Informacje dla uczniów i rodziców o sprawdzianie szóstoklasisty

download report

Transcript Informacje dla uczniów i rodziców o sprawdzianie szóstoklasisty

SPRAWDZIAN
W SZÓSTEJ KLASIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
2012
Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do
sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562,
z późn. zm.).
Uczeń zgłasza się na sprawdzian w miejscu
i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest
dyrektor szkoły.
3 kwietnia 2012 r. o godz. 820
uczniowie ustawiają się przed
łącznikiem pojedynczo
według kolejności na liście.
Obowiązuje strój galowy!
Uczniowie wchodzą do sali pojedynczo
o godz. 830, według kolejności na liście i zajmują
wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien
mieć przy sobie ważną legitymację szkolną
i okazać, jeśli zostanie o to poproszony.
Przy wejściu do łącznika otrzymują od członków
Zespołu Nadzorującego (ZN) kartki z imionami,
nazwiskiem, numerem PESEL oraz kodem
zdającego.
Zdający losują przy wejściu na salę numery
stolików i zajmują wyznaczone miejsca.
Przewodniczący zespołu
nadzorującego w obecności
przedstawicieli zdających ( po
jednym uczniu z każdej sali)
odbiera pakiety z zestawami
egzaminacyjnymi przenosi je do sali
egzaminacyjnej.
Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą
wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
ołówek przeznaczony jedynie do rysowania,
gumkę,
linijkę,
ekierkę, kątomierz,
cyrkiel,
Nie wolno korzystać z korektora!
Nie wolno przynosić żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych, np.
Sprawdzian rozpoczyna się
3 kwietnia 2012 r.
o godz. 900 od rozdania
zestawów egzaminacyjnych.
Po rozdaniu zdającym zestawów
egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie
zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach, jednak nie
później niż po zakończeniu czynności
organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do
sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego
podejmuje przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z
zestawem egzaminacyjnym
o czasie zapisanym na tablicy.
Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie
przewodniczącego zespołu nadzorującego ma
obowiązek:
 zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na
pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego;
w razie wątpliwości może poprosić o wyjaśnienie
członków zespołu nadzorującego;
sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest
kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy
są one wyraźnie wydrukowane. W razie potrzeby
zgłaszają braki przewodniczącemu zespołu
nadzorującego sprawdzian i otrzymują kompletne
zestawy. Takie przypadki zostają odnotowane w
protokole przebiegu sprawdzianu. Protokół czytelnie
podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań
lub karcie odpowiedzi. Uczeń otrzymuje rezerwowy
zestaw egzaminacyjny
zapisać swój trzyznakowy kod i numer
PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego. Członkowie zespołu
sprawdzają poprawność kodowania.
W przypadku uczniów uprawnionych do
dostosowania warunków i form sprawdzianu zestawy
egzaminacyjne kodują członkowie zespołu
nadzorującego
W trakcie czynności organizacyjnych członkowie
zespołu nadzorującego:
a) umieszczają naklejki z kodem kreskowym w
odpowiednich miejscach zestawów egzaminacyjnych,
b) wypełniają odpowiednie matryce znaków na
kartach odpowiedzi,
c) w przypadku uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się zaznaczają występowanie
tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na
arkuszu i karcie odpowiedzi,
Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań
liczony jest od momentu zakończenia czynności
organizacyjnych. Przewodniczący zespołu
nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w
miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas
rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.
Czas trwania sprawdzianu liczy się od momentu zapisania
na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i jest równy 60
minut. Dla uczniów uprawnionych do dostosowania
warunków i form sprawdzianu przystępujących do
sprawdzianu w oddzielnej sali czas ten może być
przedłużony nie więcej niż o 50%.
Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza
lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych
miejscach wyłącznie długopisem lub piórem
z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki
wykonuje ołówkiem).
W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje
samodzielnie i nie zakłóca przebiegu
sprawdzianu, a w szczególności:
nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko
w szczególnie uzasadnionej sytuacji może
opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia
przewodniczącego zespołu nadzorującego
i przy zachowaniu warunków wykluczających
możliwość kontaktowania się zdającego z
innymi osobami, z wyjątkiem konieczności
skorzystania z pomocy medycznej),
nie opuszcza wyznaczonego mu w sali
miejsca,
w żadnej formie nie porozumiewa się
z innymi zdającymi,
nie wypowiada uwag i komentarzy,
nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań
egzaminacyjnych,
nie korzysta z żadnych środków łączności.
W przypadku
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania
zadań egzaminacyjnych przez ucznia,
wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej
urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania
przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego
w sali egzaminacyjnej,
zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu
sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
przerywa sprawdzian danego ucznia, unieważnia mu
sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali
egzaminacyjnej, co odnotowuje
w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.
Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym
czasem zgłasza to przewodniczącemu zespołu
nadzorującego przez podniesienie ręki, zamyka swój
zestaw egzaminacyjny i odkłada na brzegu stolika.
Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w
obecności zdającego sprawdza poprawność
kodowania i odbiera pracę. Jeżeli do czasu
zakończenia sprawdzianu pozostało więcej niż 10
minut, w razie konieczności, przewodniczący lub
wyznaczony członek zespołu nadzorującego
przypomina uczniowi, żeby przeniósł odpowiedzi z
arkusza do karty odpowiedzi. Na 10 minut przed
zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę,
przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina
zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na
karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
oraz korzystających z zestawów dostosowanych. Po
otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń
wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym
do sali nr 39
i pozostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela do
czasu zakończenia sprawdzianu.
Po upływie czasu przeznaczonego na sprawdzian
przewodniczący zespołu nadzorującego informuje
zdających o zakończeniu sprawdzianu i poleca
zamknięcie zestawów egzaminacyjnych i odłożenie
ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich
miejscach. Przewodniczący zespołu nadzorującego
zleca odbiór zestawów członkom zespołu
nadzorującego. W obecności uczniów sprawdzają oni
kompletność materiałów, a następnie przewodniczący
zezwala zdającym, z wyjątkiem zdających, którzy
mają być obecni podczas pakowania materiałów
egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem
lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności
mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie
i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji
(zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej o sposobie dostosowania warunków i
formy przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie
szkoły podstawowej.
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania,
może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić
pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi
zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.
Dyrektor właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7
dni roboczych od daty ich otrzymania.
Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia
naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania
sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń lub z urzędu
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w porozumieniu
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to
naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego
sprawdzianu.
Stwierdzenie podczas sprawdzania prac
egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania
zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem
sprawdzianu tych zdających (unieważnia dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje ponownie
do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z
dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
unieważnia sprawdzian tego ucznia. W zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu
dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na
wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu albo
odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „0”.
INSRUKCJA DLA UCZNIA
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera
…. stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki
zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi
wpisz swój kod i numer PESEL.
KOD,
np. A01, B10
PESEL
97050705178
INSRUKCJA DLA UCZNIA
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem,
albo piórem z czarnym tuszem/atramentem.
5.
6. Rozwiązania zadań od 21 do ... zapisz czytelnie
i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyłki przekreślaj.
7. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na
brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą
sprawdzane.
POWODZENIA
NA
SPRAWDZIANIE!
Bibliografia
Procedury organizowania i przeprowadzania
sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej
i w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące od
roku 2011/2012, ustalone przez pracowników
okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Opracowała:
Violetta Urban