KM : การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และ ระบบประเมิน (สายสนับสนุนด้านบริหาร)

download report

Transcript KM : การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และ ระบบประเมิน (สายสนับสนุนด้านบริหาร)

เกณฑ์และระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
สายสนับสนุนด้านบริ หาร (รวมธุรการภาควิชา)
 ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง
 รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
21 พ.ค. 55
สายสนับสนุน
บริการ
สายผู ้สอน
สายสนับสนุน
บริหาร
ผลการประเมินการปฏิบ ัติงานของบุคลากรรอบที่ 1/55
สายสนับสนุน (กุล่มวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ)
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ลาศึกษา
รวม
479
267
16
5
0
10
777
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ค่า Max
ค่า Min
ค่า Average
61.65
34.36
2.06
0.64
0.00
1.29
100.00
99.61
60.00
91.07
โดยภาพรวม คะแนน
ทีไ่ ด ้ยังไม่สะท ้อน
ความจริง คนป่ วยได ้
คะแนนดีมาก
การประเมินสมรรถนะ
สวนใหญ่ได ้คะแนน
สูง (gap ไม่ม)ี
คนทีไ่ ด ้คะแนนน ้อย
ไม่ยอมรับ อ ้างถูกกลั่น
แกล ้ง
สายสนับสนุน (กุล่มทัว่ ไป)
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ลาศึกษา
รวม
175
162
23
3
0
3
366
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ค่า Max
ค่า Min
ค่า Average
47.81
44.26
6.28
0.82
0.00
0.82
100.00
99.18
66.75
89.08
สายผูส้ อน (วิชาการ)
ระดับ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ลาศึกษา
รวม
จานวน
180
96
23
4
1
9
313
ร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ค่า Max
ค่า Min
ค่า Average
57.51
30.67
7.35
1.28
0.32
2.88
100.00
100.00
58.94
89.90
ขัน
้ ตอนการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน ปั ญหาทีพ
่ บ และการแก ้ไข
ขนตอนประเมิ
ั้
น
การมอบหมายงาน
ปัญหา
การแก้ไข
TOR : มอบงาน ไม่มีรายละเอียดการประเมิน
KPI : มีระดับผูบ้ ริ หาร ยังไม่ถึงรายบุคคคคล
พ. มหาวิทยาลัย คคณะฯ ทา 2 คครั้ง
เหมือนข้าราชการ ทาให้มีงานเพิ่มมากขึ้น
อยูใ่ นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ KPI
รายบุคคคคล (ประกาศ มข 1/54)
กาลังพิจารณาลดจานวนคครั้งของ
พ. มหาวิทยาลัยลง (?)
รอบการประเมิน
ข้าราชการ : 2 คครั้ง
พ. มหาวิทยาลัย 1คครั้ง
การประเมิน
-มีเกณฑ์ให้ดู แต่ไม่คค่อยอ่านกัน
สมรรถนะ
-ใช้ Excel ในการประเมินผล
(30 คคะแนน)
-ให้ หัวหน้า + ผูร้ ่ วมงาน 2-3 คคนประเมิน
-ส่ วนใหญ่ได้คคะแนนสูงมากไม่สะท้อนคความ
จริ ง
ลป
พัฒนาเป็ นระบบ web based
เพื่อคความรวดเร็วในการประเมิน
การสุ่ มคคนประเมิน
จานวนผูป้ ระเมิน
ั สว่ นการประเมินผลการปฏิบต
สรุปสด
ั งิ าน
ั ฤทธิข
 ผลสม
์ องงาน
 สมรรถนะ
70%
30%
ประเมินทุกรอบไม๊?
สมรรถนะหลัก ประจากลุ่มงาน
บริ หาร
สายผูส้ อน


-
ผูป้ ฏิบตั ิ


-
ผูบ้ ริ หาร
(ต้น?) กลาง-สู ง


(เพิม่ ?)

