Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst

download report

Transcript Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst

Onderwijs in onderzoek
& onderzoek in onderwijs
Etalagebijeenkomst
Wietske Kuijer
Cyrilla van der Donk
September 2013
[email protected]
In de etalage:

Hoe het begon…

Waarom wil IPS onderwijs en onderzoek met
elkaar verbinden?

De aanpak: onderwijs in onderzoek & onderzoek
in onderwijs

Uitgelicht: ontwikkeling van de doorlopende
leerlijn onderzoek
Hoe het begon…


Verbinding onderwijs en onderzoek – landelijk beleid &
beleid HAN.
Kuijer, W. (2010) “De HAN als kennisinstelling, voor
verbetering vatbaar. Een onderzoek naar het
versterken van de verbinding tussen onderzoek en
onderwijs binnen het Instituut Paramedische Studies.”
Interne publicatie HAN.
Belangrijk resultaat:
2010
´Er zijn geen SMART kritieke prestatie indicatoren
geformuleerd ten aanzien van de verbinding onderzoek
– onderwijs. Hierdoor is niet duidelijk wat het IPS,
wanneer wil bereiken en waarom. Hierdoor is ook de
huidige situatie niet vast te stellen aan de hand van
deze indicatoren´.
Aanbevelingen (1)
Formuleer een missie, visie, doelstellingen
en strategie vanuit het instituut (i.s.m.
curriculumvoorzitters) met betrekking tot
de verbinding onderwijs en onderzoek.
Formulier kritieke prestatie-indicatoren voor
de verbinding onderwijs –onderzoek
Hei-dagen
Gestelde vragen
–
Wat is onderzoek?
verschillende paradigma’s, verschillende definities
–
Wat moeten we ze leren?
Dublin descriptoren; Accreditatiekaders NVAO,
Beroepsprofielen, wat voor onderzoek, welke
onderzoeksfuncties?
–
Wat kunnen en willen we ze leren?
Historie opleidingen; historie en ontwikkelingen beroepenveld
–
Op welke manier en met welke betrokkenen willen we ze dit
leren?
Visie op onderwijs
Waarom onderzoek en onderwijs met elkaar
verbinden?
IPS
Literatuur

Sterke theoretische basis

Aanleren onderzoekende
houding

Een betrokken, reflectieve,
onderzoekende en
ondernemende houding.

Kennis over vakgebied /
discipline

Kennis over of inzicht in
onderzoek

(Instrumentele)
onderzoeksvaardigheden
(Missie & Visie IPS
ontwikkelingsplan, 2013-2016)
(Griffioen, 2013)
Dus:

Er is meer nodig dan inbedding van een
doorlopende leerlijn onderzoek!
Onderwijs in onderzoek
& onderzoek in onderwijs
(Beleidsnotitie 2012-2016)
Wat doen we ook?

Onderzoek in onderwijs:
– Integratie resultaten uit onderzoek in onderwijs
• aanbrengen focus(boksa,
onderzoeksprogramma IPS / sneller herstel)
• bijstellen onderwijs i.s.m. onderzoekspartners /
lectoraten
– Inzet lectoraten in onderwijs

Onderwijs in onderzoek:
– Ontwikkeling doorlopende leerlijn onderzoek
– Participatie van bachelorstudenten in
praktijkgericht onderzoek
• Meer focus, ontwikkeling toetsing
– Inzet lectoraten bij onderwijs in onderzoek
Wat doen we ook?


Professionalisering beroepsgroep:
–
Leerwerkplaatsen
–
Kennisvalorisatie
–
Koppelstructuur
–
Samenwerking met CoE Sneller Herstel
Personeelsbeleid
–
Kwalificaties personeel? Differentiatie in inzet?
–
Hoe realiseren en faciliteren?
• Scholing EBP/PO
• Master traject
• Kenniskringlid
• Koppelstructuur
• Promotietraject
Terug naar de doorlopende leerlijn:

Een doorlopende leerlijn onderzoek is
meer dan alleen aanleren van
(instrumentele)
onderzoeksvaardigheden!
Krachtige leeromgeving
Horizontale en verticale samenhang
Onderwijskundige interventie!
Verticale en horizontale samenhang

Verticale samenhang: een doorlopende leerlijn van
doelen en inhouden in de leerjaren aansluitend op de
onderzoeksvaardigheden in het voortgezet onderwijs
en voorbereidend op hbo-niveau master

Horizontale samenhang: een samenhang van
inhouden en didactiek tussen vakken en/of
vakoverschrijdende thema’s binnen domeinen op
hetzelfde onderwijsniveau in zowel het onderwijs op
het IPS als in het werkplekleren
Activeren van voorkennis

Studenten in het hoger onderwijs blijken vaak problemen te
hebben met het activeren van bestaande kennis en het
integreren van nieuwe informatie met bestaande kennis.
( De Groof et al., 2012; Taks, 2003)

Onderzoek wijst op de belangrijke invloed die domeinkennis
uitoefent op het formuleren van vragen en hypothesen
(Duschl et al., 2007; Mulder, Lazonder et al., 2010 in De Groof et
al., 2012)

Gebruik werkvormen waarmee studenten inzicht krijgen in
voorkennis en concepties
De uitwerking

De doorlopende leerlijn onderzoek is
opleidingsspecifiek
–
Algemeen IPS kader
•
•
•
•
–
Opleidingsspecifieke invulling
•
•
–
Beleidsdocumenten, eerder uitgevoerde onderzoek
Analyse van onderzoek in het curriculum
Formuleren leerdoelen m.b.t. onderzoek in het curriculum
Informatievaardigheden, EBP, PO: eindniveau.
Disciplineverschillen in onderwijsopvattingen
Disciplineverschillen in onderzoeksopvattingen
Werkgroep op IPS niveau: ondersteuning en
uitwisseling te doorlopen stappen en expertise
Twee voorbeelden
Ergotherapie
Logopedie
Knelpunten

Organisatiestructuur (gedeelde
verantwoordelijkheid / eigenaarschap)

Mate van gedeelde kennis /
kennisdeling

Verschillende opvattingen onderzoek

Personeelswisselingen

…
Bedankt!
Tijd voor discussie