Regionální a municipální ekonomika.

download report

Transcript Regionální a municipální ekonomika.

Regionální a municipální
ekonomika
Inovace bakalářského studijního programu v kontextu
Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení
CZ.2.17/3.1.00/32599
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
REGIONÁLNÍ A
MUNICIPÁLNÍ
EKONOMIE
Vysoká škola regionálního rozvoje
Přednášející:
Ing. Václav Kupka, CSc.
(1) Předmět
PŘEDSTAVENÍ KURZU VAZBY
Úvod do
regionalistiky
Obecná
ekonomie
Regionální a
municipální
ekonomie
(teorie)
Regionální
veřejné
vztahy
(instituce)
Regionální
rozvoj
(politika)
Alternativní
přístup k RR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PŘEDSTAVENÍ KURSU OBSAH
Předmět regionální a municipální ekonomie (RME)
Teoretická východiska RME
Lokalizace hlavních subjektů
Prostorové stránky trhu
Teorie prostorového uspořádání sídel
Teorie regionů
Teorie vývoje regionů a municipalit
Teorie regionů a evropská integrace
Základy teorie veřejného sektoru
Cíle a nástroje regionální politiky
Teoretická východiska ekonomiky obcí a krajů
REGIONÁLNÍ EKONOMIE –
PŘEDMĚT…
EKONOMIE věda o
• chování ekonomických subjektů
• rozdělování vzácných (omezených) zdrojů
(alokace), blahobyt
Mikroekonomie
Makroekonomie
REGIONÁLNÍ EKONOMIE přidává
dimenzi prostoru - „kde a proč“- a řeší mj.
o lokalizaci ekonomických subjektů
o disparity v území („regionech“)
POKRAČOVÁNÍ
• Pozice regionální ekonomie mezi
obecnou ekonomii a regionalistikou
obecná ekonomie
regionalistika
regionální ekonomie
…METODA
•
•
•
•
•
verbální vs. exaktní
pozitivní vs. normativní
abstrakce a „ceteris paribus“
statická vs. dynamická rovnováha
předpoklady vs. realita
- vzácnost (omezenost) zdrojů
- rozpočtové omezení
- parametrické prostředí (neovlivnitelné)
- racionální chování („homo oeconomicus“)
- neomezená dělitelnost a mobilita (RE)
„neviditelná ruka trhu“
(2) Teoretická
východiska
VÝVOJ EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ
liberální
bohatství a rozdělování
užitečnost a rovnováha
klasická
neoklasická, zač.19. stol.
etatistický
institucionalismus, konec 19. stol.
keynesiánská revoluce, 1.pol. 20. stol.
syntéza, pol. 20.stol
sociálně tržní ekonomika
liberální
na další straně
instituce ovlivňují trh
nedokonalá konkurence
fiskální politika
POKRAČOVÁNÍ
liberální
Chicagská škola
ekonomie strany nabídky
teorie racionálních očekávání
škola veřejné volby
monetární politika
podněty místo regulace
úloha informací
TEORETICKÁ VÝCHODISKA NA
MIKROÚROVNI
o homogenita prostředí - předpoklady a realita
lokalizační faktory
 nerovnoměrné rozložení zdrojů
 imobilita zdrojů

komparativní výhoda, polohová renta

ubikvitní suroviny
 prostor a vzdálenost jako dodatečný výrobní činitel
 imobilita zdrojů i produktů

dopravní náklady

diferencované ceny
 prostorová koncentrace jako specifický případ úspor z
rozsahu
 nedokonalá dělitelnost

aglomerační výhody
TEORETICKÁ VÝCHODISKA NA
MAKROÚROVNI
•
faktory ovlivňující postavení a vývoj
regionů
dvě možnosti vývoje regionů (růst a/nebo změna
struktury)

regionální rovnováha čili konvergence
(liberální pojetí)

regionální nerovnováha čili divergence
 dvě možnosti překonání divergence

zásahy státu (zvnějšku, seshora) (intervenční
pojetí)

