เรื่องการรายงานการระบาดศัตรูพืช - สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

download report

Transcript เรื่องการรายงานการระบาดศัตรูพืช - สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

เพลีย
้ แป้งมันสำปะหลัง
หนอนหัวดำมะพร้ำว
แมลงดำหนำมมะพร้ำว
เพลีย
้ กระโดดสี น้ำตำล
ส่วนบริหำรศั ตรูพช
ื สำนักพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำเกษตร
กรมสงเสริมกำรเกษตร
ลักษณะรำยงำน
1.เป็ นรำยงำนกำรระบำดเฉพำะกิจของ เพลีย
้ แป้งมัน
สำปะหลัง เพลีย
้ กระโดด
สี น้ำตำล
หนอนหัว
ดำมะพรำว
และแมลงดำหนำมมะพรำว
้
้
2.ต้องรำยงำนทุกสั ปดำห ์ กอนเวลำ
12.30 น. ของ
่
วันพุธ
3.กำรหยุดรำยงำนโดยทีย
่ งั มีพน
ื้ ทีร่ ะบำดในสั ปดำห ์
กอน
จะถือวำขำดส
่
่
่ งรำยงำนระบบจะนำขอมู
้ ลของ
สั ปดำหก
่
้ ำมำใส่แทนโดยปริยำย โดยจะถูก
์ อนหน
บันทึกวำเป็
่ ำดส่งรำยงำน
และ
่ น record ทีข
จังหวัด/อำเภอ ต้องรับผิดชอบตอข
่ อมู
้ ลทีร่ ะบบนำมำ
ใสแทนนั้นดวยเชนกัน
ขัน
้ ตอนและวิธรี ำยงำน
1.ตำบลดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินพืน
้ ทีร่ ะบำดโดยวิธ ี
RRA แลวแจ
้
้งอำเภอ
2.อำเภอ บันทึกขอมู
ยวกัน
้ ลของทุกตำบลเขำระบบในครำวเดี
้
ระหวำงวั
12.30 น.ของวันพุธ
่ นจันทร ์ จนถึงกอน
่
3.จังหวัด ตรวจสอบควำมถูกตอง
/ แก้ไข / ทวงถำม ข้อมูล
้
ของอำเภอ และสำมำรถบันทึกข้อมูลแทนอำเภอได้ ระหวำง
่
วันจันทรจนถึ
งกอน
12.30 น.ของวันพุธ เช่นเดียวกัน
่
์
ดังนั้นหำกมีกำรแกไขเพิ
ม
่ เติม ให้บันทึกขอมู
้
้ ลให้ทันกอน
่
เวลำ 12.30 น. ของวันพุธ
4.หลัง 12.30 น. ของวันพุธ ระบบจะปิ ด ไมให
่ ้มีกำรบันทึก
แก้ไขใดๆ ไดอี
้ ก และจะเปิ ดรับขอมู
้ ลของสั ปดำหใหม
่ ใน
์
วันจันทรถั
์ ดไป
5.หำกไมมี
ื้ ทีร่ ะบำด ให้บันทึกเป็ น 0 (เลขศูนย)์ ทัง้ พืน
้ ที่
่ พน
และจำนวนเกษตรกร ห้ำมเวนว
เพรำะระบบจะนำขอมู
้ ำง
่
้ ล
ของสั ปดำหก
่
้ ำมำใส่แทนโดยปริยำย และจะถูกบันทึก
์ อนหน
วำเป็
่ ำดส่งรำยงำน
่ น record ทีข
http://forecast.doae.go.th/pia/home
ใส่ User
name และ
password
คลิก Login
อำนและท
ำควำมเขำใจ
่
้
เลือกพืชที่
