Varför är handel nödvändig ?

download report

Transcript Varför är handel nödvändig ?

Internationell ekonomi
 Privatekonomi
 Företagsekonomi
 Nationalekonomi
 Internationell ekonomi
 Vad påverkar den internationella ekonomin?
 Förändringar i världsekonomin
 Sverige och världsekonomin.
Varför är handel nödvändig ?
Vinnarna
1. Konsumenterna får fördelar av den fria handeln och får
billigare produkter p g a en ökad och öppen konkurrens.
De får dessutom ett större utbud av produkter.
2. Exportörerna får en större marknad med regler som är
lika för alla. Ökad export innebär ökad volym och
därmed stordriftsfördelar och minskade kostnader.
Dessutom blir företagen mindre konjunkturberoende.
3. Länder som deltar i öppen handel kommer att få uppleva
ett högre välstånd p g a bland annat minskade
kostnader.
4. De starka industrierna måste bli ändå starkare p g a den
ökade konkurrensen.
Varför är handel nödvändig ?
Förlorarna
1. Företag som är svaga och inte konkurrenskraftiga
slås ut.
2. Hela branscher kan slås ut, p g a att de inte är
konkurrenskraftiga längre. Svensk textilindustri är ett
exempel, där Sverige med sin arbetskraftskostnad hade
svårt att konkurrera med lågprisländer i Sydeuropa,
Östeuropa och Asien på 1970-talet. Vår varvsindustri är
ett annat exempel.
3. Länder som är under ett uppbyggnadsskede kan få
svårigheter att konkurrera. Det är en anledning till att
WTO (World Trade Organization) tillåter vissa skydd
under ett övergångsskede.
Varför är handel nödvändig ?
 Liberalismen
 Adam Smith: Wealth of Nations 1776
 Privat ägande. Fri konkurrens. Vinstmotiv
 Statens uppgift: att främja konkurrens
 Specialisering
 Stordriftsfördelar
 Frihandel
 Absoluta kostnadsfördelar.
Varför är handel nödvändig ?
 David Ricardo 1817
 Ett land bör koncentrera sig på att tillverka och
producera det man är relativt sett mest effektivt på
 (De komparativa fördelarna kan förändras över
tiden)
Varför är handel nödvändig ?
 Enligt Ricardo skulle alla länder tjäna på att handeln var
fri. Hans idé innebar att varje land skulle specialisera sig
på att producera de varor som de var relativt sett bäst på
och sedan sälja dessa på en fri marknad. Länderna
behöver då inte lägga ner kraft på att producera varor
som man har sämre förutsättningar för att producera. På
så sätt tjänar alla länder på handeln och världens
resurser skulle användas på ett effektivare sätt.
Produktiviteten och levnadsstandarden i alla länder skulle
på så sätt öka.
 Med Sverige som exempel så är skogen en av landets
största naturtillgångar, därför har landet specialiserat sig
på att producera produkter som kommer från skogen,
papper etc.
Varför är handel nödvändig ?
Varför är handel nödvändig ?
 Protektionism
• Protektionism innebär att länder eller regioner
skyddar sina egna företag genom tullar,
importrestriktioner, krångliga gränsövergångar,
besvärliga blanketter etc.
• Tanken är att man ska utnyttja de lokalt tillverkade
varorna i första hand. På så sätt kan dessa företag
leva vidare och skapa trygghet för de anställda.
 Protektionism kan också handla om att utestänga
gästarbete eller arbetskraftsinvandring.
Varför är handel nödvändig ?
Världshandelns utveckling
Världens export som andel av världs-BNP
35
30
25
20
15
10
1970
1980
Källa: WTO (1970-1979) och IMF (1980- )
OBS: br uten skala
Not: statistiken baser as på vär den uttr yckt i löpande pr iser .
1990
2000
2010
År
Hämtat: 2011-10-10
Procent
Varför är handel nödvändig ?
 Specialisering, arbetsfördelning, globalisering.Teorin
om de komparativa fördelarna
 Tekniska förbättringar inom infrastruktur och
långväga transporter.
 Handelns liberalisering. Ökat internationellt
samarbete.
Varför är handel nödvändig ?
 Förändringar i världshandeln
 Efter 2:a vk främst färdigprodukter och råvaror
 Nu: Större del insatsvaror, delar o.s.v *
 Råvaror ökar p.ga. Bl.a. Kinas ökade efterfrågan.
 Västeuropas och Nordamerikas betydelse har
minskat. Asiens andel har ökat.
 *En insatsvara är en vara som används och förbrukas i tillverkning av andra
varor, eller i produktion av tjänster. Insatsvaror kan vara både råvaror,
halvfabrikat och konsumtionsvaror
Varför är handel nödvändig ?
 Några begrepp : Handelsbalans = Varuexport minus
varuimport.
