Ravinteiden tasapainoinen käyttö

Download Report

Transcript Ravinteiden tasapainoinen käyttö

Tukihakukoulutus 2014
Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Ympäristökorvaus
Luonnonmukainen tuotanto
MMM/Sini Wallenius
Helmikuu 2014
Maaseutuohjelman tavoitteet
1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö
maaseudulla lisääntyvät.
2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
ilmastonmuutokseen tehostuvat.
3. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja
maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat.
4. Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys,
palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat.
5. Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu.
6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään
tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten
hyvinvointia.
Sivu 2
luonnos 6.2.2014
Kooste: Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa
Koulutus ja tiedonvälitys (art. 15)
- hankkeet ympäristöosaamisen
kehittämiseen
Neuvonta (art. 16)
- Ympäristöneuvonta (sis. ravinnetase)
- ympäristösitoumukseen valittujen
toimien mukauttaminen neuvonnan
perusteella
Investoinnit (art. 18)
- lannan prosessointi, varastointi
- säätösalaojitus
- kosteikkojen perustaminen
- luonnonlaitumien peruskunnostus
Leader (art. 42-45, 65)
- paikallisten toimintaryhmien kautta
toteutettavat ympäristöhankkeet
Ympäristökorvaukset (art. 29)
Ravinteiden
kierrätys
Valumavesien hallinta
Kosteikkojen hoito
Valumavesien käsittely
Vähennetty lannoitus
puutarhakasveilla
Ympäristönhoitonurmet
Lietelannan sijoittaminen
peltoon
Peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys
Ravinteiden & orgaanisten Katteen käyttö puutarhakasveilla ja perunalla
aineiden kierrättäminen
Ravinteiden tasapainoinen käyttö
Sivu 3
luonnos 6.2.2014
Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset
Monimuotoisuuden ja
maiseman edistäminen
Maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja
maiseman hoito
Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
Alkuperäisrotujen
kasvatus
Geenipankkisäilytys:
(art. 29.9)
Peltoluonnon monimuotoisuus
Vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien
käyttö puutarhakasveilla
Sitoumus
Maaseudun palvelujen ja kylien
kehittäminen (art. 21)
- esim. ympäristön tilaa parantavat
yhteisölliset toimet, uusiutuva energia,
virkistyspalvelut, luontoreitit,
asuinympäristön parantaminen,
maisemanhoitosuunnitelmat
Luonnonhaittakorvaukset
(art. 32-33)
- tukikelpoisuus pysyville laitumille
Yhteistyö (art. 36)
- eri tahoja yhdistävät yhteishankkeet: esim.
verkostojen luominen, kehittämishankkeet
- käytäntöön kytkeytyvä tutkimus,
innovaatioiden ja uusien käytäntöjen tai
tekniikoiden käyttöönotto, pilottihankkeet,
esim. fosforin kemiallisten
saostusmenetelmien käyttöönotto,
biohiilikokeilut, täsmäviljelyn kehittäminen,
ruovikoiden hyötykäyttö
Sopimus
Tila- ja yritystoiminnan
kehittäminen (art. 20)
- tuote- ja palvelukehitys, innovaatiot,
työmahdollisuudet: esim. lannan
tuotteistamisen kehittäminen,
ympäristöyrittäjyys
Luonnonmukainen tuotanto (art. 30)
Ympäristökorvaukset
- tavoitteet 1, 2, 3 ja 6
• Nykyiseen nähden yksinkertaistamista ja tarkempaa
kohdentamista – alue- ja lohkotasolla
- Laajemmat toimenpidekokonaisuudet ja samankaltaisten
toimenpiteiden yhdistäminen
- Sitoumusmenettelyn vahvistaminen ja sopimusmenettelyn
vähentäminen
• Ympäristösitoumus:
- Tilatason ravinteiden tasapainoinen käyttö ja
- Lohkokohtaiset toimenpiteet kolmesta linjasta: ravinteiden kierrätys,
valumavesien hallinta, luonnon monimuotoisuus ja maisema
- Viisivuotinen sitoumus
- Vähimmäispeltoala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha
- Pellon oltava tukikelpoista ohjelmaperusteisissa korvauksissa
Sivu 4
luonnos 6.2.2014
Ympäristökorvaukset
• Ympäristösopimus:
- Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito pellon
ulkopuolisille alueille
- Alkuperäisrotujen kasvattaminen
- Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
• Geenipankkisäilytys:
- Alkuperäiskasvien viljely
- Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat
- Alkuperäisrotujen perimän säilyttäminen
• Epävarmuustekijöitä
- Nitraattiasetuksen uudistustyö
- Viherryttämistuen vaikutus ympäristökorvaukseen
- Ohjelman käsittely valtioneuvostossa ja komissiossa
Sivu 5
luonnos 6.2.2014
Ymp.korvauksen vesiensuojelullinen
kohdentaminen
• Perustana tieto pintavesien ekologisesta tilasta
• Suomen ympäristökeskuksen arvio ja kartta (lokakuu 2013)
• Sekä sisävesien että rannikkovesien (meri) tila otettu huomioon
• Suomenlahden, Saaristomeren, Selkämeren ja Pohjanlahden
saaret ovat mukana rannikkovesien tilan perusteella.
