๑๑. สำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

download report

Transcript ๑๑. สำนักงาน ป.ป.ท. จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
่
การดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment - ITA)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงาน ป.ป.ท.
กระทรวง
ยุตธิ รรม
กลุมเป
่ ้ าหมายการ
ประเมิ
น
ITA
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 504
หน่วย
ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (เฉพาะส่วนกลาง)
จานวน
๑๔๖
หน่วย
๒. ส่วนราชการระดับจังหวัด
จานวน
๗๖
จังหวัด
๓. องคกรปกครองส
น
่
่ วนทองถิ
้
์
จานวน
๒๘๒
แหง่
ไดแก
หารส่วนจังหวัด
76
้ ่ องคการบริ
์
แหง่
ส่วนราชการ
ระดั
บ
จั
ง
หวั
ด
ขอบเขตการประเมินสวนราชการระดับจังหวัดจะ
่
คัดเลือกส่วนราชการบริหารส่วนภูมภ
ิ าคทีอ
่ ยูใน
่
กากับ ดูแลของผูว
งหวัด
้ าราชการจั
่
รวม ๓ หน่วยงาน เหมือนกันทุกจังหวัด
โดยมีหลักเกณฑการคั
ดเลือกตัวแทนของ
์
จังหวัด ดังนี้
(๑) ส่วนราชการทีม
่ ภ
ี ารกิจหลัก ทีม
่ ก
ี ารอนุ มต
ั ิ
อนุ ญาต
(๒) ส่วนราชการทีม
่ งี บประมาณจัดชือ
้ จัดจ้าง
สูงสุด
องคกรปกครอง
์
ส
วนท
องถิ
น
่
่
้
ขอบเขตการประเมินองคกรปกครองส
น
่ จะ
่ วนทองถิ
้
์
ประเมินเฉพาะภารกิจสานักงาน อปท. ทีเ่ ป็ นหลัก
ไมรวมถึ
ง แขวง และกิจการของ อปท.
่
อืน
่ ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานธนานุ
บาล ฯลฯ
สาหรับเทศบาลเมือง ไมรวมเทศบาลเมื
อง
่
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
และ
เทศบาลเมืองทาผา
จังหวัดราชบุร ี
่
(เนื่องจากไดรั
้ บการยกฐานะจากเทศบาลตาบลเป็ น
เทศบาลเมือง
แนวทางการ
ประเมิน ITA
แบบประเมินที่ ๑ แบบประเมิน Internal
โดยสารวจกลุมตั
คลากรของ
่ วอยางจากบุ
่
หน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมิน
* บุคลากร หมายถึง
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ
สั งกัดส่วนราชการทีเ่ ขารั
้ บการประเมินที่
ปฏิบต
ั งิ าน
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
และปฏิบต
ั งิ าน ณ หน่วยงานมาแลวไม
้
่
แนวทางการ
ประเมิน ITA
แบบประเมินที่ ๒ แบบประเมิน External
โดยสารวจกลุมตั
รั
่ วอยางจากผู
่
้ บบริการหรือผู้มี
ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
ของหน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมิน
* ผู้รับบริการหรือผูมี
หมายถึง
ผู้
้ ส่วนไดเสี
้ ย
ทีต
่ ด
ิ ตอราชการกั
บหน่วยงาน
่
ทีเ่ ข้ารับการประเมิน ตัง้ แตวั
่ นที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เฉพาะงานเกีย
่ วกับการจัดชือ
้ จัดจ้าง และการ
แนวทางการ
ประเมิน ITA
แบบประเมิ น ที่ ๓ แบบประเมิ น Evidencebased
โดยการตอบขอค
้ าถามพรอมส
้
่ งเอกสารหลักฐาน
ของหน่วยงานทีเ่ ข้ารับการประเมิน
* เป็ นการสารวจข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบน
ั
คือ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เอกสารหลักฐานประกอบขอค
้ าถาม
ตามแบบประเมิน ให้ใช้หลักฐานของ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นขอความ
รวมมื
อ
่
ขอความรวมมื
อหน่วยงานทีเ่ ขารั
่
้ บการประเมินจัดส่ง
รายชือ
่ ผู้ประสานงานประจาหน่วย (ตามแบบที่
กาหนด) ให้แกส
่ านักงาน ป.ป.ท. ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
* สาหรับส่วนราชการระดับจังหวัด ขอให้สานักงาน
จังหวัด
เป็ นผู้รวบรวมจัดส่งแกส
่ านักงาน ป.ป.ท. ใน
ภาพรวม
* สาหรับองคกรปกครองส
น
่ คือ อบจ.
