презентация

download report

Transcript презентация

В. Търново, 10-12.12.2014 г.
Пропуски, препоръки и изводи от контролната
дейност на РИО
Преди заповедта:
1. Кл. ръководител уведомява писмено родителя за


нарушението и за правата на родителите – чл.140г ал. 1 от
ППЗНП: Съобщение, Уведомително писмо, Известие – по
образец на училището
В писмото да присъства текст, че:
ученикът ще бъде изслушан от директора на определена
дата и час;
родителят има право да присъства на изслушването
(чл.140 г ал.4 от ППЗНП)
Издават се в два еднакви екземпляра, по един за родителя
и за училището – с изх.№, съхранява се в класьора към
Дневника за изходяща кореспонденция.
2. Определя се от директора докладчик - чл.140г ал. 2 от
ППЗНП. – учител, който преподава на ученика.
3. Изслушване на ученика и проверка на фактите - чл.140г
ал. 3 от ППЗНП. Родителят има право да присъства на
изслушването

- изслушването може да се протоколира (І СОУ)
Заповед за налагане на наказание
Персонална за всеки ученик!

Директорът е длъжен да посочи в заповедта (чл.140д,
ал. 1 от ППЗНП):
Основанието: На основание чл. 147, ал. 1, т. 8 от
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
(ППЗНП) и във връзка с чл. 139, ал. 1, т. 1 от ППЗНП и
предложение № ………………/….…… г. от класния
ръководител на …………………… клас ………………

Видът на наказанието:
НАЛАГАМ
наказание "забележка“
на ………………………………… ЕГН ………………,ученик/ученичка от
……. клас за ………………. учебна година, считано от …до края
на учебната година







Срокът, за който се налага - чл. 140а. (1) от ППЗНП - до
края на учебната година
Причини за налагане на наказанието
описание на нарушението – кога е извършено,
обстоятелства, при които е извършено, конкретна
разпоредба, която е нарушена
Пред кой орган (министъра или началника на РИО) и в
какъв срок заповедта може да се обжалва.
Копие от заповедта да се връчи срещу подпис или с обратна
разписка на родителите на ученика.
Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на класния
ръководител на наказания ученик
Наказанието да бъде вписано в ученическата книжка, личния
картон и в характеристиката на ученика.
Класният ръководител да обяви наказанието пред класа
След заповедта:
1. Отразяване на наказанията "забележка” (чл. 140е,
ал. 2 ППЗНП) в:

ученическата книжка;

личния картон ;

характеристиката на ученика ;
- В дневника на класа, уведомяват се родителите.
2. Обявява се от класния ръководител пред класа
(чл. 140е, ал. 3 ППЗНП).

В ПДУ да са определени дейностите в полза на
училището - чл. 139 ал. (2) от ППЗНП ;
- съобразени с възрастовите особености и здравословното
състояние на учениците или унижават тяхното достойнство

Уведомителното писмо от класния ръководител до
родителя
Писмото може да завършва с текст: За помощ и консултация в
едноседмичен срок може да ползвате отдел „Закрила на детето”
към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Търговище. (І СОУ)

Писмо до Отдел „Закрила на детето” към Дирекция
„Социално подпомагане”- Чл.140г (7)


Предложенията на класните ръководители се
разглеждат на заседание на ПС –определя се докладчик
ПС изслушва ученика и проверява фактите и
обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение-
чл.140г ал.(3);
-
-
-



може да присъства родител - чл.140г ал(4) ,
може да присъства представител на ДСП - чл.140г ал.(7),
взема се мнението на класния ръководител -чл.140г ал.(8);
ПС взема решение да предложи на директора за
наказание съответния ученик
Определя се учител, който да е отговорен за
извършване на дейностите в полза на училищетона заседанието на ПС, или в заповедта , или в ПДУ
В заповедта на директора:
 Срокът, за който се налага - чл. 140а. (2) от ППЗНП
- определя се в заповедта
 Причини за налагане на наказанието
описание на нарушението – кога е извършено,
обстоятелства, при които е извършено, конкретна
разпоредба, която е нарушена
 Пред кой орган (министъра или началника на РИО) и
в какъв срок заповедта може да се обжалва.
 Копие от заповедта да се връчи срещу подпис или с
обратна разписка на родителите на ученика.
 Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на
класния ръководител на наказания ученик
 Наказанието да бъде вписано в ученическата
книжка, личния картон и в характеристиката на
ученика.
Инициира се процедурата по предложение на ПС - чл. 140в, (1) ал. 1
Преди заповедта:
 Кл. ръководител уведомява писмено родителя за нарушението и за
правата на родителите – чл.140г ал. 1 от ППЗНП.
 Определя се от директора докладчик - чл.140г ал. 2 от ППЗНП. –
учител, който преподава на ученика.
 Изслушване на ученика от ПС и проверка на фактите - чл.140г ал. 3 от
ППЗНП. Родителят има право да присъства на изслушването
 Взема се мнението на класния ръководител на ученика -чл. 140г, ал. 8
 Задължително се уведомява дирекция “СП”, неин представител може
да присъства и на самото изслушване с оглед защита на правата и
интересите на ученика