• Rajauksella on pyritty osoittamaan sellainen alue, jossa
tehdyillä maatalouden vesiensuojelutoimenpiteillä
voidaan tehokkaimmin vähentää vesistökuormitusta
• Suomen pelloista noin 70 % sijaitsee tällä suunnitellulla
alueella
Sivu 6
luonnos 6.2.2014
Ympäristökorvauksen kohdentamisalue
Sivu 7
luonnos 6.2.2014
Ymp.korvauksen vesiensuojelullinen
kohdentaminen
• Suomenlahteen, Saaristomereen, Selkämereen ja
Perämereen laskevien jokivesistöjen ensimmäisen
jakovaiheen valuma-alue
• Kuntarajoja käytetään aluemäärittelyssä
vesistöaluerajojen sijasta selkeyden ja hallinnollisen
taakan vähentämisen vuoksi
• Kuntajakoon tulossa pieniä tarkistuksia ELY-keskusten
arvioinnin perusteella
Sivu 8
luonnos 6.2.2014
Ravinteiden tasapainoinen käyttö
• Tilatason toimenpide sitoumuksessa
• Viljelysuunnitelma, viljavuustutkimukset, lohkokohtaiset
muistiinpanot, 3 metriä leveät suojakaistat vesistöjen
varsilla olevilla pelloilla
• Typen käyttörajoitukset lohkon multavuuden perusteella
• Fosforin käyttörajoitukset viljavuusluokan perusteella
- Lantapoikkeukset viljoilla, öljykasveilla ja rehunurmilla
• Satotasokorjaukset viljoilla ja öljykasveilla
• Lannan ravinteista otetaan huomioon:
- Liukoinen typpi kokonaan (samoin perunan solunesteestä)
- Kokonaisfosfori kokonaan (turkiseläinlannasta 60 %,
käsitellystä puhdistamolietteestä 60 %)
Sivu 9
luonnos 6.2.2014
Lietelannan sijoittaminen peltoon
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• Lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai
nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä
sijoittavilla tai multaavilla laitteilla
• Sitoumuksen lannoitusehtojen mukaisesti
• Vähintään 20 m3/ha/v
• Korvaus maksetaan levitysalalle syksyisen ilmoituksen
perusteella
Sivu 10
luonnos 6.2.2014
Ravinteiden ja orgaanisen aineksen
kierrättäminen
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• Pellolle levitetään ravinnepitoista orgaanista ainetta,
jossa org. aineksen pitoisuus on väh. 20 %
• Aineet: lannoitevalmistelain mukaiset orgaaniset
lannoitteet, maanparannusaineet tai kasvualustat,
toiselta tilalta hyötykäyttöön hankittu kuivalanta tai
lannasta erotettu kuivajae
• Omalta tilalta peräisin oleva lanta, turve, olki, niittojäte
tai vastaavat aineet eivät tukikelpoisia
• Levitettävä määrä väh. 15 m3/ha/v
• Korvaus maksetaan levitysalalle syksyisen ilmoituksen
perusteella
Sivu 11
luonnos 6.2.2014
Valumavesien hallinta
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• 1) säätösalaojituksen hoitotoimenpiteet
• 2) säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen
hoitotoimenpiteet
• Korvausta voidaan maksaa:
• 1) aiemman ympäristötukijärjestelmän mukaiselle,
vastaavalle erityistukisopimusalalle ja
• 2) lohkolle, johon on rakennettu 1- tai 2-kohdan
mukainen järjestelmä ja kyse on happamasta
sulfaattimaasta tai eloperäisestä maasta
Sivu 12
luonnos 6.2.2014
Ympäristönhoitonurmet (suojavyöhykkeet)
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• Vesistöjen ja valtaojien varsilla, Natura 2000 –alueilla,
pohjavesialueilla tai kosteikon rajalla oleville pelloille
• Kasvusto perustettava kolmen ensimmäisen
sitoumusvuoden aikana
• Monivuotinen, lannoittamaton, kasvinsuojeluaineilla
käsittelemätön nurmi
• Niitetään ja niittojäte korjataan pois joka vuosi, saa
laiduntaa
• Tukitaso eriytetään kohdentamisalueella ja muulla
