Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny

download report

Transcript Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny

There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Transgraniczny
projekt partnerski

Gmina Spiczyn (Polska)- Lider projektu

Miasto Żółkiew (Ukraina)- Partner projektu
2
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Cel główny

Wzmocnienie transgranicznej współpracy
społeczności lokalnych zamieszkałych na
obszarze od Oleska do Lublina w ramach
budowy Szlaku Jana III Sobieskiego jako
transgranicznego produktu turystycznego
3
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Cele szczegółowe
1.
Poszerzenie i wzmocnienie
instytucjonalne transgranicznego
partnerstwa Szlaku Jana III Sobieskiego
2.
Ustalenie spójnej koncepcji
zagospodarowania przestrzeni 4
transgranicznych tras turystycznych
Szlaku Jana III Sobieskiego
3.
Promocja dobrosąsiedztwa w oparciu o
dziedzictwo Jana III Sobieskiego w Polsce
i na Ukrainie
4
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Kluczowe Działania
1.
Powołanie Międzynarodowego Centrum
Obsługi Szlaku Jana III Sobieskiego
(MCOSJIIIS)
2.
Wytyczenie transgranicznych tras
turystycznych Szlaku JIIIS
3.
Design małej infrastruktury turystycznej
Szlaku JIIIS
4.
Promocja Szlaku JIIIS po obu stronach
granicy
5
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
1. MCOS JIIIS

budowanie i umacnianie partnerstwa
Szlaku JIIIS (JST, Biznes, NGO)

dbanie o wypełnianie zapisów Księgi
Tożsamości Szlaku JIIIS

dbanie o wypełnienie zapisów Księgi
Imprez Plenerowych

dbanie o wypełnienie zapisów Systemu
Karty Turysty

praca nad rozwiązaniami systemowymi dla
Szlaku JIIIS
6
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
2. Wyznaczenie transgranicznych
tras turystycznych

Trasa piesza

Trasa konna

Trasa rowerowa

Trasa samochodowa
7
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
3. Design małej infrastruktury
turystycznej Szlaku JIIIS
8
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
4. Promocja

Film Animowany z elementami 3D

Dystrybucja 20 tys. szt., w Polsce i na
Ukrainie
9
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Źródło finansowania

Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Całkowita wartość projektu wynosi
288 800 EURO
10
There is only one King! Jan III Sobieski Trail as a transnational tourist product
Dziękuję za uwagę