دانلود چکیده ای از مطالب کارگاه آموزشی مدیریت استرس دکتر دهستانی

download report

Transcript دانلود چکیده ای از مطالب کارگاه آموزشی مدیریت استرس دکتر دهستانی

‫نوبانگ اندیشه‬
‫آموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬معماری سازمانی‬
‫‪www.nobaang.com‬‬
‫تهیه اسالید ‪:‬‬
‫مدرس‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫تابستان ‪93‬‬
‫زمانه نو‬
‫نگاه نو‬
‫ذهن نو‬
‫زبان نو‬
‫عملكرد نو‬
‫عوامل بیرونی‬
‫عوامل درونی‬
‫عوامل اقتصادی و سیاس ی و فرهنگی‬
‫کیفیت روابط‬
‫همکاران‬
‫سبک زندگی‬
‫هدف گذاری‬
‫برنامه ریزی‬
‫نوع شغل‬
‫توسعه و تحول‬
‫فردی‬
‫ساختار روابط اجتماعی‬
‫دسترس ی به امکانات‬
‫نظام آموزش ي‬
‫تعهد به اهداف و برنامه ها‬
‫دسترس ی به گروه های مرجع‬
‫مهارت های فردی‬
‫باور و پشتکار‬
‫فرهنگ سازمانی‬
‫سبک زندگی‬
‫محدوديت هاي سياس ي ‪ /‬قانوني‬
‫منابع مالي‬
‫پایبندی به‬
‫اهداف و برنامه ها‬
‫فرهنگ سازمانی‬
‫توسعه و تحول‬
‫فردی‬
‫زير ساخت هاي‬
‫اقتصادي ‪ /‬اجتماعي‬
‫نوع شغل‬
‫سيستم ها‬
‫مسایل فرهنگي‬
‫مهارت هاي انساني‬
‫نظام اموزش ی‬
‫آموزش های کاربردی‬
‫مشکالت اجتماعی و ‪...‬‬
‫درآمد و معیشت‬
‫تورم‬
‫آیا همه مشکالت و مسایل ما‬
‫مربوط به عوامل خارجی است ؟‬
‫چه اندازه مسایل و مشکالت‬
‫مربوط به عوامل داخلی است؟‬
‫کیفیت روابط‬
‫توانایی و تجربه‬
‫شخصیت‬
‫سبک زندگی‬
‫چارچوب مفهومی مدیریت استرس‬
‫چرایی؟‬
‫‪Know why‬‬
‫مدیریت‬
‫چیستی؟‬
‫‪Know what‬‬
‫استرس‬
‫چگونگی؟‬
‫‪Know how‬‬
‫موقعیت شما از نظر پذیرش استرس در جامعه کنونی کجاست ؟‬
‫اینجا ؟‬
‫جامعه کنونی نسبت به جامعه ای ایده آل اینجاست ؟‬
‫پس شما کجا هستید ؟‬
‫تعریف استرس (‪)Stress‬‬
‫• واكنش هاي فيزيكي ‪ ،‬ذهني و عاطفي كه در نتيجه‬
‫تغيیرات و نيازهاي زندگي فرد‪ ،‬تجربه مي شوند‪.‬‬
‫• استرس یعنی وارد شدن فشار بر یک فرد‪ ،‬بدون آمادگی‬
‫قبلی برای پذیرش آن فشار‬
‫• واکنش جسمانی‪ ،‬روانی و عاطفی در برابر یک محرک‬
‫بيرونی برای ایجاد سازگانی فرد با تغیيرات‬
‫‪10‬‬
‫تعریف استرس (‪)Stress‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پاسخ به هر عاملي است كه فرد را ناراحت و از‬
‫وضعيت تعادل خارج مينمايد‪.‬‬
‫بخش جدايي ناپذير در زندگي انسانهاست‪.‬‬
‫واكنشهاي رواني‪ ،‬جسماني‪ ،‬هيجاني و رفتاري‬
‫تهديد يا فشار ادراك شده دروني يا محيطي‬
‫ناش ي از ارزيابي فرد از تجارب تنش زای محيطي است‬
‫‪11‬‬
‫تعریف استرس (‪)Stress‬‬
‫‪ ‬پاسخ ی انطبخخاهی کخخه تحخخت تخ هیر ویژگخخی هخخای فخخردی یخخا فراگردهخخای‬
‫روان شناختی شکل میگیرد؛ بدین معنی که نتیجه ی یک عمخل‬
‫‪ ،‬وض خ خخعیت ‪ ،‬ی خ خخا رخ خ خخداد خ خ خخارجی اس خ خخت ک خ خخه ت اض خ خخاهای وی خ خخژه‬
‫جسمانی یا روان شناختی را برانسان تحمیل می کند ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫تعریف استرس (‪)Stress‬‬
‫‪ ‬وضخخعیت پویخخایی اسخخت کخخه در آن انسخخان بخخا یخخک فر خخت ‪،‬‬
‫مح خخدودیت ی خخا ت اض خخایی روب خخرو اس خخت ک خخه ب خخا آن خخه ب خخدان‬
‫اش خختیار دارد و نتیج خخه ی آن ب خخرایش مه خخم و در ع خخین ح خخال‬
‫نامطمئن است مرتبط می باشد ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫تعریف استرس (‪)Stress‬‬
‫‪ ‬یک واکنش تطبیقی به یک عامل محیطی (بیرونیی)‬
‫اسیییییپ کیییییه ییامییییید‪،‬ار تیریو‪،‬و ییییییک رتتیییییارر‬
‫شیینایتی و روان شیینایتی ریییادر بییرار ‪،‬ییر تییرد در‬
‫یی داشته ترد را ار حا‪،‬پ نرمال یارج می کند ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫اضطراب چیست ؟‬
‫• اضطراب عبارت است از یك احساس ناراحتكننده و مبهم‬
‫ترس‪ ،‬وحشت‪ ،‬یا خطر با منشاء ناشناخته كه بر فرد حاکم‬
‫ميشود‪ .‬براي بعضي از افراد این حالت ممكن است‬
‫ناگهاني روي دهد و بر طرف شود‪ ،‬اما براي بعضي دیگر‬
‫این حالت به صورت مزمن در ميآید‪.‬‬
‫نکاپ مهم در تعریف استرس‬
‫استرس واکنش تطبیقی به یک عامل (واقعه کنش یا موقعیپ) اسپ نه یود آن عامل‬
‫‪1‬‬
‫استرس انر ر ریادر را ار ترد می گیرد یا ایجاد میکند ؛ بنابراین در وقیای و موقعییپ ‪،‬یار ییا‬
‫اتفاق می اتتد نه در ‪،‬ر موقعیپ معمو‪،‬ی و متداول‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪،‬ر ترد یاصی استرس را به طور متفاوتی تجربه می کند یعنیی تفیاوپ ‪،‬یار تیرد (تیریو‪،‬و ییک و‬
‫روان شنایتی) تأثیر استرس را تعدیل می کند ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫استرس ترد را ار حا‪،‬پ نرمال یارج می کند و ترد نمی تواند کارکرد معمول یود را داشته باشد ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫منظور ار عامل محیطی استرس را‪،‬ا ‪،‬ستند که موجب استرس می شوند‬
‫‪5‬‬
‫ایجاد سارمان بدون استرس یک تفکر رویایی اسپ ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪16‬‬
‫رابطه بین استرس و عملكرد‪:‬‬