mobilizace vlastního potenciálu
HISTORIE IMPULSŮ REGIONÁLNÍ
EKONOMIE
• Počátek 20. stol. – rostoucí nedostatek půdy,
hodnota pozemků s ohledem na jejich lokalizaci
 20. léta 20. stol.– prostorová frikce, ekonomické
dopady prostorových vztahů, počátky územního
plánování
 30. léta 20. stol. – světová hospodářská krize →
regionální disparity
 40. léta 20. stol. – prostorové faktory fungování
měst, vztahy mezi městy → TCM
 50. léta 20. stol. – ekonomické problémy spojené s
urbanizací a prostorovou expanzí měst
 60.-80. léta 20. stol. – infrastruktura a ekologické
problémy
 Počátek 21. stol. - integrace a globalizace
(3) MIKRO
Chování ekonomických
subjektů
LOKALIZACE FIREM
– MODELOVÉ PŘÍKLADY
nerovnoměrné rozdělení surovin,
imobilita:
 polohová renta (Thunen)
mimořádný zisk z titulu vzdálenosti od
poptávky
p
1 faktor
(půda)
p= f (r)
p… cena,
r… vzdálenost
POKRAČOVÁNÍ
vzdálenost jako výrobní faktor, dopravní
náklady
 lokalizační trojúhelník (Laundhardt)
minimalizace celk. dopravních nákladů
t
2 faktory
(suroviny)
t… trh
s1, s2…
suroviny
opt… bod
nejnižších
POKRAČOVÁNÍ
ceny diferencované v prostoru
 lokální trhy práce (Weber)
minimalizace celk. nákladů
2 faktory
(vzdálenost
k1
a cena práce)
k3
t
k3… isodapany
k2
t… trh
k1, k2,
w1
w2
w1,w2,w3…cena práce
POKRAČOVÁNÍ
prostorová koncentrace, úspory z rozsahu
 aglomerační výhody (Weber)
úspora některých nákladů
disperse vs . aglomerace (rozptýlení vs.
soustředění)
LOKALIZACE DOMÁCNOSTÍ
jednotlivec, domácnost
 lokalizační faktory (specifika):
rozptýlení (disperse)
lokální rozdíly
mobilita
aglomerační výhody
 mobilita = migrace
dočasná
trvalá
 motivace k migraci (náklady a výnosy)
POKRAČOVÁNÍ
 migrace jako investice („do lidského kapitálu“)
•
náklady (C), přímé a obětované příležitosti
•
výhody nové příležitosti (E)

faktor času (t), očekávaná doba výhody (t=N)

přepočet na srovnatelnou úroveň
- přítomná hodnota Vp
- diskontování (opak úročení), diskontní sazba (i)

formule Vp

faktory mobility - vzdálenost
- regionální rozdíly (příjmový diferenciál)
- náklady obětované příležitosti
- osobní dispozice a omezení
LOKALIZACE
VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
orgány veřejné správy, instituce
veřejného sektoru
 lokalizační faktory
disperse („co nejblíže
občanovi“)
aglomerační výhody
(odbornost)

