Transcript Filipino

Filipino
Naibibigay sa sariling
pangungusap ang
pangunahing diwa ng
binabasa.
Ang paru-paro ay
maraming pinagdadaanang
yugto sa buhay. Nagsisimula ito
sa itlog na kapag napisa ay
nagiging uod. Matagal itong
natutulog at nagpapatubo na
pakpak. Paglabas ng uod ay isa
nang paru-paro
Mga Tanong:
1. Ano ang pinag-uusapan sa
talata?
2. Ibigay ang mga yugto ng buhay
ng isang paruparo.
3. Paano mo maihahalintulad ang
buhay ng paru-paro sa buhay
ng isang tao. Magbigay ng
halimbawa.
Mga Minana Nating
Pagpapahalaga
May
mga
sariling
pagpapahalaga ang mga Pilipino
na dapat ipagpatuloy at higit
pang pagtibayin. Kailangan ang
mga pagpapahalagang ito sa
pagpapaunlad ng bansa.
Hindi mapapantayan ang
kahalagahan
ng
pagiging
makabayan ng mga mamamayan
para sa kaunlaran ng bansa.
Dapat nating ipakita ang ating
pagkamakabayan hindi lamang
sa salita kundi lalo na sa gawa.
Ang ginagastang salapi ng
pamahalaan
para sa mga
proyektong
pangkabuhayan,
panlipunan at pangkalinangan ay
galling sa mga buwis na ibinabayad
sa mga mamamayan. Tulad rin sa
pagsakal sa sariling bayan ang
pag-iwas sa pagbabayad ng buwis.
Makatutulong ng malaki sa
pagpapalaganap ng sarili nating
mga produkto o kalakal ang
pagtangkilik
sa
mga
ito.
Makapagbibigay rin ito ng
hanapbuhay
sa
maraming
Pilipino.
Ang malusog na mga
lalaking mag-aaral ay kumukuha
ng
mga
panghukbong
pagsasanay
upang
lagging
maging handa sa tawag ng
bayan
kung
hinihingi.
Mahalaga ang kaalaman at
paggalang sa mga sagisag ng
bansa sapagkat ang mga ito ay
nagbibigay-pagkakakilanlan sa
lahing
Pilipino.
Kailangan ng alinmang bansa
ang isang wikang pambansa na
magiging daan sa pagkakaunawaan
at pagkakaisa ng mga mamamayan.
Ang paggamit sa sariling wika ay
pagmamahal
dito
at
ang
pagmamahal na ito ay pagmamahal
din
sa
bayan.
Likas na magalang ang
mga Pilipino. Ang paghalik sa
kamay o pagmano sa mga
matatanda ay nagpapakita ng
pagiging
magalang.
Isa pa ring maipagmamalaking
katangian natin ang pagiging
matulungin. Isa ito sa ating
pananagutang panlipunan. Ang
bayanihan ay isang kaugalian ng
pagtutulunangan sa nakikita sa
magkakapit-bahay. Bayanihan ang
kusang loob na pagtulong sa
paggawa ng anumang bagay na
hindi naghihintay ng kabayaran.
May pananalig sa Poong
Maykapal ang mga Pilipino.
Malaki ang kanilang pananalig at
paniniwala sa diyos. Ipinakikita
nila ito sa pamamagitan nang
pagsamba, pagpapakasakit, at
pagtulong sa kapwa.
Ang pangunahing diwa ay
paksang
tinatalakay
sa
buong babasahin.
Bawat seleksyon, kwento,
o tula o talataan ay may
paksang
tinatalakay
na
naglalaman ng pangunahing
diwa
o
pangkalahatang
kaisipan.
Tandaan:
1. Pagtuunan ng pansin ang mga
sinasabi ng bawat pangungusap.
2. Itanong sa sarili kung tungkol
saan ang paksa ng buong
kwento/ sanaysay/ talataan.
3. Isiping mabuti kung ano talaga
ang
binibigyang
diin
ng
paksa.
4. Ibigay ang pangunahing diwa ng
kwento sa isang pangungusap.
Basahin
ang
talataan
at
sabihin/tukuyin ang pangunahing diwa nito.
Mayaman
ang
panitikang
Pilipino. Marami tayong mga
bugtong,
alamat,
kwentongbayan, tula at iba pang sanaysay.
Kapupulutan ng aral ang mga ito
bukod pa sa nag bibigay-aliw.
Ugaliin nating magbasa ng mga
salaysay na sariling atin.
Paglalapat
Mahalaga ang kinabukasan ng
ating bansa sa matalinong pagpili ng
mga namumuno sa pamahalaan.
Nasa demokratikong bansa tayo
kaya
tinatamasa
natin
ang
karapatang ito. Nasa kapangyarihan
ng taong bayan kung sinu-sino ang
dapat manungkulan.
Pagtataya
1. Tungkulin nating sumunod sa pasya ng
nakararami.
2. Kailangang maging matapat tayo sa
paglilingkod o sa pagsasagawa ng
mga gawain.
3. Mahalaga ang maagap at matapat na
pagbabayad ng buwis.
4.Dapat makilahok ang npangkatangb
layunin.
5. Ang mga gawain kahit na mabigat o
marami ay nagpapagaan nagpapadali
kung pinagtutulungan.
Ako si _____________Ako ay
_____ na taong gulang na at
nasa _________ na baitang sa
paaralang
Timoteo
Paez
Elementary School. Nakatira
po ako sa _____________. Ang
aking nanay ay si ____________
isa po siyang _________. Ang
aking tatay naman ay si
_________ na isang ________.
_______ kaming magkakapatid
at ako ang _______. Masaya ang
aming pamilya dahil kami ay
nagmamahalan at laging samasama lalo na sa _________.
Ang
paborito
kong
pagkain ay _______ dahil ito ay
masarap. Ang paborito kong
pasyalan ay _______ dahil ito
___________. Ang paborito ko
namang
guro
ay
si
_______________.
Paglaki
ko,
gusto
kong
maging
isang
____________. Tutulungan ko ang
aking mga magulang.
Ako
po
si
_______________________. Ako po
ay _______ na taong gulang.
Kami po ay kasalukuyang
nakatira
sa
_____________________.
Ipinanganak
po
ako
sa
_________________
nonng
__________. Ang akin pong mga
magulang ay sina _____________
na isang __________
at si
_______________
na
isang
__________. _________ po kaming
magkakapatid at ako ang
__________.
Ako
ay
nag-aaral
sa
mababang
paaralan
ng
___________. Nasa _________ na
baitang na po ako. Mahilig po
akong
_________________________________.