نمونه اسلايد دفاع پايان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

download report

Transcript نمونه اسلايد دفاع پايان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

‫‪1‬‬
‫نكات مهم در تهيه اساليدها‪:‬‬
‫‪ -1‬مطالب اساليدها بايد به صورت تيتر بيايند‪ .‬آوردن متن باعث‬
‫خستگي مخاطب ميشود‪.‬‬
‫‪ -2‬اساليدهاي بايد داراي شماره باشند‪.‬‬
‫‪ -3‬از به كار بردن عكس در پس زمينه اساليدها حذر نماييد‪.‬‬
‫‪ -4‬اندازه و نوع قلم را به گونهاي انتخاب نماييد كه قابل خواندن‬
‫باشد‪.‬‬
2
‫‪3‬‬
‫دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميانه‬
‫دانشكده كشاورزي‬
‫گروه اقتصادكشاورزي‬
‫پاياننامه براي دريافت درجه كارشناس ي ارشد(‪)MSc,‬‬
‫رشته‪ :‬مهندس ي كشاورزي‬
‫گرايش‪ :‬مديريت كشاورزي‬
‫عنوان ‪:‬‬
‫بررس ی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد‬
‫استاد راهنما‪ :‬دکتر علی کیانی راد‬
‫استاد مشاور‪ :‬دکتر لورنس انویه تکیه‬
‫نگارش ‪ :‬احمد راه نو‬
‫زمستان ‪1391‬‬
‫‪4‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬كليات‬
‫‪ ‬اهداف تحقیق‬
‫‪ ‬فرضیه های تحقیق‬
‫‪ ‬مبانی نظری‬
‫‪ ‬پیشینه تحقیق‬
‫‪ ‬روش تحقیق‬
‫‪ ‬نتايج‬
‫‪ ‬نتيجه گيري و پيشنهادات‬
‫‪5‬‬
‫كليات‪:‬‬
‫مقدمه‪ ،‬بيان مساله‪ ،‬اهميت و ضرورت تحقيق‬
‫‪6‬‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬اهمیت تعاون‬
‫‪ ‬تعریف تعاون‬
‫‪ ‬تعاون در اسالم‬
‫‪ ‬پیدایش تعاون به شکل امروزی‬
‫‪ ‬شرکت تعاونی روستایی در ایران‬
‫‪ ‬پس از پیروزی انقالب اسالمی‬
‫بیان مسأله‬
‫‪ ‬دالیل ناکامی تعاونی های روستایی‬
‫‪ ‬تصدیگری وظایف دولتی‬
‫‪7‬‬
‫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‬
‫‪‬‬
‫سند چشم انداز توسعه کشور‬
‫‪‬‬
‫شهرستان بستان آباد‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫وضعیت شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان بستان آباد در پایان سال ‪89‬‬
‫سرمایه‬
‫سود یا زیان‬
‫(ریال)‬
‫تعداد فروشگاه‬
‫های مصرف‬
‫فعال‬
‫‪1‬‬
‫قره بابا‬
‫‪871‬‬
‫‪293190000‬‬
‫‪645640‬‬
‫‪1‬‬
‫‪174051714‬‬
‫‪2‬‬
‫تیکمه داش‬
‫‪851‬‬
‫‪147000000‬‬
‫‪994082‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4499700028‬‬
‫‪44611875‬‬
‫‪3‬‬
‫خاچیک‬
‫‪744‬‬
‫‪201480000‬‬
‫‪34679806‬‬
‫‪1‬‬
‫‪86194900‬‬
‫‪2279366‬‬
‫_‬
‫‪4‬‬
‫قره چمن‬
‫‪716‬‬
‫‪104520000‬‬
‫‪32830879‬‬
‫‪2‬‬
‫‪371755302‬‬
‫‪27632143‬‬
‫‪1‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪5‬‬
‫کــر‬
‫‪675‬‬
‫‪148270000‬‬
‫‪19041537-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪765247133‬‬
‫‪9782001‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪6‬‬
‫کردکندی‬
‫‪1983‬‬
‫‪424040000‬‬
‫‪7097970‬‬
‫‪4‬‬
‫‪679759774‬‬
