6. Marka lokalna Szlaku JIIIS - Król jest tylko jeden! Szlak Jana III

download report

Transcript 6. Marka lokalna Szlaku JIIIS - Król jest tylko jeden! Szlak Jana III

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Instrumenty wsparcia finansowego dla rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego w Polsce i na Ukrainie w perspektywie finansowej 2014-2020.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Idea utworzenia Szlaku Jana III Sobieskiego opiera się na dziedzictwie i spuściźnie Króla Jana III Sobieskiego i jego rodu. Bazuje na kulturze, historii, tradycjach, pamiątkach architektonicznych epoki sarmacji bardzo mocno zakorzenionych na terenie Zachodniej Ukrainy oraz Wschodniej i Południowej Polski.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Dotychczasowy rozwój Szlaku Jana III Sobieskiego opiera się na współpracy i partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Istnieje potrzeba przejścia na poziom współpracy przyczyniający się do rozwoju produktów i usług „wypełniających treścią” markę Szlaku Jana III Sobieskiego.

W tym kontekście kluczowe jest wzmacnianie różnego rodzaju współdziałania pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, naukowo badawczym, pozarządowym oraz administracja .

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Jednym z bardziej promowanych modeli współpracy wszystkich podmiotów sfery publicznej i prywatnej w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 2020 będą inicjatywy klastrowe.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product To właśnie perspektywa sukcesu zbudowana na wysokiej jakości konkurencji zbliża do siebie środowiska nauki, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządy lokalne i mobilizuje do działania w kierunku tworzenia klastrów. Klastry maja walce o rozwój gospodarczy regionów. być czynnikiem wpływającym na osiąganie wysokich wskaźników w

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Im bardziej różnorodne podmioty wchodzić będą we współpracę w ramach klastra – tym lepiej dla klastra. Większa różnorodność może bowiem oznaczać większy stopień samowystarczalności klastra.

Najważniejszymi typami podmiotów, których obecność w klastrze może sprzyjać wzrostowi konkurencyjności tego klastra są: • przedsiębiorstwa funkcjonujące w klastrze (firmy produkcyjne i usługowe, wyspecjalizowani dostawcy, firmy w pokrewnych sektorach, kanały dystrybucji, klienci, producenci komplementarnych wyrobów); • instytucje sektora badawczo-rozwojowego (m. in.: szkoły wyższe, instytuty naukowe); • instytucje pośredniczące (organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości); • instytucje finansowe • samorządy lokalne.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Koncepcja klastrów stała się popularna przy tworzeniu innowacyjnej regionalnej polityki określającej poziom konkurencyjności i innowacyjności regionu, opartej na sektorowej specjalizacji i współpracy przedsiębiorstw. Powszechne zainteresowanie klastrami wynika z zaakceptowania poglądu, że klaster jest forma organizacji produkcji i usług o wysokim potencjale innowacyjnym, a tym samym odgrywa kluczowa role w kreowaniu konkurencyjności i rozwoju społeczno-gospodarczym.

Współcześnie jest to bardzo ważne narzędzie służące do: – podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, – budowania silnej marki, – poszerzania rynków zbytu, – rozwoju pojedynczego podmiotu lub całego regionu.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Jaki klaster dla Szlaku Jana III Sobieskiego?

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Głównym kierunkiem rozwoju Szlaku Jana III Sobieskiego jest nadanie mu statusu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego.

Wiodącym zatem jest temat turystyki kulturowej i w tym obszarze powinien być budowany klaster.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Inicjatywy klastrowe w turystyce:

        Współpraca międzypodmiotowa/międzysektorowa Partnerstwo turystyczne Stowarzyszenia/zrzeszenia turystyczne Związki komunalne Euroregiony/wspo łpraca transgraniczna Lokalne/regionalne organizacje turystyczne Lokalne grupy działania Klastry turystyczne

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Gospodarcze sieci powiazań w turystyce

   Kompleksowość popytu turystycznego Tworzenie zintegrowanego produktu turystycznego Międzynarodowa konkurencyjność regionów

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Atrybuty klastra turystycznego

 (naturalnych lub antropogenicznych)  (dominujący rodzaj turystyki)  heterogeniczność produktu   determinowana występowaniem walorów turystycznych pozycjonowanie rynkowe produktu turystycznego bezpośrednie zaangażowanie trzech sektorów – zakorzenienie działalności w lokalnej tradycji gospodarowania (tożsamość lokalna) turystyczny łańcuch wartości podstawa tworzenia zintegrowanego produktu turystycznego  integracja produktów finalnych  zintegrowanie regionalnego produktu turystycznego

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds.

przyszłej polityki klastrowej zawartymi w raporcie pt.

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku

głównym celem polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej 2014 2020 powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Krajowe Klastry Kluczowe(KKK)

to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej innowacyjnego, konkurencyjności dotychczasowej międzynarodowej.

Rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i i planowanej współpracy oraz doświadczenia koordynatora.

i potencjału

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Regionalne Klastry Kluczowe(RKK)

to kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu; rekomenduje się by klastry te były wybierane na poziomie regionu w oparciu o kryteria określone przez samorząd województwa.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Rekomendacje sformułowane przez Grupę roboczą przewidują dwa kierunki oddziaływania na realizację celu polityki klastrowej: - wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie koordynatorów klastrów (głównie z poziomu regionalnego); - zintegrowanie wsparcia publicznego wokół

wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i

potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju (poziom krajowy) i poszczególnych regionów (poziom regionalny), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Bezpośrednie wsparcie dla klastrów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przewidziano w następujących programach: na poziomie krajowym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), na poziomie regionalnym 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ramach PO IR zakłada się koncentrację środków na klastrach o istotnym potencjale dla rozwoju gospodarki i konkurencyjnych w skali międzynarodowej.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Główne działania na rzecz klastrów w ramach PO IR, to:

wsparcie na internacjonalizację Kluczowych Klastrów

Krajowych (projekt konkursowy, tylko dla koordynatorów KKK);

wsparcie systemowe dotyczące wyboru Krajowych

Klastrów Kluczowych i realizacji ich strategii rozwoju oraz opracowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu klastrów w Polsce; preferencje w systemie oceny dla projektów pochodzących z Krajowych Klastrów Kluczowych przy aplikowaniu o wsparcie w ramach innych działań POIR.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Uzupełnieniem wsparcia na poziomie krajowym będą działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, skierowane do beneficjentów pięciu województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Główne działania na rzecz wspierania klastrów w ramach PO PW:

wspieranie rozwoju klastrów o charakterze ponadregionalnym w zakresie realizacji działań inwestycyjnych, kreowania wspólnej marki, prowadzenia działalności B+R+I i ich internacjonalizacji; uzupełnieniem ww. wsparcia będzie możliwość realizacji ponadregionalnych projektów B+R przez podmioty z klastrów, w szczególności przedsiębiorstwa.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Wnioskodawcy aplikujący do działań wspierających

klastry w ramach POIR i POPW to: koordynatorzy klastrów działający na rzecz rozwoju klastra i jego członków; konsorcja członków klastra, czyli: przedsiębiorstwa, jednostki edukacyjne i naukowe, instytucje otoczenia biznesu i inne (w tym koordynatorzy), które mogą wnioskować o współfinansowanie wiązki projektów rozwojowych, wynikających z uzgodnionej i przyjętej strategii rozwojowej klastra; spółki celowe – powołane przez członków klastra do realizacji zadań inwestycyjnych i projektów B+R, w wyniku których powstaną nowe aktywa.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Program Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 ok. 200 mln Euro

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Fundusz Mikroprojektów w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 Zarządzany najprawdopodobniej przez Euroregiony

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

Projekty Strategiczne w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product

PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY Komisji Europejskiej

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Najważniejsze elementy: 3 mld EUR z budżetu UE w nadchodzących latach, 1,6 mld EUR w formie pożyczek w ramach pomocy makro finansowej i pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld EUR; kwota do 8 mld EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; ewentualne 3,5 mld EUR pozyskane za pośrednictwem sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego; powołanie do życia platformy koordynującej działania darczyńców; tymczasowe uruchomienie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z chwila podpisania układu o stowarzyszeniu oraz – w razie potrzeby – autonomiczne skoncentrowanie na wstępie środków handlowych; powołanie do życia forum/grupy roboczej wysokiego szczebla ds. inwestycji; modernizacja ukraińskiego systemu przesyłu gazu i prace nad przepływami w kierunku przeciwnym do głównego, w szczególności przez Słowacje wizowego w ustalonych ramach; oferta partnerstwa na rzecz mobilności; reformę sadownictwa oraz przygotowanie wyborów. ; przyspieszenie wdrażania planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu pomoc techniczna w wielu kwestiach, począwszy od reform konstytucyjnych po

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product Komisja przygotowuje obecnie nowy program na 2014 r., z przewidywanym budżetem w wysokości 140 mln EUR, którego celem jest poprawa możliwości finansowych rządu i wspieranie reform instytucjonalnych, co pozwoli na wzmocnienie przewidywanych efektów pomocy makro finansowej. Powyższe uzupełniałyby działania mające na celu wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Budżet tego programu mógłby zostać zwiększony do 200 mln EUR dzięki przesunięciom środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i gdyby Ukraina miała korzystać z kompleksowego programu („więcej za więcej”) na podstawie udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka.

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product W odniesieniu do pozostałego okresu 2015-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa przewiduje się obecnie co roku dwustronna pule środków w wysokości około 130 mln EUR oraz dodatkowe 40-50 mln EUR rocznie z budżetu programu kompleksowego („więcej za więcej”) z zastrzeżeniem udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka, a także dodatkowe istotne wsparcie z sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego.