การดำเนินการในช่วงคสช.

download report

Transcript การดำเนินการในช่วงคสช.

ทิศทางการดาเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
นพ.ณรงค ์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปี งบประมาณ พ.ศ.2557
และการบูรณาการยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุ
ข
์
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ ์ จันทรโอชา
์
นายกรัฐมนตรี
ขอ
ข
้ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุ
้
และสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากร ในทุกภาคส่วนอยางมี
คุณภาพโดยไมมี
่
่ ความ
เหลือ
่ มลา้ ของคุณภาพบริการในแตละระบบ
และบูรณา
่
พัระหว
ฒนาระบบบริ
การสุก
ขประกั
ภาพ นโดยเน
นการป
องกั
น
้
้
การข5.2
อมู
ล
างทุ
ก
ระบบหลั
สุ
ข
ภาพเพื
อ
่
เพิ
ม
่
้
่
โรคมากกว
ารอให
กษา สร้างกลไกการจัดการ
่
้ป่วยแล
้ งมารั
ประสิ ทธิภาพในการบริ
หวจึ
ารจั
ดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที
่ ่ วนกลาง ปรับ
่ ส
ระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับทองถิ
น
่ และให้เอกชนสามารถมี
้
ส่วนรวมในการจ
่ จัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐ
่
้างบุคลากรเพือ
เป็ นผู้กากับดูแล สนับสนุ นความรวมมื
อระหวางรั
่
่ ฐและ
5.3 เสริมความเขมแข็
งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
้
โดยเฉพาะโรคอุบต
ั ใิ หมและโรคอุ
บต
ั ซ
ิ า้ โดยมีเครือขาย
่
่
หน่วยงานเฝ้าระวัง และหน่วยทีส
่ ามารถตัดสิ นใจเชิง
นโยบายในการสกัดกัน
้ การแพรกระจายได
อย
นทวงที
่
้ างทั
่
่
5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบต
ั เิ หตุ ใน
การจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสี ยชีวต
ิ โดยการ
รวมมื
างฝ
างๆในการตรวจจั
บเพื
อ
่ าเป็
ป้องกั
น่ อในการ
การ
่ 5.5อระหว
่ มการกี
่ ายตฬ
่ าเพือ
ส่งเสริ
่ สุขภาพ ใช
กี
ฬ
นสื
้
รายงาน
และการดู
ลผูบาดเจ็
บมีน้าใจนักกีฬา มีวน
้
พั
ฒนาลักษณะนิ
สัย แเยาวชนให
ิ ย
ั
้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทัง้
พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแขงขั
่ นในระดับ
นานาชาติ
จ
นสร
างชื
อ
่
เสี
ย
งแก
ประเทศชาติ
้
่ างภาคส
5.6 ประสานการทางานระหว
งคม
่
่ วนตางๆในสั
่
เพือ
่ ป้องกันและแกปั
ยรุน
้ ญหาตัง้ ครรภในวั
่ และปัญหาดาน
้
์
การแพทยและจริ
ยธรรมของการอุมบุ
ยวะ
้ ญ การปลูกถายอวั
่
์
และสเต็มเซลล ์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายทีร่ ด
ั กุม
เหมาะสมกับประเด็นทีเ่ ป็ นปัญหาใหมของสั
งคม
่
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจย
ั ดาน
้
วิทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุ
ข โดยจัดให้
์
์
มีบค
ุ ลากรและเครือ
่ งมือทีท
่ น
ั สมัย และให้มีความ
รวมมื
อระหวางหน
่
่
่ วยงานภายในประเทศและ
หน่วยงานตางประเทศ
โดยเฉพาะในการป้องกัน
่
และรักษาโรคทีม
่ ค
ี วามสาคัญ
หลักการสามประการในการ
ทางานของ
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
เรียบงาย
่
 สามัคคี
 มีธรรมาภิบาล

นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
๑. ให้ความสาคัญสูงสุดตอการพั
ฒนางาน
่
สาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ
และ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพือ
่
เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุ วงศ์ทุก
พระองค ์
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบน
แผนดิ
่ ี
่ นไทยสามารถเขาถึ
้ งบริการทีม
คุณภาพอยางทั
ว
่
ถึ
ง
โดยใช
ทรั
พ
ยากร
่
้
สุขภาพอยางมี
ประสิ ทธิภาพ และเป็ น
่
ระบบทีย
่ ง่ ั ยืน
๓. สรางเสริ
มสุขภาพและคุณภาพชีวต
ิ ของ
้
นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
๕. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากรสุขภาพ
๖. พัฒนาความมัน
่ คงของระบบยา วัคซีน
เวชภัณฑ ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์
ยคุกคามดาน
๗. จัดการโรคติดตอและภั
้
่
สุขภาพ
๘. สนับสนุ นการพัฒนาระบบสุขภาพโลก
(Global health)
๙. สนับสนุ นการวิจย
ั สุขภาพอยางครบวงจร
่
๑๐. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
การดาเนินงานในช่วง คสช.
