Psichologinės veiklos ataskaita - Kauno Antano Smetonos gimnazija

download report

Transcript Psichologinės veiklos ataskaita - Kauno Antano Smetonos gimnazija

PSICHOLOGĖS VEIKLOS ATASKAITA 2010-2011 mokslo metai

Parengė psichologė Jurgita Augutytė

Mokyklos psichologės pagrindinis tikslas – rūpintis vaikų bei kitų gimnazijos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Pagrindinės psichologo darbo kryptys:

Konsultavimas:

individualus ir grupinis.

Individualus konsultavimas – pagrindinė psichologo veikla.

Įvertinimas

: psichologiškai įvertina mokinio galias ir sunkumus kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius. Teikia metodines rekomendacijas. 

Psichologinių problemų prevencija:

psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių ar programų rengimas, organizavimas bei įgyvendinimas, siekiant tobulinti ugdymo procesą mokykloje. Psichologiniai tyrimai, atliekami atsižvelgiant į mokyklos poreikius.

Švietimas:

vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klaisimais.

K onsultacijos su specialistais, dirbančiais gimnazijoje:

(tariamasi su socialine pedagoge, specialiąja pedagoge, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste dėl vaikų, turinčių psichologinių problemų, fizinio išsivystymo sunkumų, raidos atsilikimo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimų. Bendras darbas padeda geriau pažinti vaikų turimų problemų kompleksiškumą ir geriau pažinti problemų priežastis. 

Organizacinis metodinis darbas

.

Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis.

Kauno pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Visuomenės sveikatos centru, Saugaus vaiko centru, Kauno jaunimo narkologijos centru, “Vaikų linija”, Dainavos jaunimo centru.

 

Darbo dokumentacijos tvarkymas

.

( Psichologinės pagalbos gavėjų žurnalo pildymas, klientų kortelių pildymas, veiklos programos ruošimas, ataskaitų apie psichologo darbą rengimas.)

Profesinės kvalifikacijos kėlimas.

Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo Vaiko grupės (dabar gerovės komisijos darbe), specialiojo ugdymo komisijos, krizių valdymo komandinėje veikloje

.

Psichologinis konsultavimas, prevencinis darbas ir ankstyva intervencija yra svarbiausios psichologinės pagalbos paaugliams kryptys.

Šiais mokslo metais vyko:

204 individualios konsultacijos;

12 grupinių konsultacijų;

87 pokalbiai.

Dažniausiai pasitaikančios problemos

:

• • • •

elgesio ( 15%), emocijų ( 26%), bendravimo ( 48%), mokymosi sunkumai ( 11%).

39 kartus kreipėsi klasių auklėtojai, mokytojai.

24 kartus kreipėsi mokinių tėvai.

Atlikti tyrimai:

1.

“Atstumtieji klasėje” (7-8, 1 klasių mokinių).

2.

“Patyčių patyrimo ir tyčiojimosi sąsajos su mokinių savęs vertinimu ir alkoholio vartojimu” (visų klasių mokinių).

3.

“Mokinių požiūrio į savo klasę tyrimas” (8c klasės mokinių).

• Vyko susitikimai su mokiniais, siekiant gerinti jų klasės psichologinę atmosferą (7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8c, 1a).

• Vesti bendravimo įgūdžių užsiėmimai 8c klasės mokiniams (16).

• Vesti užsiėmimai mokiniams temomis: “Mūsų privatumo apie...

”.

apsauga internete”; “Pasikalbėkime • Į svečius buvo pakviestas vaikų “Forumo teatras”, kuris vaidino patyčių prevencijos etiudą “KODĖL?”.

Vykdytos akcijos:

     “Nebijok klausti” (savižudybių prevencijos); “Džiaukimės gyvenimu” ( Pasaulinei psichinės sveikatos dienai); “Savaitė be patyčių”; “Gegužė – mėnuo be smurto”; “Ištieskime pagalbos ranką...”.

Projektai:

 “Būkime tolerantiški – pasaulis priklauso ne tik man” ( Tolerancijos dienai ).

 “Tylos diena mokykloje”.

Parengti informaciniai lankstinukai :

1.

2.

3.

4.

5.

“Atstumtasis klasėje”; “Pasitikėjimas savimi”; ”Kodėl verta kalbėti apie savo sunkumus, problemas?“; “Egzaminų stresas” (atnaujintas); “Specialistų veikla Kauno Antano Smetonos gimnazijoje” (atnaujintas).

Profesinis tobulinimasis

Metų eigoje dalyvauta: 7 seminaruose- kursuose, mokymuose, metodinėse praktinėse konferencijose (90 valandų): 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

„Moksleivių psichoemocinės sveikatos stiprinimo galimybės“; „Patyčių ir smurto prevencijos sistemos kūrimo galimybės ugdymo įstaigoje“; „Meno terapija- tiltas tarp dviejų pasaulių“; „Krizių valdymas“; „Psichologas mokyklai“; „Humanistinė pedagogika ir mokytojo motyvacija“; „EBRU - sutelkti dėmesį, išlaisvinti vaizduotę, išlieti emocijas“.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ !