Melodické ozdoby, techn.značky,artikulácia.

download report

Transcript Melodické ozdoby, techn.značky,artikulácia.

Melodické ozdoby sú tóny alebo skupiny tónov, ktoré doplňujú
melódiu a ozdobujú ju. V notácii sa značia drobnými notami alebo
zvláštnymi značkami, v novšej dobe sa často úplne vypisujú v
bežných notách.
Rozoznávame osem základných
druhov melodických ozdôb:
1. Príraz je tón, ktorý nastupuje pred
hlavným tónom a o niečo ho skráti. Prízvuk
zostáva na tóne hlavnom. Príraz sa značí
malou prečiarknutou osminovou notou
(nôtkou), ktorá je s hlavnou notou zvyčajne
spojená oblúčikom
2. Odraz je podobný prírazu, ale stojí až za notou hlavnou,
nastupuje čo najtesnejšie pred ďalším tónom; je to teda opäť
vrchný nebo spodný susediaci tón tónu hlavného, ktorý nemá
prízvuk; značí sa tiež preškrtnutou osminkou a je s notou hlavnou
spojený oblúčikom.
3. Skupinka-
dve alebo viac nôt na spôsob prírazu alebo
odrazu. Značí sa zvyčajne šestnástinovými malými notami, hoci sa
často hrajú rýchlejšie. Prírazna skupina nastupuje pred notou
hlavnou, jej tóny sú neprízvučné, prízvuk zostáva tónu hlavnému.
Hlavná nota sa tým skracuje, skupinka sa hrá presne na dobu, kedy
má začať, nie skôr. Vo viachlase sa prvý tón skupinky hrá zároveň s
ostatnými tónmi nadväzujúcimi na rovnakú dobu. Odrazna skupinka
sa hrá medzi notou hlavnou a notou nasledujúcou a je takisto bez
prízvuku.
4. Obal je zvláštna skupinka tónov, ktorá
"obaľuje" tón hlavný vrchným a spodným susediacim
tónom. Začína sa vždy vrchným susediacim tónom,
potom nasleduje hlavný tón (ako u prírazu), potom
spodný susediaci tón a nakoniec zase hlavný tón.
Prízvuk je opäť až na tomto poslednom hlavnom
tóne. Obal sa značí zvláštnym znamením ktoré je
podľa potreby doplnené posuvkami pre vrchný alebo
spodný ozdobný tón. Znamienko sa píše buď nad
príslušnou notou (v obale prírazného), alebo medzi
notami (v obale odrazového).
5. Trilok
je rýchle striedanie hlavného tónu s vrchným susediacim
tónom (v pomere celého tónu alebo poltónu) po celú písanú dobu trvania
hlavného tónu. Zvyčajne začína trilok prízvučným hlavným tónom, môže
však byť obohatený prírazom alebo príraznou skupinkou. Záver trilku tvorí
opäť hlavný tón, niekedy tiež s odraznou skupinkou (so spodným susediacim
tónom). Trilok sa značí skratkou tr, napísanou nad notou. Príraz a odrazna
skupinka sa značí ako zvyčajne
6. Nátril
je kratučký trilok. Začína hlavným
tónom s prízvukom, potom nasleduje vrchný vedľajší
tón a vracia sa tón hlavný. Značí sa krátkou vlnovkou
nad notou.
7. Mordent (náraz) je úplne podobný
nátrilu, hlavný tón je však vystriedaný susediacim
tónom. Prízvuk je teda tiež na prvom hlavnom tóne
značí sa preškrtnutou značkou nátrilu.
8. Opora
je ozdoba, s ktorou sa stretávame len
v starších notách. Je to prízvučný vrchný alebo spodný
tón tónu hlavného, ktorému uberá spravidla polovicu
trvania. Vyznačuje sa malou notičkou polovičnej
hodnoty noty hlavnej, nemá preškrtnutú nôžku.
Pôvod slova: latinčina
z latinčiny- articulatio- čiže členenie
 Členenie jednotlivých tónov hudobnej frázy. Správne
riešenie artikulácie je nevyhnutné na pochopenie
motívov a ich interpretáciu. Spôsob realizovania
artikulácie závisí od charakteru hudobného nástroja.
Artikuláciu nemožno zamieňať s frázovaním
Artikulácia má dve funkcie:
 1. jednotlivým tónom či skupinám tónov dodať výraz.
 2. jednotlivé tóny zoskupiť a členiť na motívy a štruktúry
do charakteristických tvarov.

ARTIKULAČNÉ ZNAČKY
Označujú spôsob spájania tónov.

1. LEGÁTO- Znamená viazanie tónov, tesné pripájanie predchádzajúceho
tónu k nasledujúcemu tak, aby vznikol dojem plynulosti.
-značí sa oblúčikom nad alebo pod hlavičkami, ktoré chceme zviazať
-spája tóny rôznej výšky

2. STACCATO- Znamená oddeľovanie tónov spojené so skracovaním ich
zapísaných rytmických hodnôt, čím vznikajú medzi tónmi pomlčky.
-značí sa bodkami nad hlavičkami tónov
3.TENUTO- Znamená presné dodržanie rytmickej hodnoty
bez toho, aby sme robili legáto.
-značí sa vodorovnými čiarami nad hlavičkami nôt
4.PORTAMENTO- Je kombináciou niektorých
predchádzajúcich artikulačných spôsobov(
legáto a staccato)

1.REPETÍCIA- opakovanie znamienka
-znamená opakovanie úseku skladby, ohraničeného opakovacími
znamienkami
(Kombinované so značkami prima volta a sekunda volta)
2.TREMOLO,VIBRATO
Tremolo- rýchle opakovanie toho istého tónu
(alebo súzvuku), alebo rýchle striedanie rôznych
tónov
Vibrato- vzniká rýchlym striedaním tónov, medzi
ktorými je veľmi malá výšková vzdialenosť (väčš.
menšia ako poltón), vyskytuje sa najmä pri
sláčikových nástrojoch

3.GLISSANDO- znamená, čo najplynulejší prechod od jedného
tónu k druhému tónu cez tóny, ktoré ležia medzi prvým a druhým
tónom.
4.ARPEGGIO- znamená pri súzvukoch
rýchle zahranie tónov súzvuku zdola
nahor, pričom už zahrané tóny sa
zadržiavajú
5.SIMILE- podobne, stále
- znamená pokračovanie naznačeného spôsobu artikulácie
6.OKTÁVOVA TRANSPOZÍCIA
- oktávové prenesenie
- znamená prenesenie vyznačeného úseku o oktávu vyššie alebo nižšie
7.FERMÁTA (koruna)- znamená predĺženie noty,
nad ktorou sa nachádza, o určitú rytmickú
hodnotu,
ktorá závisí od vkusu interpreta
8.BODKA ZA NOTOU- predlžuje rytmickú hodnotu danej
noty presne o polovicu jej pôvodnej hodnoty
9.LIGATÚRA- znamená súčet rytmických
hodnôt dvoch alebo viacerých tónov rovnakej
výšky
-zapisuje sa oblúčikom nad alebo pod
hlavičkami nôt, ktorých rytmické hodnoty sa
majú sčítať
10.OPAKOVANIE TÓNOVEJ SKUPINY
11.OPAKOVANIE TAKTU ALEBO TAKTOV
12.ATACCA- znamená pri viacčasťových skladbách
plynulý prechod z jednej časti do druhej bez prestávok
13.OSSIA- výraz, znamená možnosť nahradenia
ťažšieho úseku skladby ľahším úsekom
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Ivana Suľová