Bjørn Rybakken: Visuell identitet

download report

Transcript Bjørn Rybakken: Visuell identitet

BJØRN RYBAKKEN: VISUELL
IDENTITET
Stikkordsmessig gjennomgang av pensumbok
av Nina Svenne for HiO, avd est fag, EVU, h 2010
Du kan bruke denne powerpointen, bearbeide den som du vil, til bruk i egen undervisning.
Hvem er Bjørn Rybakken?
Designer




Gammal ringrev i
norsk grafisk design
Logo: Norsk tipping
Visuell identitet: Imsdal
Tangram Design
Forfatter


Visuell identitet, 2004.
Formsans og design,
2008
Visuell identitet?

Identitet: En fysisk manifestasjon av kvalifikasjoner
og kompetanse, uttrykt visuelt og verbalt på en gitt
arena.
Hva man er, hvordan man oppfører seg, uttrykker seg.
Det visuelle, det verbale, det innholdsmessige.

Visuell identitet, f.eks. arv fra heraldikken

Identitet skal bygges innenfra…

Ikke bare merket, men merkevaren.

Utvikle visuell identitet for din undervisning? Dine
undervisningsprodukter og tjenester…
Identitetsprinsippene
De sju prinsippene for å kunne skape en optimal visuell identitet
Intellektorientert kommunikasjon
Sansbare signaler
Objektet
Flater
Interesse
Støy
Enerett
Intellektorientert kommunikasjon
Målgruppers forståelse av objektets
intellektorienterte kommunikasjonssfære….
•
•
•
•
•
Kartlegging av publikums kunnskaps- og forståelsesnivå, språk,
terminologi og logikk.
Målgruppe. Kjenne målgruppa.
Genre eller produktets identitet. Oppfylle genreforventninger?
Logikk. Redundans: det altfor kjente. Entropi: ny info som ikke
stemmer med våre koder. Mellom redundans og entropi:
nysgjerrighet vekkes, påvirkning.
Ærlighet.
Tilbake til
identitesprinsippene
Sansbare signaler
Målgruppens forhold til et objekts sansbare
kommunikasjonssfære
•
•
•
•
•
•
Identifiser hvilke sanselige og underbevisste signaler «vi» responderer på.
Hva leses instinktivt, spontant? Enkelte former, farger, mønstre, bevegelser. Folks
instinktive reaksjoner er mer like enn folks assosiasjoner.
Stereotypier. Innlærte, erfaringsbaserte, etablerte signaler. Oppfattes raskt.
Gjør det visuelle språket forståelig.
Noen signaler tilhører en bransje eller kategori.
Gi «riktige» signaler.
Hensyn til mottakerens forventninger og interesse.
Tilbake til
identitesprinsippene
Identitetsobjektet
Objektet er produktet, tjenesten, bedriften eller
lignende, som den visuelle identiteten skal omfatte.
Hovedrolleinnehaveren.
Finne inn til kjernen av et produkt, med merkevarehjulet.
Identitet skal formidle egenskaper, fordeler, verdier og personlighet. Essens.
Beskrive:
Hvilken bransje. Hva produktet, tjenesten eller bedriften er.
Markedsposisjonering. I forhold til sine konkurrenter.
Fremtidsambisjoner.
Faktiske kommunikasjonsbehov. Det minimum man må si for å beskrive et produkt.
Finne frem til en USP f.eks., unique selling proposisjon, et unikt selgende argument. Motto,
slogan.
Tilbake til
identitesprinsippene
Kommunikasjonsflater
Identitetens lerret. Hvor den faktiske og den visuelle
identiteten manifesterer seg. De fysiske eller sanselige
stedene et produkt, en tjeneste eller bedrift møter sitt
publikum.
Kartlegge flatene. Hvilke fysiske og sanselige kommunikasjonsflater som er
viktige ved formidling av identiteten?
Kjenne flatenes beskaffenhet, muligheter og begrensninger.
Utvikle riktige identitetselementer.
Tilbake til
identitesprinsippene
Interessegrad
Det interessenivået målgruppen har i forhold til
identitetsobjektet.
Undersøk hvilken interesse objektet er gjenstand for.
I utvikling av visuell identitet, ta hensyn til interessen eller mangelen på
interesse for produktet, tjenesten, bedriften.
Høyinteresse, imagebyggende, statusobjekt, objects of desire.
Allmenn interesse. Interessesfærer. Lavinteresse.
Personlig og profesjonell interesse.
Tid og tålmodighet. Hvor lenge er publikum villig til å vente? Hvor lang tid
er publikum villig til å bruke på (å lese) produktet, tjenesten?
Er produktet eller tjenesten viktig?
Tilbake til
identitesprinsippene
Støy
Støy som konkurrerer på samme arena som
identitetsobjektet.
Beskriv hvilke støyfaktorer som bør tas hensyn til. Konkurrenter…
Støy, et subjektivt begrep. Støyfiltrering.
Likhet pga mote, trend, stil skaper uoversiktlighet.
1.
Den generelle, synlige, hørbare og uoversiktlige mangfoldigheten
2.
Indre støy. Uklarheter som omhandler forståelse, logikk og terminologi.
Mangel på logikk. Vanskelig terminologi. Fremmedord. Skrivefeil.
Tilbake til
identitesprinsippene
Enerett
Eneretten eieren ønsker å bygge via sitt
identitetsobjekt.
Juridisk beskyttelse av identitetsmessig enerett.
«Mental» beskyttelse… registrert i publikums bevissthet.
Tilbake til
identitesprinsippene
Design?





