6. pengoperasian pbs ting. 1 - Sektor Penilaian & Peperiksaan

download report

Transcript 6. pengoperasian pbs ting. 1 - Sektor Penilaian & Peperiksaan

PENATARAN
PENGOPERASIAN PBS
SEKOLAH MENENGAH
RENDAH
UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
JABATAN PELAJARAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN
MEMAKLUMKAN TENTANG
PENGURUSAN DAN
PENGENDALIAN
(PENGOPERASIAN) PBS
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan
Bil.2 Tahun 2011: Penambahbaikan
Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi
Penilaian Menengah Rendah (PMR)
mulai Tahun 2012
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan
Bil.3/ 2011: Pemakluman Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah
Rendah dan Menengah Rendah
EMPAT PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS
5
Pengerusi
:
Naib Pengerusi
:
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Pengarah Pelajaran Negeri
Timb Pengarah Pelajaran Negeri
Ketua Sektor SPP, JPN
Semua Ketua Sektor JPN
Pengarah IPGM
Ketua Nazir JNJK (Negeri)
Ketua Penolong Pengarah, BTPN
Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN
Semua Pegawai Pelajaran Daerah
YDP Majlis Pengetua
YDP Majlis Guru Besar
YDP Majlis Guru Cemerlang
MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERI
MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERI
MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
DILAKSANAKAN
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT NEGERI UNTUK
DIHANTAR KEPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
: Pegawai Pelajaran Daerah
: Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah
: Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)
Ahli Jawatankuasa
:
:
:
:
Guru
YDP Majlis Pengetua Daerah
YDP Majlis Guru Besar Daerah
Semua Penolong PPD
Semua Penyelaras Pusat Kegiatan
MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAH
MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAH
MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS
DILAKSANAKAN
MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK
DIHANTAR KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
: Pengetua
: Semua Guru Penolong Kanan
: Setiausaha Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa
:
:
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan)
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik
:
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik
:
Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik
:
:
:
:
Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP)
Guru Cemerlang
Guru Kaunseling (PPsi)
Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK)
(Penyelarasan)
(Pementoran)
(Pemantauan)
: Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada
keperluan pihak lain
Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis
panduan yang ditetapkan
a. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan
jadual aktiviti dan sebagainya
b. Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama
c. Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua
d. Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan
Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi
dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua
komponen PBS di sekolah
Cadangan Agenda Mesyuarat
a) AGENDA MESYUARAT PERTAMA (AWAL TAHUN)
i. Menjelaskan Konsep, Dasar dan Pelaksanaan komponen PBS
ii. Agihan tugas JK dan menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa
Induk PBS Sekolah
iii. Melantik Pentaksir Sekolah
iv. Menetapkan sistem fail PBS
v. Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS
vi. Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS
vii. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt)
1. Pentaksiran Sekolah (PS)/Pentaksiran Pusat (PP)/Pentaksiran
Psikometrik (Ppsi)/Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan
Kokurikulum (PAJSK)
2. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan
Jaringan
3.
4.
5.
6.
7.
Latihan/Penataran
Penyelarasan
Pementoran
Pemantauan
Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS
viii. Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik
ix.
Pengurusan Pelaksanaan PBS bagi murid Bekeperluan Khas dan
Kes-kes Khas
x.
Hal-hal lain
2)Cadangan Agenda Mesyuarat
b) AGENDA MESYUARAT KEDUA (SUKU TAHUN PERTAMA)
i. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama
ii. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS
iii. Laporan Jawatankuasa Pelaksana PBS
1. Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran
Psikometrik/PAJSK
2. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan
Jaringan
3. Latihan/Penataran
4. Penyelarasan
5. Pementoran
6. Pemantauan
7. Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS
iv. Hal-hal lain
Cadangan Agenda Mesyuarat
c) AGENDA MESYUARAT KETIGA (SUKU TAHUN KEDUA)
i. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua
ii. Isu-isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS
iii. Laporan Jawatankuasa Pelaksana PBS
1. Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran
Psikometrik/PAJSK
2. Program Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan dan
Jaringan
3. Latihan/Penataran
4. Penyelarasan
5. Pementoran
6. Pemantauan
7. Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS
iv. Hal-hal lain
Cadangan Agenda Mesyuarat
d) AGENDA MESYUARAT KEEMPAT (AKHIR TAHUN)
i.
Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga
ii.
