Darja Marinček Prosenc

Download Report

Transcript Darja Marinček Prosenc

Urejanje prostorske in bivalne problematike
specifičnih naselij z načrtovanjem ustreznih
prostorskih ureditev in s spremembami zakonskih
osnov v Sloveniji
mag. Darja Marinček Prosenc
September 2013
Veljavna pravna določila s področja prostorskega
načrtovanja v Sloveniji
Območja sanacije razpršene gradnje
P R A V I L N I K o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in
širitev naselij (UL RS št. 99/07)
poglavje III. POGOJI ZA DOLOČITEV OBMOČIJ
SANACIJE RAZPRŠENE GRADNJE od 27. do 32. člena:
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
–
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
– racionalnejšo izrabo prostora (npr. s povečanjem gostote
pozidave, izrabo prostih površin),
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
– racionalnejšo
izrabo prostora (npr. s povečanjem gostote
pozidave, izrabo prostih površin),
– prenovo stavbnega fonda,
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
– racionalnejšo
izrabo prostora (npr. s povečanjem gostote
pozidave, izrabo prostih površin),
– prenovo stavbnega fonda,
– zadostne javne površine,
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
– racionalnejšo
izrabo prostora (npr. s povečanjem gostote
pozidave, izrabo prostih površin),
– prenovo stavbnega fonda,
– zadostne javne površine,
– zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske
infrastrukture,
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
– racionalnejšo
izrabo prostora (npr. s povečanjem gostote
pozidave, izrabo prostih površin),
– prenovo stavbnega fonda,
– zadostne javne površine,
– zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske
infrastrukture,
– zmanjšanje vizualne degradacije z oblikovno sanacijo,
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
– racionalnejšo
izrabo prostora (npr. s povečanjem gostote
pozidave, izrabo prostih površin),
– prenovo stavbnega fonda,
– zadostne javne površine,
– zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske
infrastrukture,
– zmanjšanje vizualne degradacije z oblikovno sanacijo,
– zmanjšanje negativnih vplivov na kulturno dediščino in na
naravne vrednote,
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(1)Območje sanacije razpršene gradnje se določi, kadar se
s sanacijo zagotovi:
– racionalnejšo
izrabo prostora (npr. s povečanjem gostote
pozidave, izrabo prostih površin),
– prenovo stavbnega fonda,
– zadostne javne površine,
– zadostno opremljenost in izrabo javne gospodarske
infrastrukture,
– zmanjšanje vizualne degradacije z oblikovno sanacijo,
– zmanjšanje negativnih vplivov na kulturno dediščino in na
naravne vrednote,
– varstvo vodnih virov
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(2) Območja sanacije razpršene gradnje so:
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(2) Območja sanacije razpršene gradnje so:
– območje razpršene gradnje, ki se vključi v naselje,
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(2) Območja sanacije razpršene gradnje so:
– območje razpršene gradnje, ki se vključi v naselje,
– območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo
naselje,
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(2) Območja sanacije razpršene gradnje so:
– območje razpršene gradnje, ki se vključi v naselje,
– območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo
naselje,
– območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno
zaključeno območje.
27. člen (vrste območij sanacije razpršene gradnje)
(3) Območja sanacije razpršene gradnje se v izvedbenem
delu občinskega prostorskega načrta opredelijo kot
stavbna zemljišča.
Podatki GIS za izbrana primera
Občina Kočevje
Občina Brežice
Lastniško stanje v bazi podatkov iObčina
Problemi povezani s specifičnim tipom naselij,
premoženjskim stanjem in Zakonom o graditvi objektov
Stroški
zemljišča,
Stroški gradnje
Davek,
Dedovanje
Dokumentacije,
Lastništvo
nepremičnine
Predlog sprememb zakonodaje z omogočanjem alternativnih
oblik naselij in bivanja (v romskih in neromskih naseljih)
V občinskem prostorskem načrtu (OPN) se predvidi dvoje
vrst prostorskih ureditev za urejanje prostorske problematike
romskih naselij.
1. V OPN se neurejena romska naselja, kjer je to dopustno,
določi kot območja sanacije razpršene gradnje.
Predlog sprememb zakonodaje z omogočanjem alternativnih
oblik naselij in bivanja (v romskih in neromskih naseljih)
V občinskem prostorskem načrtu (OPN) se predvidi dvoje
vrst prostorskih ureditev za urejanje prostorske problematike
romskih naselij.
1. V OPN se neurejena romska naselja, kjer je to dopustno,
določi kot območja sanacije razpršene gradnje in ureja
skladno z veljavnimi zakoni.
2. Hkrati se v OPN določi posebna območja komunalno
opremljenih stavbnih zemljišč za postavitev specifičnih
objektov namenjenih bivanju brez stavbišča, za katere
gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti.
Posebna območja komunalno opremljenih stavbnih zemljišč
za postavitev specifičnih objektov namenjenih bivanju brez
stavbišča, za katere gradbenega dovoljenja ni potrebno
pridobiti.
Posebno območje je v OPN lahko opredeljeno kot:
• samostojno
• priključeno obstoječemu naselju
• integrirano v obstoječe naselje
V območju bi bil obvezen skupen večnamenski objekt, v
katerem bi bili urejeni skupni prostori za :
•
•
•
•
•
upravo,
druženje,
kulturne dejavnosti,
vrtec,
trgovina in podobno ter skupne sanitarije (stranišča,
kopalnice, pralnica,..).
Območje bi bilo razdeljeno na komunalno opremljene parcele
za postavitev specifičnih objektov.
Na vsaki parceli bi moral biti obvezen priključek na vodo in
elektriko s števci za odjem ter kanalizacijo (ali malo čistilno
napravo).
Na takih parcelah bi bila možna postavitev:
• premičnin,
• montažnih objektov v lastni režiji,
• bivalnih kontejnerjev,
• začasnih objektov in podobno.
Postavitev specifičnih objektov namenjenih bivanju bi bila
možna na označenih delih brez določitve stavbišča, torej zato
gradbenega dovoljenja ni potrebno pridobiti.
Taka gradnja bi bila dovoljena le ob pogoju, da je v območju
že zgrajen skupen večnamenski objekt.
Ta območja (zemljišča) bi ostala v lasti občine oz. države.
Uporabniki bi imeli zemljišča in skupne površine v najemu, bili
bi lastniki specifičnih objektov in premičnin.
Predstavnikom romske skupnosti se predlaga aktivna
participacija pri pripravi novih državnih strategij in pri
pripravi občinskih prostorskih dokumentov, s predlogi
območij.
Bi živeli v mobilni hiši?
Kadar nam Slovencem omenijo mobilno hišo, se nam zasvetijo oči.
Čudovito, pomislimo – morje, sonce, dopust, vikend! Če omenijo še
stalno bivanje, se plošča obrne. Slovenci smo tradicionalno ujetniki
svojih hiš. Najprej jim žrtvujemo ves svoj prosti čas, da jih gradimo,
prenavljamo ali obnavljamo, potem zanje po trideset let plačujemo
posojila, vmes pa jih ne moremo ali ne maramo prodati, čeprav vse
življenje sanjarimo o tem, da bi živeli kje drugje.
Tina Nika Snoj . Jana 11.07.2012
Vrtičkarsko naselje
Turistično naselje
Družbena situacija kaže na potrebe po prenovi
zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja z
omogočanjem specifičnih alternativnih načinov
bivanja.
Zahvaljujem se za pozornost