การพัฒนาระบบบริการทีด
่ ข
ี น
ึ้ เพือ
่
ประชาชน
Better Service (ระยะเรงด
่ วน)
่
ไดพบ
้
หมอ
รอไม่
นาน
อยูใกล
่
้
ไกลไดยา
้
เดียวกัน
มีตวั อยางให
้ ที)่
่
้ดู มีเมนูให้เลือก(ตามบริบทพืน
10
ยุทธศาสตรที
์ ่1:
การทบทวนบทบาทภารกิจและการปรับปรุงระบบ
บริการสุขภาพ
• ทบทวนภารกิจและโครงสรางของ
้
กระทรวงสาธารณสุข
• พัฒนารูปแบบของการจัดบริการสุขภาพ
(Service Plan)
• ศึ กษาวิจย
ั ทางเลือกรูปแบบการจัดบริการ
ดานสุ
ขภาพทีห
่ ลากหลาย
้
• ส่งเสริม สนับสนุ นให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ยุทธศาสตรที
์ ่2:
การพัฒนาระบบการบริหารกาลังคนดานสุ
ขภาพ
้
• ขับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตรก
้
์ าลังคนดาน
สุขภาพ
• พัฒนาระบบวิเคราะหอั
ต
ราก
าลั
ง
ที
่
์
บภาระงาน
สอดคลองกั
้
• พัฒนารูปแบบการปรับประสิ ทธิภาพการ
บริหารจัดการกาลังคน
• จัดทาขอเสนอทางเลื
อกรูปแบบการจ้าง
้
งานทีห
่ ลากหลายมีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตรที
์ ่3:
การปรับระบบบริหารงบประมาณคาใช
่
้จาย
่
กาลังคนดานสุ
ขภาพ
้
• พัฒนาศั กยภาพผู้บริหารและผูรั
้ บผิดชอบ
ดานการเงิ
นและบัญชี
้
• จัดทาขอเสนอการแก
ไขกฎหมายที
่
้
้
เกีย
่ วของกั
บการบริหารจัดการดาน
้
้
การเงินกับการบริหารจัดการกาลังคน
• พัฒนาระบบเฝ้าระวังและประเมินผลการ
บริหารงบประมาณดานก
าลังคน
้
จัดบริการดานสุ
ขภาพ
้
• ขอเสนอปรั
บระบบคาตอบแทนก
าลังคน
้
่
การเขาสู
้ ่ ตาแหน่ง
การแตงตั
ง
้
โยกย
าย
่
้
14
ขัน
้ ตอนการแตงตั
ง
้
ระดั
บ
่
อานวยการสูง
จังหวัด/ส่วนกลาง : คัดเลือกแตละต
าแหน่ง 1-3
่
ชือ
่ โดยเรียงลาดับเสนอเขต/ส่วนกลาง
ระดับเขต : คัดเลือกแตละต
าแหน่งโดย
่
เรียงลาดับ (3-5 คนตอเขต)
่
ระดับภาค/ส่วนกลาง : คัดเลือกแตละต
าแหน่ง
่
โดยเรียงลาดับ
ระดับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :
เสนอรายชือ
่ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
15
ธรรมาภิบาลในการจัดซือ
้
ธรรมาภิบาลในการจัดซือ
้ จัดหาในภาพรวมทัง้
กระทรวง ในพัสดุ 5 กลุม
่ คือ
» ยา
» วัสดุการแพทย ์
» วัสดุทน
ั ตกรรม
» วัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
์
์ และ
» วัสดุสานักงาน
16
การดาเนินงานดานธรรมาภิ
บาล
้
ระเบียบ/ประกาศ ที่ คกก.พัฒนาระบบธรรมาภิ
บาลฯจะดาเนินการจัดทาและประกาศใช้ ไดแก
้ ่
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด
่ วยการ
้
จัดซือ
้ จัดหายา เวชภัณฑที
่ ใิ ช่ยาตางๆ
่
์ ม
รวมถึงวัสดุสานักงาน
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด
บ
่ วยการรั
้
การสนับสนุ นจากบริษท
ั ผูผลิ
้ ตและผูจ
้ าหน่าย
หรือเกีย
่ วกับเงินสวัสดิการ
3. ประกาศเกณฑจริ
่ วยการส
้
่ งเสริม
์ ยธรรมวาด
การขายของวัสดุตางๆ
17
การจัดซือ
้ จัดจ้างงบลงทุน
ความรวมมื
อกับองคกรต
อต
ปชัน
่ และ
่
่ านคอรั
้
์
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
่
ประธานการตรวจการจ้างโดยผูบริ
้ หาร : > 100
ลาน
้ โดย นพ.สสจ. , 20-100 ลาน
้ โดย ผอ.
