Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością lub chorobą

Download Report

Transcript Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością lub chorobą

Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością
lub chorobą przewlekłą nieposiadających
orzeczenia
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Rok akademicki
Ogółem studentów
zarejstrowanych w BON
2004/
2005/
2006/
2007/
2008/
2009/
2010/
2011/
2012/
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
549
581
902
918
940
980
1006
1111
1015
1263
141
152
154
138
115
104
108
104
102
128
199
243
351
343
303
301
351
361
376
363
56
64
104
115
111
109
107
119
143
107
153
122
293
322
411
466
440
527
394
665
2013/2014
w tym:
znaczny stopień niesprawności
całkowita niezdolność do pracy
oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji
I grupa
umiarkowany stopień
niesprawności
całkowita niezdolność do pracy
II grupa
lekki stopień niesprawności
częściowa niezdolność do pracy
III grupa
nie orzeczony
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ogółem studentów w tym:
549
581
902
918
940
980
1006
1111
1015
1263
osoby z przewlekłymi
chorobami wewnętrznymi
111
228
192
241
237
256
274
264
168
362
osoby z zaburzeniami
psychologicznymi
i chorobami psychicznymi
84
77
131
191
231
240
256
228
256
404
osoby z innymi
problemami
(w tym z dysleksją)
78
18
195
155
180
221
184
329
298
266
Rok akademicki
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(od 1.10.2011 r.) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków
do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych
to jedno z podstawowych zadań uczelni wyższych. (Art.13 pkt.9)
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Podejście Uniwersytetu Warszawskiego
Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych udziela wsparcia
każdemu, kto jest w stanie wykazać negatywne skutki swej
niesprawności / choroby dla udziału w procesie dydaktycznym.
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie oraz
przewlekle chore – także jeśli nie posiadają orzeczenia – mają
takie samo prawo do uzyskania pomocy w kompensowaniu
skutków ich choroby/niesprawności
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Wsparcie ma gwarancje formalne nie tylko na poziomie ustawy.
ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(z dnia 8 marca 2005 r.) w sprawie warunków studiowania osób
niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warszawskim.
§5
1. Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta ograniczają możliwość
pełnego uczestnictwa w zajęciach odbywanych w trybie standardowym, w
tym także możliwość zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, student
może wnioskować o zastosowanie rozwiązań alternatywnych wyrównujących
jego szanse i uwzględniających jego aktualne możliwości.
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
2. Rozwiązania alternatywne mogą polegać w szczególności na:
1)stosowaniu dodatkowych urządzeń lub włączaniu osób trzecich (np.
tłumaczy języka migowego),
2)zmianie trybu odbywania zajęć oraz ich zaliczania,
3)wprowadzeniu alternatywnych form zapisu dla wykorzystywanych
materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych,
4)zmianie organizacji sesji,
5)udzielaniu urlopów okolicznościowych z przyczyn zdrowotnych
z jednoczesną możliwością realizacji niektórych zajęć.
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Do osób nie posiadających orzeczenia należą najczęściej
studenci z następującymi schorzeniami:
•
•
•
•
•
•
•
z zaburzeniami psychicznymi
z chorobami nowotworowymi,
z cukrzycą,
z wadami serca i wadami układu krążenia,
chore na AIDS,
ze stwardnieniem rozsianym,
z dysleksją
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Formy działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta
i z nim uzgadniane. Do najczęściej stosowanych należą:
• Zmiany formy uczestnictwa w zajęciach poprzez:
a) zwiększenie dopuszczalnej absencji,
b) zmiana trybu odbywania zajęć,
c) zmiana sposobu sprawdzania wiedzy,
• Zmiany sposobu organizacji sesji egzaminacyjnej;
• Opiniowanie wniosków dotyczących urlopów okolicznościowych ze
względów zdrowotnych.
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom stale rosnącej grupy
studentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
od września 2006 r. został uruchomiony stały dyżur lekarza
psychiatry oraz 2 psychologów.
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Najczęściej zgłaszane trudności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brak możliwości terminowego rozliczenia zajęć.
Trudności w prezentowaniu wiedzy na forum grupy.
Problemy z działaniem pod dużą presją czasu.
Kłopoty z organizacją pracy.
Problemy z motywacją i wiarą w możliwość sprostania zadaniom.
Nieprzewidywalne okresy pogorszenia samopoczucia, a kalendarz akademicki.
Problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, myślami zakłócającymi naukę,
nasilone poczucie zmęczenia.
Towarzyszące problemy zdrowotne.
Trudności w kontaktach z grupą studencką i wykładowcami.
Trudności w korzystaniu ze wsparcia grupy.
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Pełnosprawny Student VIII
Kraków, 29-30 października 2014 r.
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
Dziękuję za uwagę
Paweł Wdówik
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Warszawski
[email protected]
Patroni medialni:
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.