‫يركز و دادسون دو نظريهپرداز مديخخريت هسختند كه ارتباط استرس و عملكرد را در قالب ”‬
‫قانون يركز و دادسون" ارائه نموده اند‪.‬‬
‫عملكرد‬
‫استرس زياد‬
‫(مضر و بدخيم)‬
‫استرس بهينه‬
‫(مفيد و خوشخيم)‬
‫استرس كم‬
‫(مضر و بدخيم)‬
‫انواع استرس‬
‫‪• Distress:‬‬
‫‪• Eustress :‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سبب نگرانی و دلواپس ی است‬
‫کوتاه مدت یا بلند مدت است‬
‫خارج است توان تحمل و سازش ما است‬
‫همراه با احساس های ناخوشایند است‬
‫سبب کاهش کارایی می شود‬
‫سبب مسایل جسمی و روحی می شود‬
‫مهیج و انگیزه بخش است‬
‫کوتاه مدت است‬
‫بخش ی از مهارت های سازگاری ما است‬
‫با احساس هیجان همراه است‬
‫سبب افزایش کارایی می شود‬
‫تمرین موج‬
‫مفهوم استرس‬
‫‪ ‬پزشککا اتریش ک «‪،‬ییانس(‪،‬ییانر) سییهیه»‬
‫( ‪Hans‬‬
‫‪ )Selye‬پدر استرس در مفهوم جدیکد آن شکناخته‬
‫شده است ‪.‬‬
‫‪ ‬در نظر ور وقای مثبپ و منفی ‪،‬ر دو می تواننید بیه‬
‫یاسیهار استرسی مفید یا مضر منجر شوند ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫مفهوم استرس‬
‫ترشح هورمون از‬
‫هيپوفیز براي غدد‬
‫فور كليوي‬
‫تفسیر توسط‬
‫هيپوتاالموس‬
‫تبديل به اعالم خطر‬
‫در مغز‬
‫اعالم خبر‬
‫اخطار الكترو‬
‫شيميايي براي‬
‫هيپوفیز‬
‫فعاليت غدد آدرنال و‬
‫ترشح كورتيكوئيد‬
‫ارسال پيام براي تمام‬
‫غدد بدن‬
‫افزايش فعاليت‬
‫طحال‬
‫افزايش ضربان قلب‬
‫كبد مواد قندي و‬
‫ويتامین آزاد مي كند‬
‫افزايش اكسیژن غذا و‬
‫افزايش قدرت لخته‬
‫شدن خون‬
‫افزايش گلبول قرمز‬
‫جاري شدن خون از‬
‫پوست به سمت‬
‫ماهي ه ها‬
‫سردي دست و پا‬
‫‪20‬‬
‫حالت تهاجمي همه‬
‫ارگانيسمها‬
‫نظر ‪،‬ار ‪،‬انس سهیه در استرس‬
‫‪ .1‬یاسخ به استرس متمایر ار استرس را‪،‬اسپ‪.‬‬
‫‪ .2‬استرس صرتا ً یک تنش عصبی نیسپ‪.‬‬
‫‪ .3‬استرس اجتناب نا یذیر اسپ‪.‬‬
‫‪ .4‬استرس ممکن اسپ ییامد‪،‬ار مثبپ داشته باشد‪.‬‬
‫‪ .5‬رندگی ممهو ار استرس اسپ و استرس با مرگ یایان می یابد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫استرس و مفا‪،‬یم مرتبط‬
‫رمانی رخ می د‪،‬د که توانایی ترد در انطباق با استرس تحهیل می رود ‪.‬‬
‫در این حالت فرد منزوی م شود و احساس م کند هیچ کنترل روی خود و محیط ندارد ‪.‬‬
‫ییامد‪،‬ا ‪ :‬احساس از دست دادن انرژی ‪ ،‬احساس ب قدرت ‪ ،‬ب لیاقت ‪ ،‬دلتنگک ‪ ،‬بک کنترلک ‪ ،‬ناامیکدی‬
‫‪ ،‬شکست و ناتوان ‪.‬‬
‫تجریه و تحهیل مرحهه ار تحهیل رتتگی ‪:‬‬
‫‪ .1‬فرد احساسات خود را از دست م دهد ‪.‬‬
‫‪ .2‬زوال شخصیت و یا ب شخصیت را تجربه م کند ‪.‬‬
‫‪.3‬احساس ب لیاقت ‪ ،‬ناکارآمدی ‪ ،‬بیزاری از کار و عدم موفقیت ‪.‬‬
‫تشار عصبی احتمال دارد که عهپ یا معهول استرس باشد ‪.‬‬
‫ممکن اسپ که استرس ‪،‬مراه با اضطراب باشد ‪ .‬اضطراب‪ :‬جنبه احساسی و روان شنایتی دارد‪.‬‬
‫استرس ‪ :‬جنبه های روان شناخت ‪ ،‬فیزیولوژیا و احساس دارد ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫تحلیل رفتگ‬
‫فشار عصب‬
‫اضطراب‬
‫عوارض کهی انطباق‬
‫‪ ‬یک واکنش دتاعی نسبپ بیه ییک عامیل تشیار روانیی اسیپ کیه نیوعی تقاضیار محیطیی تهدیید آمییر بیه‬
‫ریاد‬
‫شمار می آید ‪.‬‬
‫مرحهه اول‬
‫مرحهه دوم‬
‫مرحهه سوم‬
‫‪،‬شدار‬
‫مقاومپ‬
‫تحهیل رتتن‬
‫(‪،‬راس)‬
‫(انطباق)‬
‫(ترو رییتن)‬
‫‪SRPs‬‬
‫بسیار‬
‫مؤثر‬
‫رمان صرف شده برار‬
‫آ ار‬
‫مقاومپ در برابر عامل‬
‫تشار روانی‬
‫‪23‬‬
‫سطح اثر بیشی‬
‫انطباق با تشار روانی‬
‫بسیار‬
‫نا‬
‫مؤثر‬
‫یایان‬
‫در آن بدن بسیج م شود تا با چالش که عامل‬
‫فشار را ایجاد کرده مقابله کند ‪.‬‬
‫باال رفتن فشار خکون ‪ ،‬افکزایض ضکربان قلکب ‪،‬‬
‫بککککزرن شککککدن مردمککککا چشککککم ‪ ،‬کککککض آمککککدن‬
‫عضالت‪.‬‬
‫ییییا یییییود را بیییا عامییییل تشییییار‬
‫انطبییییاق مییییی د‪،‬یییید ‪ .‬و یییییا ار‬
‫عامییل تشییار روانییی تییرار مییی‬
‫کند ‪.‬‬
‫اگییییر موتییییق شییییود احسییییاس‬
‫رضییایپ مییی مییی کنیید در یییر‬
‫ایین صییورپ اضیطراب تیینش‬
‫و یسییتگی ایجییاد مییی شییود و‬
‫نشانه ‪،‬ار مرحهه ‪،‬شدار بیار‬
‫می گردد ‪.‬‬
‫مرحهه‬
‫دوم‪:‬‬
‫مقاومپ‬
‫قککرار گککرفتن در معککر فشککار روانکک بککرای‬
‫مدت طوالن ‪ ،‬بدون کاهض آثکار منفک آن ‪ ،‬بکه‬
‫تحلیل رفتگ م انجامد ‪ .‬در این نقطه فکرد بکه‬
‫هم میریزد‪.‬‬
‫مرحهه‬
‫اول ‪:‬‬
‫‪،‬شدار‬
‫مراحل سه گانه‬
‫عوار‬
‫مرحهه‬
‫سوم ‪:‬‬
‫تحهیل‬
‫رتتن‬
‫کل‬
‫سارگارر با استرس ( سهیه )‬
‫مراحل سندرم عمومی سارگارر‬
‫سطوح اضطراب‬
‫یصوصیاپ‬
‫مرحهه ایطار‬
‫سطح ‪ ( 1‬مالیم )‬
‫افزایض هوشیاری ؛ افزایض آگاه ؛‬
‫تالض زیاد برای کاهض اضطراب ؛‬
‫افزایض تطابق ‪.‬‬
‫شی ار وجود استرس آگاه می شود و سار و کار‪،‬ار مناسب را‬
‫برار مقابهه با آن آماده می کند ‪ .‬این مرحهه کوتاه و تورر اسپ‪.‬‬
‫مرحهه مقاومپ‬
‫شی با عوامل استرس مواجه می شود و نتیجه ر آن در‬
