Občianske Združenie BONUS CLUB. I. Občianske Združenie

Download Report

Transcript Občianske Združenie BONUS CLUB. I. Občianske Združenie

OZ BONUS CLUB PROFI HASIČ
Ing. Milena Tekeľová, CFC +421907 803 100
1
Občianske Združenie BONUS CLUB.

I. Občianske Združenie BONUS CLUB.
Združenie BONUS CLUB je Občianske združenie združujúce ľudí, ktorí sú zakladajúci
členovia OZ BONUS CLUB a príslušníkmi alebo zamestnancami Hasičského a
Záchranného Zboru (HaZZ SR)
II. Ciele
Cieľom združenia je podporovať a vyvíjať iniciatívu, na získavanie finančných a
nefinančných benefitov v rámci slovenského finančného a bankového trhu,
obchodných sietí a obchodných reťazcov, sietí čerpacích staníc, u mobilných
operátorov, v rekreačných a kultúrnych zariadeniach a území SR v prospech svojich
členov.
III. Členstvo v združení BONUS CLUB
Členstvo v združení BONUS CLUB je dobrovoľné. Členmi BONUS CLUBU môžu byť
všetci príslušníci alebo zamestnanci Hasičského a Záchranného Zboru (HaZZ SR).
Členstvo v BONUS CLUBE vzniká na základe podpisu a doručenia prihlášky do BONUS
CLUBU a zároveň podpisu prihlášky do pilotného programu BONUS CLUBU pod
názvom PROFI HASIČ spolu s dohodou o zrážkach zo mzdy v prospech pilotného
poistného programu. Členstvo v BONUS CLUBE je zároveň podmienené rozhodnutím
zakladajúcich členov BC.
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
2
Občianske Združenie BONUS CLUB.

IV. Orgány združenia
1. Valné zhromaždenie
Tvoria ho všetci členovia predsedníctva a všetci zástupcovia zriadených Základných
Organizačných Zložiek BONUS CLUBU. Základné Organizačné Zložky BONUS CLUBU
pôsobia na okresnej úrovni.
2. Predsedníctvo
Tvoria ho 3 stáli členovia, a to riaditeľ a dvaja zástupcovia riaditeľa. Následne po
zriadení krajských zastúpení budú do predsedníctva zvolení 8 krajskí zástupcovia,
ktorí budú volení z okresných zástupcov základných organizačných zložiek BC.
Do funkcie predsedajúceho a zároveň riaditeľa je menovaná zakladajúca členka Ing.
Milena Rajňáková Tekeľová, CFC. Ostatní členovia budú volení priebežne na
nasledujúcich zasadnutiach Valného zhromaždenia, následne po zriadení krajských
a okresných organizačných zložiek.
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
3
Občianske Združenie BONUS CLUB.

Výhody členstva v Občianskom Združení BONUS CLUB.
1. VŠEOBECNÉ VÝHODY:
- členský poplatok 0,- euro
- právne služby
2. FINANČNÉ SLUŽBY:
- zľavy nad 50% v poistení zodpovednosti za škody zamestnávateľovi
- zľavy nad 50% pri súkromnom poistení :PZP a havarijnom poistení áut
- zľavy nad 50% pre súkromné poistenie domov a bytov
- vytvárané špeciálne finančné programy pre členov a ich rodinných
príslušníkov
- špeciálna ponuka hypotekárnych a refinančných úverov už od 1,9%
- bankové účty za 0,- euro/mesačne
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
4
Občianske Združenie BONUS CLUB.

Výhody členstva v Občianskom Združení BONUS CLUB.
3. OBCHODNÉ ZĽAVY:
- zľavy v obchodných reťazcoch
- zľavy na čerpacích staniciach
- špeciálny paušál u mobilného operátora
4. ZĽAVY PRE VOĽNÝ ČAS A RELAX
- zľavy v rekreačných zariadeniach
- zľavy sieťach hotelov
- zľavy v športoviskách a v aqua parkoch
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
5
Občianske Združenie BONUS CLUB.

