občina žalec - Razvojna agencija Savinja

Download Report

Transcript občina žalec - Razvojna agencija Savinja

Občina Žalec
REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
SAVINJSKE REGIJE
Vodja Urada za negospodarske javne službe
Nataša Gaber Sivka
Žalec, 24. 4. 2013
Občina Žalec
O PROJEKTU….
• spodbujanje kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji;
• vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo;
• dvig izobrazbene strukture;
• znižanje strukturne brezposelnosti;
• zaposlitev dijaka/študenta;
• 50 % sredstev financira EU, 50% delodajalec;
(v primeru sofinanciranja občine se delež delodajalcu zmanjša za %,
ki ga zagotovi občina - primer Občina Žalec sofinancira 25%)
POTEK PROJEKTA
Občina Žalec
KLJUČNI DATUMI V
PROJEKTU
do 26.3.2013
DEJAVNOST
NALOGA OBČINE
Oddaja Pisma o nameri za vključitev v
RŠS 2013/14
sporočiti kontaktno osebo in
merila za sofinanciranje na RASR
29.3.- 22.7. 2013
Odprt javni poziv za oddajo potreb po pozvati delodajalce v svoji
štipendiranju delodajalcev Savinjske
občini, da se prijavijo na poziv
regije na: www.rasr.si
(Utrip, spletna stran OŽ)
konec septembra ali
začetek oktobra
Razpis štipendij iz RŠS Savinjske regije
2013/14 na: www.rasr.si (razpis je
odprt 1 mesec)
začetek novembra
izbor bodočih štipendistov s strani
delodajalcev
sredi novembra
izbor posredovan občinam
potrditev izbora delodajalcev in
če je potreben še ožji izbor po
merilih občine
začetek decembra
podpis pogodb o štipendiranju
podpis s strani župana
druga polovica
decembra
izdan zahtevek s strani RASR d.o.o.
plačilo v 30-ih dneh (v jan 2014)
pozvati dijake in študente, da se
prijavijo na razpis
(Utrip, spletna stran OŽ)
POTEK PROJEKTA
29.3.22.7.2013
AVG
Konec SEPTzač. OKT
• JAVNI POZIV ZA DELODAJALCE
na www.rasr.si
• RAZPIS JS ZA ŠTIPENDIJE
(prijavi se RASR d.o.o. za EU sredstva)
• RAZPIS ŠTIPENDIJ iz RŠS Savinjske
regije 2013/14 na www.rasr.si
(razpis je odprt 1 mesec!)
Občina Žalec
POTEK PROJEKTA
zač. NOV
sredi NOV
konec NOV,
zač. DEC
15. dec
• izbor štipendistov s strani delodajalcev
(po svojih kriterijih)
• izbor posredovan občinam
• RASR d.o.o. izda odločbe in pripravi pogodbe
o štipendiranju
• nakazilo prvih štipendij
Občina Žalec
Občina Žalec
VKLJUČITEV OBČIN
•
•
V MARCU 2013 že podpisano PISMO O NAMERI.
•
•
Lani (RŠS 2012/13) se je s pismom vključilo 17 občin.
Določi se število štipendij, višina sofinanciranja in merilo
za izbor 5 štipendij za dijake.
Do realizacije pri 14 občinah: Celje, Dobrna, Kozje, Laško,
Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice,
Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Vojnik, Zreče in Žalec
Občina Žalec
OBVEZNOSTI IZ PROJEKTA
• delodajalci morajo zagotoviti zaposlitev štipendistu po
končanem šolanju za najmanj toliko časa za kolikor so
ga štipendirali;
• štipendisti
morajo izpolnjevati svoje šolske/študijske
obveznosti in to dokazovati na RASR d.o.o. in zaključiti
izobraževanje za katerega so bili štipendirani;
Občina Žalec
VIŠINA ŠTIPENDIJE
• se določi s pravilnikom o izvajanju RŠS
• se z vsakim šolskim/študijskim letom spremeni
SESTAVA:
• osnovna štipendija (15% minimalne plače za dijake, 28%
minimalne plače za dodiplomske študente, 34% minimalne
plače za podiplomske študente;
• dodatek za izobraževanje zunaj kraja stalnega
prebivališča
• dodatek za učni uspeh (od drugega letnika dalje)
Občina Žalec
VIŠINA ŠTIPENDIJE
•
POVPREČNA VIŠINA ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO
2012/13 JE:
• ZA DIJAKE: 211,16 EUR
• ZA ŠTUDENTE: 375,87 EUR
Občina Žalec
STATISTIKA RŠS
RŠS 2010/11
RŠS 2011/12
RŠS 2012/13
ŠT. ŠTIPENDISTOV
52
84
90
ŠT. DELODAJALCEV
26
34
42
ŠT. OBČIN
0
4
14
RŠS 2012/13
ŠT. ŠTIPENDISTOV V OBČINI ŽALEC
4
ŠT. DELODAJALCEV
4
Občina Žalec
Dodatne informacije o RŠS
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12
3000 Celje
www.rasr.si
Barbara Kač Kadunc
vodja projekta Regijska štipendijska shema Savinjske regije
[email protected]
03 589 40 94
OBČINA ŽALEC
Urad za negospodarske javne službe
Ulica Savinjske čete 5
3310 Žalec
[email protected]
03 713 64 30
Občina Žalec
HVALA ZA POZORNOST!