Obecné po*adavky na výstavbu podle nového stavebního zákona

Download Report

Transcript Obecné po*adavky na výstavbu podle nového stavebního zákona

ČESKÁ
SEMINÁŘ
ENERGETICKÁ SPOLEČNOST
17.
KVĚTNA
2013
Obecné požadavky
na výstavbu
Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo
Obecné požadavky na výstavbu (OPV)
§ 2 odst. 2 písm. e) SZ

Obecné požadavky na využívání území

Technické požadavky na stavby,
stanovené prováděcími právními předpisy

Bezbariérové užívání stavby
Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb
osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě
v kočárku, dítě do tří let, popř. osobami s mentálním postižením, nebo osobami
s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním
předpisem
2
Právní rámec
obecných požadavků na výstavbu je založen ve stavebním zákoně
(§ 169 odst. 1 SZ)

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány státní zprávy jsou
povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování,
provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry
územního plánování a obecné požadavky na výstavbu
stanovené právními předpisy

Výjimky (§ 169 odst. 2 až 6 SZ)
3
Další jmenovité povinnosti respektovat OPV:

§ 90 - územní řízení

§ 106 - ohlášení

§ 111 - stavební řízení

§ 119 - užívání staveb

§ 120 - zákaz užívání stavby - oznámení

§ 122 - zákaz užívání stavby - kolaudační souhlas

§ 129 - odstranění stavby – dodatečné povolení

§ 153 - odpovědnost stavbyvedoucího

§ 153 - odpovědnost - stavební dozor

§ 159 - projektová činnost ve výstavbě

§ 160 - provádění stavby
4
K provedení OPV
(§ 194 - změna – novela SZ č. 350/2012 Sb.)
o
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví právním předpisem obecné
požadavky na výstavbu [podle § 2 odst. 2 písm. e)]
o
Ministerstvo zemědělství stanoví právním předpisem technické požadavky
pro vodní díla a technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
o
Ministerstvo dopravy stanoví právním předpisem technické požadavky pro
letecké stavby podle zákona o civilním letectví, pro stavby drah a na dráze
včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací a rozsah a obsah projektové
dokumentace k uvedeným stavbám
o
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví právním předpisem technické
požadavky pro stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání
radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a pro stavby
související s úložišti radioaktivních odpadů obsahující přírodní radionuklidy
a pro stavby náležející k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné
zařízení a stavby k účelům přepravy a skladování ropy
5
pokračování
o
Hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze
o
Český báňský úřad stanoví právním předpisem požadavky pro stavby, které
mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě
a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
požadavky na stavby skladů výbušnin a požadavky na ochranná pásma
důlních děl
o
Ministerstvo spravedlnosti stanoví právním předpisem technické
požadavky pro stavby pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních
jednotek
6
NA STAVBY
Soubor platných předpisů provádějících OPV
(podle zmocněni - § 194 SZ)
Obecné požadavky na využívání území:
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb. a
vyhlášky č. 431/2012 Sb. (účinnost 1.1.2013)
Technické požadavky na stavby – stanovené prováděcími právními předpisy :
 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb. - platnost na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy

vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hl. m. Prahy
č. 7/2001 Sb. HMP, č. 26/2001 Sb. HMP, č. 7/2003 Sb. HMP, č. 11/2003 Sb. HMP, č. 23/2004 Sb.
HMP a č. 2/2007 Sb. HMP - (platnost na území hl. m. Prahy)
7

vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

vyhláška MZE č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky
pro stavby pro plnění funkce lesa

vyhláška MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
Bezbariérové užívání stavby:
 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
********
vyhláška MD č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb
8
Výjimky (§ 169 odst. 2 až 6 SZ)

ustanovení, která jsou jako výjimková v příslušném prováděcím
předpise jmenovitě uvedena

odchylným řešením nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví
a života osob a sousední pozemky nebo stavby, bude dosaženo
účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu

stavební zákon podrobně stanoví pravomoc orgánů pro jejich
povolování, postup a podmínky, za nichž může být povolení
výjimky vydáno