Tjänstebalans = Tjänsteexport minus
tjänsteimport.
Transfereringsbalans = Transfereringar
in minus transfereringar ut.
 Transfereringar är ex. EU-avgifter, EU-bidrag, räntor utlandslån, U-
landsbistånd etc.
 Bytesbalans är summan av Handels-, tjänste – och
transfereringsbalans.
Varför är handel nödvändig ?
 Kapitalbalans = förändring i utländska lån och
investeringar.
 Betalningsbalans = Bytesbalans plus kapitalbalans.
Varför är handel nödvändig ?
Varför är handel nödvändig ?
Varför är handel nödvändig ?
 Obalanser i ekonomin- Faror
 Världshandeln växte snabbt i början av 2000-talet.
Främst Kina exporterade stora mängder varor till väst,
samtidigt som oljepriset steg kraftigt. Resultat:
Underskotten ökade kraftigt i USA. Här har man inte
någon tradition att spara pengar, till skillnad från
länder som t.ex. Japan, Kina, Tyskland, som samtidigt
är betydande exportörer.
 De oljeproducerande länderna byggde upp stora
överskott som inte konsumerades.
 Kina: Överskott på USD omplacerades till
amerikanska statsobligationer.
Varför är handel nödvändig ?
 Obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år
löpande skuldebrev som intygar att innehavaren lånat
ut pengar till exempelvis staten, en kommun, eller ett
större företag (företags- eller industriobligation).
 Svenska statens upplåning hanteras av Riksgälden.
Varför är handel nödvändig ?
 Långvariga underskott i bytesbalansen kan skapa
allvarliga problem.
 - Ränta måste betalas på lånade pengar. Skuld som
ofta överförs på kommande generationer.
 - Risk för förtroendekriser. Nedgradering av
kreditvärdighet.
 - Komplext bank- och betalningssystem. Hur hantera
bankkrascher ?
 Konsumtion m.h.a. lån : Förtida och dyrare uttag av
framtida välstånd.
 Långivare och låntagare bundna till varandra oavsett
om de vill eller inte.
Varför är handel nödvändig ?
 Sverige starkt beroende av export : Ca 50% av BNP
utgör export.
 Obs. Försiktighet vid tolkning av statistiken. Svenska
företag kan även vara lokaliserade utomlands vilket
gör att dessa inte kommer med i exportstatistiken.
Utrikeshandelns betydelse
Exportandel av BNP, procent
80
60
40
20
0
1970
1980
1990
2000
2010
Källa: OECD
Not: statistik för ändr as kontinuer ligt i samband med att länder r evider ar sina nationalr äkenskaper .
Sverige
År
Hämtat: 2011-10-11
USA
Nederländerna
 Små rika länder som Sverige och Nederländerna är mer
beroende av handeln än USA som har en stor
hemmamarknad
Varför är handel nödvändig ?
Varför är handel nödvändig ?
Handelsbalansen
 Kronans fall hösten 1992 förbättrade Sveriges
konkurrenskraft och exporten tog fart. Samtidigt
pressades hemmamarknaden efter 1990-talets kris, vilket
ledde till en lägre importtillväxt. Överskottet i
handelsbalansen ökade därmed mycket kraftigt, för att
sedan plana ut i slutet på 1990-talet.
 I mitten av 2000-talet började handelsbalansens
överskott som andel av BNP att sjunka. År 2005 sjönk
både BNP och varuexporten något jämfört med året
innan samtidigt som varuimporten ökade. År 2007 kom
åter en nedgång. Detta berodde på att varuexporten till
USA minskade kraftigt. Även om handelsbalansens saldo
fortfarande ligger på plus, har överskotten ännu inte nått
lika höga nivåer som gällde före finanskrisen.
Varför är handel nödvändig ?
 BNP är värdet på alla varor och tjänster som
produceras i ett land under en viss period. Även om
BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en bild av,
och är också det vanligaste måttet för, den
ekonomiska tillväxten i ett land.
 För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt 2,1
procent per år sett från 1970 fram till idag. Efter
1990-talskrisen, alltså från 1993 och framåt, har
dock tillväxten varit högre och uppgått till i
genomsnitt 2,8 procent per år. Det har varit i nivå
med USA och högre än till exempel tillväxten i
Tyskland under samma period.
Varför är handel nödvändig ?
 Under 2000-talet har vi haft två kännbara
lågkonjunkturer. I början av 2000-talet sprack ITbubblan vilket gav låg tillväxt, framförallt under 2001.
En betydligt kraftigare smäll kom då den
internationella finanskrisen bröt ut under 2008.
Denna kris gav ett rekordstort fall i BNP under 2009.
Under 2010 skedde sedan en återhämtning innan
osäkerheten åter tog överhanden under 2011 och
2012.
Varför är handel nödvändig ?
