Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

download report

Transcript Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.

Matematik Öğrenme ve
Öğretme Süreci
Ölçme Öğrenme Alanı
Alt öğrenme alanları








Uzunlukları Ölçme (1.,2.,3,4.5)
Paralarımız (1.2.,3)
Zamanı ölçme (1.,2.3,4,5)
Tartma (1.,2.3,4)
Sıvıları ölçme (2.,3,4,5)
Çevre (3.4,5)
Alan (3.4.5.)
Hacim (5.sınıf)
Uzunlukları ölçme (1.sınıf)




Nesneleri uzunlukları yönünden
karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.
Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış
nesne topluluğu içindeki yerini belirler.
Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.
Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile
ilgili problemleri çözer ve kurar.
Uzunlukları ölçme (2.sınıf)






Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte
kullanarak bir uzunluğu ölçer.
Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.
Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve
tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle sayı
doğrusu modelleri oluşturur.
Uzunlukları ölçme (3.sınıf)





Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar.
Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını
gerektirmeyen dönüşümler yapar.
Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme
sonucuyla karşılaştırır.
Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve ölçüsü verilen bir
uzunluğu çizer.
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer
ve kurar.
Uzunlukları ölçme (4.sınıf)






Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin
gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin
kullanım alanlarını belirtir.
Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre
arasındaki ilişkileri açıklar.
Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.
Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve
tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve
kurar.
Uzunlukları ölçme (5.sınıf)


Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine
dönüştürür.
Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki
dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.
Nesneleri uzunlukları yönünden
karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. (1.sınıf)

Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve
daha kısa nesneler buldurulur.
  

Karşılaştırmada, ölçmeye başvurulmaz;
“daha uzun, daha kısa, en uzun, en kısa” gibi
terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden
yararlandırılır.
Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış
nesne topluluğu içindeki yerini belirler.

Bir öğrencinin, boy uzunluğuna göre
sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki
yeri buldurulur.
Standart olmayan birimlerle
uzunlukları ölçer.

Standart olmayan ölçme birimi modeli olarak kalem,
pipet, kürdan, ataç vb. malzemelerle; parmak, karış,
kulaç adım, ayak vb. doğal ölçme birimleriyle
istenilen bir nesnenin uzunluğu önce tahmin ettirilir,
sonra seçilen birimle ölçtürülür. Tahminle ölçme
sonuçları karşılaştırılır.
Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile
ilgili problemleri çözer ve kurar.

Kalemim 5 ataç uzunluğunda, cetvelim 8
ataç uzunluğundadır. Cetvelim kalemimden
kaç ataç uzundur?
Standart olmayan farklı uzunluk ölçme
birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu
ölçer. (2.sınıf)

Sıra, yazı tahtası vb. uzunluklar; karış-parmak, adımayak vb. standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile
ölçtürülür. Sonuçlar; “Kitabın boyu 2 karış 3
parmaktır.”, “Sınıfımızın uzunluğu 15 adım 3 ayaktır.”
gibi ifadelerle karış, parmak adım, ayak vb.
birimleriyle yazdırılır.
Standart uzunluk ölçme araçlarını
belirterek gerekliliğini açıklar.



Standart olmayan ölçme birimlerinde; “öğretmenin karışıöğrencinin karışı”, “öğretmenin adımı-öğrencinin adımı” vb.
ölçümler karşılaştırılarak standart ölçme araçlarının gerekliliği
fark ettirilir.
Yazı tahtası, okul koridoru vb. uzunlukları ölçmek için adımdan
ya da karıştan daha uzun ve herkesin kabul edeceği standart
bir ölçme aracına olan gereksinim açıklatılır.
Vücudumuzun bel kısmının, ağaç gövdesinin vb. uzunluklarının
hangi standart ölçme aracı ile ölçüleceği tartıştırılır.
Uzunlukları metre ve santimetre
birimleriyle ölçer.

