Quines són les principals malalties que afecten l`aparell circulatori?

Download Report

Transcript Quines són les principals malalties que afecten l`aparell circulatori?

3r ESO
L’ APARELL
CIRCULATORI
Mª Magdalena Estrugo Ripoll
Didàctica de la Biologia
4 GBIO
2012/2013
Índex
Quina és la composició de la sang?
Com es distribueix la sang per tot el cos?
Quin és el motor que impulsa la sang?
Com funciona el cor?
Com és la circulació de la sang pel nostre cos?
Quines són les principals malalties que afecten l’aparell
circulatori?
Quina és la composició de la sang?
 La sang és un líquid que circula pels vasos sanguinis transportant a les cèl·lules
nutrients i oxigen. A més, recull el diòxid de carboni i altres residus que han de ser
expulsats del cos.
 Formada per:
o Plasma sanguini: transport de nutrients,
proteïnes, productes de rebuig, etc.
o Cèl·lules sanguínies
- Glòbuls vermells o eritròcits:
Transport de O2 i CO2.
- Glòbuls blancs o leucòcits:
Defensa de l’organisme davant les infeccions.
- Plaquetes o trombòcits:
Coagulació o solidificació de la sang.
Com es distribueix la sang per tot el cos?
Mitjançant els
els vasos sanguinis
Artèries: envien la sang des del cor a tots
els òrgans. Transport de la sang a gran
pressió.
Venes: envien la sang des dels òrgans
fins al cor. Paret menys resistent i
vàlvules que impedeixen el retrocés de la
sang.
Capil·lars: paret formada per una capa
d’endoteli que permet l’intercanvi de
substàncies entre la sang i les cèl·lules.
Quin és el motor que impulsa la sang?
El cor: és un òrgan situat a la cavitat toràcica que s’encarrega d’impulsar la sang per tot el cos.
Parets formades per múscul cardíac o miocardi.
 Format per dues aurícules i dos ventricles.
Cada aurícula comunica amb el seu ventricle corresponent mitjançant unes vàlvules que
permeten el pas de la sang i impedeixen el retrocés.
Com funciona el cor?
Cicle cardíac: el cor realitza de forma repetida
moviments coordinats de contracció o sístole i
relaxament o diàstole.
Diàstole
Sístole auricular
Sístole ventricular
Com és la circulació de la sang pel nostre cos?
 La circulació pulmonar o circulació menor:
S’estableix entre el cor i els pulmons.
La seva funció és fer l’intercanvi dels gasos
respiratoris.
Arteria
pulmonar
Vena
pulmonar
1. Contracció del ventricle dret que envia sang
desoxigenada o venosa a l’artèria pulmonar.
2. Intercanvi de gasos respiratoris als pulmons.
3. La sang oxigenada o arterial torna per les
venes pulmonars cap a l’aurícula esquerra que
es troba relaxada.
Ventricle dret
Aurícula
esquerra
Com és la circulació de la sang pel nostre cos?
 La circulació sistèmica o circulació major:
S’estableix entre el cor i la resta del cos.
La seva funció és transportar l’oxigen i els
nutrients a tots els teixits i retirar els residus
produïts per les cèl·lules.
1. Contracció del ventricle esquerre que envia la
sang oxigenada procedent de la circulació
pulmonar a l’artèria aorta.
Vena cava
Artèria
aorta
2. La sang es distribueix a través d’artèries i
arterioles fins als òrgans on es fa l’intercanvi
capil·lar.
3. Aquesta sang desoxigeneda i carregada de
diòxid de carboni circula per les venes caves fins
arribar a l’aurícula dreta.
Òrgans
Quines són les principals malalties que afecten l’aparell
circulatori?
 Infart de miocardi: s’origina per l’obstrucció
parcial o total de les artèries coronàries.
 Varices: venes inflamades degut a la fallada de
les vàlvules de les venes dels membres inferior.
 Hipertensió arterial: augment de la pressió que
fa la sang sobre la paret de les artèries, produint
una sobrecàrrega del cor i dels vasos sanguinis.
 Apoplexia: interrupció de l’aportament de la
sang a una part del cervell degut a l’obstrucció
d’un vas sanguini per un coàgul o la ruptura d’un
vas.
 Aneurisme: és una dilatació localitzada en una
paret arterial o venosa.
Bibliografia
 Fernández, M.A. 2002. Àmbit 3: Biologia i geologia. Educació secundària,
tercer curs. Vicens-Vives, Palma de Mallorca.
 Vives, F. 2002. Biologia i geologia, 3r ESO. Santillana, Palma de Mallorca.