ต้องกำรรำยงำน
แถบเมนู
ชือ
่ หน่วยงำนบันทึกขอมู
้ ล
เมนูออกจำก
ระบบ
ชื
อ
่ แบบรำยงำน
ช่วงเวลำรำยงำน
ตัวรำยงำน
แถบบันทึก/ยกเลิก ข้อ
แบบรำยงำนกำรระบำดเพลีย
้ แป้งมันสำปะหล
บันทึกกำรระบำดของศัตร
ลงในแบบรำยงำน
พบเพลีย
้ แป้งสี ชมพูรอยล
้
คิดเทียบกับพืน
้ ทีร่ ะบำดท
ระบุสำเหตุทท
ี่ ำให้พืน
้ ที่
กำรระบำดเพิม
่ ขึน
้ /ลดลง
คลิกบันทึก
แบบรำยงำนกำรระบำดเพลีย
้ กระโดดสี น้ำตำล
บันทึกกำรระบำดของศัตร
ลงในแบบรำยงำน
บันทึกวัยของ BPH ทีพ
่
และโรคขำวที
พ
่ บ
้
ระบุสำเหตุทท
ี่ ำให้พืน
้ ที่
กำรระบำดเพิม
่ ขึน
้ /ลดลง
คลิกบันทึก
แบบรำยงำนกำรระบำดหนอนหัวดำมะพรำว
้
บันทึกกำรระบำดของศัตรูพ
ลงในแบบรำยงำน
พืน
้ ทีเ่ ฝ้ำระวัง คือ พืน
้ ท
โดยวิธต
ี ด
ั ทำงใบแลว
้
ระบุพน
ื้ ทีแ
่ ละจำนวนเกษต
ซ้อนทับกับพืน
้ ทีก
่ ำรระบำ
ของแมลงดำหนำม
ระบุสำเหตุทท
ี่ ำให้พืน
้ ที่
กำรระบำดเพิม
่ ขึน
้ /ลดลง
คลิกบันทึก
แบบรำยงำนกำรระบำดแมลงดำหนำมมะพรำ้
บันทึกกำรระบำดของศัตร
ลงในแบบรำยงำน
ระบุพน
ื้ ทีแ
่ ละจำนวนเกษต
ซ้อนทับกับพืน
้ ทีก
่ ำรระบำด
ของหนอนหัวดำ
ระบุสำเหตุทท
ี่ ำให้พืน
้ ที่
กำรระบำดเพิม
่ ขึน
้ /ลดลง
คลิกบันทึก
และ แมลงดำหนำมมะพ
ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ำรระบำดของหนอนหัวดำมะพรำว
้
ก
ึ รำยงำนกำรระบำดแลวให
้
้ดำเนินกำรบันทึกขอมู
้ ลกำรให้ควำมช่ว
เลือกชนิดของศัตรู
มะพรำว
้
แบบรำยงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
รำยงำนไดเมื
่ บันทึกพืน
้ ทีร่ ะ
้ อ
ว
เรียบรอยแล
้
้
บันทึกขอมู
้ ลกำรให้ควำม
ลงในแบบรำยงำน
ระบุแหลงให
่
้กำรสนับสนุ น คลิกบันทึก
กำรพิมพแบบรำยงำน
์
กำรประมวลผลขอมู
้ ล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
• จังหวัดและอำเภอควรซักซ้อมควำมเขำใจ
้
เกีย
่ วกับกำรรำยงำนให้ตรงกัน
• จังหวัดสำมำรถเห็ นขอมู
้ ลไดถึ
้ งระดับตำบล และ
สำมำรถเปลีย
่ นแปลงขอมู
หำก
้ ลไดเอง
้
ตรวจสอบแลวพบว
ำข
้
่ อมู
้ ลผิดพลำด
• จังหวัดควรตรวจสอบขอมู
้ ลและแกไขให
้
้
เรียบรอยก
อน
12.30 น. ของวันพุธ
้
่
• อยำลื
บผิดชอบขอมู
่ ม จังหวัดและอำเภอตองรั
้
้ ล
รวมกั
น
่