Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS – A

Download Report

Transcript Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS – A

Wykorzystanie jednostek CER/ERU
w ramach EU ETS
Szkolenie: „Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do
emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe
uprawnień do emisji”
19 lutego 2014 r., Hotel Puławska Residence
1
PLAN PREZENTACJI
1.
MECHANIZMY ELASTYCZNE (JI I CDM)
2.
WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK 2008-2012
3.
ZASADY WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK 2013-2020
4.
TECHNICZNA ZAMIANA JEDNOSTEK W REJESTRZE UNII
2
MECHANIZMY ELASTYCZNE
cel: wypełnienia zobowiązań wynikających z PzK
w sposób efektywny ekonomicznie
3
IET
Art. 17 PzK
JI
Art.6 PzK
CDM
Art.12 PzK
AAUs/ERUs/
CERs/RMUs
ERUs
CERs
CZYM SĄ PROJEKTY JI?
JI – „Joint Implementation” (Wspólne Wdrożenia)
 mechanizm elastyczny ustanowiony w Art. 6 PzK,
 umożliwia nabycie i transfer jednostek redukcji emisji gazów
cieplarnianych (ERUs - Emission Reduction Units) pomiędzy krajami
Załącznika I do UNFCCC
 mechanizm projektowy – transfer w wyniku realizacji projektów
inwestycyjnych ograniczających emisję GC (redukcja emisji, uniknięta
emisja, pochłanianie)
 ERUs generowane w okresie 2008 – 2012
4
STRONY PROJEKTU JI
Technologia
Inwestor
(kraj z Załącznika I
do Konwencji Klimatycznej)
5
ERU
Gospodarz
(kraj z Załącznika I
do Konwencji Klimatycznej)
CZYM SĄ PROJEKTY CDM?
CDM – „Clean Development Mechanism” („Mechanizm czystego rozwoju”) jeden z mechanizmów elastycznych, zdefiniowany w Artykule 12 Protokołu z
Kioto (PzK), mający na celu:
 wspomaganie Krajów z Załącznika I w wywiązaniu się ze
zobowiązań ilościowych redukcji emisji gazów cieplarnianych
 wspomaganie
Krajów
spoza
Załącznika
I
w
dążeniu
do
zrównoważonego rozwoju
 przyczynienie się do osiągnięcia podstawowego celu UNFCCC
 umożliwia nabycie i transfer jednostek poświadczonej redukcji emisji
gazów cieplarnianych (CERs – Certified Emission Reduction Units) pomiędzy
krajami Załącznika I a krajami spoza tego załącznika do UNFCCC
6
STRONY PROJEKTU CDM
Technologia
Inwestor
(kraj z Załącznika I
do Konwencji Klimatycznej)
7
CER
Gospodarz
(kraj spoza Załącznika I
do Konwencji Klimatycznej)
WYKORZYSTANIE CER/ERU
W EU ETS 2008-2012
dyrektywa
łącząca
PzK
EU ETS
• ERU
• CER
EUA
Wyłączone jednostki
CER/ERU:
• projekty leśne i
• obiekty jądrowe
8
WYKORZYSTANIE CER/ERU
LATA 2008-2012 - POLSKA
9
PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA
CER I ERU LATA 2008-2012 - POLSKA
10
WYKORZYSTANIE ROCZNEGO
LIMITU 10% W POLSCE
15.0%
0.7%
10.0%
2.4%
4.8%
18.7%
7.7%
12.0%
9.3%
5.0%
7.6%
5.2%
2.3%
0.0%
2008
2009
2010
2011
wykorzystanie CER/ERU w stosunku do rocznego przydziału za dany rok
11
2012
2008-2012
skala niewykorzystanego limitu za dany rok
WYKORZYSTANIE CER/ERU
LATA 2008-2012 - UE
Jednostki umorzone
ogółem
Lata
CER i ERU
[mln]
w tym:
w tym:
CER
ERU
[mln]
udział [%]
[mln]
udział [%]
za rok 2008
82,4
82,0
99,5%
0,4
0,5%
za rok 2009
81,0
78,0
96,3%
3,0
3,7%
za rok 2010
137,0
117,0
85,4%
20,0
14,6%
za rok 2011
254,6
178
70,2%
75,8
29,8%
za rok 2012
503
219
43,5%
284
56,5%
RAZEM:
1058
675
63,8%
383
36,2%
12
WYKORZYSTANIE CER/ERU 2013-2020
- AKTY PRAWNE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego
systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dyrektywa EU ETS

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr
280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające
rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 - Rozporządzenie rejestrowe

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalającym, na mocy
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne ograniczenia w zakresie
wykorzystania międzynarodowych jednostek z tytułu projektów związanych z gazami
przemysłowymi (Dz. Urz. UE z 2011 r., L149, s. 1) – Rozporządzenie nt. gazów przemysłowych

Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania
uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady - RICE
13
KATEGORIE DOPUSZCZONYCH JEDNOSTEK
Prowadzący instalacje będą mogli od 2013 r. wykorzystać w EU ETS następujące
kategorie jednostek CER/ERU:

jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte do końca 2012 r. (art. 11a
ust. 2 dyrektywy EU ETS)

jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte od 2013 r., ale z
projektów zarejestrowanych przed 2013 r. (art. 11a ust. 3 dyrektywy EU ETS)

jednostki CER wydane za redukcje osiągnięte od 2013 r., z nowych projektów, które
zostały rozpoczęte po 2013 r. i są realizowane w krajach najsłabiej rozwiniętych
(LDC – Least Developed Countries) (art. 11a ust. 4 dyrektywy EU ETS).
Wszystkie ww. kategorie jednostek powinny pochodzić z projektów kwalifikujących
się do wykorzystania w EU ETS w latach 2008-2012.
Lista krajów najsłabiej rozwiniętych http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
14
RODZAJE WYŁĄCZONYCH JEDNOSTEK
Wyłączone jednostki CER/ERU pochodzące z projektów dotyczących:
15

obiektów jądrowych,

zmian w użytkowaniu gruntów i gospodarki leśnej (LULUCF)

niszczeniem trifluorometanu (HFC-23) i podtlenku azotu (N2O) z
produkcji kwasu adypinowego (ich wykorzystanie było możliwe
wyłącznie do 30 kwietnia 2013 r., w celu rozliczenia emisji z okresu
2008-2012)
RODZAJE WYŁĄCZONYCH JEDNOSTEK
Dodatkowe ograniczenia wynikające z Rozporządzenia rejestrowego:

jednostki CER/ERU wydane z naruszeniem zasad wymienionych w artykule 11b
dyrektywy EU ETS (podwójne liczenie redukcji emisji) – art. 58 ust.1 rozp.;

jednostki ERU pochodzące z nowych działalności (sektorów) objętych dyrektywą EU
ETS od roku 2013, czyli np. projektów redukujących emisje N2O, za redukcje
osiągnięte do końca 2012 r., jeżeli zostały wydane po 30 kwietnia 2013 r. – art. 58
ust.1 rozp.;

jednostki ERU z projektów realizowanych w krajach, które nie przyjęły celu
redukcyjnego w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (na lata 20132020), wydanych po 31 grudnia 2012 r., za redukcje emisji osiągane do końca roku
2012 r., o ile:
 nie zostały wydane w ramach ścieżki II; lub
 akredytowana niezależna jednostka (AIE) nie potwierdziła - certyfikowała, że są
to jednostki za redukcje osiągnięte do końca 2012 roku, w przypadku jeżeli
wydanie w ramach ścieżki II było niemożliwe i były wydane w ramach ścieżki I
– art. 58 ust.2 rozp.;
16
SPRAWDZANIE JEDNOSTEK


Listy kwalifikowalności - opublikowane na stronie internetowej KE

Ogólna lista pozytywna (General positive list)

Szczegółowa pozytywna lista (Specific positive list)

Ogólna lista negatywna (General negative list)
Zawartość ww. list (tak jak status jednostek w Rejestrze) może się zmieniać w czasie
w zależności od dostępnych informacji
17
SPRAWDZANIE JEDNOSTEK

automatyczna identyfikacja jednostek w rejestrze Unii - status jednostek jest
widoczny poprzez interfejs aplikacji Rejestru


kwalifikujące się (ang. eligible) lub
oczekujące/niekwalifikujące się (ang. pending/ineligible)
do wykorzystania w systemie EU ETS

status jednostek w Rejestrze może się zmieniać w czasie w zależności od
dostępnych informacji
18
LIMITY WYKORZYSTANIA
JEDNOSTEK CER/ERU
Rodzaj instalacji
Podstawa RICE
Limit wykorzystania CER/ERU
Instalacje istniejące
Art. 1 ust. 1
Nowe instalacje
Art. 1 ust. 2
Znaczące zwiększenie
zdolności produkcyjnych
Art. 1 ust. 3
wartość najwyższa z:
wielkość limitu przyznanego w 2008-2012
11% przydziału 2008-2012
4,5% zweryfikowanych emisji w latach 2013-2020
2008-2020
Nowy zakres dyrektywy EU
ETS
Art. 1 ust. 4
wartość najwyższa z:
wielkość limitu przyznanego w 2008-2012
11% przydziału 2008-2012
4,5% zweryfikowanych emisji w latach 2013-2020
2008-2020
Operatorzy statków
powietrznych
Art. 1 ust. 5
19
wartość najwyższa z:
wielkość limitu przyznanego w 2008-2012
11% przydziału 2008-2012
Okres
4,5%
zweryfikowanej emisji w latach 2013-2020
1,5%
zweryfikowanej emisji w latach 2013-2020
2008-2020
2008-2020
2008-2020
WYKAZ LIMITÓW WYKORZYSTANIA
JEDNOSTEK CER/ERU

„Wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje oraz
operatorów statków powietrznych w okresie 2008-2020”, który zgodnie z art. 2
ust.1 rozporządzenia RICE został opublikowany na stronach internetowych
Ministerstwa Środowiska i jest dostępny pod adresem:

http://www.mos.gov.pl/artykul/2109_system_handlu_emisjami/21936_zaktualizow
any_wykaz_instalacji_i_operatorow_lotniczych_wraz_z_przyznanymi_limitami_wyk
orzystania_jednostek_kioto.html
LZ = LC – (U + Z)
LZ – liczba jednostek Kioto (CER i/lub ERU), które można zamienić na uprawnienia ważne w
okresie 2013-2020
LC – CAŁKOWITY limit wykorzystania jednostek Kioto w okresie 2008-2020
U – dotychczas umorzone jednostki Kioto
Z – suma jednostek Kioto już zamienionych na uprawnienia do emisji ważne w okresie 2013-2020
20
SPOSÓB WYKORZYSTANIA
(1)

wykorzystanie jednostek CER/ERU ma się odbywać w drodze ich zamiany
na uprawnienia EUA ważne od 2013 r.

jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu do emisji

to EUA będą przedkładane do umorzenia, a nie jednostki CER/ERU jak
dotychczas

zamiana ta będzie dokonywana na wniosek prowadzącego instalację
(przedkładany w formie elektronicznej w systemie Rejestru Unii)

zamiana jednostek może być wykonana wyłącznie z rachunków posiadania
operatora (rachunku przypisanego do instalacji lub rachunku operatora
statków powietrznych)
21
SPOSÓB WYKORZYSTANIA
(2)

zamiana zgodnie z art. 60 Rozporządzenia rejestrowego. W praktyce, osoby
wyznaczone do roli upoważnionych przedstawicieli rachunków (z których
ma zostać wykonana zamiana) po zalogowaniu do systemu Rejestru Unii,
będą musiały wykonać transakcję „Zamiana jednostek CER/ERU na
uprawnienia ważne w okresie 2013-2020”.

zamiana może dotyczyć jedynie takiej liczby CER/ERU, która nie przekracza
określonego limitu na ich wykorzystanie oraz dopuszczonego rodzaju
jednostek.

jeżeli w okresie 2008-2012 wykorzystywano jednostki CER lub ERU do
umarzania, liczba jednostek, którą można zamienić jest odpowiednio
mniejsza w stosunku do całkowitego przyznanego limitu.
22
SPOSÓB WYKORZYSTANIA - TERMINY

jednostki CER/ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą do
2012 r. (w ramach rodzajów projektów, które kwalifikowały się do
wykorzystania w systemie handlu w latach 2008-2012) będą wymieniane
na wniosek prowadzącego tylko do dnia 31 marca 2015 r.

jednostki CER/ERU wydane za redukcję emisji osiągniętą od 2013 r. mogą
być wymieniane na uprawnienia do 31 grudnia 2020 roku.

możliwość wymiany jednostek CER/ERU na uprawnienia EUA będzie
dostępna w marcu 2014 r.
23
KATEGORIE I TERMINY WYMIANY JEDNOSTEK
Art.
11a(2)
CER/ERU
Art.
11a(3)
CER/ERU
Art.
11a(4)
24
CER
redukcja
2008-2012
redukcja
2013-2020
redukcja
2013-2020
wymieniane
na EUA do
31.03.2015 r.
rejestracja
do
31.12.2012 r.
rozpoczęcie
od 2013 r.
wymieniane
na EUA do
31.12.2020 r.
LDC
wymieniane
na EUA do
31.12.2020 r.
ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO
W REJESTRZE UNII (1)

Operacja zamiany jednostek wykonywana jest w systemie w dwóch
etapach i zawsze wymaga zatwierdzenia przez Dodatkowego
upoważnionego przedstawiciela, lub jeżeli nie został on wyznaczony, przez
innego upoważnionego przedstawiciela.
25
ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO
W REJESTRZE UNII (2)
26
ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO
W REJESTRZE UNII (3)
27
ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO
W REJESTRZE UNII (4)
Transakcja zamiany wykonywana jest bezzwłocznie po jej zatwierdzeniu przez innego
upoważnionego przedstawiciela.
28
MATERIAŁ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Często zadawane pytania dotyczące możliwości
wykorzystania jednostek CER i ERU w ramach EU ETS
http://www.kobize.pl/materialy/jicdm/2014/FAQ_pytania_i_odpowiedzi_
aktualizacja_RICE_1_2014_clean.pdf
29
DZIĘKUJĘ!
Agnieszka Gałan
Kierownik Zespołu Projektów Ekologicznych
[email protected]
Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
30