Dějiny českých zemí - České země za vlády Ferdinanda I.

download report

Transcript Dějiny českých zemí - České země za vlády Ferdinanda I.

Dějiny
českých zemí
České země za vlády
Ferdinanda I.
Anotace







Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny léta
vlády Ferdinanda I. a jeho cesta k moci
cílová skupina: 8. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák se seznámí se situací v Evropě
na začátku 16. století a s událostmi, které vedly k
nástupu Habsburků na český trůn
použitý materiál: učebnice dějepisu pro 7. roč. SPN a
Prodos pro 8. ročník, Wikipedia
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a
provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek
na konci prezentace následuje možnost zápisu látky
do sešitu
České země za vlády
Ferdinanda I.


1526 – umírá v bitvě u Moháče Ludvík Jagellonský
králem se stává Ferdinand I. Habsburský





v Čechách musela proběhnout volba
na Moravě, ve Slezsku, Lužici a v Uhrách byly
uznány jeho dědičné nároky
v Čechách byla převaha kališnické šlechty, která
chtěla „mít nad králem kontrolu“
„volební kapitulace“ = Ferdinand se musel
zavázat, že bude dodržovat kompaktáta, zaplatí
královský dluh a bude respektovat stavovská
privilegia
sliby však Ferdinand příliš vážně nebral
České země za vlády
Ferdinanda I.
 panovníkova
situace byla poměrně složitá
 státní celek, kterému vládl, zpočátku
netvořil ani jeden celek
 šlo o „personální unii“ spojenou pouze
osobou panovníka
 Ferdinand byl tedy: králem českým,
králem uherským, arcivévodou rakouským
a od roku 1556 i císařem Svaté říše římské
Ferdinand I.
Ferdinand I. Habsburský (10. března
1503, Alcalá de Henares (u
Madridu, Španělsko) – 25. července
1564, Vídeň) byl německý král (od
1531), římský císař (od 1556), český
a uherský král (od roku 1526) a
rakouský arcivévoda.
Jeho rodiči byli Habsburk Filip I.
Sličný a španělská infantka Jana
Šílená, starší bratr Karel V. se stal
roku 1516 španělským králem a 1519
římským císařem. Ferdinandovou
manželkou byla česká a uherská
princezna Anna Jagellonská. Měli
spolu patnáct dětí, mimo jiné
Ferdinandova nástupce
Maxmiliána II.
Ferdinand Wikipedia
Anna Jagellonská
Anna Jagellonská (23.
července 1503, Budín
(Budapešť) – 27. ledna 1547,
Praha) byla uherská, česká a
římská královna, manželka
Ferdinanda I., se kterým měla
patnáct dětí.
Volební kapitulace Ferdinanda I.









Volební slib Ferdinanda I. Habsburského
M y, Ferdinand, z Božie milosti král český, infant v Hispánii, arcikníže rakouské, markrabě moravský,
lucemburské a slezské kníže, a lužický markrabě etc. Oznamujeme tímto listem všem:
Že přiřkli jsme compactata mezi svatým concilium Basilejským a slavným královstvím Českým a
markrabstvím Moravským zjednaná a učiněná, aby zase v svú pevnost vstúpila a přivedena byla
a skutečně zachována. A to máme zapsati podle všech zápisúv předkúv našich králúv českých,
a držeti a k místu přivésti; a jestližeby kto chtěl proti tomu býti a království Českému a markrabství
Moravskému to rušiti, méme jich při tom hájiti a brániti proti každému a před otcem svatým
papežem to jednati, aby Čechům a Moravanům to bylo vskutku potvrzeno.
Item přiřkli jsme, aby takový arcibiskup byl dán a spůsoben byl k kostelu Pražskému, kterýž by
Čechy i Moravany při compactacích zachoval a držal duchovní i světské, ve všech věcech, což
k sobě zavírají, i také podle zápisův a ujištění císaře Zigmunda slavné paměti i jiných králův
českých, a krále Vladislava slavné paměti zápisův; a takový arcibiskup aby brzy zjednán byl,
stvrzen a posvěcen.
Item přiřkli jsme korunu Českú držeti, a zachovati, všecky pány, rytířstvo, města Pražská a jiná
města i všecku obec též koruny, při právích, řádích, privilegiích, svobodách, vysazení a
obdarování zemských, i všech slušných starých i jiných zvyklých dobrých obyčejích, zvláště
slavných pamětí krále Ottagara, krále Jana, císaře Karla, krále Václava, císaře Zikmunda, krále
Albrechta, krále Ladislava, krále Jiřího, krále Vladislava, všecky zápisy dané a vyšlé až do Jich
Milostí smrti držeti bez odporu a zmatků všelijakého a vskutku zachovati a obhajovati.
Item přiřkli jsme hradu Karlštejna, koruny, klenotů všelikterakých zemských, i také desk i privilegií
neporoučeti ani svěřovati žádnému bez vůle a rady pánův, rytířstva království Českého i měst
Pražských, pokudž kteří právo mají. Item přiřkli jsme, že zachovati máme řád a zvyklosti starodávní
království Českého.
Item přiřkli jsme žádných cizozemcův, duchovních ani světských na úřady zemské, dvorské ani
městské a duchovní nesázeti než Čechův, ani jimi zámkův
V Praze, dne 15. prosince léta Páně 1526
převzato: http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=4
České země za vlády
Ferdinanda I.
3



základní Ferdinandovy problémy:
náboženství
způsob vlády
panování v personální unii
Problém č. 1 - náboženství






