Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, Karty podatkowej.

download report

Transcript Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, Karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
Mgr Adam Mateusz Suchecki
Ryczałt
Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne przewidują,
iż osoby fizyczne, które osiągają przychody z
pozarolniczej działalności gospodarczej
opłacają podatek dochodowy w formie:
- Ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych,
- Karty podatkowej.
Ryczałt
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą
opłacać również osoby fizyczne, które osiągały
przychody z tytułu umowy:
- Najmu,
- Podnajmu,
- Dzierżawy,
- Poddzierżawy
- Lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli
umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej
pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ryczałt
Osoby duchowne prawnie uznanych wyznań
opłacają zryczałtowany podatek dochodowy
od przychodów osób duchownych.
Przychodów opodatkowanych w formach
zryczałtowanych nie łączy się z przychodami
z innych źródeł podlegającymi
opodatkowaniu na podstawie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ryczałt
Opodatkowaniu podlegają:
- przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej, w tym wówczas, gdy działalność ta
jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób
fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.
- Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika
w roku kalendarzowym pieniądze i wartości
pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w
naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy,
poddzierżawy lub innych umów o podobnym
charakterze.
Ryczałt
Podatnik może skorzystać w roku podatkowym z ryczałtu, jeśli w
roku poprzedzającym rok podatkowy:
Uzyskał przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie
samodzielnie w wysokości nie przekraczającej 150000 euro,
lub
Uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w
formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej
działalności nie przekroczyła kwoty 150000 euro,
Rozpoczyna wykonywanie działalności w roku podatkowym i
nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej –
bez względu na wysokość przychodów.
Ryczałt
Z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać podatnicy, którzy:
Opłacają podatek w formie karty podatkowej,
Korzystają z okresowego zwolnienia od podatku
dochodowego,
Osiągają przychody z prowadzenia aptek, udzielania
pożyczek pod zastaw, kupna i sprzedaży wartości
dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów,
wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem
akcyzowym,
Wykonują wolny zawód inny niż lekarz, lekarz stomatolog,
lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna,
pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel świadczący usługi
edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny,
Ryczałt
-
-
Podejmują działalność w roku podatkowym po działalności
wykonywanej: samodzielnie na wykonywaną w formie spółki z
małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na wykonywaną
samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie
przez małżonka na działalność prowadzoną przez drugiego małżonka,
Rozpoczynają działalność, w której zakres wchodzą czynności
wykonywane wcześniej w ramach stosunku pracy,
Osiągają przychód z tytułu świadczenia usług wymienionych w
załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, np.
usług pośrednictwa finansowego, usług w zakresie tłumaczeń
pisemnych i ustnych, usług reklamowych.
Ryczałt
Jeżeli podatnik, prowadząc działalność
samodzielnie uzyskał przychody
przekraczające kwotę 150000 euro, lub w
formie spółki suma przychodów wspólników
przekroczyła 150000 euro, traci prawo do
opodatkowania w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych od
miesiąca, po miesiącu, w którym kwoty te
zostały przekroczone.
Ryczałt
Odliczenia:
Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne za siebie i za
osoby współpracujące,
Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie
pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód
podlegający opodatkowaniu,
Poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne,
Poniesione wydatki z tytułu użytkowania sieci internet
Niektóre darowizny,
W ramach praw nabytych; wydatki na spłatę odsetek od
kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji na własne
potrzeby mieszkaniowe.
Ryczałt
Warunkiem odliczenia wyżej wymienionych
wydatków jest to, aby nie zostały one
odliczone od dochodu lub nie zostały
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
na podstawie przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Ryczałt
Stawki ryczałtu:
- 20%
- 17%
- 8,5%
- 5,5%
- 3%
20%
Dla przychodów osiąganych z tytułu
wykonywania wolnych zawodów
17%
Dla przychodów osiąganych z tytułu usług:
Reprodukcji komputerowych nośników informacji,
Pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych, części
i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, motocykli oraz
części i akcesoriów do nich,
Pośrednictwa w handlu hurtowym,
Hoteli, obiektów noclegowych turystyki oraz innych miejsc
krótkotrwałego zakwaterowania,
Parkingowych, obsługi centrali radio-taxi, pilotowania
organizatorów i pośredników turystycznych,
Zarządzania nieruchomościami świadczonymi na zlecenie,
17%
-
-
Wynajmu samochodów osobowych i pozostałych
środków transportu,
Doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
oprogramowania i przetwarzania danych,
Pozyskiwania personelu, dezynfekcji i tępienia
szkodników, fotograficznych, przyjmowania
telefonów, powielania, organizowania targów,
wystaw i kongresów,
Poradnictwa dla dzieci, opieki społecznej
świadczonej przez instytucje o charakterze
doraźnym, opieki społecznej związanej z
przystosowaniem zawodowym.
8,5%
-
-
-
Dla przychodów osiąganych w przypadku otrzymanych lub
postawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych
oraz wartości otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o
podobnym charakterze,
Działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie
sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, związanych ze
zwalczaniem i zapobieganiem pożarom,
Prowadzenia przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych,
Związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami
ochrony przyrody,
Wytwarzania przedmiotów z materiału powierzonego przez
zamawiającego,
Prowizji uzyskanej ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
Prowizji uzyskanej przez kolportera prasy.
