Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki światowej i polskiej

download report

Transcript Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki światowej i polskiej

Innowacyjność i konkurencyjność
w gospodarce światowej i polskiej
Andrzej Jeleński
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Warszawa 14. X. 2013r
Innowacje
 Innowacja to wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego
albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu,
w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub
organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z
otoczeniem*
 Nie każde nowe rozwiązanie jest innowacją, dopóki nie ma
ono praktycznego zastosowania.
 Innowacja może mieć charakter techniczny, marketingowy,
organizacyjny lub procesowy.
 Innowacji nie należy mylić z wynalazczością.
*Definicja OECD
Globalny indeks innowacyjności*
Filary wejściowe
 Instytucje
- środowisko polityczne
- środowisko regulacyjne
- środowisko biznesowe
 Kapitał ludzki i badawczy
- edukacja
- szkolnictwo wyższe
- badania i rozwój
 Infrastruktura
- ICT
- energia
- infrastruktura
Filary wyjściowe
 Rezultaty naukowe
- tworzenie wiedzy
- wpływ wiedzy
- upowszechnienie wiedzy
 Rezultaty twórcze
- twórcze procesy
- twórcze produkty i usługi
 Poziom rozwoju rynku
- kredyty
- inwestycje
- handel i konkurencja
 Jakość środowiska biznesu
- pracownicy badawczy
- związki innowacyjne
- absorpcja wiedzy
*Przygotowany przez:
INSEAD, Institut Europeen d’Administration des Affaires
WIPO, World Intellectual Property Organisation
Cornell University (USA)
Innowacyjność Polski
Ranking
2009
2010
2011
2012
2013
0
20
40
39
Ranking całkowity
49
Filary wyjściowe
60
Filary wejściowe
64
80
100
120
110/142
Efektywność
Konkurencyjność
Konkurencyjność oznacza zdolność firm, przemysłów, regionów,
narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania
międzynarodowej konkurencji oraz do zapewnienia
relatywnie wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych
czynników produkcji i relatywnie wysokiego poziomu
zatrudnienia na trwałych podstawach.*
Praca
Innowacje
Konkurencyjność
*Definicja OECD
Kapitał
Globalny indeks konkurencyjności*
Filary konkurencyjności
Wymagania podstawowe
1. Instytucje
2. Infrastruktura
3. Równowaga makroekonomiczna
4. Zdrowie i edukacja na poziomie
podstawowym
Czynniki poprawiające efektywność
5. Wyższe wykształcenie i doskonalenie
zawodowe
6. Efektywność rynku dóbr
7. Efektywność rynku pracy
8. Poziom rozwoju rynku finansowego
9. Gotowość techniczna
10. Rozmiar rynku
Czynniki innowacyjności i rozwoju
11. Jakość środowiska biznesowego
12. Innowacyjność
*Przygotowany przez
Światowe Forum Ekonomiczne
Konkurencyjność Polski
Ranking
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
10
20
Całkowity
30
32
Wymagania
podstawowe
42
Czynniki poprawiające
efektywność
59
Czynniki innowacyjności
i rozwoju
40
50
60
70
80
65
Konkurencyjność Polski
Wymagania podstawowe
Mocne strony
1.13 Business costs of terrorism......................... 27
1.14 Business costs of crime and violence...........34
3.05 Country credit rating, 0–100 (best...............32
4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births……33
Słabe strony
1.04
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.19
1.20
Public trust in politicians...................................... .100
Wastefulness of government spending................... 93
Burden of government regulation....................... ..133
Efficiency of legal framework in settling disputes.. .119
Efficiency of legal framework in challenging regs.. 111
Transparency of government policymaking............120
Efficacy of corporate boards................................... .95
Protection of minority shareholders’ interests....... .93
2.01
2.02
2.04
2.05
Quality of overall infrastructure...............................84
Quality of roads.....................................................105
Quality of port infrastructure.................................. 97
Quality of air transport infrastructure....................103
3.01 Government budget balance, % GDP*.................... 90
3.04 General government debt, % GDP*...................... 104
Konkurencyjność Polski
Czynniki poprawiające efektywność
Mocne strony
1.13 Business costs of terrorism............................... 27
1.14 Business costs of crime and violence................ 34
3.05 Country credit rating, 0–100 (best)*................ .32
4.07 Infant mortality, deaths/1,000 live births*........33
5.02 Tertiary education enrollment, gross %*...........19
5.07 Availability of research and training services.....33
6.02 Extent of market dominance............................ 17
6.10 Trade tariffs, % duty*.........................................4
7.02 Flexibility of wage determination.................... 37
8.08 Legal rights index, 0–10 (best)*........................12
9.06 Int’l Internet bandwidth, kb/s per user............30
10.01 Domestic market size index, 1–7 (best).........20
10.02 Foreign market size index, 1–7 (best)............22
10.03 GDP (PPP$ billions)*.....................................21
Słabe strony
5.03 Quality of the educational system...............87
6.04 Effect of taxation on incentives to invest…116
6.05 Total tax rate, % profits*….............................97
6.07 No. days to start a business*.....................108
6.08 Agricultural policy costs................................97
6.09 Prevalence of trade barriers.........................89
7.03
7.04
7.05
7.08
7.09
Hiring and firing practice….. ....... ...............112
Redundancy costs, weeks of salary...............91
Effect of taxation on incentives to work…….105
Country capacity to retain talent.............…119
Country capacity to attract talent...............121
8.04 Ease of access to loans..................................97
8.05 Venture capital availability..........................104
9.01 Availability of latest technologies...............102
9.02 Firm-level technology absorption...............114
Konkurencyjność Polski
Czynniki innowacyjności i rozwoju
Mocne strony
11.01 Local supplier quantity............................. 32
12.07 PCT patents, applications/million pop……..40
Słabe strony
11.03 State of cluster development............................. 104
11.04 Nature of competitive advantage.........................95
11.06 Control of international distribution...................100
12.03 Company spending on R&D............................... 103
12.04 University-industry collaboration in R&D.. ………….72
12.05 Gov’t procurement of advanced tech. products.. 103
Innowacyjność przedsiębiorstw w EU
IEEE SPECTRUM 04.2013
Źródło Eurostat
Sumaryczny ranking krajów EU
Liderzy
1. Szwajcaria
2. Szwecja
3. Niemcy
4. Holandia
5. Finlandia
6. Luksemburg
7. Islandia
8. Dania
9. Irlandia
10.Dania
Maruderzy
1. Słowacja
2. Polska
3. Serbia
4. Bułgaria
5. Węgry
6. Rumunia
7. Chorwacja
8. Łotwa
9. Litwa
10.Turcja
Innowacyjna Europa
Zagrożenia i szanse
 Kryzys
- Innowacje (kraje północy)
- Badania podstawowe (kraje południa)
 Demografia
- Import siły roboczej
- Polityka prorodzinna
 Globalizacja
- Ochrona rynku
- Promocja liderów (Platformy Technologiczne)
- Inteligentne specjalizacje krajowe
Podsumowanie
Najważniejsze problemy do rozwiązania