รพศ/รพท, 5-20 ลาน
้ โดย ผอ.รพช./รองแพทย ์
(รพช.20-100 ลาน
้ โดย สสจ.)
การบริหารสั ญญาจ้าง
18
ความรวมมื
อ
กั
บ
ปปช.
่
» อสม. เป็ นหน่วยทีเ่ ฝ้าระวังการทุจริต
» พยาบาล
19
กรอบแนวคิดกลไกของประชาคมสาธารณสุข
กลุ่ม
ธรรมนูญ
สมาคม
กรอบ/กติกา
หลักเกณฑสมั
์ ชชา
เครือข่าย
องค์กร
ชมรม
สภาวิชาชีพ
เครือ
่ งมือ
สป.ส่วนกลาง
ระดับเขต/จังหวัด
องค์กรใน สป.
สว่ นกลำง
ผูแ
้ ทนระด ับเขต/จ ังหว ัด
ผูแ
้ ทนสำน ัก/กอง
ผูแ
้ ทนสำน ัก/กอง
...
ผูแ
้ ทนศูนย์/เขต
ผูแ
้ ทนวพบ.
...
กลุม
่ องค์กรในกรม
สมัชชาประชาคม
สมาพันธ์
สมาชิกประชาคม
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม
คณะ(สภา) ที่ปรึกษา
อาวุโส
ประชาคมสาธารณสุข
มติสมัชชา
ข้อแนะนา
ผูบริ
้ หารกระทรวงสาธารณสุข
8
บูรณาการระบบบริการปฐมภูม ิ
VISION
“ประชาชนเข้าถึงบริการที่ ได้มาตรฐาน
โดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงไร้
รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการประสานชุมชน Self
NCD
ทันตกรรม
5สาขาหลัก
ไต
ตา
จิตเวช
ทารกแรกเกิด
ั เิ หตุ
อุบต
มะเร็ง
ปฐม
ภูมิ
หัวใจและหลอดเลือด
Care”
PP 5 กลุมวั
่ ย / ปฐมภูม ิ / องครวม
์
DHS : UCARE ; Unity / Community / Appreciation / Resource / Essential
มาตราการ
บูรณาการงาน
ในรพสต.
บริการ
กาลังคน
พัฒนา
บุคลากร
ระบบ
ข้อมูล
ระบบสนับสนุ นและM&Eจากแมข
่ าย
่
เทคโนโลยี
คาใช
การมีส่วน
่
้จาย
่
มชน
ดานสุ
ขภาพ รวมชุ
่
้
โครงการกรม
การสรางการมี
้
ส่วนรวม
่
ภาวะผู้นาและ
ธรรมภิบาล
สปสช.
กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการอานวยการเขต
สุขภาพ
Regional Health Directing
Board
Regulator + System
Supporter
กลไกสนับสนุนการบริหารเขตสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขเขต
บทบาท Regulator ใน
พืน
้ ที่
ศูนยวิ์ ชาการ
•ระดับเขต
•ระดับจังหวัด(สสจ.)
•ระดับอาเภอ (สสอ.)
เขตสุขภาพ
สปสช.เขต
Regional Public Health
Board
สถานพยาบาล
สถาน
สั งกัด กสธ.
สสจ.
รพศ.
รพท.
รพช.
รพ.ของ
กรม
วิชาการ
รพ.สต.
Purchaser
อปสข.
(สปสช.)
พยาบาล
รัฐนอก
กสธ.
อปท.
สถาน
พยาบาล
เอกชน
สสส.
อปท.
สนง.
ประกันสั งคม
จังหวัด
ระบบ
ความคุ้มครอง
ดานสุ
ขภาพอืน
่ ๆ
้
(ในอนาคต)
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
(ราง)คณะกรรมการเขต
่
สุขภาพ
ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
» ตัวแทน สสจ.
» ตัวแทน ผอ.รพศ/รพท.
» ตัวแทน รพช.
» ตัวแทน สสอ.
» ตัวแทน รพ.สต.
» ตัวแทน รพ.รัฐนอก กสธ.