subsidiarita
lokální rozdíly (historické, struktura
osídlení a
(4) MIKRO
Prostorové stránky
trhu
ANALÝZA TRHU –
ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY
• Poptávka (koupěschopná, efektivní) vs.
potřeba
veličina, funkce
sklon, elasticita
posun
Typy poptávky: individuální, tržní a agregátní
o Poptávka v prostoru (regionální): vliv na regionální
- vnitřní
- soustředná
- neohraničená
- produkční
ekonomiku
POPTÁVKOVÉ FUNKCE
a) P
běžná
b)
P
abs. neelastická
d
d
Q
c)
PP
Q
d)
abs. elastická
P
paradoxní
d
d
Q
Q
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
POPTÁVKU
•
•
•
•
•
racionální spotřebitelská volba
cena produktu, služby
důchod (reálné příjmy a jejich vývoj,
vč. očekávaného)
ceny příbuzných statků (substituentů)
specifické faktory (mimoekonomické,
např.vkus)
počet obyvatel
POKRAČOVÁNÍ
• Nabídka
sklon
• typy nabídky (individuální, tržní a agregátní)
• regionální nabídka
- vnitřní
- soustředná
- produkční
vliv na regionální
ekonomiku
NABÍDKOVÉ FUNKCE
a) P
běžná
b)
P
abs. neelastická
s
s
Q
c) P
P
Q
d)
abs. elastická
P
paradoxní
s
s
Q
Q
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NABÍDKU
•
•
•
•
•
racionální chování výrobce
cena produktu, služby
výrobní náklady
- technika
- ceny vstupů
ceny výrobních substitů
organizace trhu (konkurence)
specifické faktory (mimoekonomické,
vč. nahodilých)
POKRAČOVÁNÍ
• Cena vzniká na trhu interakcí (působením)
nabídky – snahy maximalizovat výnos (zisk)
poptávky - snahy maximalizovat užitek
(prospěch)
• Rovnovážná cena
• Tvorba cen: tržní mechanismus nebo zásahy státu
• Nástroje analýzy
zákon klesající poptávky (klesající mezní užitek spotřeby)
substituční a důchodový efekt ceny
teorie výroby (klesající výnosy mezního produktu)
alokační a distribuční funkce cen
zásahy státu a vliv na cenu
(fiskální, regulační,kvantitativní)
LOKÁLNÍ TRH A JEHO
CHARAKTERISTIKY
• Prostorové omezení trhu: dílčí (lokální) trhy
• Prostorová rovnováha trhu: vnitřní struktura
dispersní
tržní zóna, křivky
indiference
aglomerační
klastrové
• Prostorově diferencované ceny
• Reakce poptávky na diferencované ceny
MODEL PROSTOROVĚ DIFERENCOVANÉ
POPTÁVKY
Předpoklady, teoretická východiska
A. Losch
individuální výrobce
poptávková funkce
tržní zóna
poptávkový kužel
--------------------------
5. MAKRO
Prostorové uspořádání
sídel
VÝCHODISKA PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL
• Prostorové uspořádání ekonomiky
= rozmístění ekonomických subjektů a
intenzita vztahů mezi nimi
Základní jednotka – sídlo
prostorová koncentrace obyvatel a jejich
aktivit
význam a vnitřní struktura
Faktory rozmístění sídel
definovatelná úroveň vnitřní struktury
měřitelná úroveň vnějších vazeb
PROCES PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ
Teorie centrálních míst (TCM)
Předpoklady
- centrální místo hierarchizace sídel
- tržní zóna různá pro různé služby
maximálně přijatelná vzdálenost
- prahový počet obyvatel
minimálně přijatelný počet
obyvatel
Proces prostorového uspořádání v 6 krocích
pokračování
předpoklady modelu
Christaller
• území je charakterizováno jako ideální rovina
• přírodní zdroje jsou rozmístěny rovnoměrně
• obyvatelstvo je rozmístěno rovnoměrně
pokračování
POKRAČOVÁNÍ
• hierarchizace
centra vyššího (nižšího)
řádu



tři principy hierarchizace:
tržní (konkurence výrobců)
dopravní („konkurence“ vzdálenosti)
administrativní (autorita)
6. MAKRO
Teorie regionů
VYMEZENÍ REGIONU
• Region – základní definice

relativně samostatný celek v prostoru daný
- geograficky
- socioekonomicky
- identitou obyvatel

ohraničené území (hranice, hraniční zóna)
• Regionalizace
• Typologie regionů (vnitřní struktura)
vznik přirozený x účelový
rozčleněním x seskupením (integrací)
charakter heterogenní x homogenní x
nodální
POKRAČOVÁNÍ
Hierarchie regionů (vnější vazby)
míra nezávislosti (politické,
ekonomické)
míra otevřenosti
velikost
ekonomická úroveň
• Teorie vývoje regionů
TEORIE VÝVOJE REGIONŮ
• Faktor času: dynamika - růst, rozvoj,
- stagnace,
úpadek
- cyklus
statika
- úroveň
• Teoretická východiska

faktory - vnější (podmínky)
- vnitřní (chování, vazby)

mechanismus - impuls X
- multiplikátor a
- multiplikační
POKRAČOVÁNÍ
• Impuls



teorie pólů rozvoje (centrální místo)
teorie ekonomické základny (firma, odvětví)
teorie kumulativních změn (jádrové regiony)
• Multiplikátor

multiplikátor ekonomické základny

regionální multiplikátor

lokalizační koeficient
REGIONÁLNÍ ANALÝZA
• Kriteria analýzy - z věcného hlediska
- z hlediska hierarchie
- z úhlu pohledu - časová
- komparativní
• Dvě fáze analýz - deskripce
- příčinné souvislosti
• Typologie faktorů
 Přírodní prostředí a infrastruktura
poloha regionu a sídelní struktura
infrastruktura
životní prostředí
POKRAČOVÁNÍ
 Obyvatelstvo a jeho struktura
věkové složení
vzdělanostní struktura
migrace
 Sociálně ekonomické charakteristiky
úroveň, výkonnost
zaměstnanost, nezaměstnanost
investice
struktura ekonomiky
úroveň mezd a cen
• Výsledky analýzy

rozdíly mezi regiony: disparita x diversita
konvergence x divergence
kompatibilita

