بررسی داده های دموگرافیکی و کلینوپاتولوژی بیماران مبتلا به سرطان

download report

Transcript بررسی داده های دموگرافیکی و کلینوپاتولوژی بیماران مبتلا به سرطان

‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬
‫عنوان ‪:‬‬
‫بررسی داده های دموگرافیکی و کلینوپاتولوژی بیماران مبتال به سرطان معده در‬
‫یزد‬
‫ارائه دهنده ‪ :‬محمد نصیری‬
‫مقدمه و معرفی طرح ‪:‬‬
‫سرطان معده یکی از شایع ترین بدخیمی های دستگاه گوارش انسان می باشد‪.‬‬
‫شایعترین فرم سرطان معده‪ ،‬آدنوکارسینوم یا سرطان غددی در معده است‪.‬‬
‫سرطان معده را میتوان رشد بدون کنترل سلولهای بدخیم در معده‬
‫دانست(‪ .)1‬سایر فرمهای کمتر شایع سرطان معده‪ ،‬شامل لنفوما (سرطان درگیر‬
‫کنندهٔ سیستم لنفاوی) و سارکوما (سرطان بافت همبند مانند عضله‪ ،‬چربی یا‬
‫عروق خونی) است‪ .‬سرطان معده سالیانه باعث مرگ حدود یک میلیون نفر در‬
‫سرتاسر جهان میشود (‪.)2‬‬
‫تشخیص ‪:‬‬
‫آندوسکوپی و رادیو گرافی از راه های تشخیص این بیماری هستند‪ .‬یک مطالعه‬
‫اندازه گیری سطح گاسترین خون را به عنوان یک بیومارکر تشخیص سرطان‬
‫معده معرفی کرد‪.‬‬
‫مطالعات متعددی پیرامون فرضیه رابطه بین کارسینوم معده و هلیکوباکتر‬
‫پیلوری انجام شده است‪ ،‬به طوری که برخی مطالعات وجود این رابطه را تایید‬
‫کرده اند‪ .‬کاهش شیوع کارسینوم معده در کشورهای پیشرفته و باال ماندن آن‬
‫در کشور های جهان سوم و در حال توسعه حاکی از نقش پیشگیری عوامل‬
‫محیطی در بروز این سرطان است که هلیکوباکترپیلوری (عامل ایجاد التهاب‬
‫مزمن و استرس اکسیداتیو) می تواند یکی از این عوامل باشد‪.‬‬
‫سیگار کشیدن عامل خطر عمده ی سرطان در منطقه می باشد‪ .‬افزایش دانش‬
‫تغذیه می تواند از عوامل پیشگیری شیوع باالی سرطان معده باشد‪..‬‬
‫نتایج یک تحقیق نشان داد که الگوهای غذایی سالم ممکن است خطر‬
‫ابتال به سرطان معده را کاهش دهند ‪ ،‬در حالی که الگو رژیم های‬
‫غذایی به سبک غربی و مصرف الکل خطر ابتال به این سرطان را‬
‫افزایش خواهد داد‪.‬‬
‫سابقه فاميلي خصوصا در بستگان درجه يک ‪،‬خطر ابتال به‬
‫سرطان معده را افزايش مي دهد‪ .‬عادت های غذايی بين افراد‬
‫خانواده معموال مشترک است بنابراين خطر ابتال به سرطان معده‬
‫خارج از مسئله ی ژنتيک نيز می تواند در ابتالی به اين بيماری‬
‫دخيل باشد‪.‬‬
‫سوءتغذیه باید به طور جامع به عنوان یک عامل سرطان زا شناخته‬
‫شود‪ .‬فاکتور های غذایی به عنوان اثرگذارهای اولیه در پیدایش سرطان‬
‫معده در ‪ 4‬وضعیت عمل می کنند‪ /1:‬مواد سرطانزای موجود در اقالم‬
‫غذایی‪ /2‬مواد غذایی تاثیر گرفته ‪ /3‬اقالم غذایی غیر مغذی ‪ /4‬آالینده‬
‫های مضر ‪.‬‬
‫با توجه به اهمیت موضوع سرطان معده در کشور و مبهم بودن میزان‬
‫شیوع و عوامل موثر بر آن در استان یزد ‪ ،‬برآن شدیم تا با این مطالعه‬
‫نسبت به تعیین میزان بروز این بیماری در استان یزد اقدام نماییم‪.‬‬
‫بررسی متون ‪:‬‬
‫ در مطالعه ای که توسط آقایی و همکاران صورت گرفت‪ ،‬تخمین وقوع‬‫سرطان معده در تهران طی سال های ‪ 1380‬تا ‪ 1384‬با بهره گیری از متود‬
‫‪capture – recapture‬بررسی شد‪ .‬در این طرح موارد جدیدی از‬
‫سرطان معده که به سه روش ( گزارش فوت –گزارش پاتولوژی –مدارک‬
‫پزشکی مرکز سرطان ) گزارش شده بود ‪ ،‬مورد تحقیق قرار گرفت‪.‬موارد‬
‫گزارش شده ‪ 4463‬نفر بودند که میانگین سنی آنها ‪ )±12.9( 68.5‬بود‪)37(.‬‬
