Hälso- och sjukvård - Jämtlands läns landsting

Download Report

Transcript Hälso- och sjukvård - Jämtlands läns landsting

Länet
Jämtlands län - snabba siffror
www.jll.se
•
8 kommuner med Östersund
som residensstad
•
1,4 procent av Sveriges invånare på
12 procent av landets yta
•
1 796 meter över havet
– länets högsta topp: Helagsfjället
•
54 100 kvadratkilometer inklusive länets
största sjö: Storsjön som är ca 4 700 kvadratkilometer
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Jämtlands läns landsting
Landstingets vision …
”God hälsa och positiv livsmiljö
för alla i Jämtlands län.”
… och värdegrund
”Landstingets medarbetare ska i dagliga möten
och samtal handla med respekt för alla människors
lika värde, visa förtroende för andra och utgå från
en helhetssyn på landstinget och dem landstinget
är till för.”
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Jämtlands läns landsting
Verksamhetsidé
Hälso- och sjukvård
”Jämtlands läns landsting ska tillhandahålla en tillgänglig och god vård
som tillfredställer medborgarnas behov av en trygg tillvaro med god
livskvalitet genom att ha kvalitet och effektivitet som ledningsstrategi.”
Regional utveckling
”Jämtlands läns landsting ska, genom att samverka optimalt med andra
aktörer, aktivt bidra till att de resurser som finns och kan utverkas
används effektivt till en hållbar utveckling av regionen.”
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Jämtlands läns landsting
Organisation
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Hälso- och sjukvård
Hälsoval Jämtlands län
År 2010 infördes enligt lag ett valfrihetssystem inom
primärvården i hela landet. Lagen stärker medborgarnas
rätt att välja hälsocentral.
Valfrihetssystemet kallas för Hälsoval Jämtlands län.
Medborgaren kan välja mellan landstingsdrivna och privata
hälsocentraler.
För att ingå i hälsovalet måste hälsocentralen vara godkänd
av landstinget. Alla som är godkända har en speciell symbol.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Hälso- och sjukvård
Hälsocentralernas
placering i länet
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Hälso- och sjukvård
Specialistvård
Den specialiserade vården bedrivs till allra största
delen vid Östersunds sjukhus – det enda i länet.
Specialistvården är organiserad i nio områden:
• Akutvård
• Barn/kvinna
• Hud/infektion/ögon/
öron (HIÖÖ)
• Kirurgi
• Medicin
www.jll.se
• Medicinsk Diagnostik
och Teknik
• Ortopedi
• Psykiatri
• Rehabilitering/
hjälpmedel/
reumatologi (RHR)
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Hälso- och sjukvård
Avstånd som krymper
Länet är vidsträckt – över 50 mil från
norr till söder. Som hjälp att hantera de stora
avstånden finns:
•
Telefonnumret 1177 för
sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
•
Ambulanshelikoptern gör 2 utryckningar
per dygn, cirka 700 uppdrag per år.
•
Digital röntgen vid samtliga
landstingsdrivna hälsocentraler som
bedriver röntgenverksamhet samt inom
tandvården.
•
Webbplatsen www.jll.se där samtliga
hälsocentraler erbjuder interaktiva
tjänster
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Hälso- och sjukvård
Regionsjukvård
Högspecialiserad vård, som till exempel
hjärtoperationer och transplantationer, genomförs
till största delen vid Norrlands universitetssjukhus
(NUS) i Umeå – vårt regionsjukhus.
Ambuss är en buss, som är utrustad med
ambulansinredning med möjlighet till övervakning
och läkemedelsbehandling.
Det finns plats för fyra patienter med vårdbehov och
ytterligare sju patienter utan vårdbehov.
Ambuss kör mellan Östersund och Umeå varje
vardag. Resan går via Örnsköldsvik och Sollefteå.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Hälso- och sjukvård
Folktandvård
Folktandvårdens kliniker inom allmän- och
specialisttandvård ger länsinvånarna tandoch munhälsovård av hög kvalitet.
Det finns fyra huvudverksamheter:
•
Barn- och ungdomstandvård
•
Specialisttandvård
•
Uppsökande tandvård
•
Vuxentandvård
Behandlingen för barn och ungdomar är
kostnadsfri till och med det år de fyller 19 år.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Hälso- och sjukvård
Folktandvården
i länet
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Regional utveckling
Regional utveckling
Landstinget har en ledande roll i arbetet med att samordna privata och
offentliga resurser för att utveckla regionen – det ska bidra till den positiva
livsmiljön för alla i länet.
Utbildning och utveckling:
•
Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU)
•
Folkhögskolorna Birka och Bäckedal
Kultur:
•
Bildkonsten
• Designcentrum
•
Estrad Norr
-musik, teater och
musikteater
• Filmpool Jämtland
www.jll.se
• Hemslöjdskonsulterna
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Regional utveckling
Bolag inom landstingskoncernen
Landstinget äger:
•
50 procent av
Länstrafiken i Jämtlands län AB
•
100 procent av Landstingsbostäder AB
•
24,5 procent av aktierna i
Almi Företagspartner Mitt AB
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Ekonomi
Landstingets ekonomi
1%
Jämtlands läns landsting omsätter ungefär 3,5