5,5%
-
Dla przychodów osiąganych z działalności
wytwórczej,
Robót budowlanych,
Przewozów ładunków taborem samochodowym o
ładowności powyżej 2 ton,
Prowizji uzyskanej z działalności handlowej w
zakresie sprzedaży jednorazowych biletów
komunikacji miejskiej, znaczków do biletów
miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków
pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do
automatów.
3%
-
Dla przychodów osiąganych z działalności
gastronomicznej,
Działalności usługowej w zakresie handlu,
Ze świadczenia usług związanych z produkcją
zwierzęcą,
Z działalności rybaków morskich i zalewowych w
zakresie sprzedaży ryb i innych surowców
pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem
sprzedaży konserw oraz przetworów z ryb i innych
surowców z połowów.
Ryczałt
Od ryczałtu można odliczyć:
- Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
która została zapłacona przez podatnika w
roku podatkowym zgodnie z odrębnymi
przepisami, jeżeli nie została odliczona od
podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Odliczeniu podlega tylko ta część składki,
która odpowiada 7,75% podstawy jej
wymiaru.
Ryczałt
-
Dokonane wpłaty na rzecz pożytku publicznego
Odliczenia w ramach tak zwanych praw nabytych (z
tytułu wydatków na systematyczne oszczędzanie w
kasie mieszkaniowej, z tytułu wydatków
poniesionych przez osobę prowadzącą
gospodarstwo domowe w związku z opłacaniem z
własnych środków składek na ubezpieczenia
społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy
aktywizacyjnej, z tytułu wydatków mieszkaniowych
poniesionych w latach 1997-2005, w przypadku gdy
przysługujące w tych latach odliczenie nie znalazło
pokrycia w podatku za te lata).
Ryczałt
Podatnicy są obowiązani:
- Posiadać i przechowywać dowody zakupu
towarów, prowadzić wykaz środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencje wyposażenia oraz odrębnie za
każdy rok podatkowy ewidencję przychodów,
Ryczałt
-
Sporządzać spis z natury towarów
handlowych, materiałów podstawowych i
pomocniczych, półwyrobów, wyrobów
gotowych, braków i odpadków na dzień
zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec
każdego roku podatkowego. Spis z natury
należy sporządzić również w przypadku
zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki
a także na dzień likwidacji działalności,
Ryczałt
-
Za każdy miesiąc obliczać ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych i wpłacać
go na rachunek urzędu skarbowego w
terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a
za miesiąc grudzień – w terminie złożenia
zeznania,
Ryczałt
-
Podatnicy mogą też obliczać ryczałt i wpłacać
go na konto urzędu skarbowego w terminie
do dnia 20 następnego miesiąca po upływie
kwartału, za który ryczałt ma być płacony, a
za ostatni kwartał roku podatkowego – w
terminie złożenia zeznania
Ryczałt
-
Złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie
według ustalonego wzoru o wysokości
uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych – w
terminie do 31 stycznia roku podatkowego.
Karta podatkowa
Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne, które prowadzą następującą
działalność gospodarczą:
1)
działalność usługową lub usługowo-wytwórczą,
2)
działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi
oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
3)
działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
4)
działalność gastronomiczna - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu
powyżej 1,5%,
5)
działalność w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu.
6)
działalność w zakresie usług rozrywkowych,
7)
działalność w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona
sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
8)
działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia
ludzkiego,
9)
działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług
weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych,
10)
działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
11)
działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny,
12)
działalność w zakresie świadczenia usług, prowadzona przez osoby fizyczne, w tym przez rolników
równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne.
Karta podatkowa
Warunki opodatkowania kartą podatkową
Podatnicy, którzy mieszczą się w wyżej wspomnianym zakresie podmiotowym oraz wykonują
działalność gospodarczą w granicach wyżej wymienionego zakresu przedmiotowego,
podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli spełniają następujące
warunki:
Złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16);
Podatnik lub jeden ze wspólników spółki cywilnej składa taki wniosek, według określonego wzoru
do 20 stycznia roku podatkowego, jeżeli kontynuując działalność zmienia on formę
opodatkowania. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku
podatkowego - wniosek taki składa się przed dniem jej rozpoczęcia.
Wniosek składa się do:
• naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca położenia zorganizowanego
zakładu (stosownie do treści zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej), albo
• naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca wskazanego przez podatnika jako
siedziba działalności, jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych
zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów
skarbowych, albo
• naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania jednego ze
wspólników spółki cywilnej, jeżeli nie można ustalić miejsca
położenia zakładu, jak i siedziby spółki cywilnej.
Karta podatkowa
Warunki opodatkowania kartą podatkową
Podatnicy, którzy mieszczą się w wyżej wspomnianym zakresie podmiotowym oraz
wykonują działalność gospodarczą w granicach wyżej wymienionego zakresu
przedmiotowego, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli
spełniają następujące warunki:
1.
Złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16);
2.
we wniosku zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części
tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25
listopada 2010 r.;
3.
nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz
z usług innych przedsiębiorstw i zakładów;
4.
wykonują jeden rodzaj pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionej w
art. 23 ustawy;
5.
małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym
zakresie;
6.
nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym;
7.
prowadzą działalność gospodarczą tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.