‫اکثر موارد سارگارر و بارگشپ به تعادل اسپ ‪.‬‬
‫سطح ‪ ( 2‬متوسط )‬
‫سطح ‪ ( 2‬متوسط )‬
‫سطح ‪ ( 3‬شدید )‬
‫سطح ‪ ( 3‬شدید )‬
‫مرحهه ترسودگی‬
‫در صورتی که به سارگارر نرسد انر ر صرف شده برار‬
‫مقابهه تعادل ترد را میتل می کند و ور دچار اتسردگی و‬
‫اضمحالل می شود ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫سطح ‪ ( 4‬وحشت )‬
‫احساس تهدید ؛ زودرنج و‬
‫تحریا پذیری ؛ احساس طاقت‬
‫فرسای ؛ ب توجه انتخاب ؛‬
‫افسردگ‬
‫احساس ب حمایت ؛ احساس ترس ‪،‬‬
‫نگران ‪ ،‬وحشت ؛ از دست دادن‬
‫کنترل ؛ اختالل شخصیت ؛ از دست‬
‫دادن تفکر منطق ‪ ،‬از دست دادن‬
‫رابطه منطق با واقعیت و دیگران ؛‬
‫گسستگ و بیماری‬
‫استرس را‪،‬ا استرس و ییامد‪،‬ار آن‬
‫پیامدهای‬
‫استرس‬
‫استرس‬
‫ادراک شده‬
‫ییامد‪،‬ار‬
‫تیریو‪،‬و یکی‬
‫استرس‬
‫ادراک شده‬
‫استرس را‪،‬ار درون‬
‫شیصی‬
‫استرس را‪،‬ار بین‬
‫شیصی‬
‫ییامد‪،‬ار روانشنایتی‬
‫استرس‬
‫ادراک شده‬
‫ییامد‪،‬ار شنایتی‬
‫عوامل‬
‫استرس زا‬
‫استرس را‪،‬ار‬
‫سارمانی‬
‫استرس را‪،‬ار‬
‫تراسارمانی‬
‫ییامد‪،‬ار رتتارر‬
‫‪25‬‬
‫مدل تشار روانی حرته ار‬
‫عوامل فشار روان‬
‫نتایج‬
‫روان شناخت ‪/‬نگرش‬
‫سطح فردی‬
‫•رضایت شغل‬
‫•تعهد سازمان‬
‫•مشغول بودن به کار‬
‫•احترام به خود‬
‫•تحلیل رفتگ‬
‫•عواطف منف‬
‫•افسردگ‬
‫•تقاضاهای شغل‬
‫•تعار نقض‬
‫• ابهام در نقض‬
‫• ادراک از کنترل محیط‬
‫• امنیت شغل‬
‫• کار بیض از حد‬
‫• کار کمتر از ظرفیت‬
‫•یکنواخت در کار‬
‫ارزیاب شناخت‬
‫سطح گروه‬
‫• آغازین‬
‫• نهای‬
‫• پویای های گروه‬
‫• رفتار مدیریت‬
‫• آزار جنسیت‬
‫راهبردهای انطباق‬
‫رفتاری‬
‫• کنترل‬
‫• فرار‬
‫• مدیریت عالئم‬
‫سطح سازمان‬
‫•فرهنگ‬
‫•ساختار‬
‫•فناوری‬
‫•ایجاد تغییر در شرایط کاری‬
‫تعدیل کننده ها‬
‫• حمایت اجتماع‬
‫• خستگ ناپذیر‬
‫• رفتار نوع الف‬
‫سطح فراسازمان‬
‫•خانواده‬
‫•وجهه و اعتبار اجتماع ‪/‬اقتصادی‬
‫•زمان رفت و آمد‬
‫•سر و صدا‪ ،‬گرما‪ ،‬شلوغ و آلودگ هوا‬
‫‪26‬‬
‫•غیبت از کار‬
‫•ترک خدمت‬
‫•عملکرد‬
‫•سوانح درکار‬
‫•ضایع کردن جسم‬
‫•خشونت‬
‫شناخت‬
‫•تصمیم گیری ضعیف‬
‫•عدم تمرکز ذهن‬
‫•فراموش‬
‫جسمان‬
‫•سیستم قلب عروق‬
‫•سیستم مصونیت در برابر امرا‬
‫•سیستم عضالن جمجمه ای‬
‫•سیستم معدی و روده ای‬
‫تعاریف چهار سطح اصهی عوامل تشار روانی‬
‫سطح فردی‬
‫سطح‬
‫گروه‬
‫عوامهی‬
‫‪،‬ستند که به‬
‫طور مستقیم‬
‫با وظایف‬
‫شغهی ترد‬
‫ارتباط دارند‬
‫‪.‬‬
‫ار یویایی‬
‫‪،‬ار گرو‪،‬ی‬
‫و رتتار‬
‫مدیریتی‬
‫ناشی‬
‫میشوند‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫سطح‬
‫سازمان‬
‫با توجه به‬
‫عوامل دایهی‬
‫سارمان و جو‬
‫حاکم بر آن‬
‫ایجاد میشود‪.‬‬
‫سطح‬
‫فراسازمان‬
‫عوامهی‬
‫یارج ار‬
‫سارمان‬
‫باعث یدید‬
‫آمدن آن‬
‫میشوند ‪.‬‬
‫عوامل اترایش د‪،‬نده استرس در محیط کار‬
‫‪ .1‬فناوری و اطالعات‬
‫اندیشیییییییییییییییییییییمندان ار‬
‫اسیییییییترس تناورانیییییییه‬
‫(‪)Technostress‬‬
‫صحبپ می کنند ‪.‬‬
‫کوتییییاه شییییدن تییییاریخ‬
‫مصرف دانش و کهنه‬
‫شدن سری مهارپ ‪،‬ا‬
‫مشییا ل را رقییابتی تییر‬
‫و تغییر یذیر نمیوده و‬
‫استرس را در کار باال‬
‫برده اسپ ‪.‬‬
‫‪ .2‬جهان شدن‬
‫اسییییترس مسییییاترپ‬
‫‪،‬ار متعدد به وی ه‬
‫در شرکپ ‪،‬ار چند‬
‫مهیتییییییییی و عقییییییییب‬
‫نمانییییدن ار شییییرکپ‬
‫‪،‬ار دیگر‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .3‬امنیت‬
‫اوج گیییییییییرر یدیییییییییده‬
‫تروریسیییییییم و تییییییینش‬
‫‪،‬یییار سیاسیییی کشیییور‬
‫‪،‬ییا امنیییپ تیریکییی و‬
‫ما‪،‬ی شرکپ ‪،‬ا را بیه‬
‫یطر می اندارد‪.‬‬
‫‪ .4‬تنوع‬
‫تنییییییوه او‪،‬یییییییه‪ :‬نککککککژاد‪،‬‬
‫قومیککت ‪ ،‬جنسککیت‪ ،‬سککن‪،‬‬
‫زبان مادری‪ ،‬مذهب‬
‫تنییییوه ثییییانور‪ :‬تجربککککه‬
‫زنکککککککککککککدگ ‪ ،‬مککککککککککککککان‬
‫جغرافیکککککککککای ‪ ،‬سکککککککککبا‬
‫رفتکککککاری‪ ،‬تحصکککککیالت‪،‬‬
‫درآمکککد‪ ،‬تجربکککه ککککاری‪،‬‬
‫وضککعیت تلهککل‪ ،‬گککرایض‬
‫هکککای جنسککک ‪ ،‬وضکککعیت‬
‫والدین و حرفه‬
‫‪،‬ر دو نوه تنوه به‬
‫استرس در کار منجر‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ .5‬نوع قرارداد‬
‫استخدام‬
‫کوتیییییاه میییییدپ شیییییدن‬
‫قرارداد‪،‬ا‪ .‬طوالنی تر‬
‫شییییدن رمییییان اضییییاته‬
‫کارر ‪،‬ا و کیار کیردن‬
‫در اییییییییییییام تعطییییییییییییل‬
‫موجبیییییییاپ اتییییییییرایش‬
‫اسیییترس در کیییار میییی‬
‫شود‪.‬‬
‫عهل استرس یا استرس را‪،‬ا‬
‫• به د‪،‬ییل تنیوه و تفیاوپ‬
‫بین نیرور کار‬
‫• عوامل ‪:‬‬
‫• یشونپ‬
‫• رورگویی و بی نراکتی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دستور ا‪،‬عمل ‪،‬ا رویه ‪،‬یا و‬
‫سیاسپ ‪،‬ار سارمانی‬
‫استرات ر سارمان‬
‫عدم امنیپ شغهی‬
‫کوچک سارر سارمان ‪،‬ا‬
‫تر‪،‬نگ سارمانی‬
‫تناورر اطالعاپ (ترس یا اعتیاد)‬
‫‪29‬‬
‫استرس را‪،‬ار‬
‫بین شیصی‬
‫استرس را‪،‬ار‬
‫درون شیصی‬