‫ در مطالعه ای که آقای زنده دل و همکاران در سال (‪ )1391‬در زمینه ی‬‫تعیین الگوی جغرافیایی اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران انجام دادند ‪ ،‬با‬
‫استفاده ازداده های ثبت کشوری علل مرگ و میر‪ ،‬میزان میرایی استاندارد‬
‫سرطان معده در ‪ 29‬استان کشور تعیین و میزان ها بر )‪ASMR‬شده سنی )‬
‫اساس جنس و محل سکونت (شهری و روستایی) محاسبه و طبقه بندی‬
‫شدند‪ .‬میزان مرگ و میر ناشی از سرطان معده در مردها دو برابر زن ها و در‬
‫روستاها دو برابر شهر نشینان بود‪ .‬میانگین میزان بروز به میزان مرگ و میر‬
‫سرطان معده درمردان ‪ 3/2‬و در زنها ‪ 9/1‬بود‪)38(.‬‬
‫ در مطالعه ای که ‪ Ferlay‬و همکاران در سال ‪ 2012‬انجام دادند‪ ،‬مشخص‬‫شد بیشترین میزان ابتال به سرطان معده مربوط به مردان و زنان سفید پوست‬
‫بالروسی است و کمترین نرخ ابتال به سرطان معده در مردان و زنان سودانی‬
‫است‪ .‬سرطان معده با بیش از ‪ 951000‬مورد جدید تشخیص داده شده در‬
‫سال ‪ 2012‬که تقریبا ‪ %7‬از کل موارد ابتال به سرطان را شامل می شود‪ .‬این‬
‫سرطان در آسیای شرقی بیشترین نرخ ابتال و در آفریقای غربی کمترین نرخ‬
‫ابتال را داشته است‪-)25(-.‬‬
‫ در مطالعه ای که ‪NCIN(National Cancer Intelligence‬‬‫)‪Network‬در سال ‪ 2008‬در انگلستان انجام داد ‪ ،‬ارتباط وضعیت‬
‫اقتصادی – اجتماعی با نرخ ابتال به سرطان مشخص شد‪ .‬براساس این مطالعه‬
‫نرخ ابتال به سرطان معده در افراد اروپایی که در سطوح با درآمد اقتصادی باال‬
‫زندگی می کنند‪ 8 ،‬نفر در هر ‪ 100000‬نفر است در حالیکه نرخ ابتال به‬
‫سرطان معده در افراد اروپایی با سطح درآمد پایین ‪ 14.6 ،‬نفر در هر ‪100000‬‬
‫نفر گزارش شد‪ .‬این شبکه در سال ‪ 2010‬اعالم کرد که میزان خطر بروز و‬
‫ظهور سرطان های مکرر معده بعد از اولین تشخیص تا آخر عمر در بین انواع‬
‫پیش رونده در انگلستان ‪1‬نفر در ‪ 64‬نفر مرد و ‪1‬نفر در ‪ 120‬نفر زن است‪.‬‬
‫اهداف ويژه طرح ‪:‬‬
‫‪ (1‬تعیین شیوع سرطان معده در شهر یزد براساس موارد ثبت شده‬
‫‪ (2‬تعیین رابطه و توزیع فراوانی سرطان معده براساس سن بیماران‬
‫‪ (3‬تعیین رابطه بین بروز سرطان معده و جنسیت بیماران‬
‫‪ (4‬تعیین میزان بقا بیماران مبتال به سرطان معده در شهر یزد‬
‫‪ (5‬تعیین ارتباط بین بروز سرطان معده و گروه خونی‬
‫‪ (6‬تعیین سابقه خانوادگی ابتال به سرطان معده و یا سرطان های دیگر‬
‫‪ (7‬تعیین هیستوپاتولوژی و ‪ staging‬بیماران مبتال به سرطان معده‬
‫‪ (8‬تعیین جایگاه آناتومیکالی تومور (‪)Anatomical location of tumour‬‬
‫در بین بیماران مبتال به سرطان معده‬
‫‪ (9‬تعیین درمان زیرگروهها (‪ )Treatment subgroup‬بیماران مبتال به‬
‫سرطان معده‬
‫‪ (10‬تعیین وضعیت ندول های لنفاوی (‪ )Lymph node status‬بیماران مبتال‬
‫به سرطان معده‬
‫اهداف کاربردی ‪:‬‬
‫از نتایج این مطالعه می توان به اطالعات مختلفی شامل شیوع‪ ،‬وضعیت‬
‫اجتماعی‪-‬اقتصادی‪ ،‬بالینی و میزان بقا بیماران مبتال به سرطان معده که‬
‫در شهر یزد درمان شده اند‪ ،‬دست یافت‪.‬‬
‫رديف‬
‫مشخصات‬
‫‪1‬‬
‫عفونت ‪H.p‬‬
‫‪2‬‬
‫سن باالی ‪50‬‬
‫‪3‬‬
‫سيگار کشيدن‬
‫‪4‬‬
‫سابقه ی‬
‫فاميلی‬
‫‪5‬‬
‫مشروبات الکلی‬
‫‪6‬‬
‫جنسيت‬
‫‪7‬‬
‫ريفالکس معده‬
‫‪8‬‬
‫سايز تومور‬
‫‪9‬‬
‫محل تومور‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫وضعيت‬
‫متاستاز‬
‫مرحله ی‬
‫بيماری‬
‫مستقل وابسته‬
‫كمي‬
‫كيفي‬
‫پيوسته گسسته اسمي رتبه اي‬
‫تعريف علمي‬
‫مقياس‬
‫سپاس از همراهیتان‬
‫پایان‬