(เพิม่ ?)
ลป
ลป
การประเมินสมรรถนหลักะ
1,2,3
Core (5 ตัว ตัวละ 3 คะแนน รวม = 15 คะแนน )
พยาบาล
(ชานาญการ)
คาด
หวัง
แสดงออก
เจ้ าตัว
หนง.
กก.1
กก.2
คะแนน
ที่ได้
บริ การที่ดี
2
5
3
3
4
3()
สัง่ สมเชี่ยวชาญ
2
3
1
1
1
1()
ยึดมัน่ ความถูกต้อง
2
4
2
2
2
2(=)
Teamwork
2
5
2
3
4
2.7
มุ่งผลสัมฤทธิ์
2
4
1
1
3
1.7
ไม่คิดคะแนน
รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2
3
ลป
การประเมินสมรรถนประจำกลุ่มงำนะ สำยผูส้ อน
Functional (4 ต ัว รวม = 15 คะแนน )
คาด
แสดงออก
คะแนน
หวัง เจ้ าตัว หนง. กก.1 กก.2
ที่ได้
ระดับ รศ.
การคิดวิเคราะห์
การสร้างสัมพันธภาพ
การสื บเสาะหา
ข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้อง
แตกต่างกันตาม
ตาแหน่งงาน
3
5
3
5
5
3
3
3
4
3
5
2
3
5
2
1
2
1
3
4
4
4
5
3
http://
www.md.kku.ac.th/personal
1,2,3
รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2
3
คะแนนรวม C+F =30 คะแนน(30%)
กำรเรียกใช้งำนโปรแกรม
แบบประเมินสมรรถนะ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกับหน่วยพัฒนาโปรแกรม งานสารสนเทศ *
URL :http://10.87.252.193/person/
1
2
3
วันเดือนปี เกิด 01052527
คลิก
กำรประเมินสมรรถนะตนเอง
กรอกประเมินตนเองโดยใส่
ระดับสมรรถนะที่แสดงออก
1-5 เท่านั้น
คู่มอื
1,2,3
ผูท้ ี่ไม่ดาเนินการตามที่มอบหมาย
จะแจ้งรายชื่อให้หวั หน้าทราบต่อไป
ั สว่ นการประเมินผลการปฏิบต
สรุปสด
ั งิ าน
ั ฤทธิข
 ผลสม
์ องงาน
 สมรรถนะ
70%
30%
ขัน
้ ตอนการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านปั ญหาทีพ
่ บและการแก ้ไข
ขนตอนประเมิ
ั้
น
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
(70 คคะแนน)
ปัญหา
การแก้ไข
-ตัววัดผลงานไม่ชดั
-หัวหน้าให้คความสาคคัญเรื่ องประเมินต่างกัน
-คคะแนนแตกต่างกันมากระหว่างหน่วยงาน
-กก. กลัน่ กรองไม่สามารถตรวจหลักฐานได้
-สรุ ปผล คคนส่ วนใหญ่ ได้ ดีเด่น ดีมาก
-สายผูส้ อน: ใช้เกณฑ์ 4 ตัว(20%)
-อนุกรรมการช่วยตรวจหลักฐาน
-นาไปสู่ KPI รายบุคคคคลในรอบ
ต่อไป
สายสนับสนุนระดับผู ้ปฏิบต
ั ิ
ประเมินตามข้อตกลง
KPI
รายบุคคล 70%
ได้จดั ทา KPI ครบทุกคนหรื อยัง?
คณะอนุกรรมการ
กลัน่ กรอง 2 ชุด
จะสุ่ มตรวจทุกหน่วยงาน
ตัวอย่างแบบประเมิน KPI รายบุคคล
แบบรายงานผลการปฏิบ ัติงานสาหร ับบุคลากร ตาแหน่งวิชาการ
(แบบ ภง.01-สายผูส
้ อน)
รอบประเมิน 1 .................................................................