‫‪15074406‬‬
‫‪3‬‬
‫‪362500‬‬
‫‪480000‬‬
‫‪7‬‬
‫هالن‬
‫‪1020‬‬
‫‪131050000‬‬
‫‪519375‬‬
‫‪6‬‬
‫‪371200586‬‬
‫‪24231897‬‬
‫‪5‬‬
‫‪215500‬‬
‫‪2340250‬‬
‫‪8‬‬
‫سعید آباد‬
‫‪989‬‬
‫‪239000000‬‬
‫‪8764268‬‬
‫‪2‬‬
‫‪74781649‬‬
‫‪5289632‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1019000‬‬
‫‪24394000‬‬
‫‪7849‬‬
‫‪1688550000‬‬
‫‪66490483‬‬
‫‪21‬‬
‫‪7022691086‬‬
‫‪139603122‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3556500‬‬
‫‪43381250‬‬
‫ردیف‬
‫نام شرکت تعداد عضو‬
‫جمع‬
‫مقدار توزیع مواد‬
‫نفتی (لیتر)‬
‫درآمد حاصل از توزیع‬
‫مواد نفتی‬
‫مقدار توزیع کاال درآمد حاصل از توزیع تعداد فروشندگی‬
‫مواد نفتی فعال‬
‫کاال (ریال)‬
‫(ریال)‬
‫‪10701802‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1297500‬‬
‫‪8787000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪542000‬‬
‫‪5280000‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪2100000‬‬
‫‪10‬‬
‫وضعیت شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان بستان آباد در پایان سال ‪89‬‬
‫مقدار خرید تضمینی‬
‫محصوالت‬
‫کشاورزی‬
‫درآمد حاصل از‬
‫کارگاه‬
‫تعداد روستاهای‬
‫تحت پوشش‬
‫یارانه دولتی‬
‫کاالهای کوپنی‬
‫درآمد حاصل از تعدادکارکنان تعداد کارگاه های‬
‫مقدار توزیع‬
‫تولیدی‬
‫حقوق بگیر دایم‬
‫توزیع کود‬
‫کودشیمیایی و بذر‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪1‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪14‬‬
‫‪13040300‬‬
‫‪329‬‬
‫‪1788‬‬
‫‪52814990‬‬
‫‪2‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪27‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪1‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪26‬‬
‫‪8500000‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪1‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪27‬‬
‫‪19000000‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫_‬
‫‪6‬‬
‫‪13040300‬‬
‫_‬
‫‪1021‬‬
‫‪21242160‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪300000000‬‬
‫‪20‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪686‬‬
‫‪12107860‬‬
‫‪1‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪20‬‬
‫‪33612488‬‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫‪1‬‬
‫_‬
‫_‬
‫‪9‬‬
‫‪12500000‬‬
‫‪329‬‬
‫‪3495‬‬
‫‪86165010‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪300000000‬‬
‫‪149‬‬
‫‪99693088‬‬
‫‪11‬‬
‫اهداف تحقيق‬
‫‪12‬‬
‫اهداف تحقیق‬
‫هدف اصلی‬
‫‪ ‬تعیین بهره وری شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستان آباد‬
‫هدف فرعی‬
‫‪ ‬تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستان‬
‫آباد‬
‫‪13‬‬
