Likvidace léčiv

Download Report

Transcript Likvidace léčiv

Likvidace nebezpečných
odpadů, speciálně léčivých
přípravků
Blanka Koukolíková
Co to jsou nebezpečné odpady?
Odpady, které vykazují nejméně jednu
nebezpečnou vlastnost dle zákona
č.185/2001 Sb.o odpadech.
Příkladně:
 toxicita
 karcinogenita,
 mutagenita
 infekčnost
Léky a léčivé přípravky se likvidují


z domácností a občanských zařízení
ze zdravotnických zařízení
Zdravotnická zařízení
Mají vždy vnitřní vyhlášku „O likvidaci léčiv”
Likvidují se tzv.nevyužitelné léky:
 proexpirovaná léčiva
 nespotřebované tablety a jejich části
 zbytky infuzních roztoků
 zbytky návykových látek
 nespotřebovaná tekutá léčiva
Zdravotnická zařízení
Nevyužitelné léky, viz.výše se shromažďují
na odděleném místě ve speciálních boxech
nebo kanystrech.
Po určité době (není zákonem určena), je
tento odpad odevzdán do spalovny odpadů
k ekologické likvidaci.
Domácnosti, občanská zařízení
Pro tyto subjekty platí všeobecně známé
doporučení:
Léky, které jsou nevyužité nebo
proexpirované, přinést v původním balení do
kterékoli lékárny.
Lékárna má povinnost je od občana
přijmout a odevzdat do spalovny odpadů k
ekologické likvidaci.
Zdánlivě jednoduchý postup?




Ročně vyhodíme jen z domácností léky za
více než 6 miliard korun.
Ve sběrných kontejnerech lékáren se ale
často objevují i léky neproexpirované a
kompletní neotevřené krabičky.
Zde se otevírá velký prostor pro diskusi, léky
se čím dál více plýtvá.
Tyto otázky jsou již na hranici politické
záležitosti, ekonomického a ekologického
chování obyvatel.
Proces likvidace léčivých přípravků
Tyto odpady jsou jako nebezpečné odpady
likvidovány samostatně.
Technicky náročná je logistika, tedy sběr a
svoz odpadů, jejich příjem, příprava a
samotné spalování.
Zpracovávají se léčiva pevná, tekutá,
plastická či kašovitá.
Vlastní proces likvidace
Řada technologických a logistických stupňů.
 Analytické rozbory všech dodaných
odpadů
 Příprava odpadů- zajištění homogenity,
vyloučení možnosti neřízené reakce
 Podávání odpadů do rotační pece 11001200°C, pak zbytek odpadu jde do
dospalovací komory
 Zbytek odchází ve formě strusky
Vlastní proces likvidace –
čištění spalin





Dvoustupňové mokré praní
skrápění spalin vodou – odstraňování HCl,
HF, oxidů síry a těžkých kovů.
Dioxinový filtr
absorbce částic dioxinů aktivním koksem
DENOx katalyzátor
snížení obsahu oxidů dusíku
Prachové filtry
Průběžný monitoring
Finančně nákladná záležitost
Likvidace jakýchkoli, ale zejména
nebezpečných odpadů, je velmi nákladnou
záležitostí. Financování možné jen za
podpory fondů EU a ze státního fondu
životního prostředí.
Závěr



Spalování nebezpečného odpadu je efektivní
způsob konečného odstranění odpadu.
Objem odpadu se změnší až 40x a jsou
odstraněny jeho nebezpečné vlastnosti.
Pokud jsou splněny všechny podmínky pro
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu,
bude životní prostředí méně zatěžováno,
a odpadky, které nyní produkujeme, nemusí být
hrozbou pro další generace.
Děkuji za pozornost