‫استرس را‪،‬ار‬
‫سارمانی‬
‫استرس را‪،‬ار‬
‫ترا سارمانی‬
‫ناسارگارر در ا‪،‬داف‬
‫ناسارگارر بین اررش ‪،‬ا‬
‫نگرش ‪،‬ا و احساساپ‬
‫شیفتگی یا اعتیاد به کار‬
‫• تأثیر یذیرر سارمان ار محیط‪:‬‬
‫• ‪ .1‬شرایط یانوادگی‬
‫• ‪ .2‬ن اد طبقه و جنسیپ‬
‫• ‪ .3‬شرایط ما‪،‬ی و اقتصادر‬
‫• ‪ .4‬تحوالپ تناورر سیاسی‬
‫اجتماعی و تر‪،‬نگی‬
‫• ‪ .5‬جهانی شدن‬
‫• تغییراپ در نقش و ‪،‬داف‬
‫تشخیص استرس در دیگران (الگوهاي رفتاري)‬
‫• ‪ .1‬نسبت به همكاران‪:‬‬
‫• در زمان ورود به اداره سالم و احوال پرس ي مي نمايد‪.‬‬
‫نمايد‪.‬‬
‫• ناهار را با همكاران مي خورد‪.‬‬
‫• رفتاري دوستانه دارد‪.‬‬
‫• نظر افراد را جويا مي شود‪.‬‬
‫• ‪ .2‬نسبت به سازمان‪:‬‬
‫• محل كار خود را تميز نگه مي دارد‬
‫• پرونده ها را منظم در فايلها قرار مي دهد‬
‫• مي داند هر چيزي كجا قرار دارد‬
‫• به مكاتبات و نامه ها فورا رسيدگي مي نمايد‬
‫• ‪ .3‬نسبت به وضع ظاهري خود‪:‬‬
‫• لباس شيك مي پوشد‬
‫• لباسهايش اتوشده و تميز است‬
‫• با ظاهري آراسته در محل كار حاضر مي شود‪.‬‬
‫• بهداشت فردي را به خوبي رعايت مي كند‪.‬‬
‫طبیع‬
‫‪30‬‬
‫• ‪.1‬نسبت به همكاران‪:‬‬
‫• گوشه گير است‪.‬‬
‫• ناهار را به تنهايي صرف مي كند‪.‬‬
‫• زودرنج و تحريك پذير مي شود‪.‬‬
‫• به نظرات ديگران توجهي ندارد‪.‬‬
‫• ‪ .2‬نسبت به سازمان‪:‬‬
‫• محل كار خود را تميز نگه نمي دارد‬
‫• پرونده ها را در همه جا پراكنده مي كند‪.‬‬
‫• براي يافتن هر چيزي ‪ 15‬دقيقه وفت صرف مي كند‪.‬‬
‫فرد مبتال به استرس‬
‫رتتار سارمانی در عمل‬
‫‪31‬‬
‫تعدیل کننده ‪،‬ار استرس‬
‫شیصیپ‬
‫نستوه‬
‫کانون‬
‫کنترل‬
‫درونی‬
‫یود اتکایی‬
‫تعدیل کننده‬
‫های استرس‬
‫شیصیپ‬
‫نوه ‪B‬‬
‫عرپ نفس‬
‫جنسیپ‬
‫‪32‬‬
‫درماندگی‬
‫اکتسابی‬
‫تعدیل کننده ‪،‬ار استرس‬
‫این گونه اتراد در برابیر عوامیل اسیترس رار مکیرر بیه طیور اثیر بیشیی‬
‫مقاومپ می کنند و در برابر این عوامل طاقپ ترسا تسهیم نمی شوند ‪.‬‬
‫• توان تحمل ابهام بکاال دارنکد و در محکیط هکای اسکترس زا کمتکر از دیگکران دچکار بیمکاری مک‬
‫شوند ‪.‬‬
‫• کمتر دچار آسیب های روان م شوند و رضایت شغل بیشتری دارند ‪.‬‬
‫• مثککال ‪ :‬بعض ک از رزمنککدگان کککه بککا وجککود شککهادت نزدیکانشککان ‪ ،‬ول ک همچنککان بککه طککور اثککر‬
‫بخش به عملیات و وظایف خود م پرداختند ‪.‬‬
‫یود را مسئول رتتار یود می دانند نه شانس و عوامل محیطی را ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کمتر از برون کنترل ها استرس را تجربه م کنند ‪.‬‬
‫بر این باورند که م توانند بر وقایع زندگ تلثیر بگذارند و آنها را کنترل کنند‬
‫‪.‬‬
‫وقایع استرس زا را پیض بین و کنترل م کنند ‪.‬‬
‫از استراتژی های پیشگری از استرس بیشتر استفاده م کنند ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫تعدیل کننده ‪،‬ار استرس‬
‫میرانی اسپ که ترد یودش را دوسپ دارد ‪.‬‬
‫• عزت نفس زیاد ‪ ،‬اعتماد به نفس زیاد را در پ دارد ‪.‬‬
‫• موجب م شود فرد استرس کمتری را تجربه کند ‪.‬‬
‫• مثککال ‪ :‬دانشککجویان کککه عککزت نفککس بککاالی دارنککد در حککین ارائ که‬
‫سمینار ‪ ،‬استرس کمتری نسبت به بقیه دارند ‪.‬‬
‫آسیب یذیرر رنان و مردان در برابر استرس یکسان نیسپ ‪.‬‬
‫• زنان در شرایط سخت ‪ ،‬خسته کننده و مالل آور بلند مدت مقکاوم تکر از مکردان‬
‫اند‪.‬‬
‫• مردان در شرایط دشوار کوتاه مدت مقاومت بیشتری دارند ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫تعدیل کننده ‪،‬ار استرس‬
‫درماندگی اکتسابی موجب می شود انسان ‪،‬ا در شرایطی که می توانند شرایط و اوضاه را‬
‫کنترل یا ار شرایط نامطهوب اجتناب کنند به آن تن بد‪،‬ند و تسهیم شرایط شوند ‪.‬‬
‫• مطا‪،‬عاپ سهیگمن‬
‫(‪: )Seligman‬‬
‫• سگ ها پس از تجربه عدم کنترل بر اوضاع ‪ ،‬تنبیکه مککرر و محکرک هکای آزار دهنکده ‪،‬‬
‫حس عجز و درماندگ به آنان دست م دهد ‪ .‬و چکون نمک توانسکتند از شکوک فکرار کنکد‬
‫در نهایت آن را م پذیرفت ‪ .‬پس از آن هم که سگ در شرایط بود ککه مک توانسکت بکه‬
‫راحت از شوک فرار کند این کار را نم کرد ؛ زیرا درماندگ و عجز را یاد گرفته بود‬
‫‪.‬‬
‫آرام و صییبور اسییپ بییه نییدرپ عجهییه مییی کنیید ار مههییپ ‪،‬ییار رمییانی و‬
‫اضطرار رمانی رنج نمی برد به تفریح و تمدد اعصاب ا‪،‬میپ می د‪،‬د ‪.‬‬
‫• شخصیت نوع ‪ B‬در سازمان های نوع ‪ A‬استرس زیادی را تجربه م کند ‪.‬‬
‫• تطابق شخصیت فرد با شغل و سازمان در کاهض استرس مؤثر است ‪.‬‬
‫• افراد نوع ‪:A‬رقابت ‪ ،‬عجول‪ ،‬نگران و تهاجم ‪ ،‬بیماری ناشکیبای دارند ‪.‬از نوع ‪ B‬بهره‬
‫ورترند ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ویژگیهای کل تیپ شخصیت ‪A‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تمایل دارند به تنهای کارکنند‬
‫بلند پروازند و کمال گرای افراط دارند‬
‫در انجام کارهای زندگ گوض به زنگ و هوشیاری باالی دارند‬