‫فرضيههاي تحقيق‬
‫فرضیه های تحقیق‬
‫‪ (1‬بهره وری شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستان آباد با یکدیگر‬
‫اختالف معنی دار دارد‪.‬‬
‫‪ (2‬عواملی از قبیل سیاست های دولت در بخش کشاورزی (خرید تضمینی‬
‫محصوالت کشاورزی از کشاورزان)‪ ،‬هدفمندسازی یارانه ها(عدم توزیع‬
‫کاالهای کوپنی)‪ ،‬گازرسانی به روستاها و نیز نقش اداره تعاون روستایی‬
‫شهرستان بستان آباد در بهره وری شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان‬
‫مؤثر بوده است‪.‬‬
‫‪ (3‬داشتن عاملیت توزیع کود شیمیایی و بذور اصالح شده و نیز ایجاد کارگاه‬
‫های تولیدی بر بهره وری شرکت هاموثر بوده است‪.‬‬
‫‪ (4‬سن و میزان تحصیالت مدیران عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت‬
‫ها بر بهره وری شرکت ها تاثیر داشته است‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫مباني نظري‬
‫مبانی نظری‬
‫‪‬مفهوم بهره وری‬
‫‪‬تعاریف بهره وری‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫پيشينه تحقيق‬
‫توضيح‪ :‬به صورت جدول بيايد‪ ،‬ابتدا مطالعات خارجي‪ ،‬سپس‬
‫مطالعات داخلي‬
‫‪18‬‬
‫ردیف‬
‫نويسنده(گان)‬
‫سال‬
‫هدف‬
‫روش‬
‫نتيجه‬
‫‪19‬‬
‫ردیف نويسنده‬
‫(گان)‬
‫سال‬
‫هدف‬
‫روش‬
‫نتيجه‬
‫‪20‬‬
‫روش تحقيق‬
‫توضيح‪ :‬براساس پروپوزال‪ ،‬ابتدا روشهاي مختلف‪ ،‬سپس روش‬
‫خودتان‪ ،‬مدل تحقيق‪ ،‬متغيرها‪ ،‬روش تجزيه و تحليل يا برآورد‪،‬‬
‫نحوه جمعآوري اطالعات(جامعه آماري‪ ،‬تعيين نمونه‪ ،‬منبع‬
‫اطالعات سري زماني)‪ ،‬نرمافزار مورد استفاده‬
‫‪21‬‬
‫روش تحقیق‬
‫‪‬روشهای اندازه گیری بهره وری‬
‫‪‬روش تحلیل پوشش ی داده ها‬
‫‪‬‬
‫فروض ‪:‬‬
‫‪ ‬بازده به مقیاس ثابت )‪(CCR‬‬
‫‪ ‬بازده به مقیاس متغیر (‪)BCC‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ ‬رویکردها ‪:‬‬
‫‪ ‬ستاده گرا‬
‫‪ ‬نهاده گرا‬
‫‪23‬‬
‫‪‬ارزیابی تغییرات بهره وری‬
‫ورودی و خروجی ‪:‬‬
‫شاخص مالم کوئیست‪:‬‬
‫‪24‬‬
‫‪‬متغیرهای مورد نیاز ‪:‬‬
‫‪ ‬ورودی ها (نهاده ها)‬
‫‪ ‬خروجی ها (ستاده ها)‬
‫‪ ‬عوامل مؤثر بر بهره وری شرکت ها‬
‫‪‬روش تجزیه و تحلیل‬
‫‪‬منبع اطالعات‬
‫‪25‬‬
‫نتابج‬
‫توضيح ‪ :‬ابتدا نتايج توصيفي‪ ،‬سپس نتايج مربوط به‬
‫تجزيهوتحليل يا برآوردها‬
‫سعي شود نتايج به صورت جدول يا نمودا بيايد و تحليلها‬
‫براساس جدولها انجام شود‬
‫‪26‬‬
‫نتيجه گيري و پيشنهادات‬
‫توضيح‪ :‬ابتدا خالصهاي از نتايج بيان شود‪.‬‬
‫پيشنهادات بايد برگرفته از نتايج تحقيق باشد‪ .‬به عبارت بهتر يك‬
‫ارتباط متقابل بين نتايج و پيشنهادات وجود دارد‪.‬‬
‫براي تحقيقات آينده نيز پيشنهاداتي ارایه شود‪.‬‬
‫با سپاس‬
‫‪27‬‬
‫از اساتید راهنما‪ ،‬مشاور و کلیه سرورانی که در انجام مراحل‬
‫مختلف تحقیق بنده را راهنمایی و مساعدت می نمایند‪.‬‬
‫خدایا چنان کن سرانجام کار‬
‫تو خشنود باشی ومارستگار‬