Pripravený na podnet dopytu pracovníkov HaZZ z Humenného a
Michaloviec.
Za pomoci a spolupráce s Centrálou poisťovne MetLife Amslico pre
Strednú Európu A maklérskou spoločnosťou INVEST&CREDIT.
S podporou a odporúčaním prezídia HaZZ SR.
Pilotný program obsahuje:
1. Poistenie kritickej choroby
2. Poistenie straty života
3. Poistenie straty života spôsobenie úrazom
4. Poistenie trvalej invalidity pri úraze s poistení do 5 násobku poistnej sumy podľa
rozsahu poškodenia tela
5. PN-práceneschopnosť po úraze
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
6
PILOTNÝ PROGRAM PROFI HASIČ
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
7
PILOTNÝ PROGRAM PROFI HASIČ
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
8
PILOTNÝ PROGRAM PROFI HASIČ
TERMINOLÓGIA















Pripoistenie kritických chorôb
Poistná ochrana pre prípad najčastejšie sa vyskytujúcich závažných chorôb a operácií.
Pri diagnostikovaní jednej z kritických chorôb bude zamestnancovi
vyplatená dohodnutá poistná suma, ktorú môže použiť na vykompenzovanie
straty príjmu, nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, zakúpenie doplnkovej výživy –
podľa vlastného zváženia a potrieb.
akútny infarkt myokardu
rakovina
náhla cievna mozgová príhoda
transplantácie orgánov (srdce, pľúca, pečeň, kostná dreň)
náhrada srdcovej chlopne
operácia chorôb aorty
zlyhanie obličiek
slepota
hluchota
AIDS, HIV infekcia
operácia koronárnych tepien – bypass
ochorenie pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť
vnútro lebečné nádory nezhubného pôvodu
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
9
PILOTNÝ PROGRAM PROFI HASIČ
TERMINOLÓGIA

Strata života z akejkoľvek príčiny – V prípade úmrtia poisteného počas doby
trvania poistenia sa vyplatí oprávnenej osobe ( buď podľa občianskeho zákonníka,
alebo Vami zvolená/é osoba/y ) dohodnutá poistná suma.

Smrteľné následky úrazu – poistná suma je vyplatená oprávneným osobám, ak
poistený zomrie následkom úrazu, ktorý nastal počas doby poistenia. Smrť
následkom úrazu musí nastať do dvoch rokov od nastania úrazu. Oprávneným
osobám sa vyplatí poistná suma spolu s poistnou sumou pre poistenie Straty života
z akejkoľvek príčiny.
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
10
PILOTNÝ PROGRAM PROFI HASIČ
TERMINOLÓGIA



Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením – v prípade, ak úraz spôsobí
poistenému trvalé následky ako sú definované v poistných podmienkach, poistné
plnenie je vyplatené poistenému na základe oceňovacej tabuľky vo výške príslušného
percenta z poistnej sumy (od 0,5% telesného poškodenia).
Výhodou je tzv. progresívne plnenie, podľa ktorého môže byť za vážnejšie
následky úrazu vyplatený až 5 - násobok dohodnutej poistnej sumy. Úraz musí
nastať počas doby trvania pripoistenia. Trvalé následky úrazu sa musia prejaviť
do troch rokov odo dňa úrazu. Nárok na poistné plnenie nastáva minimálne 12
mesiacov od vzniku úrazu.
Denné odškodné následkom úrazu – poistná suma je vyplatená poistenému, ak
úraz spôsobí liečbu následkom úrazu , ktorá trvá viac ako 29 dní (karenčná doba) po
sebe idúce dni (maximálne 365 dní). Zmluvne dojednaná denná dávka je následne
vyplatená spätne od 1.dňa úrazu až po doliečenie.
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
11
REALIZÁCIA
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
12
KONTAKTY
Občianske
Združenie BONUS CLUB
riaditeľ:
Ing. Milena Rajňaková Tekeľová, CFC
Sídlo/Office:
Sokolovská 1689/2C
066 01 Humenné
Web: http://www.bonusclub.sk/
Mail:
[email protected]
mobil:
0907 803 100
Ďakujem za pozornosť...
Ing. Milena Rajňáková Tekeľová, CFC +421907 803 100
13