่ วนทองถิ
้
์
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
ปฏิทน
ิ กรอบ
กิจกรรม ระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา
๑. ชีแ
้ จงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการด
าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
่
(Integrity and Transparency Assessment
- ITA)
๑.๑ ส่วนราชการระดับจังหวัดและ
องคกรปกครองส
่ (ผานระบบวี
ดี
์
่ วนท้องถิน
่
ทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย)
์
๑.๒ หน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการ
ประเมินทุกหน่วย (ชีแ
้ จงเป็ นหนังสื อ)
๒. หน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมินจัดส่ง
รายชือ
่ ผู้ประสานงานประจาหน่วย
แบบทีก
่ าหนด )
(ตาม
ให้แกส
่ านักงาน
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ภายใน ๗
พฤศจิกายน
๒๕๕๗
ภายใน 30 พฤศจิกายน
๒๕๕๗
ปฏิทน
ิ กรอบ
กิจกรรม ระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา
๓. หน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมินจัดส่ง
รายชือ
่ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนไดเสี
้ ย
รายชือ
่ บุคลากรภายในหน่วยงาน (ตามแบบ
ทีก
่ าหนด) ให้แกส
่ านักงาน ป.ป.ท.
๔. ทีป
่ รึกษา ดาเนินการสารวจโดยวิธก
ี าร
สั มภาษณหรื
์ อส่งแบบประเมินทางไปรษณีย ์
ไดแก
้ ่
๔.๑ แบบประเมินการรับรู้สาหรับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal
Integrity and Transparency Assessment)
๔.๒
แบบประเมินการรับรู้
สาหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
ของหน่วยงาน (External Integrity and
ภายใน
๑๕
เมษายน
๒๕๕๘
เมษายน
– มิถุนายน
๒๕๕๘
ปฏิทน
ิ กรอบ
กิจกรรม ระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา
๕. หน่วยงานทีเ่ ขารั
ภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
้ บการประเมินตอบขอ
้
คาถามพรอมแนบเอกสารหลั
กฐานประกอบ
้
ข้อคาถามตามแบบประเมินเชิงประจักษ์
สาหรับหน่วยงาน (Evidence-based
Integrity and Transparency Assessment)
ส่งให้แกส
่ านักงาน ป.ป.ท.
๖. ทีป
่ รึกษา ตรวจสอบและประเมินผล
ตุลาคม
– พฤศจิกายน
คะแนนจากแบบประเมิน
เชิงประจักษ์
๒๕๕๘
สาหรับหน่วยงาน (Evidence-based) และ
เอกสารหลักฐานประกอบตามทีห
่ น่วยงาน
จัดส่ง (โดยอาจมีการขอขอมู
่ เติมใน
้ ลเพิม
กรณีทจ
ี่ าเป็ น)
ปฏิทน
ิ กรอบ
กิจกรรม ระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา
๗. ทีป
่ รึกษาประมวลผลคะแนนระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) จากแบบ
่
ประเมินทัง้ ๓ แบบ
(Internal/External/Evidence-based
Integrity and Transparency Assessment)
๘. สานักงาน ป.ป.ท. จัดส่งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) เบือ
้ งตน
่
้
ให้แกหน
่ ่ วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมิน ดังนี้
๘.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
(ระดับกรม) และส่วนราชการระดับจังหวัด
รวม ๒๒๒ หน่วยงาน
๘.๒ องคกรปกครองส
น
่
์
่ วนทองถิ
้
รวม ๒๘๒ หน่วยงาน
ตุลาคม
– พฤศจิกายน
๒๕๕๘
ภายใน ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘
ภายใน ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘
ปฏิทน
ิ กรอบ
กิจกรรม ระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา
๙. ทีป
่ รึกษา รับและพิจารณาการอุทธรณ ์
จากหน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมิน ดังนี้
๙.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
(ระดับกรม) และส่วนราชการระดับจังหวัด
รวม ๒๒๒ หน่วยงาน
๙.๒ องคกรปกครองส
น
่
์
่ วนทองถิ
้
รวม ๒๘๒ หน่วยงาน
๑๐. สานักงาน ป.ป.ท. จัดส่งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) พร้อม
่
ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการทางาน
ของหน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมิน ดังนี้
๑๐.๑ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
(ระดับกรม) และส่วนราชการระดับจังหวัด
๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘
๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
ภายใน ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘
ปฏิทน
ิ กรอบ
กิจกรรม ระยะเวลา
กาหนดระยะเวลา
๑๑. สานักงาน ป.ป.ท. จัดส่งผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) พร้อม
่
ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการทางาน
ของแตละหน
่
่ วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมิน
รวม ๕๐๔ หน่วยงาน
๑๒. หน่วยงานทีเ่ ขารั
้ บการประเมิน รวม
๕๐๔ หน่วยงาน ตอบรับทราบผลการ
ประเมิน ส่งถึงสานักงาน ป.ป.ท.
ภายใน ๓๐ เมษายน
๒๕๕๙
ภายใน ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙
หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
กาหนดการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงไดตามความเหมาะสมของ
้
สถานการณและข
อเท็
จจริง
ทางปฏิบต
ั ิ โดยจะแจ้ง
้
์
การปรับเปลีย
่ นให้ทราบ (ถามี
้ )