Заповед за налагане на наказание по чл. 139, ал. т. 3
Директорът е длъжен да посочи (чл.140д, ал. 1
ППЗНП):
 - основанието и видът на наказанието;
 - срокът, за който се налага, и причините за
налагането му- те не трябва да бъдат посочени
формално
 - пред кой орган (министъра на образованието и
науката или началника на РИО) и в какъв срок
заповедта може да се обжалва.
След заповедта:
Отразяване на наказанията (чл. 140е, ал. 2 ППЗНП) в:
 ученическата книжка,
 личния картон
 характеристиката на ученика
Разписани Процедури/правила за налагане
на наказания на ученици като приложения
към ПДУ, което е предпоставка за спазване на
нормативната уредба по отношение на
наказването на ученици –
І СОУ ”Св. Седмочисленици” , СОУ - Антоново
ПГТЛП гр. Омуртаг .
2. Води се училищен регистър за наказанията с
класьор към него за кореспонденция, свързана с
наказанията – ІСОУ.
1.
3. Във всички проверени училища, с цел улеснение
на класните ръководители, са изработени образци на
документи за уведомяване на родителите
(Съобщение, Уведомително писмо, Известие), за
предложения до директора (Доклад, Рапорт,
Докладна записка, Предложение) - различни като
наименования и оформление, но в същността си те
отразяват изискванията на чл. 139 от ППЗНП. –
- изписани задължения на длъжностни лица и правата
на родителите, което още веднъж гарантира спазване
на нормативната уредба при наказването на ученици.



Търсят се алтернативни методи за въздействие върху
проблемни ученици в съответствие с чл. 139 ал.(6) от
ППЗНП – В ОУ с. Лиляк двама психолози от Комплекс
за социални услуги за деца и семейства - Търговище са
работили с 4клас два месеца с цел преодоляване на
агресивното поведение на група четвъртокласници.;
Отлична организация на документооборота в училището
и пълно съответствие на актовете на директора с
действащата законова и нормативна уредба във връзка с
награждаване и наказване на ученици, учители и
служители в училището – ПГСС гр. Попово и І СОУ гр.
Търговище



Директорите на училища не обръщат достатъчно
внимание на регламентирането на това си
правомощие - при спечелване на училищни конкурси
и/или състезания и най-вече в края на учебната
година за отлични резултати
Най-често критериите за награждаване не са
описани в процедури или правила, нито пък в ПДУ
Директорите на ПГ използват възможността, която
им предоставя ПМС 33/15.02.2013 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците - наградите,
които са присъдени миналата учебна година на
ученици в ПГСС Попово и в ПГТЛП Омуртаг, са във
вид на еднократни стипендии

В І СОУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище
награждаването на ученици е добре обмислена и
регламентирана
училищна
политика.
В
училището е учредена ежегодна награда
„Първенец на випуска”, присъждането на
която
става
съобразно
Процедура
за
награждаване на ученици - неразделна част от
ПДУ. Учредена е и Награда на дарителя, за която
ежегодно се обявява конкурс по тема,
предложена от спонсора на наградата.



Един от заложените приоритети в дейността на РИО
тази учебна година е повишаването на имиджа на
учителя.
Отличията, присъдени на педагогически специалисти
в училищата, са твърде малко на брой - В ОУ с. Лиляк
като стимул за положен доброволен труд – 4 членове
на непедагогическия персонал, 1 възпитател и 1
учител; по 1 учител в І СОУ „Св. Седмочисленици” и
в ПГСС „Н. Пушкаров”.
Награждаването на учители и служители е
регламентирано във Вътрешните правила за работната
заплата в тези училища, в които има наградени лица.



Книга за регистриране заповедите на директора
– номерацията на заповедите не започва от
началото на всяка учебна година;
- оригиналите на издадените заповеди не са
подредени хронологично в класьора.
Дневник за входяща и Дневник за изходяща
кореспонденция на училището – води се 1 общ
дневник.
Главна книга – води се отделна главна книга за
всеки клас.
Книгата за решенията на педагогическия съвет
Директорът не контролира :
правилното и навременно вписване на решенията на
ПС;
навременното класиране на протоколите от
заседанията на ПС ;
протоколите от заседания на педагогическия съвет
не включват обсъжданията по време на
заседанието и не предоставят достатъчно
информация, от която да е видно спазването на
процедури и изисквания на ППЗНП;
В книгата за решения на ПС - вписват се протоколи
вместо решения .