Sınıftaki arkadaşlarının boylarının veya
kulaçlarının uzunlukları; yaptıkları 1 metre
uzunluğundaki ip, kâğıt şerit vb. ile ölçtürülür.
Yapılan ölçme sonucunun 1 metreden biraz
fazla olduğu durumlarda, “1 metreden ne
kadar fazla?” sorusu ile santimetreye olan
ihtiyaç fark ettirilir.
Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle
tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla
karşılaştırır.


Farklı uzunluktaki 3 adet ip, kâğıt şerit vb.
öğrencilere dağıtılır. En uzunu ve en kısası kâğıt
veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir.
Sonra cetvelle ölçtürülüp kaç santimetre olduğu
yazdırılır.
Uzunluk ölçme işlemlerinde, nesnelerin yatık veya
dik durmasının ölçme sonucunu değiştirmeyeceği
örnek ölçmelerle belirletilir.
Metre ve santimetre birimleriyle
ilgili problemleri çözer ve kurar.

Sınıfın boyu 12 metredir. Kütüphanenin boyu
10 metredir. Kütüphanenin boyu sınıfın
boyundan ne kadar kısadır ?
Metre ve santimetre arasındaki
ilişkiyi açıklar. (3.sınıf)


On santimetre uzunluğunda karton şerit kestirilir. Bir
metrelik ipin uzunluğu hazırlanan karton şerit ile
ölçtürülerek bir metrenin kaç santimetre olduğu
keşfettirilir.
Metre ve santimetreyi birlikte kullanmayı gerektiren
uzunluklar ölçtürülür. Yapılan ölçmelerde 2.sınıftaki
etkinliklerden farklı olarak 1metre 25 santimetrelik
ölçüm, 125 santimetre olarak ifade ettirilir.
Metre ve santimetre arasında ondalık kesir
yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
125 cm = 1 m 25 cm
2 m = 200 cm , 300 cm = 3 m vb.
Diğer kazanımlar



Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve
tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer ve
ölçüsü verilen bir uzunluğu çizer.
Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı
problemleri çözer ve kurar.
Uzunlukları ölçme (4.sınıf)





Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve
milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metrekilometre arasındaki ilişkileri açıklar.
Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle
ifade eder.
Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle
tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol
eder.
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri
çözer ve kurar.
Uzunlukları ölçme (5.sınıf)


Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre
birimlerini birbirine dönüştürür.
Milimetre, santimetre, metre ve kilometre
birimleri arasındaki dönüşümleri içeren
problemleri çözer ve kurar.
Zamanı ölçme (1.sınıf)


Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.
Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur.
Zamanı ölçme (2.sınıf)



Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve
yarım saate ayarlar.
Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yılhafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.
Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri
çözer ve kurar.
Zamanı ölçme (3.sınıf)



Saati okur. (çeyrek kavramı)
Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme
birimlerini kullanarak ifade eder. (72
dakika=1 saat 12 dakika gibi)
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı
problemleri çözer ve kurar.
Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi
açıklar. (3.sınıf)

1 dakika = 60 saniye
Saat-dakika, dakika-saniye
arasındaki dönüşümleri yapar.

2 saat 25 dakika = 120 dakika + 25 dakika
=145 dakika
Yıl-ay-hafta-gün arasındaki
ilişkileri açıklar.



1 yılda 12 ay vardır.
1 yılda 52 hafta vardır.
1 yılda 365 gün vardır.
Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı
problemleri çözer ve kurar.
Zaman ölçme birimleriyle ilgili
problemleri çözer ve kurar. (5.sınıf)


Bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu
sayfası getirtilir. Bu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere
göre programların başlama ve bitme süreleri ile ilgili
problemler kurdurulur.
Kişisel Tarih Çizgim
1978
1979
1987
Annem
ve
babam
evlenmiş
.
Abla
m
doğm
uş.
Ağab
eyim
doğm
uş.
1993
1999
Doğu
m
tarihi
m:
1.
sınıfa
başla
dım.
2001
Abla
m
evlen
di.
2002
2004
Yeğe
nim
doğd
u.
6.
sınıfa
geçti
m.