‫با تعجیل و شتاب فراوان زندگ م کنند‬
‫رقابت جوی زیاد در رفتارشان دیده م شود‬
‫دنبال چشم و هم چشم و رقابت‬
‫روحیه تهاجم و عصبانیت و پرخاشگری و ب صبری دارند‬
‫وقت شناس افراط دارند و به شدت غرق در کار م شوند‬
‫احساس تسلط بیض از حد بر دیگران و محیط دارند‬
‫در کناره گیری از کار احساس ناتوان م کنند و عالقه افراط به کار‬
‫دارند‬
‫استرس در این افراد تاثیر منف بیشتری دارد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افرادی که با مشکالت هیجان برخورد م کنند نه منطق‬
‫افرادی که نسبت به رویدادهای اطراف خودشان نگرض و‬
‫برداشت ذهن منف دارند( نگرض همه یا هیچ‪ ،‬نگرض سیاه‬
‫و سفید )‬
‫افرادی که بیض از حد به دیگران یا خانواده وابسته هستند‬
‫افرادی که اعتماد به نفس پایین و کم دارند‬
‫افرادی که به جامعه و آینده خوض بین نیستند‬
‫استرس در این افراد تاثیر منف بیشتری دارد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افرادی که ناراحت های خودشان را با دیگران در میان نم‬
‫گذارند‬
‫افرادی که احساس م کنند در برابر رویدادهای آینده ناتوان‬
‫هستند و دایره نفوذ آن ها کوچکتر از دایره نگران های آن‬
‫هاست‬
‫افرادی که از حمایت اقتصادی‪ ،‬اجتماع و خانوادگ مناسب‬
‫برخورداد نیستند‬
‫افرادی که باورهای معنوی نادرست و ضعیف دارند‬
‫افرادی که تجربه مقابله با استرس را ندارند‬
‫افرادی که عادت کرده اند پیوسته با استرس زندگ کنند‬
‫تعدیل کننده ‪،‬ار استرس‬
‫مبتنی بر نظریه تعهق و وابسیتگی (‪ )Attachment Theory‬اسیپ و بیر چگیونگی تنظییم‬
‫روابط با دیگران دال‪،‬پ دارد ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سه ا‪،‬گور تعهق ‪:‬‬
‫یود اتکایی ‪ :‬در آن وابستگ متقابل سکازنده بکین افکراد در عکین اسکتقالل وجکود‬
‫دارد ‪ .‬ایشان وضعیت های استرس زا را راحت تر مدیریت م کنند ‪.‬‬
‫وابستگی و تعهق بیش ار حد ‪ :‬در مواجهه با عوامل استرس زا به دیگکران پنکاه‬
‫م برند ‪.‬‬
‫بی تعهقی ‪ :‬به روابط با دیگران اهمیت نم دهند و در برابر استرس زاهکا نیکاز‬
‫به دیگران را انکار م کنند ‪ .‬به تا روی ب باکانه و تهاجم روی م آورند‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬عالوه بر این ‪،‬فپ مورد ؛ توانایی ‪،‬ا تجربیاپ و مهارپ ‪،‬ار‬
‫اتراد نیر در مواجهه با استرس تأثیر دارد ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫فنون مدیریت استرس‬
‫مسئله محور‬
‫احساس محور‬
‫(ستيز)‬
‫(گریز)‬
‫به تالش برار تغییر شرایط‬
‫اشاره دارد ‪.‬‬
‫به کا‪،‬ش تنش احساسی بدون‬
‫تغییر شرایط برمی گردد ؛ یعنی‬
‫احساس ترد نسبپ به شرایط‬
‫تغییر می کند ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫واکنش ها در برابر استرس‬
‫روش درمانی‬
‫روش پیشگيری‬
‫روش واکنشی و انفعا‪،‬ی به‬
‫استرس می باشد ‪.‬‬
‫روش تعال در بریورد با‬
‫استرس می باشد ‪.‬‬
‫معایبی ‪،‬مچون ‪ :‬کا‪،‬ش عمهکرد‬
‫یبپ ریاد ترک یدمپ باال‬
‫به جار اینکه منتظر بمانیم که استرس اتفاق‬
‫بیفتد عوامل استرس را استرس و ییامد‪،‬ار‬
‫آن را کنترل می کنیم ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫استراتژی های مدیریت استرس‬
‫‪ ‬استرات ر ‪،‬ار تردر ییشگیرر ار استرس را‪،‬ا ‪:‬‬
‫‪ .1‬خوشبین اکتساب ‪ .2 ،‬مدیریت اوقات کاری ‪ .3 ،‬مدریت اوقات فراغت‪.‬‬
‫‪ ‬استرات ر ‪،‬ار سارمانی ییشگیرر ار استرس را‪،‬ا‪:‬‬
‫‪ .1‬طراحک مجککدد مشککاغل ‪ .2 ،‬ابهککام زدایک و شککفاف سککازی ‪ .3 ،‬برنامککه زمککان‬
‫کککار‪ .4 ،‬سککبا مککدیریت و سککاختار سککازمان ‪ .5 ،‬فرهنککگ سککازمان و ارتباطککات‪،‬‬
‫‪.6‬نظام پاداض عادالنه‪.‬‬
‫‪ ‬استرات ر ‪،‬ار تردر ییشگیرر ار استرس‪:‬‬
‫‪ .1‬عوامل وضعیت – شخص ‪ .2 ،‬ارزیکاب شکناخت از اسکترس ‪ .3 ،‬فنکون‬
‫سازگاری‪.‬‬
‫‪ ‬استرات ر ‪،‬ار سارمانی ییشگیرر ار استرس‪:‬‬
‫پیشگیری از‬
‫استرس‬
‫‪ .1‬مشاوره های روان ‪ .2 ،‬حمایت اجتماع ‪ .3 ،‬تیم سازی‪.‬‬
‫پیشگیری از‬
‫استرس زاها‬
‫استراتژی های‬
‫مدیریت‬
‫استرس‬
‫‪ ‬استرات ر ‪،‬ار تردر ییشگیرر و درمان ییامد‪،‬ار استرس‪:‬‬
‫‪ .1‬آرام سککککازی و تناسککککب انککککدام‪ .2 ،‬مراقبککککه‪ .3 ،‬رژیککککم غککککذای ‪ .4 ،‬بککککازخور زیسککککت (فیزیولککککوژیک )‪،‬‬
‫‪.5‬خودگشودگ ‪ .6 ،‬درمان پزشک ‪.‬‬
‫‪ ‬استرات ر ‪،‬ار سارمانی ییشگیرر و درمان ییامد‪،‬ار استرس ‪:‬‬
‫‪ .1‬برنامککه هککای کمککا بککه کارکنککان‪ .2 ،‬زمککان اسککتراحت کککاف ‪ .3 ،‬مرخص ک اسککترس‪ .4 ،‬بهبککود‬
‫شرایط کاری‬
‫‪42‬‬
‫پیشگیری و‬
‫درمان پیامدهای‬
‫استرس‬
‫استرات ر ‪،‬ار مدیریپ استرس‬
‫استرات ر ‪،‬ا‬
‫تردر‬
‫• خوشبین اکتساب‬
‫پیشگیری از استرس زاها‬
‫• مدیریت اوقات کاری‬
‫• مدریت اوقات فراغت‬
‫پیشگیری از استرس‬
‫پیشگیری و درمان پیامدهای استرس‬
‫‪43‬‬
‫• عوامل وضعیت – شخص‬
‫• ارزیاب شناخت از استرس‬
‫• فنون سازگاری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آرام سازی و تناسب اندام‬