SWOT analýza
7. POLITIKA
Ekonomie veřejného
sektoru
SELHÁNÍ TRHU A ZÁSAHY STÁTU
•
selhání trhu = neefektivní alokace
Narušení konkurence monopolní struktura trhu
 Narušení makrorovnováhy ekonomiky
 Veřejné statky soukromé, veřejné, smíšené
spotřeba rivalitní x nerivalitní
vyloučení proveditelné x neproveditelné
 Externality
definice
internalizace
společensky efektivní (náklady a výnosy)
 Nerovnost
diskriminace
efektivnost a rovnost (substituční vztah)
nerovnost mezi regiony
POKRAČOVÁNÍ
•
zásahy státu = veřejný mechanismus alokace
 Formy- veřejná produkce
- finanční přerozdělování daně a dotace
- regulace cenová, kvantitativní (kvóty aj.),
měnová (úrokové sazby, měnový kurs)
 Veřejný sektor - vlastnictví
- aktivita
- rozpočet
 Veřejný zájem
průnik individuálních zájmů = zájem sociálního subjektu
svoboda vs. rovnost
TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY
• Veřejná volba = mechanismus kolektivního rozhodování
(Schumpeter,Buchanan)
 Analogie a rozdíly mezi mechanismy
viditelná ruka, politický trh
politik a racionalita jeho chování
poptávka po veřejných (a smíšených) statcích
směna (dohoda a efektivnost)
nedělitelné rozhodnutí
 Mechanismus veřejné volby
jednomyslnost vs. náklady
většinovost vs. tyranie většiny
zneužití jednacího řádu
mediánový volič
volba pravidel
POKRAČOVÁNÍ
 Výsledky veřejné volby
možné výsledky rozhodnutí
- Paretovo zlepšení
- redistribuce (přerozdělení, trade off)
- zhoršení
možná neefektivnost
- nedostatek informací
- rozpočtové omezení
- politik se neobává bankrotu
- neobává se konkurence
- specifické motivace úředníka
možnost vládního selhání
SROVNÁNÍ SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU
soukromý
produkce
statků
zdroje
odpovědnost
motivace
veřejný
soukromých
spotřeba individuální
soukromé
vlastní
veřejných
kolektivní
veřejné
přerozdělené
vlastníkům
občanům
„sobě“
voličům
soukromý zisk
veřejný
prospěch
8. POLITIKA
Cíle a nástroje
regionální politiky
HIERARCHIE REGIONŮ A HISTORIE
VÝVOJE
• Základní rozlišení
regiony uvnitř států (např. NUTS)
státy integrace (např. EU)
• Vývoj v ČR decentralizace vs. centrální vláda
fáze 1993 – 2000
2001- 2006 kompetence regionů vs. zdroje
2007 – 2011 emancipace regionů
• Vývoj v EU integrace vs. suverenita států
fáze politické rozhodnutí, společný trh
rozšiřování a disparity, regionální politika
sjednocování hospodářské politiky
CÍLE A DŮSLEDKY
• Dilema: konvergence vs. diversita

rovnost vs. rozdílná výkonnost
soudržnost
přerozdělování

integrace vs. konkurence
nerovnost („černý
pasažér“)
regulace

volný trh vs. nerovné podmínky
rovné podmínky
informace a vzdělání
VOLBA NÁSTROJŮ A DŮSLEDKY
• Fiskální – finanční a nefinanční
- přímé (nenávratné a návratné) a nepřímé
- ale vždy přerozdělování
- principy: programování,
koncentrace
adicionalita
subsidiarita
• Měnové - úrokové sazby a měnový kurs
- měnová unie a její podmínky
(úroveň, struktura, pružnost, priority)
- ale nakonec přerozdělování
• Vliv na efektivnost a konkurenceschopnost
VOLBA NÁSTROJŮ A DŮSLEDKY
• Fiskální – finanční a nefinanční
- přímé (nenávratné a návratné) a nepřímé
- ale vždy přerozdělování
- principy: programování,
koncentrace
adicionalita
subsidiarita
• Měnové - úrokové sazby a měnový kurs
- měnová unie a její podmínky
(úroveň, struktura, pružnost, priority)
- ale nakonec přerozdělování
• Vliv na efektivnost a konkurenceschopnost
9. VEŘEJNÉ FINANCE
VEŘEJNÉ FINANCE
• Místo a úloha veřejných financí
selhání trhu (veřejné statky, (ne)rovnost)
vládní zásahy (veřejná správa, regionální politika)
nástroje: veřejný rozpočet
(„veřejný“ … příjmem jsou hlavně výnosy z daní,
výdaje nepodléhají principu ekvivalence)
přerozdělování (transfer)
• Funkce veřejných financí
alokační (veřejné a smíšené statky)
distribuční (rovnost sociální a regionální)
stabilizační (vyrovnání nabídky a poptávky)