สว่ นที่ 1
ื่ (นาย/นาง/นางสาว)........................ตาแหน่ง...................เลขประจาตาแหน่ง.................
ชอ
ปฏิบ ัติงานที.่ .............................................................. คณะแพทยศาสตร์
50%
ประเด็นการประเมิน
1. ปริมาณงาน
อธิบายเพือ
่ แสดงผลงานทีไ่ ด้ทา
สอดคล้องก ับประเด็นทีป
่ ระเมิน
1.1 งานสอน
1.2 งานพ ัฒนาองค์
ความรู ้
1.3 งานบริการวิชาการ
และทานุ
แสดงผลงาน
ทีท
่ าตามรอบ
สายสนับสนุนระดับหนง. (70%)
งานบริการ 35%
ห ัวข้อประเมิน
10
KPI เลือก
20
งานทีย
่ ังไม่ได ้ทาเกณฑ์
(5 ระดับ)
5
35%
ห ัวข้อประเมิน
%
KPI บังคับตามนโยบาย
คณะอนุกรรมการ
กลัน่ กรอง 1 ชุด
จะสุ่ มตรวจทุกหน่วยงาน
งานบริหาร
%
ประเมินตามKPI
KPI บังคับตามนโยบาย
20
KPI เลือก
10
ประเมินโดย
หนง. + (กก.?)
งานทีย
่ ังไม่ได ้ทาเกณฑ์
(5 ระดับ)
5
อาจแตกต่างกันบ้าง
ระหว่างกลุ่มงาน
ได้จดั ทา KPI ครบทุกคนหรื อยัง?
สายสนับสนุนระดับผู ้ปฏิบต
ั /ิ ธุรการ(70%)
งานบริการ 60-70%
ห ัวข้อประเมิน
งานบริหาร
ห ัวข้อประเมิน
%
KPI บังคับตามนโยบาย
20
KPI เลือก
30
งานทีย
่ ังไม่ได ้ทาเกณฑ์
(5 ระดับ)
20
0-10%
ประเมินตามKPI
ประเมินโดย
หนง. + กก.
%
KPI บังคับตามนโยบาย
?
KPI เลือก
?
ั สว่ นการประเมินผลการปฏิบต
สรุปสด
ั งิ าน
ั ฤทธิข
 ผลสม
์ องงาน
 สมรรถนะ
70%
30%
} 100
}
คะแนนผลการประเมิน และอ ัตราร้อยละ
ระด ับผลการประเมิน
5. ดีเด่น
4. ดีมาก
3. ดี
2. พอใช ้
1. ต้องปร ับปรุง
คะแนน (ร้อยละ)
90 - 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
ตา
่ กว่า 60
ไม่ข้ นึ เงินเดือน
ขัน
้ ตอนการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านปั ญหาทีพ
่ บและการแก ้ไข
ขนตอนประเมิ
ั้
น
ปัญหา
การแก้ไข
กรรมการกลัน่ กรอง
(สุ่ มขอเอกสารจาก
ธุรการตามรายชื่อ)
การแจ้งผล
-อนุกรรมการ 3 ชุด แบ่งกลุ่มดูในเบื้องต้น
-กรรมการหลัก 1 ชุด ภาพรวมทั้งหมด
-แก้ปัญหาร่ วมกับ หัวหน้าภาคควิชา/หน่วยงาน
-ปกปิ ดส่ งให้แต่ละคคน ใช้เวลาและแรงงานมาก
-การ feed back ขาดการสื่ อสารระหว่างหัวหน้า
-มีจานวนมาก (เกินกว่า 90%ของบุคคลากร)
-เปลืองกระดาษ
คคนได้คคะแนนน้อย (ไม่คค่อยทางาน) ร้องเรี ยน
-ให้หวั หน้าภาคควิชา/หน่วยงานเป็ นผูพ้ ิจารณา
-ไม่ให้ตามผลการประเมิน
-ขึ้นเป็ น % มีคความละเอียดในการให้มากขึ้น