alueella
Sivu 13
luonnos 6.2.2014
Ympäristönhoitonurmet (monivuotiset
ympäristönurmet)
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• Pohjavesialueella, happamalla sulfaattimaalla tai turvetai multamaalla
• Happamilla sulfaattimailla vain osalla
kohdentamisaluetta
• Kasvusto perustettava kolmen ensimmäisen
sitoumusvuoden aikana eikä sitä saa uusia
muokkaamalla
• Saa käyttää lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita ja saa
laiduntaa
• Kasvusto on korjattava joka vuosi
Sivu 14
luonnos 6.2.2014
Ympäristönhoitonurmet
(luonnonhoitopeltonurmet)
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• Vähintään kaksivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi tai monilajiseksi
kehittynyt vanha nurmi
• Vähäinen lannoitus perustamisvaiheessa sallittu
• Koko peruslohko tai kasvulohko
• Myös yli 3 metriä leveä kaista lohkon reunalla (muulla
kuin vesistön/valtaojan varrella)
• Niitto joka toinen vuosi, saa korjata ja hyödyntää, saa
laiduntaa
• Enintään 15 % tukikelpoisesta alasta kohdentamisalueella, 10 % muulla alueella
Sivu 15
luonnos 6.2.2014
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (1)
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• Kohdentamisalueella vaativampi toteutus ja korkeampi
tuki (selvittelyssä)
• Tukikelpoisesta alasta väh. 20 % talviaikaan
kasvipeitteistä
• Määrä voi vaihdella vuosittain: kohdentamisalueella 20,
40, 60 tai 80 % (muualla 20, 40 tai 60 %)
• Maksu perustuu syksyiseen ilmoitukseen
• 20 % voi olla kevennetysti muokattu, kohdentamisalueella sen ylittävien alojen on oltava aitoa kasvipeitettä
Sivu 16
luonnos 6.2.2014
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (2)
• Aito kasvipeite:
- Monivuotiset nurmet, yksivuotiset, yli talven säilytettävät
nurmet ja ruokohelpi
- Monivuotiset puutarhakasvit (sis. kumina)
- Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden,
kuitupellavan, härkäpavun, herneen ja sinilupiinin sänki ja
suorakylvö sänkeen
- Syyskylvöiset viljat ja öljykasvit, keväällä korjattava pellava
ja hamppu
• Kevennetty muokkaus:
- Syyssänkimuokkaus vilja-, öljykasvi-, tattari-, siemenmauste, kuitupellava- ja härkäpapulohkoilla yhteen kertaan ajaen
Sivu 17
luonnos 6.2.2014
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (3)
• Tukea ei voi maksaa maatilalle, joka on vapautettu
viherryttämistuen
- Viljelyn monipuolistamisvaatimuksesta (nurmea ym. 75 %)
- Viljelyn monipuolistamisvaatimuksesta tai ekologisen alan
vaatimuksesta (nurmea ym. yli 75 % ja muuta peltoa max.
30 ha)
• Tukea ei maksata
- Suojavyöhykkeille, monivuotisille ympäristönurmille,
luonnonhoitopeltonurmille, monimuotoisuuspelloille tai
pelloille, joille on ilmoitettu katteen käyttö pt.kasvella
- Eräille aiempien ohjelmakausien sopimuslohkoille
- Pysyville kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmille tai
pysyville laidunnurmille
Sivu 18
luonnos 6.2.2014
Peltoluonnon monimuotoisuus
(viherlannoitusnurmet ja saneerauskasvit)
• Lohkokohtainen toimenpide sitoumuksessa
• 1) Viherlannoitusnurmi
- Perustetaan nurmi- ja heinäkasvien siemenillä + vähintään
20 % typensitojakasvien siemeniä
- 1-3-vuotinen (luomussa 2)
• 2) Saneerauskasvien viljely
- Öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seos
- Saa muokata 2 kk päästä kylvöstä
- 1-3-vuotinen
• [kerääjäkasvit/viherryttämistuen ekologinen ala?]