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení výjimky –
5 000 Kč
9
Vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 20/2011 Sb.
a vyhlášky č. 431/2012 Sb. (účinnost 1.1.2013)
Předmět :
stanovení obecných požadavků na
 na využívání území při vymezování ploch a
pozemků při stanovení podmínek jejich využití
 umisťování staveb na pozemcích
 rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
10
Požadavky na vymezování pozemků a
umisťování staveb na nich (Část 3)
Požadavky na vymezování a využívání pozemků (§20) – hlediska ŽP, dopravní
napojení, doprava v klidu, nakládání s odpady, vsakování dešťových vod
Doprava v klidu (§ 20 odst. 5 písm.a/) - odkaz na ČSN 73 6110 projektování
místních komunikací ( web: mmr.cz/ÚP a SŘ/legislativa/další předpisy – ke
stažení)
Pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci (§ 21) – doprava v klidu,
vsakování dešťových vod, „doplňkové“ stavby (novela)
Obecné požadavky na umisťování staveb (§ 23) - např. napojení na sítě
technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 SZ], pozemní
komunikace, dopravní obslužnost
přístup požární techniky – mimo ochranná pásma rozvodu
energetických vedení
Zvláštní požadavky na umisťování staveb (§24 a 24a až 24d) –
Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v
zastavěném území obcí umisťují pod zem (§ 24 odst. 1) - výjimka
např. stavby pro shromažďování většího počtu osob, garáže, odstavná a
parkovací stání, servisy, čerpací stanice, studny, žumpy a malé čistírny,
oplocení, stavby pro reklamu, staveniště
Vzájemné odstupy staveb (§ 25) – např. rodinné domy, stavby pro rodinnou
rekreaci, stavby pro bydlení
11
Vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby (TPS),
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

platnost na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy
(ruší a nahrazuje dřívější vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů)
Předmět :
stanovení technických požadavků na stavby, které náleží
do působnosti obecných stavebních úřadů
12

Vztah k normám – indikativní odkaz - normová hodnota
konkrétní technický požadavek (např. limitní hodnota, návrhová metoda,
národně stanovené parametry) obsažený v příslušné ČSN, jehož splnění se
považuje za dodržení konkrétního ustanovení TPS [§ 3 písm. k)]
TPS umožňuje zvolit řešení odchylné od příslušné normy za předpokladu,
že navržené řešení bude odpovídat nejméně základním požadavkům na
stavby (§ 55 odst. 2 TPS)

Seznam příslušných českých technických norem (ČSN) na stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz/územní plán a stavební řád/stanoviska a metodiky
pracovní pomůcka k vyhl. č. 268/2009 Sb.
13
Změny ČSN během výstavby –
(§ 119 odst. 3 - novela SZ)
Na požadavek praxe byla doplněna úprava:
Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických
norem nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla
zpracována projektová dokumentace,
stavební úřad posuzuje stavbu podle technických norem nebo
jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla
projektová dokumentace zpracována
14

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb
(Část třetí)
Základní požadavky
(§ 8) - převzaté ze směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích
(od 1.7.2013 nahrazeno nařízením EP a Rady EU č. 305/2011)
– mechanická odolnost a stabilita
– požární bezpečnost (vyhl. MV č. 23/2008 Sb.)
– ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a
prostředí
– ochrana proti hluku
– bezpečnost při užívání
– úspora energie a ochrana tepla
životního
nově:
Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit,
že stavba splní základní požadavky na vlastnosti staveb
15
Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích
(Construction Products Regulation – CPR)

vstoupilo v platnost 24. dubna 2011; Odklad účinnosti pro vybrané části
předpisu k 1. červenci 2013

Nařízení - začleněno do našeho právního řádu; harmonizovaná oblast
posuzování vlastností výrobků je upravena „přímo použitelným předpisem
EU pro stavební výrobky“, tj. nařízením 305/2011