Фактът, че само в едно от проверяваните училища не са
констатирани нарушения на нормативната уредба, е
показателен за необходимостта директорите и другите
длъжностни лица да бъдат по-прецизни и точни при
спазване на процедурите по наказване на ученици,
учители и служители.
Стремежът да се повиши имиджът на професията учител
и стимулирането на учениците и персонала чрез
награждаване би трябвало да се превърне в приоритет и
на училищно ниво.
Най-малкото, което трябва да се направи в близко
бъдеще, е директорите да изработят правила и
процедури за награждаване с разработени критерии,
които да са част от Правилника за дейността или от
Вътрешните правила за работна заплата в училищата


Издадават се и се регистрират дипломи за
завършено средно образование, свидетелства за
ПК и удостоверения за завършен гимназиален
етап без наличие на задължителен реквизит –
снимка на ученика - нарушение на чл. 57 ал.2
т.2, чл.52 ал.2. т. 3 и 46, ал. 2 т.1 от Наредба
№4/16.04.2003г. за документите за системата
на народната просвета
Предаващата страна на документи с фабрична
номерация не изпраща в МОН екземпляр на
приемателно-предавателен протокол - чл. 86 ал.
(4) от Наредба №4/16.04.2003г.

допуска се регистрирането на заповеди с едни и
същи номера - Книгата е разделена на два регистъра –
един за заповеди, свързани с трудовите правоотношения и един
– за останалите заповеди. Нарушение на чл.6 от Наредба № 4


Издават се заповеди, които не съдържат основание
за издаване на акта - нарушение на чл. 59 ал. 2 т. 4 от АПК
Не се попълват лични картони за самостоятелна
форма IX – XII кл., а се води книга за резултатите от
изпитите на учениците на самостоятелна или
индивидуална форма на обучение, която е предназначена
за V – VIII - нарушение на чл.64, ал. 1 от Наредба №4/2003 г.


Няма Регистрационна книга за издадените документи
за завършена степен на образование и за придобита
ПК, пригодена е разграфена тетрадка.
Книгата за регистриране на свидетелства за
завършено основно образование в училището не е по
номенклатура.





Директорите на всички проверени училища са издали
необходимите заповеди, свързани с приемането, отчитането и
унищожаването на документи с фабрична номерация - Спазени
са изискванията на чл. 86, 87 и 88 от Наредба №4/16.04.2003 г.
Отчетите на документи с ФН са изготвени в срок и съобразно
изискванията на Глава ІІІ от Наредба 4– във всички проверени
училища.
Не е установено несъответствие с нормативната уредба при
приемане, отчитане и унищожаване на документи с ФН в 50%
от проверените училища – ПТГ «Цар Симеон Велики» гр.
Търговище, ПГТЛП гр. Омуртаг, ПГЕС гр. Търговище.
Не са констатирани нарушения при воденето на училищната
документация, свързани с темата на проверката в 5 училища;
Отлична организация на документооборота и пълно съответствие на актовете на директора с действащата законова и
нормативна уредба във връзка с документите с ФН – в ПГСС гр.
Попово, ПТГ, ПГЕС гр. Търговище, ПГТЛП гр. Омуртаг.
Задача:
 Установяване присъствието на учениците в
учебни часове.
 Установяване отразяването на учениците второгодници в училищната документация.
Проверява се:
 Присъствието на учениците в учебни часове и
отразяването на отсъствията в дневниците от
съответните преподаватели;
 Училищната документация, в която трябва да
се отразят учениците-второгодници и
напусналите училището ученици





Не се отразяват в дневниците отсъствията на
учениците от учебен час - нарушение на чл. 138. ал. 2 от ППЗНП
Неправомерно записване на ученици в училището, които към 15
септември 2014 година са били в чужбина.
Фиктивно записани ученици с цел формиране/ неразформироване на паралелка, впоследствие отпаднали.
В училището се записват за 3-та, 4-та и 5-та поредна година
ученици, които още в началото на м.октомври престават да ходят
на училище - - в нарушение на чл. 3 от Наредба №7 .
в Главна книга I-VIII клас и в Книга за подлежащите - попълване
на обяснителни текстове, несъответстващи с указанията за водене
на книгата: „Заминала в чужбина”, „Отпаднал поради семейни
причини”, „Преместен в друго училище”.



в Главна книга I – VIII клас се вписват данни за
ученици, напуснали или преместени преди края на
учебната година
В Книга на подлежащите – записва се един и същи
ученик на отделни редове под различни № и стр.
В дневниците на класовете не се отбелязват
отпадналите и заминалите за чужбина ученици, няма
писмена следа за информация, свързана с работата
на класния ръководител и учителите по превенция
на напускането на образователната система от
ученици; няма изпратени писма до родителите, до
кмета, до ДСП.
Невяна Захариева
Старши експерт по ОСО