Contaminació - Sallefigueres

Download Report

Transcript Contaminació - Sallefigueres

Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema nº 8
Tema 8: Societat i Medi Ambient
1
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
ÍNDEX
• Influencia del Ecosistema Terra.
• Tipus de contaminació.
• Mapa de la pluja àcida.
• Esquema riscos naturals.
• «Una verdad incómoda»
Activitats complementaries
• Fotografies
• Sopa de lletres
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
• Webs
Tema 8: Societat i Medi Ambient
2
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
Litosfera:
La litosfera és característica per les
seves tres parts: litosfera tèrmica,
litosfera sísmica i litosfera elàstica.
Dins de la litosfera sísmica hi ha els
terratrèmols, les plaques tectòniques,
els tsunamis...Actualment al Japó, un
terratrèmol de 9 graus d’escala Richter,
va provocar un gran tsunami. Ha
destrossat pobles, persones evacuades
i les tres centrals nuclears explotades.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema 8: Societat i Medi Ambient
3
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
Hidrosfera:
És el conjunt d’aigua. És necessària per:
• Beure, perquè un 70% del nostre cos
és aigua.
• Regar, perquè la natura ho necessita i
per els nostres aliments.
• Electricitat, perquè les industries
hidroelèctriques necessiten aigua.
• Màquines,
moltes
màquines
funcionen gràcies a l’aigua.
Atmosfera:
És la capa de gasos que envolten tota la
Terra i és retinguda per la gravetat.
• Ens ajuda a respirar.
• A caminar, perquè si no estaríem tota
l’estona flotant i els nostres ossos no
estarien forts.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema 8: Societat i Medi Ambient
4
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Biosfera:
És la part de la Terra en què es
desenvolupen els organismes vius.
En aquesta capa la vida depèn de
l’energia del sol.
• La biosfera és necessària per la
nostre vida i segur que sense ella
no podríem viure.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema nº 8
Crec que l’ecosistema
s’està perdent, perquè
per culpa de l’escalfament global, hi ha espècies
que estan desapareixen. I
això és un gran problema,
perquè realment s’hi una
espècie desapareix del tot,
després aniran desapareixen
les altres. Fins i tot crec que
en el dia demà, els nostres
fills ens preguntaran «Què
eren els cocodrils?». Ara són
els animals o la vegetació,
però hi si al final som
nosaltres?
Tema 8: Societat i Medi Ambient
5
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
El Sol és la font d'energia principal
per al nostre planeta i suposa
l'origen de la vida. Sense el Sol no
existiria l'ecosistema de la Terra.
El Sol escalfa la superfície terrestre
i fa que les temperatures del
planeta no siguin fredes; permet a
les plantes de créixer i produir
oxigen i matèria orgànica i regeix el
cicle de l'aigua, perquè en evaporar
l'aigua del mar aquesta es dessala i
la pluja pot ser utilitzada pels
éssers vius.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema 8: Societat i Medi Ambient
6
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Contaminació
La contaminació pot ser de molts tipus.
Segons
el
medi,
(Contaminació
atmosfèrica, contaminació de l’aigua i
contaminació del sòl.) i segons els
efectes
(Contaminació
radioactiva,
contaminació acústica, contaminació
lumínica,
contaminació
visual
i
contaminació difusa.)
•
•
•
CONTAMINACIÓ SEGONS EL MEDI
La contaminació atmosfèrica és la que
afecta a l’aire.
La contaminació de l’aigua és la que
afecta el mar.
La contaminació del sòl és la que
afecta al sòl.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema nº 8
CONTAMINACIÓ SEGONS ELS EFECTES
• La
contaminació
radioactiva
augmenta la radioactivitat natural o
en produeix d’artificial.
• La contaminació acústica és la que
afecta al soroll.
• La contaminació lumínica és un
excés de llum.
•
•
La contaminació visual és la que
trenca l’estètica d’un paisatge.
La contaminació difusa provocada
per la suma de petits factors d'origen
diferent, que sumats provoquen un
efecte considerable.
Tema 8: Societat i Medi Ambient
7
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
Contaminació de l’aigua
Contaminació
segons el medi
Contaminació del sòl
Contaminació atmosfèrica (Xina)
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema 8: Societat i Medi Ambient
8
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
Contaminació
segons
els efectes
Contaminació acústica
Contaminació visual
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Contaminació lumínica
Contaminació
radioactiva (URANI)
Contaminació visual
Tema 8: Societat i Medi Ambient
9
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
La zona on hi ha més
pluja àcida és a la costa
d’Amèrica del Nord.
Europa la segueix però,
no és tan extremada
com al nord d’Amèrica.
Hi ha zones d’Àsia que la
pluja és molt àcida.
Però en canvi, Amèrica
del Sud, Oceània i Àfrica
la seva pluja no es tan
àcida.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema 8: Societat i Medi Ambient
10
Riscos Naturals
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
Huracans
S’esdevenen en latituds mitjanes. Es
caracteritzen per vents violents i en
diluvis.
Inundacions
S’originen quan plou intensament en
un període de temps curts.
Sismes o
terratrèmols
Es produeixen com a conseqüència
del moviment de les plaques que
configuren l’escorça terrestre.
Erupcions
volcàniques
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
També es produeix com a
conseqüència de les plaques
terrestres.
Tema 8: Societat i Medi Ambient
11
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
<<Una verdad incómoda>> ens
parla de tots els problemes del
canvi climàtic, l’escalfament
global, els riscos naturals...etc.
Els polítics diuen que la solució
per l’escalfament global seria,
llençar al mar un gran cub de
gel. Però, es clar, cada cop el
cub, augmentaria de volum. Un
dels grans problemes és que, el
diòxid de carboni augmenta i
amb ell van les temperatures
que quan més diòxid de carboni
més pugen.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema nº 8
Quan
els
oceans
s’escalfen,
provoquen grans tempestes, és a dir,
huracans. Hi ha moltes catàstrofes
antinaturals. A Amèrica, és va
formar una gran massa d’aigua
dolça, però aquesta aigua, es va
desbordar i va tancar un dels
corrents marítims.
Tema 8: Societat i Medi Ambient
12
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema nº 8
Tema 8: Societat i Medi Ambient
13
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
Tsunami al Japó
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema 8: Societat i Medi Ambient
14
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
Sopa de lletres
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
Tema 8: Societat i Medi Ambient
15
Ciències Socials Primer d’E.S.O.
Tema nº 8
WEBS
Títol de la Web
Adreça http
Resum del contingut
La Contaminació
http://www.xtec.es/centres/a8018467/Ciencies/contamina/conta
min.htm
Ens parla de la contaminació en els llocs
(les ciutats, les centrals nuclears, els
abocaments...)
L’ecosistema
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
Tipus de ecosistemes, què es un
ecosistema i impactes naturals
Què és la pluja àcida?
http://www.edu365.cat/eso/faqs/ciencies/pluja.htm
RISCOS NATURALS
http://www.rinamed.net/cat/cat_ris_main.htm
Sismes i terratrèmols
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terratr%C3%A8mol
Laia Capel Gallardo 1 ESO C
La pluja àcida és una conseqüència de la
presència d'òxids de sofre i de nitrogen
a l'atmosfera generats en activitats de
combustió per produir energia.
Els riscos naturals són perillosos per
tothom.
Alliberament d'energia acumulada pels
desplaçaments i les friccions de les
plaques de l'escorça terrestre.
Tema 8: Societat i Medi Ambient
16