การดำเนินงานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว One health concept ใน

download report

Transcript การดำเนินงานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว One health concept ใน

ความท้ าทายในการดาเนินงาน
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรค
ภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
นายสัตวแพทย์ อภิชาติ ภะวัง
หัวหน้ ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี
สิ่ งแวดล้ อม
คน
เมือ่ สมดุลเปลีย่ นไป อาจเนื่องมาจากการ
เปลีย่ นแปลงของ
 พฤติกรรม
 วิถีชีวติ
 เทคโนโลยี
 ระบบนิเวศน์ วทิ ยา
สั ตว์ สั ตว์ ป่า
การเกิด
โรคอุบัตใิ หม่
การเกิดโรคอุบัตใิ หม่
 โรคติดต่ อระหว่ างคน สั ตว์ สั ตว์ ป่า
 โรคมีความซับซ้ อนมากขึน
้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม
ของเชื้อโรค
 มีการแพร่ ระบาดทีร่ วมเร็ว แพร่ กระจายเป็ นวงกว้ าง
 ส่ งผลกระทบ ( IMPACT ) ทีร่ ุ นแรงต่ อสั งคม
การแก้ ไขปัญหา จาเป็ นต้ องใช้ สหสาขาวิชาชีพ ทางานภายใต้
แนวคิดสุ ขภาพหนึ่งเดียว
“ One Health Team ”
มีเครือข่ าย และองค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง ในระดับนานาชาติ ระดับส่ วนกลาง
ระดับภูมิภาค และระดับท้ องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมทางาน
ภายใต้ แนวคิดสุ ขภาพหนึ่งเดียว เมื่อ ปี งบประมาณ 2557
One Health Ubon Ratchathani
องค์ กรในส่ วนกลาง
 กรมควบคุมโรค
 กรมปศุสตั ว์
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 มหาวิทยาลัย
 องค์กรเอกชน
 หน่วยงานอื่นๆ
องค์ กรในส่ วนภูมิภาค (อุบลราชธานี)
• สาธารณสุ ขจังมีหวั
หดน้อุาบทีลราชธานี
่ .......
• สานักงานปศุ1.
สตั ว์จงั ศึหวั
ดอุบจลราชธานี
กษาวิ
ยั
• สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙
2. เฝ้ าระวังโรค
• สวนสัตว์อุบลราชธานี
3. นควบคุ
แจ้งมเตืโรคที
อน ่๗
• สานักงานป้ องกั
ถ่ายทอดความรู ้
• รพ.สรรพสิ ทธิ4.ประสงค์
5. การแพทย์
กาหนดนโยบาย
• ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
• ศูนย์วจิ ยั และพั6.ฒนาการสั
ตวแพทย์ ภาคตะวับนตั ออก
กาหนดแนวทางปฏิ
ิ
เฉี ยงเหนือตอนล่
7. างสนับสนุนงบประมาณ
• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
2. ประชุมคณะทางาน
3. จัดตั้งศูนย์ประสานงานสุ ขภาพหนึ่งเดียว
จังหวัดอุบลราชธานี
4. กาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และ Flow chart การประสานงาน
ตอบโต้สถานการณ์
5. รวมทีม เฝ้ าระวัง สอบสวนโรคร่ วมกัน
ระหว่าง SRRT เวชกรรมสังคม และ
AHIT เมื่อมี Suspected case, positive
case
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
1. การดาเนินงาน ภายใต้ งบ Function ปกติ
 เฝ้ าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ ยง และพื้นที่ชายแดน
 รณรงค์คน้ หาโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่ วยตายผิดปกติ x-ray
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
1. การดาเนินงาน ภายใต้ งบ Function ปกติ
 รณรงค์ทาความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
1. การดาเนินงาน ภายใต้ งบ Function ปกติ
 เฝ้ าระวัง และค้นหาโรค Q fever ในโค กระบือ แพะ แกะ
 กิจกรรมสร้างสถานภาพฟาร์ มปลอดโรควัณโรค โรคบลูเซลโลซี ส และ
โรควัณโรคเทียม ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
1. การดาเนินงาน ภายใต้ งบ Function ปกติ
 ประชุมซักซ้อมแผน เตรี ยมความพร้อม ป้ องกัน ควบคุมโรคระบาดระหว่างชายแดน
ไทย-ลาว (MOU)จังหวัดอุบลราชธานี -แขวงจาปาสัก
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
1. การดาเนินงาน ภายใต้ งบ Function ปกติ
 ประชุมกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคสัตว์ติดต่อสู่
คน ตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และจังหวัดพระวิหาร
ราชอาณาจักรกัมพูชา
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
2. การดาเนินงานภายใต้ Seed money จาก One health project
 อบรมถ่ายทอดความรู ้ และสร้างเครื อข่ายเฝ้ าระวังโรคในพื้นที่รอบจุดผ่านแดนไทยลาว (ช่องตาอู)อ.บุณฑริ ก และไทย-กัมพูชา(ช่องอานม้า)อ.น้ ายืน