‫مراقبه‬
‫رژیم غذای‬
‫بازخور زیست (فیزیولوژیک )‬
‫خودگشودگ‬
‫درمان پزشک‬
‫سارمانی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫طراح مجدد مشاغل‬
‫ابهام زدای و شفاف سازی‬
‫برنامه زمان کار‬
‫سبا مدیریت و ساختار سازمان‬
‫فرهنگ سازمان و ارتباطات‬
‫نظام پاداض عادالنه‬
‫• مشاوره های روان‬
‫• حمایت اجتماع‬
‫• تیم سازی‬
‫• برنامه های کما به کارکنان‬
‫• زمان استراحت کاف‬
‫• مرخص استرس‬
‫• بهبود شرایط کاری‬
‫استراتژی های فردی پیشگیری از استرس‬
‫زاها‬
‫یوش بینی اکتسابی‬
‫یک سیبک تفکیر و نیوعی نگیرش‬
‫مدیریپ اوقاپ کارر (مدیریپ رمان)‬
‫مدیریپ اوقاپ ترا پ‬
‫به جهان ‪،‬سیتی و اجتمیاعی اسیپ‬
‫کیییه اتیییراد براسیییاس آن وقیییای را بیرار اسییتفاده میؤثر ار رمییان کمیک مییی‬
‫اوقاپ ترا پ ترصتی برار تجدید قوا و‬
‫کند ‪.‬‬
‫یوب و مثبپ تفسیر می کنند ‪.‬‬
‫استراحپ و ر‪،‬ایی ار تشار تعا‪،‬یپ ‪،‬یار‬
‫رورمره کارر اسپ ‪.‬‬
‫اکتسابی و آمویتنی اسپ ‪.‬‬
‫کار‪،‬ا را به‬
‫ترد در رمان مشی‬
‫ترتیب او‪،‬ویپ انجام می د‪،‬د و استرس‬
‫موجب شادمانی موتقیپ باال‬
‫بریی ار اتراد اوقاپ ترا پ را اتالف‬
‫سالمپ روحی و جسمی می شود ناشی ار حجم کارر تدایل کار‪،‬ا و‬
‫وقپ می دانند که این تفکر به وی ه در‬
‫مههپ ‪،‬ار رمانی را به حد اقل می‬
‫‪.‬‬
‫شیصیپ نوه ‪ A‬موجب استرس می شود‪.‬‬
‫رساند ‪( .‬استفاده اثر بیش ار رمان)‬
‫عوامل استرس را را ینثی می‬
‫کند ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫استراتژی های سازمان پیشگیری از استرس زاها‬
‫طراحی مجدد مشا ل‬
‫مشیییا هی کیییه تیییرد در‬
‫آنها کار بیش ار حید‬
‫کییییییار کمتییییییر ار حیییییید‬
‫ظرتیییپ یکنییوایتی‬
‫و ار یودبیگیییییییییییانگی‬
‫ریاد را تجربه می کنید‬
‫باییید بییه صییوپ مجییدد‬
‫طراحی شوند ‪.‬‬
‫در طراحییی مجییدد تنییون‬
‫چییییییییییریش شییییییییییغهی‬
‫گسییترش شییغهی و ن یی‬
‫سییییارر باییییید بییییه کییییار‬
‫گرتته شود ‪.‬‬
‫کنترل ‪،‬ار مکرر‬
‫استرس راسپ ‪.‬‬
‫ابهام ردایی و‬
‫شفاف سارر‬
‫عدم اطمینان و ابهام‬
‫در نقییییییش و ‪،‬ییییییدف‬
‫موجییب اسییترس مییی‬
‫شود ‪.‬‬
‫‪،‬ییییییییدف گییییییییذارر و‬
‫تعیین ا‪،‬داف روشین‬
‫قابییل انییداره گیییرر‬
‫و دارار محییییییییییدوده‬
‫رمیییییییانی مشیییییییی‬
‫اسییییترس را کییییا‪،‬ش‬
‫می د‪،‬د ‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫برنامه رمانی کار‬
‫ایجییاد سییاعاپ کییار‬
‫شناور به گونیه ار‬
‫که ضمن انجام اثیر‬
‫بیییییییش و کییییییارار‬
‫وظیییایف سیییارمان‬
‫نقییییییییییییش ‪،‬ییییییییییییار‬
‫یانوادگی اتراد نیر‬
‫در نظر گرتته شود‬
‫ار مییییران اسیییترس‬
‫ناشیییییییی ار رمیییییییان‬
‫استاندارد می کا‪،‬ید‬
‫‪.‬‬
‫سبک مدیریپ و‬
‫سایتار سارمانی‬
‫سیییییییبک میییییییدیریپ‬
‫اسییییییییییییییییییییتبدادر و‬
‫سیییایتار سیییارمانی‬
‫مکیییییانیکی بیییییا‪،‬قوه‬
‫استرس را ‪،‬ستند‪.‬‬
‫اسیییتفاده ار سییییبک‬
‫‪،‬یییییییییار میییییییییدیرتی‬
‫متنوه و سارگار با‬
‫شرایط کارکنیان بیه‬
‫کییییییا‪،‬ش اسییییییترس‬
‫کمک می کند ‪.‬‬
‫تر‪،‬نگ سارمانی و‬
‫ارتباطاپ‬
‫وجیییود کانیییال ‪،‬یییار‬
‫ارتبیییاطی متنیییوه و‬
‫میییییییییییییورب بیییییییییییییه‬
‫ییشیییییییییییییییییگیرر ار‬
‫اسییترس کمییک مییی‬
‫کند ‪.‬‬
‫ارتباط باال به یایین‬
‫بیییییییییا‪،‬قوه مییییییییییرن‬
‫استرس اسپ ‪.‬‬
‫تر‪،‬نیییگ سیییارمانی‬
‫ضییعیف اسییترس را‬
‫در سارمان اسپ ‪.‬‬
‫نظام یاداش‬
‫عادالنه‬
‫نظییییییام یییییییاداش‬
‫عادالنییه یییادر‪،‬ر‬
‫استرس اسپ ‪.‬‬
‫طراحیییییی نظیییییام‬
‫ییییاداش عادالنیییه‬
‫ار بیییییییییییییییییییییرور‬
‫اسیییییییییییییترس در‬
‫سیییییییییییییییییییییارمان‬
‫ییشییییگیرر مییییی‬
‫کند ‪.‬‬
‫استراتژی های فردی پیشگیری از استرس‬
‫عوامل وضعیتی ‪ -‬شیصی‬
‫وضییعیتی کییه تییرد در آن قییرار گرتتییه‬
‫ارریابی شنایتی ار استرس‬
‫بیییه چگیییونگی ادراک تیییرد ار اسییییترس‬
‫اسپ و صفاپ شیصی در تعامل با‪،‬م اشییییاره دارد ‪ .‬ممکیییین اسییییپ استرسییییی‬
‫بر چگونگی ادراک استرس تأثیر می وجییود نداشییته باشیید و‪،‬ییی تییرد احسییاس‬
‫گذارند ‪.‬‬
‫استرس کند و برعکس‪.‬‬
‫تییرد ممکیین اسییپ در حا‪،‬ییپ یسییتگی‬
‫ییییک وضیییعیپ را اسیییترس را ادراک‬
‫‪،‬رچقدر بتوان ادراک ترد را به جنبه‬
‫کنییید و‪،‬یییی در حا‪،‬یییپ شیییادمانی ‪،‬میییان‬
‫‪،‬ار مثبپ نردیک تر کرد ییشگیرر به‬
‫وضیییعیپ احسیییاس اسیییترس نداشیییته‬
‫صورپ مؤثرتر رخ می د‪،‬د ‪.‬‬
‫باشد ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫تنون سارگارر‬
‫شامل ستیر و گریر اسپ ‪ .‬وقتی موقعیپ‬
‫و قدرپ ترد برار تایق آمیدن براسیترس‬
‫مطهوب باشید تین تعیال سیتیر کارسیارتر‬
‫اسپ ‪.‬‬
‫تیین سییارگارر گریییر یییا اجتنییاب بییه معنیی‬
