ขึน้ ไป ในอัตรา 20% ของเงินเดือน
เฉลีย่ 60 เดือนสุ ดท้ าย ถ้ าจ่ ายสมทบเกิน
180 เดือนจะได้ รับเพิม่ อีก 1.5% ต่ อ
ระยะเวลาจ่ ายเงินสมทบครบ 12 เดือน
กรณีผู้ประกันสั งคมถึง
แก่ กรรมภายใน 60 วัน
นับแต่ รับบานาญ ก็จะ
ได้ รับบาเหน็จชราภาพ
อีก 10 เท่ าของบานาญที่
ได้ รับครั้งสุ ดท้ ายก่ อน
ถึงแก่ กรรม
1. ยืน่ ใบลาออก กรอกแบบฟอร์ มใบลาออก (เวปคณะฯ ได้ )
-ยื่นใบลาออกก่ อนวันลาออก 30 วัน
2. ยืน่ ใบลาออกผ่ านผู้บงั คับบัญชาชั้นต้ น ให้ ความคิดเห็น
3. ติดตามใบลาออกให้ ถึงงานการเจ้ าหน้ าทีเ่ พือ่ ขออนุมตั ิ
4. หากกรณีติดทุนต่ าง ๆ จะต้ องชาระทุนทีง่ านการเจ้ าหน้ าที่
ทั้งหมดก่ อน แล้ วมหาวิทยาลัยจึงจะออกคาสั่ งลาออก
สถานที่ติดต่ อ ระหว่ างปฏิบัติงาน
ในคณะแพทยศาสตร์
1.
2.
3.
4.
งานการเจ้าหน้าที่ ชัน้ 4 อาคารบริหาร โทร. 1141-3
งานคลัง ชัน้ 3 อาคารบริหาร โทร.1132
งานอาคารสถานที่ ชัน้ 2 อาคารบริหาร โทร.1122
หนาวยการศึกษาหลังปริญญา ชัน้ 7 อาคารแพทยศาสตร์
ศึกษาฯ โทร.1541
5. ฝาายอานวยการชัน้ 2 รพ. โทร.1011
6. งานเงินรายได้ ชัน้ 2 รพ. โทร. 1016
7. หนาวยเคหะบริการ ชัน้ 2 อาคารแพทยศาสตร์ โทร.1027
พระบรมราโชวาท
“…นาาจะมีการแพราขยายระบบ
สหกรณ์ข้ ึนทัว่ ประเทศ เนื่องจาก
วิธีการสหกรณ์เองนัน้ เป็นรากฐาน
ของประชาธิปไตย อยาางสาคัญสอน
ให้คนรจ้ ู กั รับผิดชอบราวมกัน ให้มี
การเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารการ
งานสหกรณ์ ตลอดจนให้รถ้ ู ึงค ุณคาา
ของประโยชน์อนั จะได้รวา มกันเป็น
สาวนรวม นับเป็นการวางรากฐานที่มี
ประโยชน์ยงิ่ ตาอการปกครองประเทศ
ในระบอบประชาธิปไตย
ผลการดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2554
จำนวนสมำชิก
เงินปั นผล
เงินเฉลี่ยคืน
สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุน้
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตำมข้อบังคับ
เงินรับฝำก
10,035 คน
6.50 %
7.25 %
14,905,276, 659.33 บำท
2,813,107,000.00 บำท
435,834,164.00 บำท
161,541,090.12 บำท
8,802,927,493.51 บำท
สะสมเงินล้าน
ฝากออมทรัพย์
3 บัญชี
เงินพตส.(5,000 บาท)
เงินคาาเวรนอกเวลาทัง้ หมด
เงินเดือน ประมาณ 1/4
สาขาขาดแคลน/อื่น ๆ
ออมทรัพย์/สินทวี/พิเศษ =
1ล้าน+ดอกเบี้ย
(ไม่ตอ้ งเสียภำษี)
เมื่อบุคลากรสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด (สอ.มอ.) จะได้ รับตั้งแต่ เกิด
จนตาย
1. บุคลากรจะได้ รับผลตอบแทนรายได้ ไม่ ต้องเสี ยภาษี จากการออมทรัพย์
เช่ น ลงทุนในหุ้น(ปันผล) เงินฝาก และเฉลีย่ คืนเงินกู้ ( ดอกเบีย้ ทีจ่ ่ ายไป
จะได้ เฉลีย่ คืน)
2. ได้ ทาประกันชีวติ โดยไม่ ต้องลงทุนเป็ นตัวเงิน สาหรับ สอ.มอ. จ่ าย
กรณีสมาชิกผู้เสี ยชีวติ ตามอายุการเป็ นสมาชิก และลักษณะการเสี ยชีวติ
1. ได้ รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีเสี ยชีวติ จากชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ ภาคใต้ จานวน 200,000 .-บาท