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
2. การดาเนินงานภายใต้ Seed money จาก One health project
 เฝ้ าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุ ก ในพื้นที่รอบจุดผ่านแดน พื้นที่ชายแดนที่มีนกอพยพ
และพื้นที่ในและรอบสวนสัตว์อุบลราชธานี
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
2. การดาเนินงานภายใต้ Seed money จาก One health project
 ศึกษาดูงานในจังหวัดที่ดาเนินการตามแนวคิดสุ ขภาพหนึ่งเดียว(สงขลา)
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
2. การดาเนินงานภายใต้ Seed money จาก One health project
 นาเสนอผลการดาเนินงานของ One health Ubon Ratchathani ที่พทั ยา จังหวัดชลบุรี
การดาเนินงานภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
One health concept ในจังหวัดอุบลราชธานี
2. การดาเนินงานภายใต้ Seed money จาก One health project
 ประชุมคณะทางานระดับอาเภอ เพื่อเตรี ยมการขยายเครื อข่าย
One health ลงสู่ ระดับอาเภอและท้องถิ่น
ความท้ าทายในการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานในระดับจังหวัด
ด้ าน
โครงสร้ าง
• ผู้ว่าราชการจังหวัด
ด้ าน
บุคลากร
• ทีมงาน SRRT, AHIT,
Zoonosis
ด้ าน
งบประมาณ
• งบ Function
• งบ Seed money
•สาธารณสุ ขจังหวัด
• สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
• สานักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙
• สวนสัตว์อุบลราชธานี
• สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่๗
• รพ.สรรพสิ ทธิ ประสงค์
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
• ศูนย์วิจยั และพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
ความท้ าทายในการดาเนินงาน
2. การดาเนินงานในระดับอาเภอ
ด้ านโครงสร้ าง
• นายอาเภอ
ด้ านบุคลากร
• ทีมงาน SRRT
• นักวิชาการสาธารณสุ ข,
• สั ตวแพทย์ และนายสั ตวแพทย์
สนง.ปศอ.
• ปศุสัตว์ ตาบล
ด้ าน
งบประมาณ
• งบ Function (สาธารณสุ ข)
• Seed money ???
• สาธารณสุ ขอาเภอ
• ปศุสัตว์อาเภอ
• โรงพยาบาลชุมชน
• โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
• ศูนย์กระจายวัคซี น และรับแจ้ง
โรคระบาดสัตว์
ความท้ าทายในการดาเนินงาน
3. การดาเนินงานในระดับท้ องถิ่น
ส่ วนท้ องถิ่น จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
รักษา และควบคุมโรค ภายใต้ แนวคิดสุ ขภาพหนึ่งเดียว ส่ วนใหญ่ สามารถทีจ่ ะมี
ศักยภาพในดาเนินการได้ เมือ่ ....
1. ได้ รับมอบบทบาท และหน้ าที่
2. ได้ รับการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
3. ตระหนักถึงความสาคัญ
ความท้ าทายในการดาเนินงาน
3. การดาเนินงานในระดับท้ องถิ่น
ด้ านโครงสร้ าง
ด้ านบุคลากร
ด้ านงบประมาณ
• สานัก/กองสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้ อม (เทศบาล,เทศบาล
เมือง)
• กอง/ส่ วนสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้ อม (เทศบาลตาบล อบต.)
• กอง/ส่ วนส่ งเสริมการเกษตร (เทศบาลตาบล อบต.)
• นักวิชาการสาธารณสุ ข, นายสั ตวแพทย์ , เจ้ าพนักงาน
สาธารณสุ ขชุ มชน (เทศบาล)
• นักวิชาการเกษตร, ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (อบต.)
• ตั้งข้ อบัญญัติงบประมาณ (เสนอโครงการ)
• เงินอุดหนุน
tacticsในการดาเนินงาน
 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นผู้กากับดูแลส่ วนท้ องถิ่น
ในระดับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
 นายอาเภอ เป็ นผู้กากับดูแลส่ วนท้ องถิ่น ในระดับ
เทศบาลตาบล และ อบต.
 ให้ ความสาคัญกับ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบล อสม. และ อสป. ซึ่งมีความใกล้ชิด และมีอทิ ธิพล
ต่ อท้ องถิ่นค่ อนข้ างสู ง
tacticsในการดาเนินงาน
ให้ เกียรติ เข้ าร่ วมประชุ มชี้แจง
ให้ ความรู้ สร้ างความตระหนักถึงความสาคัญ
สร้ างเครือข่ าย สร้ างบทบาทหน้ าที่
สนับสนุน และบริการ วัสดุอุปกรณ์ ทจี่ าเป็ น
ให้ รางวัลเชิดชู เกียรติ
ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายสุขภาพหนึง่ เดียว (One Health)
จังหวัดอุบลราชธานี
Thank you for your attention