Soulad s nařízením - změnou zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, provedenou zákonem č. 100/2013 Sb. (účinnost
10.5.2013, 1.7.2013)

Novela ruší nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na stavební výrobky označované symbolem CE, a jeho novely;
účinnost 1.7.2013

Sedmý požadavek:
Udržitelné využívání přírodních zdrojů - Stavba musí být navržena,
provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné
použití přírodních zdrojů, recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a
částí po zbourání, trvanlivost staveb a použití surovin a druhotných
materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě
16

Prohlášení o vlastnostech (stavebního výrobku) - nahrazuje dřívější ES
prohlášení o shodě)
- výrobci zajišťují shodu vlastností výrobku s informacemi uvedenými
v prohlášení o vlastnostech (tj. základních charakteristik, které se
vztahují k základním požadavkům na stavby)
- nařízení přesouvá odpovědnost za volbu správného výrobku na
projektanty a zhotovitele staveb podle úrovně vlastností pro
specifikovaná použití výrobku
- garantuje uživateli dostatek informací o vlastnostech výrobku umožňuje kvalifikované rozhodování o vhodnosti použití daného
výrobku pro návrh a realizaci stavby
- povinnost výrobce poskytovat prohlášení o vlastnostech spolu
s výrobkem v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci (počínaje jeho
uvedením na trh)
Text nařízení:
 http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm (verze v ČJ)
 Stránky ÚNMZ - http://www.unmz.cz/statni zkušebnictvi - Informační
portál ÚNMZ specializovaný na právní a technické dokumenty v oblasti
uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh
 ASPI – v samostatné databázi „Předpisy EU a judikatura SDEU“
17
o
Požadavky na stavební konstrukce staveb a
technická zařízení staveb
(Část čtvrtá a pátá)

základy, stěny a příčky, stropy, podlahy, povrchy stěn a stropů, schodiště
a šikmé rampy, komíny a kouřovody, střechy, výplně otvorů, zábradlí,
výtahy, výtahové a větrací šachty, shozy pro odpad, předsazené části
staveb a lodžie

vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, kanalizační přípojky a vnitřní
kanalizace, připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé
rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací, plynovodní
přípojky a odběrná plynová zařízení, ochrana před bleskem,
vzduchotechnická zařízení, vytápění

nejvíce konkrétních technických ustanovení ve vazbě na obecnější
formulace základních bezpečnostních požadavků chránících veřejné zájmy
( = bezpečnost při užívání, stabilita, ochrana zdraví, ochrana tepla a další )
největší četnost odkazů na „normovou hodnotu“
(viz pracovní pomůcka MMR k vyhlášce č. 268/2009 Sb. – Seznam norem)
18
§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé
rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací

obecný charakter požadavků, např.:
- elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky (v
souladu s NH) na bezpečnost osob zvířat a majetku, provozní
spolehlivost, přehlednost rozvodu, snadnou přizpůsobivost rozvodu
- stavba musí umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí
elektronických komunikací do budovy,
- každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně označené zařízení pro
vypnutí el. energie
- vybavení bytu el. zařízením a přístroji je dáno NH
- vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických
komunikací musí být zabezpečeny proti zneužití

odkazy na normové hodnoty (NH)
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické
rozvody
(viz pracovní pomůcka MMR k vyhlášce č. 268/2009 Sb. – Seznam norem)
19

zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb
(část šestá)
speciální účel, objemové nebo konstrukční řešení, četnost výskytu, apod.
stavby, kdy z veřejného zájmu jsou některé požadavky zpřísněny, zejména
z důvodů ochrany zdraví, zdravých životních podmínek, bezpečnosti při užívání
nebo naopak zmírněny, a nebo mají některá specifika
např. bytové domy, rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci,
stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod,
stavby ubytovacích zařízení, stavby pro výrobu a skladování, garáže,
servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot,
stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení,
stavby pro zemědělství