Post Morterm pelaksanaan PBS sekolah
iii. Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan PBS
iv. Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikut
iv. Hal-hal lain
Semua keputusan mesyuarat diminitkan
dan menjadi dasar atau punca kuasa
kepada pengoperasian/pelaksanaan PBS
di sekolah
Pengetua hendaklah mengeluarkan surat
pelantikan pentaksir sekolah, login kata
laluan SPPBS
JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH
BIL
PERKARA
TEMPOH
1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke Disember
JPN
2. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Disember
Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke
PPD dan Sekolah
Januari – Mac,
3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS
April – Jun,
Julai – Sept dan
Okt – Disember
4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS
Januari – Februari
TINDAKAN
LP
JPN
JPN/PPD/
Sekolah
Sekolah
JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH
5. Tempoh pelaksanaan PS &
PAJSK (BMI & SEGAK – 2 kali
setahun)
Tempoh pelaksanaan PP
Sepanjang sesi
persekolahan
Sekolah
Ditentukan LP
Sekolah
6. Aktiviti Penjaminan Kualiti PS &
PAJSK: Pementoran,
Pemantauan, Penyelarasan dan
Pengesanan
Aktiviti Penjaminan Kualiti PP:
Sepanjang tahun
Sekolah/PPD/J
PN/LP/
Bahagian KPM
- Pementoran, Pemantauan dan
Penyelarasan
•Sebelum, semasa
dan
selepas tugasan
•Sekolah/PPD/J
PN/
LP/Bahagian
KPM
- Pengesanan
•Setelah tugasan
selesai
•LP sahaja
JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH
7. Pengumpulan prestasi murid
dalam SPPBS (PS dan PAJSK)
Sepanjang tahun
Setelah selesai
setiap
tugasan
8. Pelaporan prestasi murid (PS & Mengikut
PAJSK)
keperluan
(Auto generated dalam SPPBS) (ditentukan oleh
JK PBS sekolah)
Pengumpulan penskoran
SPPBS (PP)
Pelaporan prestasi murid (PP)
9. Penyimpanan Evidens
Setelah tugasan
Selesai
Ditentukan oleh
JK PBS sekolah
(selamat dan
bersistematik)
Sekolah
Sekolah/LP
Sekolah
Sekolah/LP
Sekolah
3
2
1
4
3
PENGESANAN
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
MENTOR DALAMAN
• KETUA PANITIA
• JUP
• GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
MENTOR LUARAN
Pegawai yang dilantik
oleh LP/JPN/PPD
KEKERAPAN
Bila-bila masa ikut
keperluan
SEBELUM PEMENTORAN
SEMASA PEMENTORAN
SELEPAS PEMENTORAN
Mengadakan sesi
perbincangan
dengan Mentee
• Melaksanakan
khidmat bantu,
khidmat
nasihat, mudah
cara dan
coaching
• Memberi
nasihat,
teguran dan
cadangan
kepada
Mentee
Melaksanakan
tindakan susulan
3
2
1
4
3
PENGESANAN
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
PENYELARAS
DALAMAN
• KETUA PANITIA
• JUP
• GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
PENYELARAS LUARAN
Pegawai yang dilantik
oleh LP
KEKERAPAN
Ditentukan oleh JK PBS
sekolah
SEBELUM
PENYELARASAN
• Kefahaman
tugasan
• Kesesuaian
sampel
• Kefahaman
penskoran
SEMASA PENYELARASAN
Merawak sampel
mengikut
pencapaian
SELEPAS PENYELARASAN
Melaksanakan
tindakan
penambahanbaikan
pengajaran dan
pembelajaran
3
2
1
4
3
PENGESANAN
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
PEMANTAU DALAMAN
•
•
•
•
PENTADBIR SEKOLAH
KETUA PANITIA
JUP
GURU CEMERLANG
(mp berkenaan)
PEMANTAU LUARAN
• Pegawai yang dilantik
oleh LP/JPN/PPD
• Pegawai Bahagian
KPM
KEKERAPAN
Sepanjang tempoh
Pengajaran dan
Pembelajaran
SEBELUM PEMANTAUAN
• Perancangan
aktiviti
pemantauan
• Penyediaan
instrumen
pemantauan
• Pemakluman
kepada guru
mata pelajaran
SEMASA PEMANTAUAN
Semak pelaksanaan
mengikut garis
panduan dan jadual
yang ditetapkan
Contoh
• Minit mesyuarat JK
PBS sekolah
• Evidens
• Pelaporan
pencapaian
SELEPAS PEMANTAUAN
• Penyediaan
pelaporan
pemantauan
• Cadangan
penambahbaika
n
3
2
1
4
3
PENGESANAN
PEMANTAUAN
PENYELARASAN
PEMENTORAN
PEGAWAI
PS & PAJSK:
Pegawai yang dilantik
oleh LP
PP:
LP sahaja
KEKERAPAN
Ditentukan oleh LP
AKTIVITI
MESYUARAT
PBS
KURSUS PBS
FORMATIF
SUMATIF
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL
X
X
OGO
SEPT OKT NOV DIS
S
X
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PELAPORAN
PBS