DAŇOVÝ SYSTÉM
daň – specifická platba (povinná, pravidelně se opakuje,
neúčelová,
nenávratná)
typologie daní podle charakteru (přímé a, nepřímé aj.)
podle místa výběru (domácnost a
firma aj.)
daňová spravedlnost (politikum)
- daň z užitku (proporcionální , progresívní)
- schopnost daňové úhrady (příjem, spotřeba,
majetek)
důsledky daňového břemene
- důchodový a substituční, elasticita nabídky a
poptávky
- ekonomický, sociální a prostorový (regionální)
soustava příjmů
- typy daní a ostatní příjmy
- požadavky na soustavu
VEŘEJNÉ VÝDAJE
základní typ výdajů - dotace
 typologie výdajů - mandatorní a ostatní
- běžné a kapitálové
- obecné a účelové
 efektivnost veřejných výdajů
• Prostorová dimenze výdajů
alokační - prostorové omezení užitku z veřejných výdajů
- náklady:optimální velikost „fiskálního
společenství“
- úspory z rozsahu
(re)distribuční – mj. rozdíly v daňové kapacitě a výnosu
stabilizační
FISKÁLNÍ FEDERALISMUS
• Podstata problému

veřejná správa - stát a územní veřejnoprávní korporace

minimalizace neefektivních alokací – optimalizace vazeb
- decentralizace a demokratizace
- efektivnost obecně

vertikální a horizontální struktura

transfery - rozpočtové určení daní (svěřené, sdílené)
- dotace účelové, obecné
• Modely fiskálního federalismu

vertikální - centralizovaný
- decentralizovaný

horizontální – solidární, za podmínky jednotné daňové politiky
x daňová konkurence
POKRAČOVÁNÍ
• Některé kritické poznámky
 podmínky - migrace, trh s byty
- suverenita spotřebitele
- rozdíl mezi bohatstvím obce a jednotlivce

alternativní přístupy
- monetaristé
- ekonomie strany nabídky
 ekonomie veřejného dluhu
10.
MUNICIPÁLNÍ EKONOMIE
SÍDLA, MUNICIPALITY, MĚSTA
• Opakování: regionální ekonomie – makro:

regiony a sídla

rozmístění, vývoj a hierarchie sídel (TCM)
• Municipality, vnitřní struktura, ekonomie

kriterium: prostorová koncentrace obyvatelstva a
a aktivit (počet obyv., hustota, charakter
aktivit, vnitřní a vnější vazby)

základní rozlišení: městská (urbánní) sídla
venkovská sídla

města: vnitřní struktura („region v regionu“)
nezemědělské funkce
historický vývoj
EKONOMIE MĚST
• Vývoj měst – fáze urbanizace
- urbanizace
- suburbanizace
- deurbanizace
- reurbanizace
cyklus
• Příčiny vývoje – aglomerační efekty
- zvláštní typ externalit v důsledku koncentrace
- pozitivní (úspory) a negativní (náklady)
- firmy, domácnosti i město (společenské efekty
města)
- urbanizační a lokalizační
optimální velikost města a specializace
systém
měst
VENKOVSKÝ PROSTOR
• Venkovský prostor - vesnice

kriterium - velikost
- charakter aktivit (převážně zemědělské)
- umístění a vnější vazby

vývoj vesnic - cyklus
- změna funkcí
„obnova venkova“

příčiny vývoje - disperse
- využití půdy
- migrace
OBEC
• Obec – institucionalizovaná podoba sídla

administrativní vymezení

právní subjektivita (veřejnoprávní korporace)

samospráva + svěřený výkon státní správy

veřejný sektor - veřejný majetek
- veřejný rozpočet
- veřejný statek + všestranný
•




rozvoj
Vztah veřejného a soukromého sektoru
tvorba podnikatelského prostředí
veřejné zakázky
model PPP
podpora podnikání