Výjimky (§ 54) - postup povolování podle § 169 odst. 2 až 6 stavebního zákona
20
Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze,
ve znění nařízení hl. m. Prahy č. 7/2001 Sb. HMP, č. 26/2001 Sb. HMP, č. 7/2003 Sb. HMP,
č. 11/2003 Sb. HMP, č. 23/2004 Sb. HMP a č. 2/2007 Sb. HMP - (platnost na území hl. m. Prahy)



Platnost na území hl.m. Prahy
Porovnání s dřívější celostátní vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu a současnou vyhláškou č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby
Čl. 45 Elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační
(obdobné požadavky a formulace jako v § 34 TPS, nemá odkazy na NH)
Příprava nového předpisu – Útvar rozvoje HMP, Portál územního plánování
http://www.uppraha.cz
21
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb,
ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Předmět :
stanovení technických podmínek požární ochrany pro navrhování,
provádění a užívání staveb např. požární úseky a požární, riziko, stupeň požární bezpečnosti,
požární odolnost stavební konstrukce, reakce na oheň, požadavky
na stavební konstrukce, technická zařízení a vybavení, požadavky
na vybrané druhy staveb (např. stavby pro bydlení, ubytovacích zařízení,
garáže, stavby se shromažďovacím prostorem)
odkazy na ČSN - v příloze č. 1 vyhlášky
vztah k normám – zák. č. 133/1985, o požární ochraně staveb
22
Vyhláška MZE č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
Vysvětluje základní pojmy a stanoví technické požadavky pro stavby
pro plnění funkcí lesa, tj.

stavby lesních cest

stavby hrazení bystřin a strží

stavby odvodnění lesní půdy

malé vodní nádrže v lesích
Platí pro :
navrhování, umísťování, povolování, ohlašování, provádění, kolaudaci,
užívání, udržovacích pracích nebo změnách uvedených staveb
23
Vyhláška MZE č. 590/2002 Sb.,
o technických požadavcích na vodní díla,
ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
Předmět:
stanoví technické požadavky na vodní díla, např. :

přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, stavby, jimiž se upravují,
mění nebo zřizují koryta vodních toků

stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod stavby
k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací

stavby na ochranu před povodněmi

studny

stavby k hrazení bystřin a strží

a další

odkazy na normy
24
Vyhláška č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb

Podrobně řeší bezbariérové přístupy do staveb, přístupnost vnitřních i
vnějších komunikací včetně odstavných a parkovacích ploch, prostorů
pro umístění veřejných telefonních budek, hovorem a automatů, a
obdobných zařízení včetně přístupu k nim, včetně přístupu
k poštovním schránkám

Požadovaná řešení musí umožňovat samostatný pohyb osob
s omezením pohybovým, zrakovým a sluchovým

Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální,
tak podle okolností i akustické a hmatné

Vyhláška vymezuje základní pojmy, kde jsou zároveň uvedeny
i jejich základní požadované charakteristiky
25
Vyhláška podrobně řeší požadavky na:







stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství
přístupy do staveb
požadavky na stavby občanského vybavení
požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu,
na upravitelný byt a byt zvláštního určení
stavby pro výkon práce
výjimky (z ustanovení v přílohách)
Konkrétní technické požadavky
přílohy 1 – 4
Odkazy na normové hodnoty (definice)
Odchylky od norem (minimum NH)
Seznam norem:
www.mmr.cz/územní plán a stavební řád/stanoviska, metodiky pracovní pomůcka k vyhl. č. 398/2009 Sb.
26
Závady, poruchy, havárie (§ 155 - novela SZ)
o
Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor,
autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni
bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a
ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky
šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení
života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám
o
Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované
události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti
důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením
či posuzováním viny nebo odpovědnosti
o
Rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie
stavby a výsledky šetření jejich příčin stanoví prováděcí právní předpis
novelizovaná vyhláška č. 503/2006 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření
(§ 18s)
27
Česká energetická společnost
SEMINAŘ 17.5.2013
Děkuji za
pozornost
Jitka Víchová,
Česká společnost pro stavební právo
28