» ตัวแทน รพ.กองทัพ(ถ้ามี)
» ตัวแทน รพ.เอกชน (ถ้ามี)
» ผูแ
้ ทนภาคประชาชน (คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติที่เป็ นผูแ้ ทนภาคประชาสังคมเขต)
»
23
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(6 รายการหลัก)
่
รายการหลัก
1.บริการเหมาจายรายหั
ว
่
จานวนประชากร UC (คน)
• อัตราเหมาจายรายหั
ว (ไม่รวมค่าตอบแทนกาลังคน) (บาท/หัว)
่
• งบเหมาจายรายหั
ว (ไม่รวมค่าตอบแทนกาลังคน) (ล ้านบาท)
่
2. บริการผู้ติดเชือ
้ เอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์
2.1 คาบริ
การผู้ติดเชือ
้ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
่
2.2 คาบริ
การป้องกันการติดเชือ
้ เอชไอวี
่
3. บริการผู้ป่วยไตวายเรือ
้ รัง
4. บริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรือ
้ รัง
4.1 งบบริการควบคุมความรุนแรงโรคในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
4.2 งบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชเรือ
้ รังในชุมชน
5. คาใช
อ
่ เพิม
่ ประสิ ทธิภาพหน่วยบริการ
่
้จายเพื
่
6. คาตอบแทนก
าลังคนดานสาธารณสุ
ข
่
้
รวม
ปี 2557
48,852,000
2,895.09
141,430.92
2,947.00
5,178.80
801.24
900.00
3,000.00
154,257.97
หมายเหตุ: รายการที่ 2.2 และ 4.2 เป็ นรายการทีเ่ พิม
่ เติมในปี งบประมาณ 2558 ซงึ่ ไม่มใี นปี งบประมาณ
24
2557
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(บริการเหมาจายรายหั
ว)
่
่
รายการในหมวดเหมาจ่ายรายหัว (ขาลง)
ปี
1. บริการผู้ป่วยนอกทัว่ ไป
1056.96
2. บริการผู้ป่วยในทัว่ ไป
1027.94
3. บริการกรณีเฉพาะ
271.33
4. บริการสรางเสริ
มป้องกัน (P&P)
้
383.61
5. บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
14.95
6. บริการแพทยแผนไทย
์
8.19
7. งบคาเสื
่ ่ อม
128.69
8. เงินช่วยเหลือเบือ
้ งตนตาม
ม. 41
้
3.32
9. เงินช่วยเหลือเบือ
้ งตนผู
้ ้ให้บริการ
0.1
รวม
2,895.09
2557
25
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
่
มีการแบ่งเป็ นกองทุนย่อยมากมาย
หมวดยอย
่ 1
1. บริการผูป
้ ่ วยนอก
2. บริการผู้ป่วยใน
3. การบริการกรณีเฉพาะ
4. บริการสรางเสริ
มสุขภาพ
้
และป้องกันโรค
5. บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย ์
6. บริการแพทยแผนไทย
์
หมวดยอย
่ 2
1.1 OP เหมาจาย
่
1.2 OP จายตามผลงานบริ
การ
่
1.3 ตามเกณฑบริ
์ การปฐมภูม ิ
2.1 คาบริ
การ IP
่
2.2 จายตามเกณฑ
คุ
่
์ ณภาพบริการหน่วยรับส่งตอ
่
3.1 บริการทีม
่ ค
ี าใช
ง(HC)
่
้จายสู
่
3.1.1 หัตถการและวินิจฉัยทีม
่ ป
ี ญ
ั หาการเขาถึ
้ งบริการ
บริการเฉพาะ
3.1.2 ยาทีจ
่ าเป็ น/การเขาถึ
้ งยา
3.2 คาใช
อุบต
ั เิ หตุ เจ็บป่วยฉุ กเฉิน (AE) 24 บริการ
่
้จายกรณี
่
3.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ
4.1 NPP & central procurement
4.2 PP Area Health services
4.3 PP Basic Service
4.4 สนับสนุ นและส่งเสริมการจัดบริการ
5.1 คาบริ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพดานการแพทย
่
้
์
5.2 สนับสนุ นและส่งเสริมการจัดบริการ
6.1 คาบริ
การแพทยแผนไทย
่
์
6.2 สนับสนุ นและส่งเสริมระบบบริการ
7. งบคาเสื
่ ่ อม
8. เงินช่วยเหลือเบือ
้ งตนผู
้ ้รับบริการ ตามมาตรา 41
9. ช่วยเหลือเบือ
้ งตนผู
้ ้ให้บริการ
รวมทัง้ สิ้ น
หมวดยอย
่ 3
20
1
2
2
1
1
7
8
1
8
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1 26
1
46
บริการสรางเสริ
มสุขภาพและป้องกันโรค (PP)
้
27
การเงินการคลังดานสุ
ขภาพ
้
คณะกรรมการเขตสุขภาพ
สปสช.เขต
M/E
คกก.สุขภาพระดับ
จังหวัด
M/E
DHS
่
รพศ/รพท/รพช./สสอ./สอ. ชุมชน+ ท้องถิน
ขอบคุณในความห่วงใย