ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

download report

Transcript ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบ - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ขั้นตอนการขอรับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
หัวหน้าโครงการส่งเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบเบื้องต้น จานวน 10 ชุด
(ก่อนส่งเอกสารขอทุนไปยังแหล่งทุนภายนอก) ดังนี้
1. ข้อเสนอโครงการวิจยั ตามแบบ ของหน่วยงานภายนอกที่จะเสนอขอทุนวิจยั
2. แผนการใช้จ่ายเงินในส่วนที่จะขอรับเงินสมทบจาก มทส. (ต้องระบุใน Proposal ระบุให้ชดั เจนว่าส่วนใด
ขอจากแหล่งทุนภายนอก ส่วนใดจะขอจาก มทส.)
คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจยั พิจารณาเห็นชอบ
ส่งหัวหน้าโครงการแก้ไข
เห็นชอบใน
หลักการ
ความเห็นอื่น
มีขอ้ เสนอแนะ/แก้ไข
ไม่อนุมตั ิ
สิ้นสุดกระบวนการ
หัวหน้าโครงการส่งเอกสารขอทุนอุดหนุนโครงการวิจยั ต่อแหล่งทุนภายนอก
ได้รับอนุมตั ิ
ไม่ได้รับการอนุมตั ิ
สิ้นสุดกระบวนการ
มหาวิทยาลัยตอบรับการร่ วมทุนวิจยั ทาสัญญารับทุน
สิ้นสุดกระบวนการ
ไม่ขอรับเงินสมทบ
ขอรับเงินสมทบ
หัวหน้าโครงการส่งเอกสารเพื่อขอเงินสมทบ ดังนี้
1. สาเนาสัญญารับทุน และ Proposal ฉบับที่ได้รับอนุมตั ิทุนวิจยั
2. แผนการใช้จ่ายเงินสมทบที่ขอรับจาก มทส. (สบวพ-ส-4)
คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจยั พิจารณาอนุมตั ิ
ส่งหัวหน้าโครงการแก้ไข
อนุมตั ิ
ความเห็นอื่น
ไม่อนุมตั ิ
มีขอ้ เสนอแนะ/แก้ไข
สิ้นสุดกระบวนการ
หัวหน้าโครงการวิจยั ส่งใบขออนุมตั ิเบิกเงินสมทบตามแบบ สบวพ-ส-1
2
2
ส่วนการเงินและบัญชีโอนเงินงวดที่ 1 เข้าบัญชีเงินฝากโครงการวิจยั
หัวหน้าโครงการดาเนินงานวิจยั
หัวหน้าโครงการขออนุมตั ิเบิกเงินงวดที่ 2 เป็ นต้นไป โดยแนบเอกสารจานวน 10 ชุด ดังนี้
1. ใบขออนุมตั ิเบิกเงินสมทบ (สบวพ-ส-1 กรณี เบิกค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ หรื อ สบวพ-ส-3 กรณี เบิกค่าครุ ภณ
ั ์์)
2. สาเนารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ฉบับที่เสนอต่อหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนทุน หรื อ สบวพ-ส-6
3. รายงานการใช้จ่ายเงินสมทบที่ได้รับจาก มทส. (สบวพ-ส-5)
คณะกรรมอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงาน
รับรอง
หัวหน้าโครงการวิจยั
ไม่รับรอง / แก้ไข
ประมาณ 1 สัปดาห์
ส่วนการเงินและบัญชีโอนเงินงวดที่ 2 เป็ นต้นไป เข้าบัญชีเงินฝากชื่อโครงการวิจยั
ประมาณ 1 สัปดาห์
หัวหน้าโครงการดาเนินงานวิจยั
หัวหน้าโครงการส่งรายงานการวิจยั เพื่อปิ ดโครงการ ดังนี้
1. รายงานการใช้จ่ายเงินสมทบในส่วนที่ได้รับจาก มทส. (สบวพ-ส-5)
2. สาเนารายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 เล่ม
3. สาเนาผลงานตีพิมพ์ หรื อเอกสารอื่นๆ (ถ้ ามี) จานวน 1 ฉบับ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงาน
รับรอง
ไม่รับรอง / แก้ไข
หัวหน้าโครงการวิจยั
การเงินของสถาบันวิจยั และพัฒนา ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงิน
เอกสารการใช้จ่ายเงินสมทบในส่วนที่ได้รับจาก มทส. (ใบเสร็ จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน)
ส่งหัวหน้าโครงการแก้ไข
ถูกต้อง ครบถ้วน
ความเห็นอื่น
มีขอ้ เสนอแนะ/แก้ไข
ปิ ดโครงการ
หมายเหตุ แบบฟอรมต
Download ไดที
์ างๆ
่
้ ่ website
สถาบันวิจย
ั และพัฒนา
http://ird.sut.ac.th