แต่ได้ไม่มาก วิธีน้ ียงั ไม่จูงใจ
-มหาวิทยาลัยให้เพิ่มเป็ นบางคคนที่มีผลงานเด่น
-ผูท้ ี่ลาศึกษาต่อ จะให้ข้ ึนเงินเดือนด้วย
-ไม่มีคความลับในระบบราชการแม้ไม่เปิ ดเผย
- ระบบ HRIS ไม่มี
ให้แต่ละหน่วยงานใช้กรรมการ
ภายในหน่วยงาน
เพื่อลดการร้องเรี ยน
-ลงรายมือชื่อรับทราบ
-แจ้งผ่านwebbased กาหนดเวลา
Scan ไว้ใน web site กจ
(ดีเด่น >90 ดีมาก>80 คคะแนน )
กรรมการกลัน่ กรองพิจารณา
ให้แต่ละหน่วยงาน (พิจารณา)
ใช้กรรมการภายในหน่วยงาน
เพื่อลดการร้องเรี ยน
การประกาศผลผูท้ ี่
ได้ ดีเด่น ดีมาก
การอุทธรณ์ (1 ด)
การขึ้นเงินเดือน
และการแจ้ง
อื่นๆ
กรรมการกลัน่ กรอง
เพิม่ นิติธรรมอีก 1 คคน
ไม่ใส่ ซองถึง
เจ้าตัวอีก
ประกาศ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ 1/2554)
ึ ษา (ต่อ)
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารประเมินผลการปฏิบัตริ าชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศก
9. การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการในแต่ ละรอบ ให้ ผ้ ปู ระเมินแจ้ งผลการประเมิน
ให้ ผ้ รู ับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบเป็ นรายบุคคล
10. กรณีทผี่ ้ รู ับการประเมินไม่ ยอมลงลายมือชื่อ ให้ ดาเนินการหาพยานบุคคล
อย่างน้ อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
รอบเวลาการประเมิน
23 พ.ค. 55
24-28 พ.ค. 55
29 พ.ค.- 4 มิ.ย. 55
หน่วยการเจ ้าหน ้าทีแ
่ จ ้งเวียนภาควิชา/หน่วยงานให ้บุคลากร
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
หัวหน ้าเลือกเพือ
่ นร่วมงานให ้ประเมินใครบ ้าง
1 wk?
เจ้าต ัวประเมิน+ประเมินเพือ
่ นร่วมงาน
5มิ.ย.- 11 มิ.ย. 55
หัวหน ้าประเมิน+สรุปคะแนน(สมรรถนะ+ลงคะแนนKPI)
12 มิ.ย.- 16
มิ.ย.55
หน่วยการเจ ้าหน ้าทีส
่ รุปคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัต ิ
ราชการของข ้าราชการในสงั กัดเพือ
่ เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
กลัน
่ กรองพิจารณา
Website HR
17มิ.ย.55 - 26 มิ.ย. 55 คณะอนุกรรมการ+กรรมการกลัน
่ กรองพิจารณาผลประเมิน
27 มิ.ย. – 27 ก.ค.55 บุคลากรเข ้าดูผลประเมินให้หน่วยงานแจ้งผูร้ ับการประเมิน
ื่ ร ับทราบ (อุทธรณ์)
ทราบพร้อมลงรายมือชอ
28 ก.ค.-6ส.ค. 55
คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ให ้แล ้วเสร็จ