Handelsbalans
Andel av BNP, procent
10
8
6
4
2
0
-2
1980
1985
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna
1990
1995
2000
2005
2010
Hämtat: 2013-01-21
Procent
Varför är handel nödvändig ?
Sveriges handelspartners - varuexport
År 2011, miljarder kronor, fördelad per handelspartner
Tys kland: 120 mdkr
Norge: 115 mdkr
Övriga: 458 mdkr
Totalt: 1213
mdkr
Storbritannien: 85 mdkr
USA: 77 mdkr
Danmark: 75 mdkr
Kina: 40 mdkr
Belgien: 54 mdkr
Källa: SCB
Avser varuexport till bestämmelseland.
Frankrike: 55 mdkr
Finland: 74 mdkr
Nederländerna: 60 mdkr
Hämtat: 2013-01-21
Varför är handel nödvändig ?
Sveriges handelspartners - varuimport
År 2011, mdkr, fördelad per handelspartner
Tys kland: 209 mdkr
Övriga: 307 mdkr
Norge: 97 mdkr
Totalt: 1145
mdkr
USA: 35 mdkr
Danmark: 94 mdkr
Belgien: 44 mdkr
Kina: 45 mdkr
Frankrike: 52 mdkr
Finland: 61 mdkr
Källa: SCB
Avser varuimport från avsändningsland.
Nederländerna: 71 mdkr
Storbritannien: 68 mdkr
Rys s land: 63 mdkr
Hämtat: 2013-01-21
Varför är handel nödvändig ?
Svenska exportvaror
Fördelade på varugrupper, jan-dec 2011, procent
Övriga varor: 11,7 %
Skogs varor: 10,6 %
Mineralvaror: 12,0 %
Kemivaror: 11,4 %
Verks tads varor: 46,4 %
Energivaror: 7,9 %
Källa: SCB
Notera att fördelningen avser perioden jan-dec 2011.
Hämtat: 2013-01-21
Varför är handel nödvändig ?
Svenska importvaror
Fördelade på varugrupper, jan-dec 2011, procent
Övriga varor: 19,3 %
Skogs varor: 2,9 %
Mineralvaror: 9,3 %
Kemivaror: 12,3 %
Energivaror: 14,3 %
Verks tads varor: 42,0 %
Källa: SCB
Notera att fördelningen avser perioden jan-dec 2011.
Hämtat: 2013-01-21
Varför är handel nödvändig ?
 Sedan 2002 har tjänsteexporten ökat markant.
Ökningen kan delvis förklaras av den goda
utvecklingen av tjänsteexport av diverse
affärstjänster. Här står så kallad merchanting för den
största ökningen. Merchanting är den
försäljningsmarginal som uppstår när svenska
företag köper och säljer produkter vidare på
världsmarknaden utan att de importeras till Sverige.
 Försiktighet : Resevaluta = utländsk turism och norsk
gränshandel.
Varför är handel nödvändig ?
 De enda rena tjänsteexporterna är egentligen att
koncernhuvudkontor i Sverige exporterar hantering
av bokföring etc till sina utländska dotterbolag, ITtjänster, inklusive konsultverksamhet, samt att
svenska forskningsavdelningar exporterar forskning
till utländska koncernmödrar. Exempelvis
AstraZenecas forskning i Sverige, eller utländska
bolag som har IT-utveckling i vårt land.
Varför är handel nödvändig ?
Tjänstebalans
Andel av BNP, procent
4
3
2
1
0
-1
1980
1985
Källa: SCB, Nationalräkenskaperna
1990
1995
2000
2005
2010
Hämtat: 2013-01-21
Procent
Varför är handel nödvändig ?
Statsskulden som andel av BNP
Procent
60
50
40
30
20
10
0
2002
2004
2006
2008
2010
Källa: Riksgälden
Riksgälden har fr.o.m. januari 2012 gjort vissa ändringar av hur statsskulden redovisas. Ändringarna gäller redovisningen av dels
säkerheter, som betalas i samband med marknadsvärdesförändringar i swappar och räntefutures, dels omvända repor i egna
statspapper. Ändringarna innebär i korthet att skulder i säkerheter läggs till och att tillgångar i repor i egna värdepapper tas bort.
Syftet med förändringarna är att uppnå en mer konsekvent och transparent redovisning. Ändringarna medför att den redovisade
skulden initialt blir något större, men denna effekt försvinner över tiden. Statens faktiska skuldsättning är opåverkad. Den offentliga se
Hämtat: 2013-01-21
Statsskuld som andel av BNP
Varför är handel nödvändig ?
Varför är handel nödvändig ?
Varför är handel nödvändig ?
