Презентација о ПИФЦ РС

Download Report

Transcript Презентација о ПИФЦ РС

Radmila Trkulja, Rukovodilac CJH Republike Srpske



I
Pravna osnova obaveze uspostavljanja PIFC
II Faktori uticaja na uspostavljanje i razvoj PIFC
III Trenutna situacija u pogledu PIFC
- CJH
- Interna revizija
- FMC
2




Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SPP) - kasnije
poglavlje 32. pregovora - Finansijska kontrola
Ažurirani Akcioni plan 1. Strategije reforme javne uprave
Strategija uspostavljanja i razvoja PIFC u institucijama javnog
sektora Republike Srpske
Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske
3
1. PIFC Koncept EK – DG Budget
- Značenje PIFC
- Elementi PIFC Koncepta
2. Okruženje u Republici Srpskoj
3. Okruženje u odnosnoj instituciji
4




Značenje PIFC
Koncept za obnavljanje sistema internih kontrola u skladu sa
međunarodno prihvaćenim standardima
Sveobuhvatan sistem na nivou cijele javne uprave
Podrazumjeva povećanu odgovornost menadžmenta i
transparentnost u trošenju javnih sredstava
Omogućava ocjenjivanje efikasnosti i efektivnosti transakcija,
pored dosadašnjeg modela upravljanja zasnovanog na
ispitivanju usklađenosti sa propisima u izvršavanju značajnih
transakcija
5
1. PIFC Koncept
- Elementi PIFC
a) Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH)
- Izrada i ažuriranje PIFC Strategije
- Izrada primarne i sekundarne regulative za FMC i internu
reviziju u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima
- Priprema programa obuke za FMC osoblje i za interne revizore
i osiguranje provođenja programa obuke
-Nadzor i godišnje izvještavanje o uspostavljenim sistemima
FMC i interne revizije
6
1. PIFC Koncept
- Elementi PIFC
b) Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC) zasnovana na INTOSAI okviru
internih kontrola, koje uključuje:
- Kontrolno okruženje
- Procjena rizika
-Kontrolne aktivnosti
-Informacije i komunikacije
-Praćenje i ocjenjivanje
7
1. PIFC Koncept
- Elementi PIFC
c) Funkcija interne revizije – funkcija uvjeravanja
- Ocjena adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola
-Ocjena sistema upravljanja rizikom
-Ocjena adekvatnosti i efektivnosti rukovođenja
institucijom
-Savjetodavna uloga menadžmentu
-Pokriva sve aktivnosti organizacije
-Rad baziran na procjenjenom riziku
-Prati implementaciju datih preporuka
8
2. Okruženje u Republici Srpskoj








Postojeća organizacija javne uprave Republike Srpske
Finansijska kriza i mogućnost zapošljavanja novih državnih
službenika
Kompetentnost osbolja CJH i popunjenost odgovarajućim kadrom
Mogućnost zapošljavanja osoblja u funkciji internih revizora sa
zahtjevanim znanjem i vještinama
Koordinacija razvoja interne revizije paralelno sa FMC (odgovarajuće
i efikasne interne kontrole, inspekcija, samoprocjenjivanje, itd)
Nivo implementacije drugih procesa reforme javne uprave, kao što
su upravljanje javnim finansijama i razvoj centralnih politika Vlade
RS
Podrška tehničke pomoći EU
Rad KO CJH
9
3. Okruženje u odnosnoj instituciji







Definisani ciljevi institucije
Složenost i kompleksnost procesa i propisa
Teritorijalna organizovanost institucije
Proces upravljanja rizikom u organizaciji
Budžet organizacije i broj zaposlenih
Republičke uprave, republičke upravne organizacije, niže
budžetske/potrošačke jedinice, i drugi oblici organizovanja u
sastavu institucije
Posvećenost rukovodstva principima dobrog upravljanja i kontrole
10
1. CJH
 Uspostavljanje CJH u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom
sektoru Republike Srpske
 Izrada internih propisa za organizaciju i upravljanje CJH
2. Interna revizija
 Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske
 Pravilnik o dodatnim kriterijima za uspostavljanje jedinica za IR
 Pravilnik o dodatnim kriterijima za zapošljavanje IR
 Etički kodeks internih revizora
 Povelja internih revizora
 Priručnik za rad internih revizora
 Obuke internih revizora od strane eksperata angažovanih od PKF
Projekta, uz koordinaciju CJH
3. FMC
 Zakon o FMC
 Obuke FMC osoblja od strane eksperata angažovanih od strane PKF
Projekta, uz koordinaciju CJH
11
1. Organizacijska i funkcionalna nezavisnost interne revizije





Nezavisna organizaciona jedinica u okviru institucije, uz slobodu
pristupa osoblju i informacijama institucije, i izvještavanje u skladu
sa odgovornosti za utvrđene nepravilnosti i greške
Nezavisnost od aktivnosti koju revidira
Planiranje revizije na osnovu procjene rizika
Funkcionalna nezavisnost ostvarena kroz slobodu u određivanju
obima svoga rada, izvršavanje i komuniciranje rezultata rada
Nezavisna odgovornost za kvalitet svoga rada
12
2. Odgovornost menadžmenta










Uspostavljanje i razvoj funkcije interne revizije, sa dovoljnim
budžetom za profesionalno obavljanje aktivnosti interne revizije
Omogućiti odgovarajuće obuke internih revizora radi sticanja i
održavanja kompetentnosti i vještina (svaka aktivnost revizije
zahtjeva različitu kombinaciju znanja i vještina)
Odgovornost za proces rukovođenja institucijom
Odgovornost za upravljanje rizikom
Odgovornost za sistem internih kontrola
Informisati IR o svim planovima, promjenama profila rizika i IK
Promjenama politika i procedura
Obaveza implementacije preporuka interne revizije
Upravljanje nepravilnosti i sumnjama na prevaru
Dokumentovanost svih navedenih procesa
13
3. Veze sa eksternom revizijom








Revizija finansijskih izvještaja uz dobro poznavanje internih kontrola
Komplementarne su među sobom
Blagovremena komunikacija tokom planiranja revizije da se nebi
duplirale aktivnosti
Razmjena informacija oko obima, revizorskog pristupa i nalaza revizije
Razmjena izvještaja interne revizije i pisma menadžmentu eksterne
revizije
Nezavisnost u radu i odgovornost za vlastite aktivnosti
Ne smiju koristiti interne revizore za praćenje implementacije njihovih
preporuka
Pružiti podršku nezavisnosti rada internih revizora i od menadžmenta i
od angažovanja za izvršavanje aktivnosti eksterne revizije
14
Hvala na pažnji!
Email: [email protected]
15