Konstruksjon og formgivning
Konstruksjon: sette sammen et identitetsprogram
Formgivning: gi identitetselementene karakter og
attraktivitet
Grafisk design skal kommunisere innholdet på den
mest effektive og interessevekkende måten.
Funksjon går foran form.
Form er prikken over i’en.
Identitetselementene
De sju identitetselementene som utgjør visuell identitets «verktøykasse»
Navn
Logotype
Symbol
Farger
Strukturelle identitetselementer
Typografi
Regi
Norsk tipping
Imsdal
Ruter
Iskaffe
PST
Møllerens
Thon Hotels
Frelsesarmeen
NAF
BI
TvNorge
Ark Bokhandel
Navn
Alle ting skal ha et navn. Det man kaller seg, eller heter.
Til de sju
navneparameterene
Tilbake til
identiteselementene
Oppfattelse
Relevans
Erindring
Stavemåte
Uttale
Visuelt motstykke (f.eks. Gule sider)
Appell (friste til bruk, fint, kult ord)
De sju navneparametrene
Parametere til hjelp for å komme fram til et optimalt navn.
Tilbake til Navn
Tilbake til
identiteselementene
Logo. Navnetrekk. Måten navnet skrives på.
Formidler navnet på produktet eller bedriften. Eierens stemme…
Formidler personlighetstrekk. Lesbarhet.
Logotype
Tilbake til
identiteselementene
En tanke = et tegn. En hel betydning, en dypere betydning. Fylt, ladet.
Et bilde sier mer enn….
Piktogrammer.
Symbol
Tilbake til
identiteselementene
De appellerer direkte til sanseapparatet.
Signal, symbol, assosiasjon, stemning, uttrykk, mote…
Farger
Tilbake til
identiteselementene
Det femte elementet: et gjennomsyrende trekk, et kraftfullt kjennetegn, som gjør at
objektet blir kjent igjen lenge før man ser navnet, symbolet eller logoen.
Det som skaper gull av gråstein.
Strukturelle identitetselementer
Eksempel: Tines Iskaffe
Tilbake til
identiteselementene
Tekstens stemme.
Utallige forskjellige skriftsnitt…
Velge, for å fremme det faktiske innholdet. Uttrykk. Lesbarhet.
Typografi kan brukes som kjennetegn.
Typografi
Tilbake til
identiteselementene
Identitetsregi. Helheten.
Layout. Kombinere identiteselementene.
To typer markeringsbehov:
Trang til «overstatement»
Diskrete «understatment»
Forskjell på folks smak, jmf Bourdieus sosiologiske studier av forholdet mellom smak og
sosial posisjon, (økonomisk og kulturell kapital).
Regi
Tilbake til
identiteselementene
Implementering



Identitetsprogram er utviklet og skal settes i verk.
Identitetsbibel/designmanual/profilhåndbok skal
sikre konsekvent gjennomføring av den visuelle
identiteten.
Identitetsstyring (design managment).
Tangram Design som eksempel….
http://www.tangram.no/index.html?catid=1&num=17