Ferdinand je katolík
většina Čechů jsou nekatolíci
slíbil, že bude dodržovat kompaktáta
začal s rekatolizací
přivedl do Prahy jezuity – mnišský řád, jehož
úkolem bylo šíření katolické víry ve všech
oblastech tehdy známého světa
většina obyvatelstva zůstávala nekatolická,
ale roztříštěná:


jednota bratrská
luteráni
Problém č. 2 – způsob vlády
 české
země jsou stavovskou monarchií
 Ferdinand je zvyklý na absolutistickou
vládu, kterou také začíná prosazovat
 konflikty s českými stavy jsou pouze
otázkou času
 první stavovské povstání v letech 15461547 se Ferdinandovi povedlo potlačit a
moc stavů omezit
Problém č. 3 – personální unie



Ferdinand musel řídit všechny státy, v nichž vládl
dohromady
stavové se ale chtěli starat pouze o své záležitosti –
např. nechápali, proč by měli financovat
záležitosti, které se týkaly např. Uher
panovník musel začít s centralizací moci




zřídil nové ústřední úřady ve Vídni
podléhají přímo panovníkovi
společně řízené finance
centralizace u stavů narážela a byla jednou s
příčin stavovského povstání
1. stavovské povstání






čeští stavové využívají náboženské války v Německu
(šmalkaldská válka)
1546-1547
císař Karel V. bojuje proti protestantským německým
knížatům a žádá Ferdinanda o pomoc
král svolává zemskou hotovost, která se však nesešla
luterská knížata poražena, čehož Ferdinand využívá k
potrestání odbojníků a upevnění panovnické moci
trestá především města





omezuje jejich privilegia
zabírá jim statky
omezuje samosprávu
vypisuje nové daně
brzdí tak vývoj měst v době, kdy v záp. Evropě
procházejí obdobím velkého rozmachu
Letohrádek královny Anny, Praha (Wikipedia)
Belveder



Architektonicky jde v podstatě o villu suburbanu, (v dobové literatuře
„lusthaus“, česky letohrádek), tedy stavbu, která byla součástí rozsáhlé
zahrady a sloužila pro pořádání dvorských slavností. Nebyla uzpůsobena k
obývání. Tato konkrétní villa byla součástí plánovitého budování královské
zahrady, kterou dodnes uzavírá.
Obdélné dvoupodlažní jádro budovy obíhá ze všech stran arkádový ochoz
nesený jónskými sloupy. Ve cviklech této arkády jsou umístěny zmíněné
mytologické reliéfy. Reliéfní, zčásti ornamentální a zčásti figurální výzdoba se
však nachází i na soklech sloupů, vlysu římsy ochozu, je součástí supraport a
suprafenester, oken a dveří v přízemí budovy. Nad arkádou je umístěna
rozlehlá terasa, přístupná z prvního patra budovy. To je překvapivě řešeno
pomocí dórského řádu, takže je zde porušena řádová superpozice. Kromě
okenních otvorů rytmizují stěnu prvního patra ještě volné niky. Krov stavby tvoří
unikátní tesařská konstrukce, připomínající svým tvarem obrácený trup lodi.
V parku před letohrádkem je umístěna známá Zpívající fontána, kterou odlil v
roce 1568 z bronzu brněnský kovolijec Tomáš Jaroš, podle návrhu italského
umělce Francesca Terza.
Zápis









1526 – nástup Ferdinanda I. Habsburského na český
trůn po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u
Moháče
v Čechách byl zvolen, ve zbytku zemí přijat
vzniká personální unie
problémy: náboženství, způsob vlády, personální unie
rekatolizace navzdory slibům o zachovávání
kompaktát
snaha o absolutismus
centralizace moci do Vídně
porážka 1. stavovského odboje
potrestání měst
Shrnující otázky:









Které stavy byly v Čechách?
Proč netvořilo duchovenstvo samostatný stav?
Vysvětlete, co je to personální unie.
S jakými problémy se Ferdinand při vládě v Čechách
potýkal?
Jaká byla náboženská situace v Čechách v době
Ferdinandovy vlády?
Jak probíhala rekatolizace?
Jak se lišilo Ferdinandovo pojetí vlády od stavovského?
Jak začal Ferdinand s centralizací a v čem spočívala?
Vysvětlete, proč došlo v Čechách ke stavovskému
povstání. Jak dopadlo?