7 ส.ค. 55
ื่ ข ้าราชการผู ้มี
หน่วยการเจ ้าหน ้าทีส
่ ง่ หน่วยงานประกาศรายชอ
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมากในทีเ่ ปิ ดเผยให ้ทราบ
Website HR
โดยทั่วกัน+แจ ้งมหาวิทยาลัย
10 ส.ค.55
หน่วยการเจ ้าหน ้าทีส
่ รุปผลการประเมินแจ ้งคณะกรรมการ
กลัน
่ กรองก่อนนาเสนอต่ออธิการบดีตอ
่ ไป
กรณี (หน่วยงาน) ไม่สามารถส่ งผลการประเมินได้ตามเวลา
 จะส่ งรายชื่อ หัวหน้าหน่วยงานให้กรรมการกลัน
่ กรองพิจารณา
 เสนอกรรมการกลัน
่ กรองลดค่าคะแนนหัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา





ดังนี้
ช้ากว่ากาหนด 1 อาทิตย์
ช้ากว่ากาหนด 2 อาทิตย์
ช้ากว่ากาหนด 3 อาทิตย์
ช้ากว่ากาหนด 4 อาทิตย์
ช้ากว่ากาหนด >4 อาทิตย์
}
กรรมการกลัน่ กรองจะพิจารณา
ประเด็นแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KPI) ในวันนี้
ครอบคลุมภาระงานทุกหัวข ้อ (KPI เลือก)
1. ภาระงานหลักทีร่ ับผิดชอบ (15)
2. ภาระงานรองทีร่ ับผิดชอบ (10)
3. ภาระงานประสานงานที่รับผิดชอบ
4. ภาระงานด้ านการพัฒนางาน (20)
4.1 การพัฒนาตนเอง
ประชุ มอบรม (5)
4.2. การพัฒนางาน (15)
4.3 รักษาระดับความเชี่ยวชาญ
5. ภาระงานด้ านการบริหาร
ช่วยกันคิดเกณฑ์
5.1 หัวหน้ ากลุ่มต่ างๆ
แบ่งตามระดับของคน
5.2 กรรมการต่ างๆ
6. ภาระงานอืน่ ๆ และทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
จำนวน KPI รำยบุคคลที่เหมำะสม สำยสนับสนุน
คณบดี 23 (+) ผอก รพ. (มาก) รองคณบดี (20) หัวหน้างาน = 10(?) ผูป้ ฏิบตั ิ = 5-6(?)
3-5 ตัว
2-3 ตัว
KPIบังคับ 15%)
ตามนโยบาย
คณะ(?).......ตัว
คุณภาพ HA
(?)……ตัว
ตามหนง. กาหนด
(?)………ตัว
อื่นๆ.......ตัว
KPIเลือก 55%
สมรรถนะ 30%
KPIสาคัญ....ตัว
พัฒนางานหลัก
Functional
competency =
+ • งานหลัก.....
+
• งานรอง......
• งานทีร่ บั มอบ.....
• งานบริการ
วิชาการ
PI
• อื่นๆ.........
Core competency
Adm_Competency
= 100%
สัดส่วนน้ำหนัก KPI
หนภ
อจ
หนง
สนง
หนง
พยาบาล
OR
(N)
ผู้
หน.
ปฏิบตั ิ ธุรการ
วิสัญญี
(N)
Performance
• ประชุม 9 ธัน70
วาคม 2553, KM 28 มกราคม 2554,
KPIนโยบาย+CPI
บริ หารกบม.
25มข 1/2554
20 20
- 15
• ประกาศ
KPIนโยบาย+CPI บริ การ
10
20 20
เลือก 1) KPI เลือก
30 50
30 30
45
2) PI ประเมินโดย
0
10 0
20 20
หัวหน้ า+กก.+แบบ
ประเมินในภาพรวม
30
Competency
(C+ F +S?)