‫این اسپ که بریوردر با مسئهه صیورپ‬
‫نگیرد ‪ .‬ترد به صورتی انفعیا‪،‬ی اسیترس‬
‫را به طور موقپ یا دائم ر‪،‬ا می کند‪.‬‬
‫اسییترات ر ییشییگیرر و درمییان در اییین‬
‫حا‪،‬ییپ اسییترس بییر تییرد وارد مییی شییود و‬
‫باید ییامد‪،‬ار میرب آن به حداقل برسد‪.‬‬
‫استراتژی های سازمان پیشگیری از استرس‬
‫مشاوره ‪،‬ار روانی‬
‫حمایپ اجتماعی‬
‫اییین مراکییر کمییک مییی کننیید کییه تییرد انسییجام یییا بییا‪،‬م بییودن بییرار کارکنییان‬
‫ادراک ییییود را نسیییبپ بیییه شیییرایط بسیار مهم اسپ ‪.‬‬
‫تغییییر د‪،‬یید و بییر عوامییل اسییترس را نبیییود حماییییپ اجتمیییاعی موجیییب بیییرور‬
‫‪،‬رینه ‪،‬ار بهداشتی درمانی رییاد تیرر‬
‫هبه کند ‪.‬‬
‫به یاطر تجربه استرس می شود ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫تیم سارر‬
‫روش ییشییگیرانه سییارمانی اسیپ‬
‫که روابط اجتماعی حمایتی را در‬
‫سارمان ترا‪،‬م می کند ‪.‬‬
‫استراتژی های فردی پیشگیری و درمان پیامدهای استرس‬
‫آرام سارر و‬
‫تناسب اندام‬
‫تنون آرام سارر‬
‫شامل‪:‬‬
‫تمرین نفس‬
‫آرام سارر عضالنی‬
‫آرام سارر تکرر و‬
‫مدیتیشن‬
‫آرام سارر عضالنی‬
‫تالشی آگا‪،‬انه‬
‫برار کشش و ر‪،‬ا‬
‫سارر عضالپ ‪،‬مراه‬
‫با تنفس عمیق اسپ‬
‫‪.‬‬
‫وررش روش مناسب‬
‫مراقبه‬
‫اتکیییار انسیییان را‬
‫بیییییییه ییییییییارج ار‬
‫وجود یود جهیپ‬
‫می د‪،‬د ‪.‬‬
‫مراقبیییه اکتسیییابی‬
‫اسیییپ و بایییید بیییه‬
‫طییییور آگا‪،‬انییییه و‬
‫تعیییال ییییاد گرتتیییه‬
‫شود ‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫ر یم ذایی‬
‫یییک روش یییر‬
‫داروییییی و ییییر‬
‫جراحی اسپ که‬
‫بییه سییالمپ تییرد‬
‫کمک می کنید و‬
‫ور را در برابییر‬
‫اسیییییترس را‪،‬یییییا‬
‫مقیییاوم تیییر میییی‬
‫نماید ‪.‬‬
‫باریور ریستی‬
‫(تیریو‪،‬و یکی)‬
‫در اییییییییییییییییین روش‬
‫عالئیییییییم اسیییییییترس‬
‫توسییط دسییتگاه ب یه‬
‫نشیییانه ‪،‬یییار قابیییل‬
‫تشییییی تبیییدیل و‬
‫بیییییییییرار کیییییییییا‪،‬ش‬
‫استرس با اسیتفاده‬
‫ار تنیییییییییییییییییون آرام‬
‫سیییییارر و مراقبیییییه‬
‫اقدام می شود ‪.‬‬
‫یودگشودگی‬
‫شییییییییی وقییییییییای‬
‫اسییییییییییییییییترس را و‬
‫مشیییییییییییییییکالتش را‬
‫بییییرار تییییردر کییییه‬
‫میییورد اعتمیییاد ور‬
‫اسیییپ تعرییییف میییی‬
‫کند ‪.‬‬
‫اگییییر تییییرد نتوانییییید‬
‫مشیییکالپ ییییود را‬
‫بییا شییی دیگییرر‬
‫در مییییییان بگیییییذارد‬
‫میییییییییی توانییییییییید ار‬
‫یادداشیییپ اسیییتفاده‬
‫کند ‪.‬‬
‫درمان یرشکی‬
‫در صییییییییییییییورپ‬
‫مییییییؤثر نبییییییودن‬
‫سیییایر روش ‪،‬یییا‬
‫تیییییرد بایییییید بیییییه‬
‫یرشییک مراجعییه‬
‫نماید ‪.‬‬
‫استراتژی های سازمان پیشگیری و درمان پیامدهای استرس‬
‫برنامه ‪،‬ار کمک به‬
‫کارکنان‬
‫در بسیییییارر ار سییییارمان‬
‫‪،‬ار موتیق برنامیه ‪،‬یایی‬
‫‪،‬مچییون تنییون ییشییگیرر‬
‫ار اسیییییییترس برنامیییییییه‬
‫درمییان جسییمی و روحییی‬
‫و سایر تنیون ییشیگیرانه‬
‫و درمییانی تحییپ عنییوان‬
‫«برنامییه ‪،‬ییار کمییک بییه‬
‫دیگران» وجود دارد ‪.‬‬
‫رمان استراحپ کاتی‬
‫مریصی استرس‬
‫در سییییایه رقابییییپ جهییییانی تییرد ‪،‬ییر رمییان کییه احسییاس‬
‫رمیییییان اسیییییتراحپ در کیییییار کنیییید در معییییرض اسییییترس‬
‫کا‪،‬ش یاتته اسپ ‪.‬‬
‫را‪،‬ییا بییوده نیییار بییه یییک‬
‫در بهند مدپ نیرور انسیانی اسییتراحپ کوتییاه مییدپ دارد‬
‫حیاتی سارمان ترسیوده میی میتواند ار این مریصیی بیه‬
‫تشیییییییییی یییییییییود و بییییییییا‬
‫شود ‪.‬‬
‫‪،‬مییا‪،‬نگی سییارمان اسییتفاده‬
‫کند ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫بهبود شرایط کارر‬
‫بییییه کییییار گیییییرر تنییییونی‬
‫جهیییییپ بهبیییییود شیییییرایط‬
‫تیریکی کار ‪.‬‬
‫عالوه بر راحتی تیریکی‬
‫در کیییا‪،‬ش اسیییترس نییییر‬
‫مؤثر اسپ ‪.‬‬
‫ییامد‪،‬ار استرس‬
‫• استرس زیاد سالمتی را تهدید می کند ‪ ،‬و درتشدید بیماری ها ت هیر دارد ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ییامد‪،‬ار‬
‫تیریو‪،‬و یکی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫ییامد‪،‬ار‬
‫روان شنایتی‬
‫پیامدهای استرس بر سیستم های بدن ‪:‬‬
‫‪ .1‬سیستم قلبی‪-‬عضالنی‪ :‬افزایش ضربان قلب‪ ،‬افزایش فشارخون ‪ ،‬افزایش قند خون ‪ ،‬سردی دستها و صورت‪.‬‬
‫‪ .2‬سیستم عصبی‪-‬عضالنی‪ :‬سردرد ‪ ،‬اتساع عروق ‪ ،‬لرزش ‪ ،‬بی خوابی ‪ ،‬افزایش تون عضالنی ‪ ،‬درد مفاصل‪.‬‬
‫‪ .3‬سیستم گوارش‪ :‬دردهای شکمی و گرفتگی عضالنی ‪ ،‬تهوع ‪ ،‬سوء هاضمه ‪ ،‬کاهش حرکات روده ‪ ،‬بی اشتهایی‪.‬‬
‫‪ .4‬سیستم تنفس ی‪ :‬افزایش تعداد تنفس ‪ ،‬کاهش اسیدیته خون ‪ ،‬سرفه های بی مورد ‪.‬‬
‫• اختالالت روان – تنخی ‪ ،‬خشخم ‪ ،‬افسخردگی ‪ ،‬کنخاره گیخری و انخزوا ‪ ،‬تخرس ‪ ،‬اضخطراب ‪ ،‬کخابوس‬
