Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap?

download report

Transcript Nieuwe organisatievormen Nieuwe medezeggenschap?

1
OR Spring
Steven van Slageren
Nieuwe organisatievormen
Nieuwe medezeggenschap?
2
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Organisatieveranderingen
>
>
>
>
>
>
>
Internationalisatie (‘Baas zit over de oceaan’)
Decentralisatie (‘Eigen broek ophouden’)
Efficiëntie (‘Kan het goedkoper’)
Besluitvorming in netwerken (‘Wie is de baas?’)
Digitalisering (‘Ik werk vandaag thuis’)
Individualisering (lossere binding, zzp-ers)
…..
3
OR Spring
Steven van Slageren
Problemen voor de OR
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Achterstand OR in informatie
Geruzie over WOR-bevoegdheden
Onduidelijk proces (OR ‘achteraan’)
Suffig imago
‘Overdosis grijze mannen’
‘Slecht voor mijn loopbaan’
Gebrek aan animo
Chronisch tijdgebrek voor OR-werk
…..
10 april 2013
4
OR Spring
Steven van Slageren
Is het nog niet genoeg?
> OR niet verbonden met ‘business’
> OR niet benut voor ‘waardecreatie’
10 april 2013
5
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
‘Old school’ medezeggenschap
>
>
>
>
>
Uitoefenen WOR-bevoegdheden
Sterk procedureel gericht
Controle en beheersing
Grote verantwoordelijkheid
Weinig doelgericht
6
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Competentieprofiel OR-lid
7
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Uitgangspunten passende MZ
> Aansluiting vinden
> Verbinding zoeken
> Kwaliteitsverbetering
8
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Aansluiting vinden
> Bestuurder (s)
Toezichthouders
Stakeholders
Netwerkrelaties
> Kaders centraal
Maatwerk invulling decentraal
> Veranderde behoefte medewerkers
Directe participatie
Belang van waarden
Lossere binding met organisatie
9
OR Spring
Steven van Slageren
Verbinding zoeken
>
>
>
>
>
>
Contactennetwerk
Actieve inbreng achterban
Interactie leidinggevenden
Inzet interne deskundigen
HR-functionarissen
Regie-rol: mobiliseren van de
troepen
> Participatie van onderop
> Projectgroepen
10 april 2013
10
OR Spring
Steven van Slageren
Kwaliteit verbeteren
>
>
>
>
>
>
Profielen
Competenties
Werkwijze verbeteren
Verantwoording (‘beoordelen’)
Doorstroming
Investeren in overleg en
overlegvaardigheden
10 april 2013
11
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Stappenplan passende mz
1. Diagnose:
- huidige situatie en structuur
- ontwikkelingen en dynamiek
- cultuur
2. Voorstellen:
- vaste (WOR) elementen
- flexibele elementen
- functioneren
3. Draagvlak:
- input alle geledingen
- randvoorwaarden en faciliteiten
4. Borging:
- reglementen / convenanten
- functioneren / beoordelen
12
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Voorbeeld 1: Gemeente
Was:
> Diensten met directeur en centrale koepel
> OR met OC’s
Uitdaging:
> Collectieve directie; geen muren tussen diensten
> Organiseren op beleidsthema’s; herbezinning taken
Medezeggenschap:
> Overleg Bestuurder – HR – OR – OC
> Participatieve medezeggenschap: OR centraal
niveau en participatie in afdelingsplannen
> Linking pins in afdelingen: sparren met management
en oren/ogen OR
> Linking pins in achterban commissie
> Workshops voor leidinggevenden en linking pins
13
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Voorbeeld 2: Groothandel
Was:
> Veel bedrijven soortgelijke / verwante activiteiten
> OR’en en COR
Uitdaging:
> Centrale aansturing
> Leren van elkaar
> Inzetten interne deskundigheid
> Kostenvoordelen
Medezeggenschap:
> Serie workshops directie – senior management –
HR – COR – kaderleden vakbonden
> Eén (grote) OR met leden uit alle onderdelen
> Thema commissies
> Lokale issues: lokaal OR-lid, contacten uit
onderdeel, eventueel inhoudelijke commissie leden
14
OR Spring
Steven van Slageren
10 april 2013
Voorbeeld 3: Ministerie
Was:
> Decentraal georganiseerd
> Meerdere OR’en en beperkte coördinatie
Uitdaging:
> Centrale aansturing
> Efficiënte medezeggenschap
> Gerichtheid op strategische issues
Medezeggenschap:
> Inventarisatieronde relevante thema’s
> Eéndaagse conferentie op basis LSI:
–
–
–
–
Gezamenlijke aftrap over ontwikkelingen en doel
Wereldcafé rond thema’s
Destilleren van conclusies
Vissenkomsessie OR-leden, bestuurders en SG
> Centrale OR met projectgroepen
15
OR Spring
Steven van Slageren
[email protected]
06-51552883
10 april 2013