Jens Boe Nielsen: Håndtering af klager, den vanskelige samtale

Download Report

Transcript Jens Boe Nielsen: Håndtering af klager, den vanskelige samtale

Klager og den vanskelige samtale
Disposition
•
•
•
•
•
Hvordan får vi klager?
Reaktion på klager: afvisning eller accept?
Handlinger - opfølgning
Hvornår bliver en klage til en klagesag?
Hvordan udvikler en sag sig til afsked?
– Herunder: notater, tjenestelige samtaler,
sindetskrivelser, afsked.
Klage over undervisning/lærere
• Elever kan klage til rektor/en leder over pædagogiske anliggender –
herunder over lærernes undervisning.
• Fagkonsulenten vil ikke længere tage ud og vurdere, om en klage
over en lærer er berettiget. Fagkonsulenten kan dog evt. vejlede
rektor om faglige krav mv. Men det er rektor, der har den endelige
afgørelse i klagesager.
• Anonyme klager kan ikke danne grundlag for disciplinærsager – fx
kan en lærer ikke tildeles en advarsel fordi ”anonyme elever” har
oplyst, at han var alkoholpåvirket i timen.
• Derimod kan anonyme klager være anledning til at der indledes en
undersøgelse af forholdene. (indhentelse af udtalelser fra
navngivne elever, overværelse af undervisning, mv.)
Hvordan får vi klager?
• Hvordan får vi klager?
• Besøg i klasserne
• Enkelte elever (eller mindre grupper) som henvender
sig
• En gruppe henvender sig på vegne af en klasse
• Hvad får vi klager over?
•
•
•
•
Karakterer, vurderinger af præstationer (brok?)
Dårlig behandling
Dårlig undervisning
Forsømmelighed
Besøg i klasserne
• 1.g (okt-nov): introduktion, undervisning,
studieretning mv.
• 2.g (jan-feb): klassens liv, undervisningen,
skolens liv, faciliteter, studievejledning,
• 3.g (mar-april): almen dannelse,
studiekompetence, undervisning,
studievejledning
Reaktion på klager
• Afvisning – henvisning til læreren
• Enkelt elever, som føler sig uretfærdigt behandlet
(karakterer)
• Accept
– Der er ”noget reelt” i klagen (flere elever
henvender sig), evt. noget dokumentérbart
Handling v. mundtlige klager
1.
Klager og lærer bør først prøve sammen at løse problemet – eleven
melder tilbage (henvendelse til læreren også)
2.
Jeg underretter læreren om problemet
1.
2.
3.
4.
3.
Meddele læreren, at der er et problem og hvori problemet er.
Vi drøfter muligheder – ofte, at læreren taler med klassen
Klassen vender tilbage til mig og meddeler om problemet er afhjulpet
Reaktion i forhold til læreren.
Jeg gør selv noget ved problemet, fordi det er alvorligt
1.
2.
3.
4.
5.
Jeg meddeler læreren, at der er et problem, som jeg undersøger
Samtale med klassen, herunder vejledning i klagesager
Samtale med læreren
Forslag til løsning
Opfølgning
Eks. på handlinger
• Elever og læreren drøfter problemet og finder
en løsning begge parter kan leve med.
• JB (eller anden leder/kursusleder) overværer
undervisning m.h.p. problemet og giver gode
råd.
• Kursusleder superviserer læreren/klassen i en
periode.
• Klassen skifter lærer i sommerferien (!!!)
Skriftlig klage
En klagesag er første skridt til en afsked!
• Ved grov forsømmelighed.
• Når gode råd i 1 – 3 omgange ikke er fulgt.
• Når det samme problem optræder gentagne
gange
Procedure ved modtagelse af
elevklager (skriftlig)
• Læreren, der klages over, skal hurtigt underrettes om klagen og
have mulighed for at kommentere klagen. (Skriftlige bemærkninger)
• Herefter indkalder lederen normalt læreren til en samtale. Læreren
skal have mulighed for at tage TR (eller anden bisidder) med. (Det
er ikke obligatorisk at holde samtale, lederen kan vælge, at sagen
behandles skriftligt).
• Ved samtalen kan lederen høre lærerens forklaring og forslag til
løsning af problemerne.
• Det kan tilbydes/pålægges læreren fx at tage imod supervision ved
en erfaren lærer eller deltage i efteruddannelse, der skønnes
nødvendig, for at rette op på de forhold, der klages over.
• Samtalen afsluttes ved at lederen meddeler, hvordan sagen skal
fortsættes. Lederen kan evt. meddele, at han/hun vil overveje det
videre forløb og give en tilbagemelding senere.
Herefter:
• Lederen kan herefter vælge at afslutte sagen, fordi klagen
vurderes som grundløs.
• Lederen kan vælge at undersøge sagen yderligere. Fx. ved
at overvære undervisningen eller tale med elever eller
andre medarbejdere.
• Lederen kan beslutte, at læreren skal tildeles en advarsel.
• Lederen kan beslutte, at læreren skal afskediges. (normalt
skal der gives advarsel først – men hvis forholdene er
tilstrækkelig alvorlige, så kan der afskediges uden
forudgående advarsel.)
Advarsler
Advarsler skal være skriftlige. - mundtlige advarsler har ingen særlig
betydning.
Advarslen skal indeholde:
- redegørelse for hvad der klages over
- hvad skal gøres bedre (evt. inden for hvilken frist)
- konsekvens af manglende ændring - opsigelse/bortvisning
Partshøring – der skal altid foretages partshøring, før der tildeles
en endelig advarsel. Også selv om der har været holdt samtale.
Afsked
Hvis lederen skønner, at klagerne er berettigede og vedrører alvorlige forhold,
som der trods advarsler ikke er udsigt til, at læreren kan rette op på, kan
man skride til afsked.
• Altid partshøring før afsked. Partshøringsbrevet udleveres normalt ved en
personlig samtale, hvor medarbejderen har mulighed for at udtale sig.
Medarbejderen skal have mulighed for at medbringe bisidder til samtalen.
• Frist på ca. 14 dage til at udtale sig skriftligt.
• Ved afsked pga. disciplinære problemer, samarbejdsproblemer mv. – skal
der ske udvidet høring. Dvs. myndighedens egen vurdering af sagens
bevismæssige og retlige spørgsmål skal der redegøres for i partshøringen.
• TR skal underrettes om, at der er foretaget partshøring vedr. afsked.
• GL centralt skal underrettes når endeligt afskedsbrev sendes
Tilbagemelding til elev/forældre, der
har klaget
• Klageren skal have en tilbagemelding vedr.
klagen.
• Tilbagemeldingen kan fx være en konstatering af,
at klagen har været berettiget, og at skolen har
iværksat foranstaltninger med henblik på at
forbedre kvaliteten af undervisningen el. lign.
• Klageren må ikke informeres om eventuelle
disciplinære sanktioner – fx advarsel – i anledning
af klagen.
Husk at…
• Leders afgørelse i pædagogiske anliggender kan påklages til UVM, jf.
stx-lovens § 39, stk. 1
• Undtaget fra klageadgangen til UVM er leders afgørelser vedr.
lærere, herunder af personaleretlig art, som fx afgørelser
omtildeling af advarsler, suspension, afsked mv.
• Læreren, som der klages over kan føre sag gennem det fagretlige
system – kan derfor ikke klage til UVM. Læreren er part i elevernes
klagesag – men ikke klageberettiget.
• Fagkonsulenten vil ikke længere tage ud og vurdere og en klage
over en lærer er berettiget. Fagkonsulenten kan dog vejlede rektor
om faglige krav mv.