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMENTORAN
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMANTAUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENYELARASA
N
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
PENGESANAN
DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
36
X
www.themegallery.com
AKTIVITI
MESYUARAT
PBS
JAN FEB MAC
X
APRI
L
MEI JUN JUL
X
OGO
SEPT OKT NOV DIS
S
X
KURSUS PBS
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
TUGASAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
RUBRIK
PENSKORAN
DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
PELAPORAN PP
SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI
PEMANTAUAN
SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN
PENYELARASA
N
SETELAH SELESAI TUGASAN
PENGESANAN
X
AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
Company Logo
AKTIVITI
MESYUARAT
PBS
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL
X
OGO
SEPT OKT NOV DIS
S
X
X
KURSUS PBS
SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN
SEGAK & BMI
DUA KALI SETAHUN
SUKAN,
KOKURIKULUM
& EKSTRA
KURIKULUM
SEPANJANG TAHUN
PELAPORAN
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMENTORAN
MENGIKUT KEPERLUAN
PEMANTAUAN
SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENYELARASA
N
DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH
38
X
EVIDENS
Bahan/sebarang
bentuk bukti yang
dapat ditunjukkan
oleh murid yang
melaksanakan
sesuatu tugasan
dalam bentuk
produk/proses
CONTOH
•
•
•
•
•
•
•
Tulisan
Bahan cetakan
Persembahan
Foto
Grafik
Artifak
Laporan
39
PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di
tempat selamat secara
bersistematik .
1. Fail Perkembangan Murid
(FPM)
• Setiap murid 1 FPM,
menyimpan setiap evidens
terbaik untuk setiap mata
pelajaran
• Evidens diserah kepada
murid setelah direkodkan
dalam SPPBS dan
pelaksanaan Penjaminan
Kualiti
2. Fail Showcase
• Menyimpan evidens terbaik
EVIDENS
Bahan/sebarang
bentuk bukti yang
dapat ditunjukkan
oleh murid yang
melaksanakan
sesuatu tugasan
dalam bentuk
produk/proses
CONTOH
•
•
•
•
•
•
•
Tulisan
Bahan cetakan
Persembahan
Foto
Grafik
Artifak
Laporan
PENYIMPANAN
Evidens murid simpan
di tempat selamat secara
bersistematik dalam sesi
persekolahan tahun
berkenaan sehingga
tamat proses
Penjaminan Kualiti
berdasarkan Jadual
Pelaksanaan Pentaksiran
Pusat (jika ada
perubahan dari segi
penyimpanan akan
dimaklumkan)
Guru merekod penyertaan, penglibatan dan
pencapaian murid dalam SEGAK, BMI,
sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum
menggunakan borang dan aplikasi SPPBS
Evidens adalah terhad dan disimpan oleh
guru di tempat yang selamat secara
bersistematik
Mula
PENTADBIR
SISTEM
LP
JPN
PPD
SUP
PENGETUA
GURU MATA
PELAJARAN
Login sistem
Login
sistem
Login sistem
Login
sistem
Login
sistem
Login sistem
Login sistem
Jana login
JPN
Jana login
PPD & SUP
Cetak surat
login SUP
Daftar kelas
Laporan
Cetakan
Bantuan
Pilih murid
yang diajar
Cetak surat
login JPN
Murid Pindah
Cetak surat
login PPD
Laporan
Cetakan
Bantuan
Tambah
sekolah
Daftar LP
Cetak surat
login LP
Laporan
Cetakan
Bantuan
Laporan
Cetakan
Bantuan
Laporan
Cetakan
Bantuan
DATA
JABATAN
PENDAFTARA
N NEGARA
Pendaftaran dan
penempatan
murid
(MyKid/Tiada)
Daftar
Pengetua/Penol
ong &
Guru M/P
Laporan
Cetakan
Bantuan
EGTukar
PROSES KERJA UTAMA SPPBS
Kemasukan
Prestasi BDE
Laporan
Cetakan
Bantuan
Tamat
KEMASUKAN PRESTASI MURID
Sambungan
PELAPORAN FORMATIF
PELAPORAN SUMATIF
Pernyataan evidens digunakan
sebagai bukti pentaksiran tentang
pencapaian murid
PELAPORAN FORMATIF
(EVIDENS)
Pernyataan deskriptor digunakan
sebagai pelaporan prestasi murid
PELAPORAN SUMATIF
(DESKRIPTOR)
COMPANY LOGO
Maklumat berkaitan PBS boleh
dimuat turun melalui laman sesawang
Lembaga Peperiksaan:
http://www.moe.gov.my/lp
Research shows that “the principal
strongly influences the likelihood of
change”
Berman and McLaughlin (1977) found
that “projects having the active
support of the principals were the
most likely to fare well”
Sekian
56