3_3_D_02 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Download Report

Transcript 3_3_D_02 - Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271
Autor
Mgr. Hana Šplíchalová
Číslo materiálu
3_3_D_02
Datum vytvoření
12.9. 2013
Druh učebního materiálu
Prezentace
Ročník
Anotace
Klíčová slova
Vzdělávací oblast
Očekávaný výstup
Zdroje a citace
8.
Absolutismus ve Francii
Ludvík XIV., Versailles, absolutismus, merkantilismus
Člověk a společnost – dějepis
Žák si osvojí probírané učivo, dokáže vysvětlit pojmy absolutismus a
merkantilismus.
Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003.
ISBN 80-86761-04-5.
Dějiny evropské civilizace I. Praha a Litomyšl: Paseka, 1995. IBN 80-7185-010-1.
1
Francie za vlády „krále Slunce“
Ludvíka XIV. (1643-1715)
- nejsilnější evropskou zemí 17. století
2
Ludvík XIV. (král Slunce)
-
rod Bourbonů
jeho vládu označujeme jako absolutistickou
-
nové královské sídlo ve Versailles – centrum dvorského života
-
nákladný život dvora vyžadoval mnoho peněz, ale daně odváděli pouze
příslušníci 3. stavu (všichni obyvatelé země kromě duchovenstva (1. stav) a
šlechty (2. stav)) – obrovské zatížení obyvatel
-
podnikal výbojné války , účastnil se války o španělské dědictví na počátku 18.
století
-
hospodářský vzestup – ministr financí Colbert – prosazoval zásady tzv.
merkantilismu
3
Jean Baptiste Colbert
viz Dějiny novověku, Dialog 2003, s. 14
4
viz Dějiny novověku, Dialog 2003, s. 35
několik čísel o zámku Versailles
délka průčelí: 580 m
počet místností: 2 000
počet lidí žijících u dvora: 20 000
práce 338 kuchařů, 152 zpěváků, 74 kněží, 48 lékařů, 8 holičů, 12 nosičů plášťů aj.
5
-
pronásledování nekatolíků – r. 1685 zrušil Ludvík XIV. edikt nantský,
jediným povoleným náboženstvím katolicismus
→ dragonády = nucení hugenotů ke katolictví tím, že u nich byli
ubytováváni vojáci
-
za vlády Ludvíka XV. (1715-1774) začíná úpadek, který vede za Ludvíka
XVI. až k revoluci a změně režimu (1789)
6
Odpověz na otázky:
•
Ludvíka XIV. označujeme jako absolutního vládce. Čím se jeho vláda
vyznačovala? Proč ji označujeme jako absolutistickou?
•
Ludvík XIV. miloval zábavu a radovánky, na svůj dvůr zval množství
šlechticů, rozhodl se také postavit nové sídlo. Které sídlo to bylo?
•
Odváděli daně do francouzské královské pokladny všichni obyvatelé
země?
•
Ministr Colbert zastával teorii merkantilismu. Popiš hlavní zásady této
hospodářské teorie.
•
Jaký postoj měl Ludvík XIV. k nekatolíkům?
7
ABSOLUTISMUS
absolutní monarchie – panovník má neomezenou moc
- panovník soustředí do svých rukou veškerou moc (správa
země, armáda, rozhoduje o náboženství poddaných..)
8
DANĚ
• daň je pravidelná, povinná, nenávratná, zákonem určená
platba do veřejného rozpočtu
9
EDIKT NANTSKÝ
• dokument vydaný francouzským králem Jindřichem IV.
roku 1598
• edikt zajišťoval hugenotům (francouzským protestantům)
svobodu vyznání
10
Použité zdroje:
• Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog,
2003. ISBN 80-86761-04-5. s.34-35.
• Dějiny evropské civilizace I. Praha a Litomyšl: Paseka, 1995. ISBN 80-7185010-1. s.332.
fotografie:
• fotografie Ludvíka XIV. dostupná z WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Louis_XIV_of_France.
jpg [cit. 2013-09-12].
• fotografie J.B. Colberta dostupná z WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Colbert1666.jpg [ cit.
2013-09-12].
• fotografie zámku ve Versailles - Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I.,
Dějiny novověku, Dialog 2003, s. 35.
citace:
• Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog,
2003. ISBN 80-86761-04-5. s. 14, s. 34.
11