miljarder kronor per år.
14%
Pengarna kommer från:
•
Landstingsskatt – 61 procent
•
Statsbidrag – 24 procent
•
Verksamheternas intäkter – 14 procent
•
Finansiella intäkter – 1 procent
24%
61%
Källa: Landstingets årsredovisning 2009
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Regional utveckling
Miljöcertifiering
Jämtlands läns landsting miljöcertifierades 2004, som det första
landstinget i Sverige.
Landstinget ska i den egna
verksamheten sträva efter att välja
rätt teknisk, ekonomisk och
hälsofrämjande lösning för största
möjliga miljöhänsyn.
Miljöledningssystemet är uppbyggt
utifrån den internationella standarden
ISO 14001 och EU-förordningen EMAS.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Organisation
På demokratisk grund
Landstinget är en demokratiskt styrd organisation.
Genom de politiska valen bestämmer länsinvånarna
vilka partier och politiker som ska styra den.
Den politiska organisationen består av:
•
55 ledamöter i landstingsfullmäktige
– det högsta beslutande organet.
•
Tre beredningar som arbetar långsiktigt med folkhälsa, livsmiljö och kultur, vård
och rehabilitering samt demokrati och länsutveckling
•
Landstingsstyrelsen – landstingets ”regering”.
•
Fyra utskott i landstingsstyrelsen som arbetar speciellt med ekonomi, etik,
skolfrågor och personalpolitik.
Landstingets revisorer och patientnämnden arbetar på direkt uppdrag av fullmäktige.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Organisation
Verksamheten
Landstinget är indelat i 16 områden:
•
Tre geografiska områden i primärvården
•
Nio områden i specialistvården
•
Folktandvård
•
Kultur
•
Utbildning och utveckling
•
Landstingsservice
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Personal
Landstinget som arbetsgivare
Landstinget har cirka 4 000 medarbetare inom ungefär 130 olika yrken – allt från
distriktsläkare, tandläkare och undersköterskor till djurskötare, forskare och
skådespelare.
Det finns ett stort behov av att rekrytera bland annat läkare, tandläkare,
sjuksköterskor och undersköterskor. Fram till år 2020 slutar drygt hälften av de nu
anställda, framförallt på grund av stora pensionsavgångar.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Personal
Möjlighet till forskning och utveckling på deltid
Landstingsanställda kan söka FoU-stöd antingen som projektmedel eller i form
av tjänsteutrymme.
Utnyttjandet av medlen ska vara tidsmässigt kopplat till
pågående egen verksamhet inom landstinget.
Deltidstjänsterna är främst för personer som går forskarutbildning.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Patientavgifter
Patientavgifter 2009
– besök på hälsocentral
•
Dagtid
150 kronor
•
Jourtid
250 kronor
•
Hembesök på dagtid
200 kronor
•
Hembesök jourtid
250 kronor
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Patientavgifter
Patientavgifter 2009
– besök på Östersunds sjukhus
•
Planerade besök
250 kronor
•
Akuta besök utan remiss
300 kronor
•
Akuta besök med remiss
0 kronor
•
Första besök med remiss
100 kronor
•
Övriga planerade besök
200 kronor
•
Besök vid röntgen/laboratorium
www.jll.se
0 kronor
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Patientavgifter
Patientavgifter 2009
– vård på Östersunds sjukhus
•
0-19 år – vården är kostnadsfri
•
20-64 år – 80 kronor dag
•
65 år eller mer – 70 kronor dag
•
Förtidspensionärer 20-40 år – 40 kronor under hela vårdtiden
Om du besöker akutmottagningen utan remiss samma dag som du läggs in på
sjukhus, betalar du både för akutbesöket och för vården på sjukhuset den
dagen.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Patientavgifter
Patientavgifter 2009
Vaccinationer:
•
Utförd av läkare
200 kronor + vaccinkostnad
•
Utförd av sjuksköterska
100 kronor + vaccinkostnad
För influensavaccination gäller särskilda regler.
Tandvård för patienter med rätt till nödvändig tandvård:
•
Allmäntandläkare
dagtid 140 kronor jourtid 250 kronor
•
Specialisttandläkare
dagtid 200 kronor
•
Tandhygienist
60 kronor
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län
Landstingets vardag
Exempel ur landstingets vardag
4 000 personer i 130 olika yrken arbetar i snitt 15 418 timmar per dygn.
•
Sjukhuset har 794 besök i öppenvård och
370 patienter som ligger inlagda per dag.
•
Landstinget förbrukar 19 liter medel för
handdesinfektion per dag.
•
Cirka 6 000 prover analyseras per dag inom
laboratoriemedicin (klinisk kemi, biomedicin
och transfusionsmedicin).
•
1 700 portioner mat lagas i sjukhusköket
varje dag.
•
År 2009 genomfördes 818 kulturella
arrangemang – i snitt 2,2 föreställningar
per dag.
•
Inom specialiserad vård och primärvård
utförs 434 röntgenundersökningar per dag.
•
Varje dag städas 115 000 kvadratmeter i
landstingets lokaler och 3 600 städmoppar
tvättas.
•
Zefyrens friskvårdsanläggning, som riktar
sig till personalen, har cirka 65 besök per
dag.
•
58 kor producerar 8 000 glas mjölk per dag.
Från fåren spinns 8 km finfibrigt ullgarn på
en timme.
•
Åre hälsocentral tog under säsongen 20092010 hand om 1 982 skidskador och lade
672 gips.
www.jll.se
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län