Bab 2 MANUSIA DAN AGAMA

download report

Transcript Bab 2 MANUSIA DAN AGAMA

Oleh
Wan Rohani Sulaiman
Nasharuddin Mohamad
Nor Azrina @ Nor Azura Ab. Rahman
razizi.uitm.edu.my
•
•
•
•
•
•
Pendahuluan
Definisi agama
Keperluan manusia kepada agama
Agama samawi dan agama budaya
Agama samawi dan kitab –kitab suci
Kesimpulan
razizi.uitm.edu.my

Di akhir pembelajaran topik ini pelajar dapat :
 Menghuraikan keperluan manusia terhadap
agama
razizi.uitm.edu.my



Manusia dan agama tidak dapat dipisahkan,
kehidupan beragama fitrah semua manusia
Ciri-ciri keistimewaan dan kelemahan yang
ada pada manusia mampu menjadikan
mereka mengakui kewujudan Tuhan dan
merasa kehidupan beragama.
Terdapat pelbagai agama di dunia
razizi.uitm.edu.my



Agama
Religion
Ad-din
razizi.uitm.edu.my

Dari sudut bahasa (etimologi) :
- Berasal dari bahasa Sanskrit.
“a” = tidak
“gama” = kacau.
”agama” = “tidak kacau.”
Justeru itu agama bermaksud:
“peraturan, kepercayaan, haluan
dan jalan.”
razizi.uitm.edu.my

Dari sudut Istilah:
 Kamus Dewan: agama ialah kepercayaan kepada
Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan
penerimaan ajaran dan perintah-Nya,
kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa.
razizi.uitm.edu.my

Dari sudut bahasa , asal dari perkataan latin:
1. relegere = mengumpulkan.
Ini bermakna religion mengandungi pengertian
mengumpulkan cara-cara mengabdikan diri
kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci
yang harus dibaca.
2. religare = mengikat.
Bertepatan dengan maksud tersebut ajaranajaran religion sememangnya mengikat antara
penganut dengan Tuhannya.
razizi.uitm.edu.my

Istilah:

E.B.Taylor : kepercayaan kepada kuasa ghaib

Everymen’s Encyclopedia : penerimaan atas
tata aturan daripada kekuatan yang lebih tinggi
daripada manusia itu sendiri
razizi.uitm.edu.my

Religion seperti yang difahami di Barat, iaitu,
sebagai suatu kepercayaan dan amalan,
dianggap sebagai sebahagian daripada
budaya dan tidak seharusnya merangkumi
keseluruhan sesuatu budaya
razizi.uitm.edu.my

Kesimpulan - pengertian agama di dalam
(Bahasa Melayu) dan religion (Bahasa
Inggeris) mempunyai persamaan maksud,
kedua-duanya berkisar sekitar hubungan
antara manusia dengan Tuhannya sahaja.
razizi.uitm.edu.my

Dari sudut bahasa :
 Menguasai
 Menundukkan
 Patuh
 Hutang
 Balasan
 Adat kebiasaan.
razizi.uitm.edu.my

Dari sudut istilah :
▪
▪
▪
▪
Kehakiman, kesultanan dan kekuasaan Yang mutlak
dan Tertinggi.
Kepatuhan dan ketaatan kepada kekuasaan Mutlak
Sistem atau peraturan-peraturan samada yang
berbentuk teori atau amali yang digubal oleh
kekuasaan Yang Mutlak
Pembalasan nikmat yang diberikan oleh kekuasaan
yang tertinggi ke atas setiap yang taat dan patuh
kepada sistem tersebut atau sebaliknya pembalasan
ke atas yang ingkar dan derhaka.
razizi.uitm.edu.my
 Abu ‘Ala al-Maududi :
Al-Din sebagai cara hidup, sikap hati dan fikiran,
tingkah laku dan tindakan yang diamal atau
diikuti oleh seseorang atau suatu masyarakat. Ia
merangkumi keseluruhan hidup umat manusia di
semua zaman.
razizi.uitm.edu.my
 Agama dan religion hanya mengandungi ajaran
berupa hubungan manusia dengan Tuhan sahaja
 Manakala al-Din mengandungi hubungan
manusia dengan Tuhan (vertical) dan hubungan
manusia sesama manusia (horizontal).
razizi.uitm.edu.my





Fitrah manusia dilahirkan
Keinginan manusia untuk mengetahui
kehidupan selepas kematian
Kecenderungan manusia untuk hidup
berperaturan
Menjelaskan Perkara Ghaib atau metafizik
(Sam’iyyat)
Kelemahan Akal Manusia
razizi.uitm.edu.my





Kehidupan tidak seimbang (antara keperluan
fizikal dan spiritual)
Tiada hala tuju dan matlamat hidup
Kegersangan dan ketandusan jiwa
Pengabaian terhadap aspek akhlak dan moral
Bertambahnya krisis nilai dalam masyarakat
razizi.uitm.edu.my

Pelbagai andaian berkaitan kemunculan agama :
 Produk Penguasa
 Kelemahan diri dan jiwa manusia
 Kerana kebodohan manusia
razizi.uitm.edu.my

Pandangan sarjana Barat – melalui evolusi:
 Edward B. Tylor : politheisme kemudian
meningkat kepada monoteisma.
Wilhem Schmidt - agama yang
pertama dan asli - TuhanYang
Maha Agung.
razizi.uitm.edu.my

Pandangan Islam - agama bukan melalui
Evolusi. Dari mula hingga akhirnya ia
merupakan wahyu dari Allah yang membawa
konsep Tauhid.
razizi.uitm.edu.my
AGAMA
AGAMA SAMAWI
razizi.uitm.edu.my
AGAMA BUDAYA




Agama yang diturunkan dari langit oleh
Tuhan
Mengajar konsep keEsaan Tuhan, beriman
dengan nabi, pembalasan hari akhirat dan
mempunyai kitab suci
Ia juga dikenali sebagai agama Ilahi dan
agama wahyu.
Contoh agama Islam, Yahudi dan Kristian
razizi.uitm.edu.my









Mempercayai kewujudan Allah
Mempercayai adanya rasul
Adanya kitab suci
Adanya peraturan-peraturan (hukum-hukum)
Adanya amalan keagamaan (ritual)
Menegakkan keadilan sejagat
Menyeru kepada kebaikan dan mencegah
kemungkaran
Mempercayai perkara ghaib
Mempercayai konsep dosa dan pahala
razizi.uitm.edu.my
Agama yang bukan bersumberkan wahyu
merupakan ajaran falsafah dan bercampur baur dengan
budaya dan tradisi masyarakat tertentu yang kemudian
berkembang menjadi agama
Dikenali juga sebagai agama bukan wahyu, agama bumi,
agama falsafah, agama ciptaan dan di barat dipanggil
natural religion
Contoh : agama Hindu, Buddha, Shinto, dsb.
razizi.uitm.edu.my






Tidak berteraskan konsep Tauhid
Tidak mempercayai alam akhirat
Tiada konsep dosa pahala
Percaya kepada konsep karma atau kelahiran
semula
Tumpuan kepada aspek falsafah dan etika
Tiada rasul atau nabi tetapi lebih kepada
pembawa atau pengasas
razizi.uitm.edu.my
Islam, Nasrani dan Yahudi ialah tiga agama yang
penting di sepanjang zaman hingga hari ini. Ketigatiga agama ini diturunkan daripada langit dan
penganut mereka percaya bahawa Tuhan itu
pencipta alam, percaya kepada rasul-rasul dan kitab
Allah.
 Perbezaan antara mereka terdapat dalam beberapa
perkara iaitu konsep dan bentuk Tuhan, konsep nabi
dan rasul yang terakhir, persoalan dengan kitab
Allah yang tulen dan persoalan berkenaan kitab
Allah yang paling sempurna.

razizi.uitm.edu.my
Sejarah bangsa Yahudi bermula dengan kelahiran
agama Judaisme lebih kurang 2500 tahun dahulu
iaitu pada tahun 458 SM. Bani Israel bermula dari
Nabi Ibrahim yang berpindah daripada Babilonia
ke Kan’an (Palestin).
Nabi Musa telah menerima 10 perintah. Dengan
demikian Nabi Musa dipandang sebagai
pembawa agama Yahudi dan pengasas kepada
‘bangsa Israel’
razizi.uitm.edu.my

Orang Yahudi percaya merekalah bangsa
pilihan (Chosen One). Penganut Yahudi dipilih
untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab khas seperti mewujudkan
masyarakat yang adil dan saksama serta
berkhidmat kepada Tuhan. Sebagai balasan
mereka akan menerima kecintaan serta
perlindungan Yahweh.
razizi.uitm.edu.my




Zabur  Nabi Daud
Taurat  Nabi Musa
Injil  Nabi Isa
Al-Quran  Nabi Muhammad
razizi.uitm.edu.my


Sekularisme
Materialisme
razizi.uitm.edu.my





Agama merupakan fitrah asasi
Agama memenuhi kehendak jasad dan
rohani manusia.
Tanpanya kehidupan tidak sempurna.
Terdapat pelbagai agama, diketegorikan
kepada samawi dan budaya yang mempunyai
ciri-ciri tersendiri.
Terdapat pelbagai cabaran dalam beragama
yang perlu ditangani.
razizi.uitm.edu.my




Ghazali Darusalam (2001),Tamadun Islam dan Tamadun
Asia, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala
Lumpur
Mohd Asri Abdullah (et. al)(2006), Prinsip-prinsip Asas Islam
– Islam dan Akidah,Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti
(UPENA)
Mohd Rosmizi Abd Rahman (2005), Panduan Memilih
Agama, Bentong Pahang: PTS Millennia
Mohd Sulaiman Haji Yassin (1981), Pengantar Akidah,
Selangor: Persatuan Mahasiswa Timur Tengah Malaysia
razizi.uitm.edu.my





Mujaini Tarimin (2002),Insan & Agama, Pusat Pendidikan
Islam: Shah Alam
Nafisiah Abdul Rahman ( et al ) 2012, Tasawwur Islam, Shah
Alam: Reka Cetak Sdn. Bhd
Rukiah Mohamad (2011), Asas Pembinaan Insan, Shah Alam:
Pusat Penerbitan Universiti (UPENA)
Wan Rohani Sulaiman (et. al) (2010), Institusi Ibadat di Kota
Kinabalu, Shah Alam: UPENA UiTM
Zaizul Ab. Rahman, ( 2012 ), The Role Of Fitrah As An
Element In The Personality of A Da’i In Achieving The
Identity Of A True Da’i , International Journal of Business and
Social Science Vol. 3 No. 4 [Special Issue - February 2012]
razizi.uitm.edu.my
SEKIAN
TERIMA KASIH
razizi.uitm.edu.my