2. ได้ รับสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีเสี ยชีวติ จากสหกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด จานวน 100,000 - 200,000. -บาท
ขึน้ อยู่กบั อายุการเป็ นสมาชิก ดังนี้
2.1 เป็ นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2547 ได้ รับเงินสวัสดิการ
จานวน 200,000.-บาท
2.2 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้ นไป ให้ ได้ รับเงิน
สวัสดิการตามอายุการเป็ นสมาชิกดังนี้
สมาชิกไม่ เกิน 36 เดือน จะได้ รับเพิม่ อีก 100,000 บาท
3. ญาติสายตรงเสี ยชีวติ ร่ วมทาบุญศพละ 2,500 บาท
4 . สมาชิกเข้ ารักษาพยาบาล(ไม่ จากัด รพ.) เป็ นผู้ป่วยในคืน
ละ 200 บาท ทั้งนีไ้ ม่ เกินครั้งละ1,000 บาท (ปี ละกีค่ รั้งก็ได้ )
5. สมาชิ กเข้ าพิธีมงคลสมรสและจดทะเบียนสมรส ติดต่ อ
ขอรับสวัสดิการ(มีอายุภายใน 30 วัน) ครั้งแรกจะได้ รับเงิน
ขวัญถุง เงินฝากงวดแรกในรู ปเปิ ดบัญชีออมทรั พย์ มอ.สิ น
ทวีให้ ระหว่ าง 500 บาท หรื อ1,000 บาท หรื อ 1,500 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 งวด กรณีคู่สมรสเป็ นสมาชิ กทั้งสองคน
สามารถขอรับเงินเพิม่ เป็ นสองเท่ า
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มอ.
เ ฉ พ า ะ ผู้ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าพิ ธีมงคลสมรสและ
จดทะเบี ยนสมรส ติดตาอขอรับสวัสดิการ(มีอายภุ ายใน
30 วัน) ครัง้ แรกจะได้รบั เงินขวัญถ ุง เงินฝากงวดแรก
ในรปู เปิดบัญชี ออมทรัพย์ม อ.สินทวี ให้ระหวา าง 500
บาท หรือ 1,000 บาท หรือ 1,500 บาท ระยะเวลา
ฝาก 60 งวด กรณีคสูา มรสเป็นสมาชิกทัง้ สองคนสมา
รถขอรับเงินเพิ่มเป็นสองเทาา
อน ุมัติสวัสดิการเพิ่มเติม
1. สวัสดิการสงเคราะห์ศพญาติสมาชิก กรณีคสูา มรสของ
สมาชิกเสียชีวิต และคสูา มรสที่เสียชีวิตนัน้ ไมาได้เป็น
สมาชิก สอ.มอ. ให้ได้รบั เงินสงเคราะห์ 10,000.- จาก
เดิมได้รบั 2,500 บาท มีผลบังคับใช้ตงั้ แตา 9 มีนาคม
2555
อน ุมัติสวัสดิการเพิ่มเติม (ตาอ)
2. สวัสดิการสมาชิกเป็นโสด และอาย ุครบ 55 ปีบริบรู ณ์ รับ
เงินสงเคราะห์คนละ 2 ,000 บาทครัง้ เดียว ต้องติดตาอ
ขอรับเงินภายใน 1 ปี หากพ้นกาหนดถือวาาสละสิทธิ์
สาหรับสมาชิกที่มีอายุเกิน 55 ปีบริบรู ณ์ แตาไมาเกิน
60 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รบั เงินสงเคราะห์ คนละ 2 ,000 บาท
แตาตอ้ งขอรับเงินภายใน 180 วัน นับจากวันที่ 9
มีนาคม 2555 หากพ้นกาหนดถือวาาสละสิทธ์
อน ุมัติสวัสดิการเพิ่มเติม (ตาอ)
3. เงินให้ยม
ื เพื่อการฌาปนกิจศพญาติของสมาชิก เดิม
ให้ยม
ื คนละไมาเกิน 20 ,000.- บาท ปรับเพิ่มเป็นเงิน
ให้ยม
ื ไมาเกิน 50 ,000.- บาท และต้องสางคืนภายใน 15
วัน โดยไมาคิดดอกเบี้ย หากผิดนัดปรับวันละ 500 บาท
สูงส ุดไมาเกิน 15 ,000 บาท มีผลบังคับใช้ตงั้ แตา 9
มีนาคม 2555
ตอบข้ อซักถาม ???
สวัสกนกวรรณ
ดีคาะ ภควัตชัย