 EU-kommissionen :
I maj skrev kommissionen i en rapport att
Sverige bör åtgärda "de relativt höga lönerna i de
lägre löneskalorna och skillnader i anställningsskydd
mellan fast anställda och tillfälligt anställda." Vidare
kritiserades den höga privata skuldsättningen i
landet som gör Sverige sårbart för ett fall i
bostadspriserna, en längre lågkonjunktur eller en
kraftig höjning av realräntan.
 Svenska bostadsskulder 2012 : 2200 miljarder kr.
Varför är handel nödvändig ?
Varför är handel nödvändig ?
 Några tecken på en avbelåning hos företagen finns
inte idag. Frågan är om det ens existerar
kassaflöden att avbelåna med? Man kan förstås
misstänka att räntesnurror har med saken att göra
och att skuldsättningen alltså visar på omfattningen
av skatteplaneringen.
 En annan förklaring är ökande utländskt ägande av
svenska företag, där man alltså belånar de svenska
företagen och i praktiken för ut pengar ur landet.
Oavsett anledning så finns skulderna där.
Bubblor. Uppgång och fall
Bubblans faser
 Steg 1: Smygfasen
 I första fasen är det smarta pengar som går in, de som
tidigt identifierat trenden. Under smygfasen värderas
fortfarande tillgången någorlunda fundamentalt korrekt.
 Steg 2: Uppvaknande
 Här identifierar de större men mer trögrörliga
institutionella investerarna trenden och kliver in.
Efterfrågan driver upp priset, så viss övervärdering tilltar.
Detta leder till de första vinsthemtagningarna och en
björnfälla (eng bear trap) som får de som är negativa till
tillgången att ta hem sin vinst för tidigt. När de väl
identifierat att de gjort fel kastar de sig in senare igen till
högre priser och bidrar till bubbeluppgången under den
tredje fasen.
Varför är handel nödvändig ?
 Steg 3: Bubblan
 Bubblan inleds ex. av att medias uppmärksamhet väcks
och med det kommer den generella allmänheten in.
Tidigare har det funnits allmänhet inne som smarta
pengar. Entusiasmen flödar och sedan når man toppen.
Så kraschar bubblan. Förnekelsen tar vid, men så vänder
det upp i en rekyl igen. Detta är en tjurfälla (eng
beartrap). Tjurfällan brukar omnämnas i media som en
normalisering av marknaden, att nu har vi haft vår rekyl
och det är upp som gäller igen. Sedan kommer den
riktiga kraschen. Rädsla går över i vild kapitulation och till
slut bottnar man i förtvivlan på en nivå som är under
faktiskt fundamentalt värde, rent av lägre än när
bubbelfasen började.
Lånefinansierad konsumtion
 Konskvenser : Tidspreferens gör att konsumenten är
villig att betala mer för sin konsumtion i utbyte mot att
få konsumera nu.
 Ränteskulderna gör att istället för att konsumera i
framtiden måste konsumenten då betala för sådant
som redan konsumerats.
 BNP-tillväxt som är skuldfinansierad leder till slut in i
recession eller lågkonjunktur.
Obalans i världsekonomin
 Obalansen i världsekonomin kan illustreras av
förhållandet mellan Kina och USA.
 Kina stort överskott i bytesbalansen. Världen största
valutareserv främst i amerikanska värdepapper
(dollar). Lånar ut mycket pengar. Risk för överhettning.
 USA stort underskott i budget och bytesbalans. Stor
skuldsättning både i offentlig och privat sektor.
 USA anser att Kinas valuta, Yuan, är undervärderad.
Tidigare kriser
 1929 Börskrasch på Wall Street (början på
depressionen)
 1932 Kreugerkraschen (Svensk finansman)
 1973 Oljekrisen
 1987 Börskrasch Wall Street
 Den svenska 90-talskrisen
 1997 Asienkrisen
 2000 IT-bubblan
 2007 Bolånekris
 2008 Global finanskris
 2009 Recession i många länder
 2011 Eurokrisen. Skuldkris i USA
Varför är handel nödvändig ?
 Investeringar i utlandet som förenas med kontroll
över produktion eller skötsel av ett företag kallas
för direktinvesteringar
 Investeringar i utlandet som görs
i rent placeringssyfte och som
inte ger ägarinflytande kallas för
portföljinvesteringar
Varför är handel nödvändig ?
• Fler företag gör direktinvesteringar utanför hemlandet
(Foreign Direct Investments, FDI).
• Dessa investeringar sker genom att företaget startar
egen verksamhet i ett annat land.
• Anledningen kan vara att man
– vill komma åt kunder och marknadsandelar eller
kunnande genom att köpa ett befintligt företag
även råvaror och billig arbetskraft
– vill komma förbi regler om begränsning av importen
till ett land genom att helt enkelt tillverka produkterna
på plats
– köper ett dåligt skött företag till ett fördelaktigt pris
och att man tror sig om att kunna driva det lönsamt