‫‪ ،‬وحشت شبانه و احساس خستگی روانی ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫ییامد‪،‬ار استرس‬
‫‪3‬‬
‫ییامد‪،‬ار‬
‫شنایتی‬
‫‪4‬‬
‫ییامد‪،‬ار‬
‫رتتارر‬
‫• ک خخاهش و از دس خخت دادن تمرک خخز ح خخواس ‪ ،‬ک خخاهش خالقی خخت ‪ ،‬اف خخت کیفی خخت تص خخمیم گی خخری و اتخ خخاذ‬
‫تص خخمیمات ض خخعیی و ب خخی کیفی خخت ‪ ،‬از دس خخت دادن حافظ خخه کوت خخاه م خخدت و بلن خخد م خخدت ‪ ،‬اخ خختالالت‬
‫فکری – شناختی ‪ ،‬افزایش خطا ‪ ،‬فراموش ی ‪ ،‬افزایش توهم ‪.‬‬
‫• در مطالعخخه ای روی ‪ 750‬کخخارگر بخخاالی ‪ 18‬سخخال ‪ 130 ،‬نفخخر آنهخخا بخخه انخخدازه ای در محخخیط کخخار از‬
‫دس خخت همک خخار خ خخود عص خخبانی م خخی ش خخدند ک خخه دوس خخت داش خختند او را م خخورد ض خخرب و ش خختم ق خخرار‬
‫دهند ‪ ( .‬در مشاغل منش ی گری و فروش بیشتر دیده می شود ‪).‬‬
‫• غیب خخت ‪ ،‬توق خخی ک خخار و ت خخرو خ خخدمت ‪ ،‬ک خخاهش عم خخدی و ی خخا در م خخواق ی غی خخر عم خخدی کمی خخت و‬
‫کمیت و کیفیت کار ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫رابطه میران استرس و عمهکرد‬
‫استرس بهینه و‬
‫کار کردی‬
‫استرس زیاد‬
‫میران استرس‬
‫‪52‬‬
‫بی تفاوتی‬
‫بی حو لگی‬
‫بی حالی‬
‫بی انگیزگی‬
‫استرس کم‬
‫بی تفاوتی‬
‫وحشت از تصمیم‬
‫گیری‬
‫و اتالف انرژی‬
‫هوشیاری‬
‫انرژی و‬
‫انگیزه های زیاد‬
‫(قانون یرسون)‬
‫مدل آسیب شغلی‬
‫حجم کار‬
‫زیاد‬
‫کم‬
‫‪SRPs‬‬
‫زیاد‬
‫شغل پرآسیب‬
‫شغل انفعالی‬
‫خود تصمیمی‬
‫شغل فعال‬
‫شغل کم آسیب‬
‫کم‬
‫‪53‬‬
‫نوبانگ اندیشه‬
‫آموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬معماری سازمانی‬
‫‪www.nobaang.com‬‬
‫منصوردهستانی‬
‫‪www.dehestani.net‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪09122183245‬‬
‫آدرس‪ :‬بلوار آزادی – کوی هتل پارو – پالو ‪154‬‬
‫پست الکترونیک‪[email protected] :‬‬
‫‪‬‬
‫مبانی رتتار سارمانی ‪ /‬استیفن یی ‪ .‬رابینر ؛ مترجمان عهی یارسائیان محمد اعرابی ‪ _ .‬تهران ‪ :‬دتتر ی و‪،‬ش ‪،‬ار تر‪،‬نگی ‪. 1376‬‬
‫‪‬‬
‫مدیریپ رتتار سارمانی ‪ /‬عهی رضاییان ‪ .‬تهران ‪ :‬مؤسسه انتشاراپ و چاپ دانشگاه تهران ‪.1372‬‬
‫‪ ‬مدیریپ تعارض و مذاکره (مدیریپ رتتار سارمانی ییشرتته) ‪ /‬عهی رضاییان ‪ _.‬تهران ‪ :‬سارمان مطا‪،‬عه و تدوین کتیب عهیوم انسیانی دانشیگاه ‪،‬یا‬
‫(سمپ) ‪1382‬‬
‫‪ ‬مدیریپ رتتار ‪،‬ار سیاسی در سارمان (مدیریپ رتتار سارمانی ییشرتته) ‪ /‬عهی رضاییان ‪ _.‬تهران ‪ :‬سارمان مطا‪،‬عه و تدوین کتب عهیوم انسیانی‬
‫دانشگاه ‪،‬ا (سمپ) ‪1383‬‬
‫‪ ‬مدیریپ تشار روانی (مدیریپ رتتار سارمانی ییشرتته) ‪ /‬عهی رضاییان ‪ _.‬تهران ‪ :‬سارمان مطا‪،‬عه و تدوین کتب عهوم انسانی دانشگاه ‪،‬ا (سمپ)‬
‫‪1383‬‬
‫‪ ‬انتظار عدا‪،‬پ و عدا‪،‬پ در سارمان (مدیریپ رتتیار سیارمانی ییشیرتته) ‪ /‬عهیی رضیاییان ‪ _.‬تهیران ‪ :‬سیارمان مطا‪،‬عیه و تیدوین کتیب عهیوم انسیانی‬
‫دانشگاه ‪،‬ا (سمپ) ‪1384‬‬
‫‪ ‬تیم سارر در قرن بیسپ و یکم (مدیریپ رتتار سارمانی ییشرتته) ‪ /‬عهی رضاییان ‪ _.‬تهران ‪ :‬سارمان مطا‪،‬عه و تدوین کتب عهوم انسانی دانشگاه‬
‫‪،‬ا (سمپ) ‪1386‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ ‬مدیریپ رتتار سارمانی ‪ /‬یاول ‪،‬رسی _ کنپ ایچ بالنچارد ‪ .‬تهران ‪ :‬انتشاراپ واحد توق برنامیه بییش تر‪،‬نگیی دتتیر مرکیرر جهیاد دانشیگا‪،‬ی‬
‫‪.1368‬‬
‫‪ ‬مبانی سارمان و مدیریپ ‪ /‬عهی رضاییان‪ .‬تهران ‪ :‬سارمان مطا‪،‬عه و تدوین کتب عهوم انسانی دانشگاه ‪،‬ا (سمپ) مرکر تحقیق و توسعه ر عهوم‬
‫انسانی ‪1380‬‬
‫‪‬‬
‫سارمان و مدیریپ (سیستم و رتتار سارمانی) ‪ /‬عهی محمد اقتدارر ‪ .‬تهران ‪ :‬چاپ عالمه طباطبایی ‪.1365 .‬‬
‫‪‬‬
‫مجموعه کامل در یک نگاه ‪،‬ار مدیریتی ‪ /‬احمد وررشکار ‪.‬تهران ‪ :‬مرکر مطاالپ مدیریپ ‪1388 .‬‬
‫‪‬‬
‫تئورر نیار‪،‬ا و انگیرش در نظریه سه شایکی ‪ /‬احمد وررشکار ‪.1382 .‬‬
‫‪‬‬
‫جروه رتتار سارمانی ییشرتته ‪ /‬احمد وررشکار ‪.1373 .‬‬
‫‪‬‬
‫جروه درسی مدریپ رتتار سارمانی ‪ /‬آرین قهی یور ‪1389 .‬‬
‫‪56‬‬
‫‪‬‬
‫تر‪،‬نگ جام مدیریپ ‪ /‬شمس ا‪،‬ساداپ را‪،‬در مهدر ا‪،‬وانی و ابوا‪،‬حسن تقیهی _ تهران ‪ :‬دانشگاه عالمه طباطبایی ‪.1376‬‬
‫‪ ‬مدیریپ رتتار سارمانی (رتتار تردر)‪/‬آرین قهی یور‪ _.‬تهران ‪ :‬سارمان مطا‪،‬عه و تدوین کتب عهوم انسانی دانشیگاه ‪،‬یا (سیمپ) مرکیر تحقییق و‬
‫توسعه ر عهوم انسانی ‪1386‬‬
‫‪‬‬
‫مدیریپ رتتار سارمانی کاربرد مناب انسانی‪/‬یال ‪،‬رسی و کنپ بالنچارد ‪ .‬ترجمه ‪ :‬عهی عالقه بند‪ _.‬تهران ‪ :‬مؤسسه انتشاراپ امیر کبیر ‪1365‬‬
‫‪‬‬
‫مدیریپ رتتار سارمانی‪/‬رضا سید جوادین ‪ _.‬تهران نگاه دانش ‪1383‬‬
‫‪‬‬
‫مدیریپ رتتار سارمانی ‪ /‬ر‪،‬را برومند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وب سایپ مدیریتی ایران ‪.www.managerial.ir /‬‬
‫‪‬‬
‫وب سایپ مدیریار ‪www.modiryar.ir /‬‬
‫‪57‬‬