Sivu 19
luonnos 6.2.2014
Peltoluonnon monimuotoisuus
(monimuotoisuuspellot)
• Riista-, maisema- tai niittykasvien siemenillä perustetut
lohkot
• Myös yli 3 metriä leveinä kaistoina lohkojen reunoilla
• Riista- ja maisemapellot säilytettävä vähintään
seuraavaan kevääseen, niittypellot kaksi kasvukautta
• Niitto ei ole pakollista (puiden ja pensaiden kasvu
estettävä, vaikeissa rikkakasvitapauksissa niitettävä)
• Laiduntaminen ei ole sallittua
• Enintään 15 % tukikelpoisesta alasta (yhteensovitus
luonnonhoitopeltonurmiin kesken)
Sivu 20
luonnos 6.2.2014
Puutarhakasvien lohkokohtaiset
toimenpiteet
• Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla
- Yksivuotisilla puutarhakasveilla
- Typpi- ja fosforimäärät -30% ravinteiden tasapainoisen
käytön määristä
• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja
siemenperunalla
- Yksivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu,
biohajoava muovi, katepaperi tai muu orgaaninen materiaali
- Monivuotisten pt.kasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu,
biohajoava muovi, muu orgaaninen materiaali, katepaperi,
leikattava nurmikate
- Monivuotisten rivivälit: leikattava nurmikate tai muu
orgaaninen kate katetaan
Sivu 21
luonnos 6.2.2014
Puutarhakasvien lohkokohtaiset
toimenpiteet
• Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
- Biologisten tai mekaanisten torjuntamenetelmien käyttö
• Mikrobiologiset valmisteet, petohyönteiset, petopunkit,
parasitonoidit (tauti- ja tuholaistorjunta)
• Tuhohyöteisverkot (vihannesten ja marjojen tuholaistorjunta)
• Kasvutunnelien käyttö
• Optinen hara tai traktorikäyttöinen liekitin (rikkakasvien torjunta)
-
Sivu 22
Yksi torjuntatoimi/lohko
Sama toimi koko lohkolla
Luomutila ei voi valita
Toimenpidettä ei voi toteuttaa kuminalla
luonnos 6.2.2014
Ympäristösopimukset
•
•
•
•
ELY-keskukset hoitavat
Suunnitelma (ei alkuperäisroduissa)
Tukiehtoja tarkistettu
Kiinteät tukitasot
- Kosteikkojen hoito
- Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
• Sis. perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, reunavyöhykkeet
- Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- Alkuperäisrotujen kasvattaminen
Sivu 23
luonnos 6.2.2014
Luonnonmukainen tuotanto
- oma toimenpidetyyppi
• Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus
• Viisivuotinen sitoumus
- Vähimmäispeltoala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha
- Pellon oltava tukikelpoista ohjelmaperusteisissa korvauksissa
- Noudatettava neuvoston asetuksessa (834/2007) määriteltyjä
luonnonmukaisen kasvintuotannon tuotantoehtoja ja kuuluttava
valvontajärjestelmään
- 5 pv koulutus
- Kokotilavaatimus, paitsi avomaan puutarhakasveista voidaan tehdä
erillinen sitoumus
- Myyntikasvivaatimus
Sivu 24
luonnos 6.2.2014
Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus
• Viisivuotinen sitoumus
• Tilalla oltava kotieläimiä vähintään 0,4 ey/ha (naudat, lampaat,
vuohet, siat, kanat, hanhet, ankat)
- Vähimmäispeltoala 5 ha, puutarhakasveilla 1 ha
- Pellon oltava tukikelpoista ohjelmaperusteisissa korvauksissa
- Noudatettava neuvoston asetuksessa (834/2007) määriteltyjä
luonnonmukaisen kasvintuotannon ja kotieläintuotannon
tuotantoehtoja ja kuuluttava valvontajärjestelmään myös
luonnonmukaisesti kasvatetun eläinlajin osalta
- 2 pv koulutus
- Viimeisenä sitoumusvuonna tuotettava luomukotieläintuotteita tai luomueläimiä myyntiin
Sivu 25
luonnos 6.2.2014
Luonnonmukainen tuotanto
• Luomutiloilla on mahdollista sitoutua useimpiin
ympäristökorvausten ja eläinten hyvinvointikorvausten ehtoihin
• Ei voi sitoutua:
- Vähennetty lannoitus puutarhakasveilla
- Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
- Voi käyttää vain luomussa sallittuja lannoitusaineita
ravinnetoimenpiteissä (ravinteiden tasapainoinen käyttö,
lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden ja orgaanisten
aineiden kierrättäminen)
- Peltoluonnon monimuotoisuus –toimenpiteessä ei voi saada tukea
viherlannoitusnurmelle
• Samoista toimista ei makseta kahta kertaa
Sivu 26
luonnos 6.2.2014
Maaseudun kehittämisasetus:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
1305/2013 Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun
kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005
kumoamisesta
www.maaseutu.fi/maaseutu2020
www.maaseutu.fi =>
maaseudun kehittämisohjelmat =>
tuleva ohjelmakausi =>
valmistelu
(tämä esitys perustuu ohjelmaversioon 11.12.2013)
Sivu 27
luonnos 6.2.2014