Niejasność rządowej polityki i przeregulowanie (120-133 na 145 miejsc)
Niewydajny system prawny i sądownictwo (111-119)
Otwarty rynek (dobrze czy źle?) (4)
Polityka podatkowa zniechęcająca do innowacji (105)
Jakość systemu edukacyjnego i jego współpracy z przemysłem (89-72)
(Jedynie UJ i UW na miejscach 350-400 rankingu Times’a)
Niezdolność kraju do przyciągnięcia i zatrzymania talentów (119-121)
Brak firm zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii (114)
Małe wydatki firm na R/D (103)
Słaby rozwój współpracy MŚP (klastry) (104)
Brak zamówień publicznych na zaawansowane technicznie projekty (103)
(przetargi preferujące niską cenę oferty ponad jej jakość)
Nadzieja
Biorąc pod uwagę:
 znaczący wzrost gospodarczy1990-2013 na tle innych państw
regionu
 zwiększającą się efektywność polskich przedsiębiorstw
 dynamiczny wzrost eksportu
 zmniejszającą się liczbę szans na łatwy wzrost przychodów
czy efektywności opartej na optymalizacji kosztów
 znaczące środki przeznaczone na innowacje w unijnej unijnej
perspektywie budżetowej na 2014-2020
Polskie przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu zaczną
szukać możliwości wzrostu poprzez jakość, a tym samym
innowacje.
[email protected]