ประเภทของตัวชวี้ ด
ั
1. มิต ิ Process
2. มิต ิ Output
• ตัวชวี้ ด
ั เชงิ ปริมาณ
่ ระยะเวลา (นาที
วัดสงิ่ ทีน
่ ับได ้เป็ นตัวเลข เชน
ชวั่ โมง) หรือ ร ้อยละ ฯลฯ
• ตัวชวี้ ด
ั เชงิ คุณภาพ
เพือ
่ วัดสงิ่ ทีไ่ ม่สามารถวัดในเชงิ ปริมาณได ้ จึงใช ้
เป็ นคาอธิบาย หรือเป็ นเกณฑ์ทเี่ ป็ นระดับ (1-5)
- ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง หรือ
- 5 ระดับ ของความสาเร็จ
KPI ทีด
่ ี SMART และท ้าทาย
S = Specific (เฉพาะด้ านใดด้ านหนึง่ เช่น อัตราการติดเชื ้อ)
M = Measurable (วัดได้ ชดั เจน เช่น ไข้ สงู เจาะเลือดตรวจ)
A = Achievable (เป้าหมายที่สามารถทาได้ เช่นติดเชื ้อ 1%)
R = Reasonable (มีเหตุผลจาเป็ นต้ องทา)(คุณภาพงาน)
T = Timeliness (ระยะเวลาที่สามารถทาได้ เวลาที่ลง)
ค่าเป้ าหมายระดับ 3 ต ้องเป็ น
ค่าเป้ าหมายมาตรฐานของ
หน่วยงานหรือเป็ นผลงานรอบ
ทีผ
่ า่ นมา
สรุปขัน
้ ตอนการกาหนดตัวชวี้ ด
ั และค่าเป้ าหมายรายบุคคล
1. เขียนภาระงานทีไ่ ด ้รับมอบหมาย/รับผิดชอบทัง้ หมด
2. เลือกงานทีม
่ ค
ี วามสาคัญ สะท ้อนกิจกรรมหลักของ
หน่วยงาน (เน ้นผู ้รับบริการ)
3. เขียนเป็ น KPI โดยดูจากลักษณะงานว่าเป็ น KPI เชงิ
ปริมาณ หรือเชงิ คุณภาพ
4. กาหนดค่าเป้ าหมายของ KPI โดยตัดให ้อยูใ่ นรอบการ
ประเมิน
5. กาหนดน้ าหนักคะแนน (ตามความยากง่าย/ปริมาณ)
6. เขียนตัวชวี้ ัดและค่าเป้ าหมายลงในแบบตามทีก
่ าหนด
7. เสนอหัวหน ้า/ผู ้ประเมิน เพือ
่ เจรจาต่อรองและให ้ความ
เห็นชอบร่วมกัน
กำรทำข้อตกลงเพื่อลด
กำรต่อต้ำน ควำมขัดแย้ง ควำมเห็นไม่ตรงกัน
หน่วยงำน
ต่ำงๆ ในคณะ
ผู้บริหำร
KPI
หัวหน้ำงำน
ประชำพิจำรณ์
ข้อตกลง
• ท้ำควำมเข้ำใจในระบบ ชีประเด็นชัดๆ ว่ำ
ผลงำนอยู่ตรงไหน
• กำรตังเกณฑ์ประเมินที่เป็นที่ยอมรับ
• สร้ำงกำรยอมรับของบุคลำกร
• วัฒนธรรมเน้นผลงำน
• มีระบบกำรประเมินที่นำ่ เชือ
่ ถือมำกขึน
ประชาสัมพันธ์
 KPI รายบุคคลรอบที่ 2 _2555
ผลงานระหว่าง 1 พ.ค. 55 - 31 ต.ค. 55
ขอให้ทาข้อตกลงระหว่าง ผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 30 มิ.ย. 55
จะมีหนังสื อกาชับไปอีกครั้งหนึ่ง
 ขอความร่ วมมือเข้าประเมินความพึงพอใจและความผาสุ กประจาปี 2555
มีรางวัลสาหรับผูโ้ ชคดีหลายรางวัล
แฟ้ มสะสม
งาน Portfolio
• KPI หัวหน ้างาน
• KPI ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
หัวหน ้างานต ้องพาทา
• รอบต่อไปเสร็จภายใน
30 มิ.ย.55
จดคาถามไว้ดว้ ย